Parandame riigi ja KOVi teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning vaatame üle vastutuse jaotumise

See on reformikimp riigivalitsemisega seotud muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV3, AV4, AV7 ja AV9.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

 • üleminek taustal toimivatele, etteaimavatele ja sündmuspõhistele teenustele
 • kasutajale ühise asjaajamiskoha põhimõtte rakendamine
 • integreeritud, kasutajale kohandatud ja ligipääsetavate teenuste pakkumine
 • võrdsete võimaluste tagamine e-teenuste ja muude digitaallahenduste kaudu (nt e-esindustes)
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium

 • sotsiaalhoolekandeteenuste vastutaja, ulatuse ja omavastutusmäärade kokkuleppimine
 • ettevõtluskeskkonna kujundamine ning kohaliku tasandi võimekuse ja motivatsiooni suurendamine ettevõtluse arendamisega tegelemiseks
 • jäätmete, keskkonnalubade, registreeringute jms seotud teenuste pakkumine
 • raamatukogus pakutavate teenuste laiendamine, sh kaugtöökohad, tervise- ja sotsiaalteenuste pakkumine, digipädevuste ja keeleõppe arendamine
 • muuseumide ühishoidlate rajamine Eesti riigi kogude säilimiseks, konserveerimiseks ja digiteerimiseks kulude kokkuhoiu, pärandi säilimise ja parema ligipääsetavuse eesmärgil
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium

 • innovaatiliste lahenduste väljatöötamine mh koostöös erasektori ja vabakonnaga
 • Govtech sektori arendamine, et soodustada tehnoloogiliselt uudseid lahendusi ja innovatsioonivõimaluste kasutamist riigi ja infoturbe arendamisel
 • õigus- ja maksukeskkonna korrastamine uute lahenduste ja koostöö võimaldamiseks ja toetamiseks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium

 • kohtupidamise paindlikumaks ja tõhusamaks muutmine (sh kohturegistrite õiguskindluse ja kasutajamugavuse suurendamine)
 • digitaalse „õiguskaare“ loomine kogu justiitssüsteemi ulatuses
 • õigusabisüsteemi jätkusuutlikkuse ja läbipaistvuse suurendamine
 • õiguselukutsete teenuste arendamine
 • õigusteabe kättesaadavuse ja kasutajasõbralikkuse suurendamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020