Tagame elujõulise kultuuriruumi

See on reformikimp ruumi ja liikuvuse muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1 ja AV3.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste koostegemist toetava ja suurendava kultuuri loomise ja kogemise süsteemi kujundamine
  • kultuurivaldkondade regionaalse kättesaadavuse suurendamine, et tagada atraktiivsem elukeskkond ka väljaspool tõmbekeskusi ning toetada ühiskonna sidusust ja inimeste heaolu kõikjal Eestis
  • taas- ja ristkasutamise põhimõtteid arvestava riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste kultuuritaristu (sh -pärandi) ja -asutuste võrgu loomine ning kultuuriteenuste lõimimine teiste valdkondade teenustega
  • kultuurivaldkonna kujundamine eeskujuks kaasava disaini ja kvaliteetse ruumi põhimõtete rakendamisel
  • Eesti kultuuri kättesaadavuse suurendamine füüsilises ja e-keskkondades eri sihtrühmadele (sh rahvuskaaslased, eesti keelest erineva emakeelega inimesed, erivajadustega inimesed)
  • ühiskonnamuutustega toimetulekut toetava sõltumatu ja innovaatilisi lahendusi kasutava (kultuuri)meedia arendamine
  • omakultuuri viljelemise ja arendamise toetamine ühistegevuste ja kokkutulemiskohtade arendamise ja populariseerimise kaudu
  • uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine, et tõsta digitaalse kultuuri loomise, säilitamise ja kättesaadavuse kvaliteeti, mitmekesistada äriteenuseid ning hõlbustada digisisu uus- ja ristkasutust
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020