Valitsuse 25.3 istungi kommenteeritud päevakord

24.03.2021 | 19:25

Valitsuse istung algab homme kell 10 ja toimub videoühenduse kaudu. Kontaktide vähendamiseks toimub valitsuse pressikonverents kell 12 virtuaalselt. Peaminister Kaja Kallase kõrval võtavad sellest osa ka riigihalduse minister Jaak Aab; ettevõtlus-  ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning kultuuriminister Anneli Ott. Palume ajakirjanikel, kes soovivad pressikonverentsil osaleda, võtta ühendust aadressil press@riik.ee.
    • Jaga

1. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets
Tüüp: Seaduse eelnõu

Muudatuse kohaselt korraldab konventsiooni täitmist Eestis keskkonnaministeerium. Võrreldes seaduse vastuvõtmise ajal kehtinud korraga, on hea õigusloome ja normitehnika eeskirja nõuded muutunud ning kehtiva eeskirja kohaselt tuleb volitusnorm ning konventsiooni korraldamise täitmine Eestis reguleerida seaduse erinevates sätetes, mitte enam ühes.

Lisaks eemaldatakse volitusnorm, mis on üle viidud veeseadusesse ja mille alusel on valitsus kehtestanud ka määruse.

2. „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ 2020. aasta ülevaade
Esitaja: kultuuriminister Anneli Ott
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

„Sport 2030“ on valdkonnaülene dokument ning sellest lähtudes on ka „Sport2030“ aruanne 2020. aasta kohta valminud koostöös teiste ministeeriumide ja paljude spordivaldkonna organisatsioonidega. Aruanne keskendub peamiselt kohaliku tasandi spordile, tõstes fookusesse liikumisaktiivsuse, liikumisharrastuse ja spordi arendamise regionaalsel tasandil.

Aruande põhiosas esitatakse ülevaade hetkeolukorrast, olulisematest arengutest ja tegevustest, mida riik ja spordiorganisatsioonid viisid ellu 2020. aastal. Aruande lisas on esitatud järjepidevad tegevused. Aruandes kajastatud tegevused ja andmed on esitatud 31. detsembri 2020 seisuga.

3. Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Esitaja: keskkonnaminister Tõnis Mölder
Tüüp: Määruse eelnõu

Valitsus muudab olemasoleva maastikukaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda ning korrigeerib kaitseala välispiiri. Kehtiv kaitsekord ei ole piisav alal esinevate loodusväärtuste kaitseks. Uue-Võidu maastikukaitseala asub Viljandi vallas Karula, Aindu ja Peetrimõisa külas.

Kaitseala eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada piirkonnale iseloomulikku maastikku, Uue-Võidu mõisa parki ja alleed, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele. Kaitseala tuumiku moodustab Karula järv ja kaitseala raamiv tammeallee. Kaitseala asub Sakala kõrgustiku põhjaosas ja on Sakala kõrgustikule iseloomuliku maastikuga.

Praegu on kaitseala pindala 51,7 hektarit. Kaitseala välispiiri korrigeeritakse ning selle tulemusena kaitseala pindala väheneb 1,8 hektari võrra. Uus kaitseala pindala on 49,9 hektarit. Pindala vähenemine on tingitud ennekõike piirijoone kulgemise korrigeerimisest vastavalt looduslikele piiritähistele ja kinnistupiiridele. Kaitseala pindalast moodustab eramaa 47,7 hektarit, riigimaa 1,3 hektarit, munitsipaalmaa 0,15 hektarit, jätkuvalt riigi omanduses olev maa 0,69 hektarit ja segaomanduses olev maa 0,06 hektarit.

Uue kaitsekorra kohaselt on kaitsealal keelatud uuendusraie, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul hall-lepikutes (pindalapiiranguta). Täpsustatakse kaitsealal väetiste ja mürkkemikaalide kasutamist, mis tähendab, et kaitsealal on lubatud biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, välja arvatud poollooduslikul rohumaal, veekogus ja veekaitsevööndis. Kaitseala valitseja eraldi nõusolekul on lubatud veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uue maaparandussüsteemi rajamine.

4. Nõusolekud Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
1) Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Rõuge Priitahtlikele Pritsimeestele (Rõuge alevikus Tehnika tn 3 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Tõnis Mölder
Tüüp: Korralduse eelnõu

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek otsustuskorras tastuta võõrandada Rõuge Priitahtlikele Pritsimeestele Võrumaal Rõuge alevikus asuva Tehnika tn 3 kinnistu päästedepoo rajamiseks ning pääste- ja teavitustöö tegemiseks.

2) Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale (Mäeküla tänav T2 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Tõnis Mölder
Tüüp: Korralduse eelnõu

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Tallinnas Mäeküla tänav T2 kinnistu tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale Mäeküla tänava rajamiseks.

5. Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a korralduse nr 620-k „Loa andmine lepingu sõlmimiseks“ muutmine ja loa andmine lepingute sõlmimiseks
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt pikendatakse Tallinnas Pärnu mnt 139 asuva hoone üürilepingut 1. oktoobrini 2025.  sarnaselt Pärnu mnt 139/1 hoone üürilepingule. Politsei- ja piirivalveametil lubatakse Riigi Kinnisvara ASi vahendusel sõlmida üürilepingud Tallinnas asuvate hoonete kasutamiseks alates 1. oktoobrist 2025 kuni planeeritavate investeeringute valmimiseni 2030. aastal. Tartus saab RKAS-i vahendusel sõlmida Riia tn 130 ja 132 asuvate hoonete kasutamiseks üürilepingud alates 1. jaanuarist 2025 kümneks aastaks tingimusel, et üürilepingut on võimalik kolmeaastase etteteatamisega ilma täiendavate kuludeta lõpetada.

Uute hoonete arendamise ja üürilepingute pikendamisega seotud lisavahendite taotluse esitab siseministeerium riigi eelarvestrateegia 2022–2025 koostamise raames.

6. Eesti kodakondsuse andmine (2 isikut)
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eesti kodakondsus antakse emale ja tema alaealisele lapsele. Eesti kodakondsus antakse neile tingimusel, et ema vabastatakse Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.

7. Eesti kodakondsuse taastamine
Esitaja: siseminister Kristian Jaani
Tüüp: Korralduse eelnõud

Esitatakse korralduse eelnõud, millega taastatakse Eesti kodakondsus selle alaealisena kaotanud kahele inimesele. Kodakondsus taastatakse tingimusel, et taotlejad vabastatakse Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.

8. SA KredEx kriisimeetmetega jätkamisest 2021. aastal
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

Tulenevalt 4. märtsi 2021 kabinetinõupidamisel otsustatust pikendatakse riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega SA KredEx meetmete rahastamiseks ette nähtud vahendite kasutamise tähtaega kuni 31. detsembrini 2021 ja nende arvelt kohustuste võtmise tähtaega kuni 30. juunini 2021 ning jaotatakse meetmete rahastamise eelarve 502 000 000 eurot järgmiselt:

1) erakorralised laenukäendused ja käibelaen 180 000 000 eurot;
2) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olevate riigi osalusega äriühingute aktsiakapitalide suurendamine 10 000 000 eurot;
3) reserv majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 312 000 000 eurot.

Võrreldes kehtivate kriisimeetmete tingimustega eelistatakse käendust laenu andmisele, seni eelistati laenu andmist osaluse võtmisele. Uute laenude käendamisel sätestatakse laenuandjatele krediidikahjude hüvitamise piirmääraks kuni 80% endise 30% asemel ja olemasolevatel käendustel on laenuandjatele kahjude hüvitamise ülempiir 50% endise 15% asemel.

9. Tegevuste loetelu, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelise reservi vahendeid, muutmine
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

Tegevuste loetellu, milleks võib kasutada valitsuse sihtotstarbelise reservi vahendeid, lisatakse ka reisiparvlaeva Estonia hukkumise uute asjaolude täiendava uurimise jätkamiseks vajalike allvee-uuringute ja elektroonilise simulatsioonimudeli tellimiseks 3 miljonit eurot. Nimetatud summa võrra vähendatakse valitsuse sihtotstarbeta reservi.

Selle rahaeralduse põhimõttelise otsuse võtsid valitsuse liikmed vastu 4. veebruari kabinetinõupidamisel. Vaata lähemalt pressiteadet: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-rahastab-3-miljoni-euroga-estonia-taiendavate-asjaolude-uurimist 

10. Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (elektrienergia siseturu ühiseid norme käsitleva direktiivi mitteõigeaegne ülevõtmine)
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

Eesti sai 4. veebruaril 2021 Euroopa Komisjonilt ametliku kirja rikkumismenetluse kohta (nr 2021/0033), milles komisjon heidab Eestile ette elektrienergia siseturu ühiste normide direktiivi mitteõigeaegset ülevõtmist.

Direktiivi (EL) 2019/944 ülevõtmise tähtaeg oli 31. detsembril 2020. Eesti nõustub oma vastuses komisjoni etteheitega. Direktiivi ülevõtmiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis koostatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis esitatakse kohe pärast kõigi kooskõlastuste saamist valitsusele heakskiitmiseks. Ministeeriumi hinnangul on eelnõu vastuvõtmine seadusena võimalik 2021. a teises kvartalis.

Komisjoni ametlikule kirjale vastamise tähtaeg on 5. aprill 2021.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus