Arengukavad ja strateegiline planeerimine

Siit leiate ülevaate kehtivatest valitsuse ja Riigikogu poolt heaks kiidetud strateegilistest dokumentidest ning valitsuse heakskiidu saanud arengukava koostamise ettepanekutest. Samuti saate siit ülevaate riigieelarve seadusest tulenevast Eesti strateegilise planeerimise raamistikust, mille kohaselt on strateegilised arengudokumendid poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm. Tinglikult saab öelda, et poliitika põhialused määravad suuna, valdkonna arengukava sihtpunkti ja programm marsruudi, kuidas seatud eesmärgini jõuda.

Kehtivad valdkonna arengukavad

Vabariigi Valitsus kinnitatud valdkonna arengukavas sõnastatakse poliitikavaldkonna eesmärgid, nende täitmist hindavad mõõdikud ning tegevussuunad.

Loe edasi

Koostamisel valdkonna arengukavad

Enne Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamist arutatakse valdkonna arengukavas ka Riigikogus.

Loe edasi

Kehtivad poliitika põhialused

Poliitika põhialused on arengudokument, milles määratakse ühe või mitme omavahel seotud poliitikavaldkonna visioon, üleriigiline eesmärk ja prioriteetsed arengusuunad. 

Loe edasi

Muud arengudokumendid

Riigieelarve seaduse raamides toimuvale planeerimisele lisaks on valitsemisalade vaheliste tegevuste koordineerimiseks koostatud ka tegevuskavasid. 

Loe edasi

Strateegilise planeerimise käsiraamat

Strateegilise planeerimise raamistik selgitab, millised on strateegiliste arengudokumentide üldpõhimõtted ja liigid ning mida täiendab arengukava ja programmi koostamine, nende elluviimine. Samuti leiab sealt selgitusi, kuidas koosada aruandlust ja kuidas hinnata tehtut. Riigieelarve seaduse mõistes on strateegilised arengudokumendid poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.

Poliitika põhialused võtab vastu Riigikogu, valdkonna arengukava Vabariigi Valitsus ja programmi vastutav minister või ministrid. Arengu planeerimisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, millise tasandi dokumendiga on eesmärgi saavutamine kõige kohasem.

Viimati uuendatud 23.02.2021