Lõimime tervishoiu- ja sotsiaalteenused inimesekeskselt

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV2 ja AV3.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • tervishoiu- ja sotsiaalteenuste inimkeskne pakkumine koostöös KOVidega (sh ühise asjaajamiskoha põhimõtte rakendamine)
  • sündmuspõhiste ja inimkesksete lõimunud teenuste arendamine sotsiaal-, tervishoiu- ja töövaldkonnas
  • haigla- ja tervishoiuasutuste ning hoolekandeasutuste võrgu nüüdisajastamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020