Eriplaneeringu taotlused

Riigi eriplaneeringu peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik. Riigi eriplaneering tuleb koostada sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ja sellega seonduva tehissaare rajamise eriplaneering

Taotluse kohaselt soovitakse kavandada Soome ja Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart. Samuti tuleb leida asukohad raudtee toimimiseks vajalikule taristule. Raudteetunnel teenindab reisijaid ja kaubatransporti, seda on võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks. Raudteetunnel ei ole mõeldud autotranspordiks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Viimati uuendatud 01.01.2021