Kehtivad poliitika põhialused

Poliitika põhialused on arengudokument, milles määratakse ühe või mitme omavahel seotud poliitikavaldkonna visioon, üleriigiline eesmärk ja prioriteetsed arengusuunad. Poliitika põhialused annavad poliitikavaldkonnale ette üldise suuna, mille poole riigis tuleb liikuda, ning põhimõtted, millest valdkonna arengus pikas perspektiivis (15 ja enam aastat) lähtuda. Poliitika põhialustes ei seata üldjuhul mõõdetavaid eesmärke, sest tegemist on üldise arengudokumendiga, milles ei kirjeldata selgeid arengusuundi ja tegevusi, mille abil soovitud suunas liikuda.

Strateegilise planeerimise käsiraamat

Strateegilise planeerimise raamistik selgitab, millised on strateegiliste arengudokumentide üldpõhimõtted ja liigid ning mida täiendab arengukava ja programmi koostamine, nende elluviimine. Samuti leiab sealt selgitusi, kuidas koosada aruandlust ja kuidas hinnata tehtut. Riigieelarve seaduse mõistes on strateegilised arengudokumendid poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.

Poliitika põhialused võtab vastu Riigikogu, valdkonna arengukava Vabariigi Valitsus ja programmi vastutav minister või ministrid. Arengu planeerimisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, millise tasandi dokumendiga on eesmärgi saavutamine kõige kohasem.

Viimati uuendatud 01.01.2021