Valitsuse 08.11.2007 istungi kommenteeritud päevakord

07.11.2007 | 13:16

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:00 Stenbocki majas 08. novembril 2007. aastal

Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga, mis võib veel muutuda ja millele võib lisanduda täiendavaid päevakorrapunkte. Lisainformatsioon: Kateriin Leini 693 5719 või Liina Lepik 693 5720


1. "Kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse" eelnõu
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Tüüp: Seaduse eelnõu

Eelnõu kohaselt täpsustatakse kaubandustegevuse seaduse reguleerimisala ning mõisteid.
Näiteks on eelnõus märgitud see info, mida kaupleja peab Internetis avaldama kauba või teenuse e-müügi korral.

Järelevalve osas täiendatakse seadust teenuse hindamisega. Seaduses kehtib praegu hindamisteenusega seonduv regulatsioon ainult kauba osas.

Seaduse muutmisega lihtsustub ka majandustegevuse registreerimismenetlus, sest vastavaid toiminguid on ettevõtjal võimalus teha elektroonselt ettevõtjaportaali kaudu.

Alkoholiseaduses täiendatakse üldsätete osa, mille kohaselt on kaupleja tegevuskohas keelatud hoida või ladustada alkoholi, kui selleks puudub vastav õigus.

Turismiseaduse muutmisega sätestatakse selles valdkonnas tegutsevate isikutele, sealhulgas ka turismiinfokeskuste andmete kandmise majandustegevuse registrisse.

Eelnõu kohaselt on seaduse jõustumise ajaks 15.mai 2008.

2. "Riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse" eelnõu
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: Seaduse eelnõu

Tulenevalt Eesti ühinemisest Schengeni ühtse viisaruumiga 2007. aasta detsembris, viiakse riigilõivuseaduse viisalõive ja vastavaid lõivuvabastusi puudutav regulatsioon kooskõlla Euroopa Liidu Schengeni acquis'ga.

3. "Päästeteenistuse seaduse" eelnõu
Esitaja: siseminister Jüri Pihl
Tüüp: Seaduse eelnõu

Eelnõus sätestatakse päästeteenistuse mõiste, subjektid, korraldus ja päästeteenistuses olevate isikute õigusliku seisund. Päästetöötajatel puudub hetkel töö eripära arvestav teenistusseadus.

Päästeasutused on Päästeamet, Päästeameti kohalikud päästeasutused (Päästekeskused) ja Häirekeskus (üleriigiline spetsialiseeritud valitsusasutus Päästeameti halduses). Eelnõu kohaselt jagunevad päästeteenistujad päästeametnikeks ja päästetöötajateks. Päästetöötajad teevad päästetöid, päästeametnike pädevuseks on peale päästetööde tegemise ka päästetööde juhtimine ja korraldamine.

4. Arvamuse andmine seaduseelnõude kohta
1) Arvamuse andmine "Reklaamiseaduse muutmise seaduse" eelnõu (128 SE) kohta
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Seaduse eelnõu (128 SE) on algatanud Eesti Keskerakonna fraktsioon käesoleva aasta 10. oktoobril eesmärgiga kehtestada rangemad alkoholireklaami piirangud. Eelnõu kohaselt kehtestatakse alkoholireklaami keeld televisioonis, raadios ja välireklaamina.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Riigikogu menetluses on Vabariigi Valitsuse poolt algatatud reklaamiseaduse eelnõu terviktekstina (135 SE I), milles on sätestatud piirangud ka alkoholi reklaamile ringhäälingus ja välireklaamina. Ministeerium märgib, et eelnõuga kavandatavate piirangute legitiimne eesmärk on ebaselge ning seetõttu ei ole võimalik hinnata nende piirangute proportsionaalsust.

2) Arvamuse andmine "Tulumaksuseaduse muutmise seaduse" eelnõu (133 SE) kohta
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar

Seaduse eelnõu (133 SE) on algatanud Eesti Keskerakonna fraktsioon tänavu 16. oktoobril eesmärgiga suurendada kohalikule omavalitsusele laekuva üksikisiku tulumaksu määra järk-järgult kuni 12,9%-ni. Eelnõu algataja arvates võimaldab seadusemuudatus kohalikul omavalitsusel täiendavalt rahastada lasteaedade ja koolide ehitamist ja ajakohastamist, veemajandusprojekte, kohalike teede remonti, haridus- ja kultuuritöötajate palkade tõusu, ühistransporti jm ning leevendada järsu aktsiisitõusu mõjusid. 

Ministeeriumid teevad valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Keskkonnaministeeriumi hinnangul ei võimalda taoline seadusemuudatus tagada veemajandusprojektide kallinemise rahastamist. Haridus- ja teadusministeerium on seisukohal, et kuna kohalike omavalitsuste eelarvetesse üksikisiku tulumaksust laekuv tulu on viimastel aastatel kasvanud tänu elanikkonna maksustatavate tulude kasvule, ei ole tulubaasi muutmine põhjendatud.

5. Aruanne riikliku programmi “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” rakendamisest 2006. aastal
Esitaja: minister Urve Palo

Aruanne annab ülevaate riikliku programmi “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” rakendamisest 2006. aastal. Ülevaade on antud hariduse, etniliste vähemuste hariduse ja kultuuri, täiskasvanute eesti keele õppe, ühiskonnapädevuse alamprogrammide kaupa.

6. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 198 "Viisaregistri pidamise põhimäärus" muutmine
Esitaja: siseminister Jüri Pihl
Tüüp: Määruse eelnõu

Eelnõu eesmärk on võimaldada kaitsepolitseiametil ja teabeametil saada vajalikele viisaregistri andmetele juurdepääs kiiremini ja väiksema ressursikuluga kui seni. Seaduses on plaanitud sätestada nende ametite teenistujatele teenistusülesannetega määratud ulatuses otsejuurdepääs viisaregistri andmetele. Andmete muutmise õigus neile ei laiene.

7. Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2005. a korralduse nr 162 "Teaduspoliitika komisjoni moodustamine ja selle koosseisu kinnitamine" muutmine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt nimetatakse teaduspoliitika komisjoni aseesimeheks haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler ning liikmeks Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg. Komisjonist koosseisust arvatakse välja Olav Aarna ja Ain Heinaru. Teaduspoliitika komisjon on haridus- ja teadusministri nõuandev organ.

8. Maa andmine munitsipaalomandisse
1) Maa andmine Räpina valla munitsipaalomandisse (Räpina linnas Võru mnt 8b maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Eelnõu kohaselt antakse Räpina valla munitsipaalomandisse Räpina linnas Võru mnt 8 b maa-ala (pindala 450 m², sihtotstarve – tootmismaa). Taotletav maaüksus on kohalikule omavalitsusele vajalik katlamaja ümberpaigutamiseks vanast asukohast Võhandu tn 16A tarbijatele lähemale. Vana katlamaja asukoht on soojatarbijatest liialt kaugel selle ümberpaigutamine võimaldab kokku hoida küttekulusid.

2) Maa andmine Viimsi valla munitsipaalomandisse (Viimsi vallas Äigrumäe külas Äigrumäe tee maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Eelnõu kohaselt antakse Viimsi valla munitsipaalomandisse Äigrumäe külas asuv Äigrumäe tee maaüksus (pindala 1,1 ha, sihtotstarve – transpordimaa). Maa antakse kohalikule omavalitusele Äigrumäe tee rajamiseks.

Taotletavale maaüksusele planeeritud teed on vaja selleks, et rajada Äigrumäe küla elamukvartalile juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

9. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist
1) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Siseministeeriumile Elliste turbarabas toimunud ulatusliku turba- ja metsapõlengu kustutustöödega kaasnenud ettenägematute kulude katteks
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar

Eelnõu kohaselt eraldatakse Vabariigi Valitsuse reservist siseministeeriumile 3 542 179 krooni ulatusliku turba- ja metsapõlenguga kaasnenud erakorraliste kulude katteks. Suur metsa- ja maastikupõleng leidis tänavu juunis (6.-27.06) aset Harju maakonnas, Nissi vallas Elliste turbarabas.

Vahendid jagunevad: Põhja-Eesti Päästekeskusele 1 399 198 krooni, Ida-Eesti Päästekeskusele 121 622 krooni, Lääne-Eesti Päästekeskusele 785 089 krooni, Lõuna-Eesti Päästekeskusele 283 204 krooni, Piirivalve Lennusalgale 594 208 krooni, Kaitseväe Logistikakeskusele 102 153 krooni, Lennubaasile 70 429 krooni ja Nissi Vallavalitsusele 186 276 krooni.

2) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Kultuuriministeeriumile vehklemise maailmameistrivõistlustel edukalt esinenud sportlase ja tema treeneri premeerimiseks
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar

Käesoleva aasta oktoobrikuus Sankt-Peterburis toimunud maailmameistrivõistlustel vehklemises saavutas Irina Embrich pronksmedali. Rahandusministeerium teeb ettepaneku eraldada Vabariigi Valitsuse reservist kultuuriministeeriumile 150000 krooni, millest Irina Embrichi premeerimiseks eraldatakse 100000 krooni ja tema treenerile Nikolai Novasjolovi premeerimiseks 50000 krooni.

10. Vabariigi Valitsuse 6. septembri 2007. a korralduse nr 403 "Programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri" muutmine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt täiendatakse perioodil 2007–2013 täies ulatuses või osaliselt programmi alusel elluviidavate meetmete nimekirja. Programm on rakenduskaval ja valdkondlikul arengukaval põhinev tegevuste kogum, millel on kindel eesmärk ning mille tulemused on mõõdetavad ning mis ei eelda investeeringute tegemist infrastruktuuri.

11. Välisabi sildfinantseerimine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse rahandusministeeriumil kasutada rakendusuuringu projekti "Parandatud omadustega kartuli meristeemkloonide loomise tehnoloogia väljatöötamine" ajutiseks rahastamiseks riigieelarve vahendeid 255 230 krooni ulatuses.

Selleks, et tagada projekti edukas ja õigeaegne elluviimine, on Eesti Maaviljeluse Instituut koostöös põllumajandusministeeriumiga esitanud taotluse välisabi sildfinantseerimiseks kogusummas 255230 krooni.

Projekti rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tehnoloogia, mille tulemusena saab luua haigusvabad, kõrgesaagilised ja haiguskindlamad meristeemkloonid kartuli seemnekasvatusele ja sordiaretusele.

12. Diplomaatilise passi andmine
1) Diplomaatilise passi andmine

Esitaja: välisminister Urmas Paet

Eelnõu kohaselt antakse diplomaatiline pass Kristjan Paemurru’le, kes on nimetatud Euroopa Liidu politseimissiooni Palestiina aladel (EUPOL COPPS) kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia nõunikuks kuni 1. jaanuarini 2009. a. Diplomaatilist passi on vaja Eesti välispoliitiliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

2) Diplomaatilise passi andmine
Esitaja: välisminister Urmas Paet

Eelnõu kohaselt antakse julgeoleku garanteerimise kaalutlustel ühekordseks kasutamiseks diplomaatiline pass Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunikule-sekretariaadijuhatajale Olev Aarmale seoses tema lähetamisega Venemaa Föderatsiooni 28. novembrist – 3. detsembrini 2007. a.

13. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungitel
1) Eesti seisukohad Euroopa Liidu hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu 15. ja 16. novembri 2007. a istungil
Esitaja: kultuuriminister Laine Jänes, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Kultuuriminister ning haridus- ja teadusminister esitavad Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks Eesti seisukohad Euroopa Liidu hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu 15. ja 16. novembri 2007. a istungil.

2) Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite (ECOFIN) nõukogu 13. novembri 2007. a istungil
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar

Rahandusminister esitab Vabariigi Valitsusele Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite 13. novembri 2007. a istungiks.

14. Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 30. oktoobri 2007. a istungist
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
Tüüp: Ülevaade

Keskkonnaminister esitab Vabariigi Valitsusele ülevaate Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 30. oktoobri 2007. a istungist.

Kõne all olid põua ja veepuudusega, kliimamuutustega, uuendatud ELi säästva arengu strateegia ja teised küsimused. Samuti oli arutusel geneetiliselt muundatud maisiliinide turuleviimise otsus. Viimase küsimuse otsuse poolt ega vastu ei saavutatud kvalifitseeritud häälteenamust ning otsuse tegemine läheb üle Euroopa Komisjonile.

ELi säästva arengu osas nõustuti seisukohaga, et arengud on mõõdukad ning peamised edusammud on tehtud kliima ja energia osas. Oldi üksmeelel, et praeguses etapis uusi prioriteete seada on ennatlik. Samuti peeti oluliseks sidusust kõikide EL poliitikate vahel. Eesti võttis sõna, pidades oluliseks eesmärkide elluviimisel arvestada liikmesriikide eripärasid, riiklikke prioriteete ja otsustusõigust antud poliitikavaldkondades. Samas märkides, et EL ei peaks muutma ambitsioonikamaks olemasolevaid eesmärke, vaid tegema jõupingutusi juba seatud eesmärkide täitmiseks. Lisaks keskkonnanõukogule arutatakse teemat veel novembri lõpus transpordi, telekommunikatsiooni ja energia (TTE) nõukogus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-