Toetame vaimset tervist ning vähendame vaimset ja füüsilist vägivalda

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega:AV2 ja AV8.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • ühtsete põhimõtete ja meetmete arendamine vaimse tervise valdkonnas
  • vaimse tervise teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine elukaare ulatuses
  • inimeste teadlikkuse parandamine ja enesetoetamise oskuste arendamine
  • psüühikahäiretega inimeste õiguste kaitse edendamine
  • õigusvastast käitumist põhjustavate vaimsete probleemide lahendamine (sh kinnipidamisasutustes)
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium

  • varajase märkamise süsteemi arendamine elukaare ulatuses koostöös KOVidega (sh kogukonna rolli suurendamine)
  • vägivallaohvrite võrgustikupõhine abistamine 
  • vägivalla korduvuse tõkestamise meetmete arendamine
  • radikaliseerumise ennetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020