Planeerime ja uuendame ruumi terviklikult ja kvaliteetselt ning ühiskonna vajaduste, rahvastiku muutuste, tervise, elurikkuse ja keskkonnahoiuga arvestavalt

See on reformikimp ruumi ja liikuvuse muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV2, AV3, AV6 ja AV7.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutaja

Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

 • kaasava disaini ja ligipääsetavuse tagamine
 • inimeste ruumipädevuse suurendamine 
 • kultuuripärandi ja kahanevate asulate korral linnakeskuste eelisarendamine
 • sundliikuvuse vähendamine
 • ranniku tervikmajandamine
 • rohevõrgustiku sidususe analüüs ja arendamine
 • looduse pakutavate hüvede väärtustamine ning nende arvestamine ruumi planeerimisel ja kasutamisel
 • igaühe loodushoiu põhimõtete juurutamine
 • elukeskkonna ressursitõhususe suurendamine
 • looduskeskkonna kvaliteedi parandamine ja elurikkuse säilitamine ning suurendamine, sh elupaikade taastamine ja liikide seisundi parandamine ja selleks vajalikud investeeringud
 • pärandmaastike ja looduslike pühapaikade kaitse
 • avaliku ruumi planeerimisel ohutut ja turvalist käitumist soodustavate, riskikäitumist pärssivate ja ligipääsetavust tagavate meetmete rakendamine ja turvalise ruumi loomise põhimõtete juurutamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

 • maapõueressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvule ja ressursitõhususele kaasa aitav keskkonnahoidlik ning inimeste tervist säilitav haldamine ja kasutus
 • uute maavarade kasutuselevõtmisega seotud uuringud, kasutusvõimaluste analüüs ja sellega seotud keskkonnariskide analüüsimine
 • kaevandamisel riigi huvi kindlaksmääramine ruumiliselt (sh maakondade teemaplaneeringud kaevandamise suunamiseks)
 • hüljatud karjääride ja kaevanduste korrastamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Siseministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Siseministeerium, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020