Muudame haridussüsteemi õppijast lähtuvaks ja paindlikuks

See on reformikimp oskuste ja tööturu muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV3, AV4 ja AV9.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

 • väljaspool formaalharidust (nt noorsootöös, huvihariduses ja Kaitseväes) omandatud teadmiste ja oskuste arvestamine formaalhariduses
 • õpikeskkondade mitmekesistamine koostöös KOVidega (nt kultuuriasutuste programmid)
 • noorsootöö (sh huvihariduse) võimaluste arendamine koostöös KOVidega regionaalselt ja valdkondlikult
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium

 • korralduse, rahastuse ja omandiküsimuste analüüsimine
 • ühtse keskharidusstandardi väljatöötamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium

 • taristu ühiskasutuse soodustamine, sh avalike funktsioonide koondamine ühishoonetesse
 • ühtsete piirkondlike hariduskeskuste loomine (üld-, kutse- ja kõrghariduse ning mitteformaalse õppe, sh noorsootöö võimaluste ühendamine)
 • riigi ja KOVide koostöö tõhustamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium

 • praktiliste kutseoskuste lõimimine erinevate haridustasemete ja -liikide õppekavadesse
 • õppijate üld- ja tulevikupädevuste arendamine kognitiivsete oskuste ning ainealaste teadmiste ja oskuste kõrval (sh vajalike oskuste väljaselgitamine koostöös erinevate valdkondadega)
 • õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Haridus- ja Teadusministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020