Suurendame valitsemise ühtsust ja tagame sujuva riigi toimimise

See on reformikimp riigivalitsemisega seotud muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV3 ja AV9.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

 • koosloomelise poliitikakujundamise elluviimine (sh õigusloome ja kaasamise tööriistakasti väljatöötamine ja rakendamine)
 • tõenduspõhise poliitikakujundamise elluviimine (sh riikliku TA korraldamise ja koordineerimise ning eelarvestamise ja seiresüsteemi arendamine ja rakendamine)
 • hea õigusloome põhimõtete ulatuslikum ja tõhusam rakendamine ja läbipaistvuse suurendamine 
 • poliitika analüüsi ja mõjude hindamise süsteemi arendamine, sh andmekaeve ja andmekasutus (avaandmed ja andmekaitse, andmeseire ja tulevikuprognoos), ettevõtja halduskoormuse hindamine, regionaalsete eripärade tagamine ja vajadustega arvestamine 
 • Eesti inimeste, kogukondade ja kodanikuühenduste võimestamine ning valitsemises osalemise toetamine poliitikakujundamisel ja teenuste pakkumisel ning rahvahääletuste ja -algatuse ulatuslikuma kasutamise võimaluste väljatöötamine
 • uudsete lahenduste, eksperimentide ja katseprojektide toetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium

 • andmemajanduse arengut edendava ja inimkeskse andmehalduse juurutamine (sh õigusruumis ja tehniliste lahendustega) ning eri allikatest pärit andmetele turvalise ligipääsu soodustamine teenuste arenguks
 • andmemajanduse taristu ja andmevahetuse hajusarhitektuuri edendamine riigi ja KOVide tasandil ning Euroopa ühtse andmeruumi loomine ja piiriülese andmevahetuse edendamine
 • tulevikukindla digitaalse identiteedi arendamine ja kasutuselevõtt
 • sidevõrkude turvalisuse ja varustuskindluse tagamine
 • suure mõjuga IT-toodete ja teenuste turvalisuse tagamise võimekuse, töökorralduse ja sealhulgas ühtsete ELi protseduuride arendamineühtsete ELi protseduuride arendamine
 • digitaalse ühiskonna küberturvalisuse tagamine, sh küberriskide süsteemne ja järjepidev hindamine, nende haldamise meetmete uuendamine küberruumi turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks ning küberintsidentide ja -kriiside haldamiseks vajalike võimete arendamine (sh ühtsete ELi protseduuride arendamine)
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad

Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium

Viimati uuendatud 31.12.2020