Valitsuse 28.01.2021 istungi kommenteeritud päevakord

27.01.2021 | 19:55

Valitsuse istung algab Stenbocki majas neljapäeval kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Valitsuse pressikonverents toimub pärast istungit kell 12 ministeeriumide ühishoone (Suur-Ameerika 1) pressikonverentsi ruumis. Kava kohaselt osalevad pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, justiitsminister Maris Lauri ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
    • Jaga

1. Informatsioon Vabariigi Valitsuse töökorraldusest

Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
Tüüp: Informatsioon
 
Riigisekretär Taimar Peterkop annab ametisse astunud valitsusliikmetele ülevaate valitsuse töökorraldusest. Ülevaates käsitletakse seda, kuidas on korraldatud ministri töö valitsuse liikmena, suhtlemine Riigikoguga ning osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

Samuti antakse valitsusliikmetele ülevaade valitsuskomisjonidest.

 
2. Informatsioon peaministri ja ministrite asendamise kohta

Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
Tüüp: Informatsioon
 
Riigisekretär Taimar Peterkop esitab valitsusele info peaministri ja ministrite asendamise kohta.


3. Informatsioon ministrite pädevuse kohta ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkondade kohta

Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
Tüüp: Informatsioon
 
Riigisekretär annab valitsusele info ministrite pädevuse kohta ministeeriumi juhtimisel ja teeb ettepaneku kinnitada ministrite vastutusvaldkonnad. Valitsuse koosseisu kuulub 15 liiget.

Varasemaga võrreldes on jagatud  kaheks sotsiaalministeeriumi valitsemisala, kus töö ja tervishoiu valdkonda hakkab juhtima tervise- ja tööminister ning sotsiaalkaitsega seonduvat sotsiaalkaitseminister.Varasemate ministriportfellidega võrreldes jagati ümber rahvastikuministri vastutusala, muudatusi tehti ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusalas ning selle asemel moodustati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikoht.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahva tervise kaitse, tervishoid ja tervisesüsteemi arendamine, ravikindlustus, ravimid ja meditsiiniseadmed, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna korraldamine. Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalhoolekande, pensionisüsteemi (sealhulgas eri-, soodus- ja väljateenitud aastate pensionid), pere- ja rahvastikupoliitika kavandamine ja korraldamine, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine, laste õiguste tagamine ja heaolu edendamine ning puudega inimeste elukvaliteedi edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine.

Ettevõtlus- ning infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on kaubanduse, teenuste, tooteohutuse, metroloogia, standardimise, sertifitseerimise akrediteerimise, tegevuslubade ja majandustegevusteadete, registrite, tarbijakaitse küsimused ja sellega seotud asutused. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on ka väliskaubanduse valdkond ja välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.

Varasema rahvastikuministri vastutusvaldkonna küsimused jagunevad edaspidi sotsiaalkaitseministri, siseministri ja osaliselt välisministri vahel. Rahvastiku ja perepoliitika küsimused kuuluvad edaspidi sotsiaalkaitseministri vastutusalasse.  Kodanikuühiskonna arengu, rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused kuuluvad siseministri vastutusvaldkonda. Uussisserändajate ja väliseesti kogukonna küsimused jagunevad vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele siseministeeriumi (ränne) ja välisministeeriumi vahel (kodanike huvide kaitse välisriikides).


 4. Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja valitsuse 100 päeva plaani koostamisest

Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
Tüüp: Ülevaade
 
Riigikantselei annab ülevaate valitsuse tegevusprogrammi eelnõu ja valitsuse 100 päeva plaani koostamisest.


5. Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu

Esitaja: justiitsminister Maris Lauri
Tüüp: Seaduse eelnõu
 
Eelnõu kohaselt sätestatakse korruptsioonivastases seaduses huvide deklaratsiooni esitamise kohustus ministri poliitilistele nõunikele.

Deklaratsiooni esitajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt riikide ühenduselt GRECO (Group of States against Corruption). Selle eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esitajate hulka ka ministrite nõunikud, kes avaliku teenistuse seaduse alusel täidavad ministri juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid. Muudatus puudutab neid ministrite nõunikke, kellel on korruptsioonivastase seaduse mõttes ametiisikule omane ametiseisund ehk neil on õigusaktist, tehingust või asutuse töökorraldusest tulenev õigus ja kohustus teha avaliku ülesande täitmisel otsuseid või toiminguid, millega kaasnevad kellelegi kolmandale õigused või kohustused. Deklarantide ringist välistatakse need, kel puudub pädevus teha siduvaid ja suunavaid otsuseid, näiteks assistendid või referendid.

Seadus jõustub üldises korras.
 

6. Arvamuse andmine psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) kohta

Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik
Tüüp: Arvamuse andmine
 
Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni 14. detsembril 2020 algatatud seaduseelnõu.

Justiitsministeerium on esitanud tähelepaneku eelnõuga loodava regulatsiooni ebaselgest seosest võlaõigusseadusega. Siseministeerium esitab ettepanekud regulatsiooni muutmiseks, näiteks vajab täpsustamist piiratud teovõimega isikute ring; välja tuleks jätta regulatsioon, mis puudutab piiratud teovõimega isiku suhtes toime pandud kuritegu jm. Sotsiaalministeerium toetab eelnõu eesmärki. Samas tekitab eelnõu sõnastus probleeme selle rakendamisel, samuti ei selgu muudatuse mõjud, mistõttu eelnõu sõnastust tuleb täpsustada. Ministeeriumid teevad valitsusele ettepaneku eelnõu esitatud kujul mitte toetada.


7. Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2019. a korralduse nr 18 „Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liikmete ja asendusliikme kinnitamine“ muutmine

Esitaja: haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Eelnõu kohaselt nimetatakse haridus- ja teadusministri ettepanekul alates 29. jaanuarist 31. detsembrini 2021 riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liikme Jüri Viikbergi asendusliikmeks Tallinna Ülikooli esindajana komisjoni liige Reili Argus ning tema asendusliikmeks Emakeele Seltsi esindajana Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi läänemeresoome keelte lektor Miina Norvik.


8. Riigivara kasutada andmise nõusolekuid käsitlevate Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine

Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile antud nõusolekuid parvlaevade Kihnu Virve, Soela ja Ormsö tasuta kasutada andmiseks muudetakse selliselt, et lisaks peamise laevaliini teenindamisele saab vajaduse korral laeva tehnilise rikke, remondi, ilma või veetaseme tõttu kasutada ka mõnel teisel laevaliinil.


9. Eesti kodakondsuse andmine

1) Eesti kodakondsuse andmine (42 isikut)
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus 42 inimesele.
 
2) Eesti kodakondsuse andmine (3 isikut)
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus emale ja tema alaealistele lastele tingimusel, et ema vabastatakse senisest kodakondsusest. Eelnõus nimetatud isikud on praegu Ukraina kodanikud.
 
3) Eesti kodakondsuse andmine (3 isikut)
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus emale ja tema alaealistele lastele tingimusel, et ema vabastatakse senisest kodakondsusest. Eelnõus nimetatud isikud on praegu Venemaa Föderatsiooni kodanikud.


10. Eesti kodakondsuse taastamine

1) Eesti kodakondsuse taastamine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Eesti kodakondsuse alaealisena kaotanud isikule taastatakse kodakondsus. Eesti kodakondsus taastatakse talle tingimusel, et ta vabastatakse Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.
 
2) Eesti kodakondsuse taastamine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu
 
Eesti kodakondsuse alaealisena kaotanud isikule taastatakse kodakondsus. Eesti kodakondsus taastatakse talle tingimusel, et ta vabastatakse Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.


11. Stabiliseerimisreservi varade koosseis ja väärtuse aruanne seisuga 31. detsember 2020

Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu
 
2020. aasta lõpu seisuga oli stabiliseerimisreservi maht turuväärtuses 431,9 miljonit eurot. Reservi maht kasvas võrreldes aasta varasemaga 17,5 miljoni euro võrra. 2020. aasta jooksul laekus reservi 18,9 miljonit eurot, millest enamuse moodustas Eesti Panga 2019. aasta kasumieraldis. 


12. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi esitamine ning Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute tagasikutsumine

Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu
 
Välisminister teeb ettepaneku Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi esitamiseks ning suursaadikute tagasikutsumiseks.


13. Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist elektrienergia siseturu ühiste normide kohta

Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta
 
Majandus- ja taristuminister teeb ülevaate õigeaegselt ülevõtmata direktiivist. Vastavalt direktiivi (EL) 2019/944 (elektrienergia siseturu ühiste normide kohta) artiklile 71 tuli see riigisisesesse õigusesse üle võtta hiljemalt 31. detsembriks 2020. Direktiivi ülevõtmise eelnõu (elektrituruseaduse muutmise seadus) ootab hetkel rahandusministeeriumi kooskõlastust, pärast mida saab majandus- ja taristuminister eelnõu allkirjastada ning saata edasi valitsusse.

Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2021. aasta II kvartali alguses, sõltudes seejuures Riigikogu menetluse kiirusest.

Ülevõtmise hilinemine on seotud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutava osakonna (energeetikaosakond) suure töökoormusega ning koroonaviiruse levikust tulenenud viivitustega menetlusprotsessides.
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus