Koostamisel valdkonna arengukavad

Valdkonna arengukava koostamise ettepaneku heaks kiitmisega on Vabariigi Valitsus koostamas järgmisi arengukavasid. Enne Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamist arutatakse valdkonna arengukavas ka Riigikogus.

Strateegilise planeerimise käsiraamat

Strateegilise planeerimise raamistik selgitab, millised on strateegiliste arengudokumentide üldpõhimõtted ja liigid ning mida täiendab arengukava ja programmi koostamine, nende elluviimine. Samuti leiab sealt selgitusi, kuidas koosada aruandlust ja kuidas hinnata tehtut. Riigieelarve seaduse mõistes on strateegilised arengudokumendid poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.

Poliitika põhialused võtab vastu Riigikogu, valdkonna arengukava Vabariigi Valitsus ja programmi vastutav minister või ministrid. Arengu planeerimisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, millise tasandi dokumendiga on eesmärgi saavutamine kõige kohasem.

Viimati uuendatud 01.01.2021