Sa oled siin

Eriolukorrast väljumine

27. aprillil heaks kiidetud COVID-19 kriisist väljumise strateegia kirjeldab, kuidas hakkame koroonaviiruse taandumise korral piiranguid sammhaaval leevendama, säilitades samal ajal kontrolli viiruse leviku üle.

Võimalikud piirangute leevendamise sammud on seatud ajalisse ja prioriteetsuse järjekorda. Piirangute leevendamist otsustav valitsus kokkulepitud mõõdikute alusel, toetudes teadlaste ja ekspertide soovitustele ja prognoosidele.

Eriolukord lõppes 17. mail 2020, edasi kehtib Eestis tervishoiualane hädaolukord.

Vaata ka:

 

Põhimõõdikud

Valmisolekut liikuda esimeselt etapilt teisele jälgitakse kokku kaheksa erineva mõõdikuga. Tabelis on märgitud tervise ja tervishoiumõõdikute seis valgusfoori põhimõttel: roheline - eesmärk saavutatud, kollane - liigume eesmärgi poole, punane - kaugeneme eesmärgist. Tabelis toodud andmed pärinevad Terviseametist ning neid uuendatakse iga nädal.

 

Mõõdikute seis 07. septembril 2020 kell 10.00  

7 PÄEVA KESKMINE NAKATUNUTE ARV

24

NAKATUNUTE ARV 50+ VANUSEGRUPIS

48

14 PÄEVA KESKMINE HAIGLARAVIL VIIBIJATE ARV

9

14 PÄEVA KESKMINE INTENSIIVRAVI KOHTADE HÕLMATUS

0

Üleminek II etappi saab toimuda kui:
  • viimase 7 päeva keskmine nakatunute arv on madalam kui sellele eelnenud seitsme päeva keskmine
  • 14 päeva summaarne nakatunute arv 50+ vanusegrupis on väiksem 476-st või võrdne 476-ga
  • 14 päeva keskmine haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv on väiksem 157-st või võrdne 157-ga
  • 14 päeva keskmine COVID-19 intensiivravikohtade voodikohtade arv ööpäevas on väiksem 20-st või võrdne 20-ga.

Lisaks eelnevatele jälgitakse arstiabi kättesaadavust, inimeste valmidust järgida valitsuse suuniseid ja kehtestatud meetmeid, majanduse üldist tervis ja usaldusmeetmete rakendamise võimekust ametkondade poolt. Tervise ja tervishoiusüsteemi mõõdikud on numbrilised, ülejäänud hinnangu. Üleminekul teisest etapist kolmandasse jälgitekse ka epidemioloogilist olukord ja COVID-19 vastaseid meetmed regioonis, Euroopa Liidu liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Majandusmõõdikud

Mõõdik Algtase 29.02.2020 Seis 07.09.2020 Muutus võrreldes algtasemega Allikas
Registreeritud töötute arv 36 681 49 213 12 532 Töötukassa
Töövõimetuslehtede arv ja muutus võrreldes eelmise aasta sama nädalaga 39 884 23 780; so 3,4%   Haigekassa
Töötajate arv võrreldes eelmise aasta sama kuuga -10 481 -10 236 -14 639 Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet
Ettevõtete käive (mln), muutus võrreldes eelmise aastaga 5 805,3 €, so -1 % 6 181,33 €, so -7,87 %

376,03 €

Statistikaamet
EL majandususaldus indeks (sessoonselt silutud) 103,0 86,9 -16,1 DG ECFIN
Eelarve tasakaal, % SKP-st -0,8 % -3,3

- 2,5

Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksuvõla kasv võrreldes eelmise aasta sama kuuga 1,2 % 42,0 40,8 Maksu- ja Tolliamet
Maksulaekumine, 2 kuu maksulaekumine võrreldes eelmise aastaga -1,9 % -1,9 %   Maksu- ja Tolliamet
Likviidsusreservi tase (mln) 845,3 € 2 661 € 1815,7 € Rahandusministeerium
Elektritarbimine 179,9 GWh 136,6 GWh 14,7 GWh Elering
Kaardimaksed müügikohas (mln / maksete arv tuh) 485,5 € / 28 185 580,9 € /32 511,1 12,89 % Eesti Pank
Kaupade ja teenuste eksport (mln) 1089 € / -6 % 1168 / 0% 79 € Statistikaamet
Kaupade ja teenuste import (mln) 1220,8 € / -2 % 1178 / -8 % -42,8 € Statistikaamet
Tarbijahinnaindeks, muutus võrreldes eelmise kuuga 214,5 / 2 % 213,9/-0,9% -1,1 Statistikaamet

 

Piirangutest loobumise kava


Võimalikku piirangutest loobumise kava on selgitatud väljumisstrateegia (PDF) lehekülgedel 15-19. Seal toodud tabel on järgmine:

 

Võimalik piirangu
leevendamine

Oht nakkuse levikule

Eritingimused

1. samm: 21. aprill, kui mõõdikud lubavad

Avada plaaniline arstiabi (k.a eratervishoid, perearstid,hambaravi) etapi viisi Nakkuse oht kasvab mõõdukalt. Ligi 75% elanikest kasutab aasta jooksul teenuseid. Samas on selle kontakti puhul tegemist peamiselt korra või paariga aasta jooksul.
Samuti on kontakt enamasti lühiajaline.
Järgida juhiseid „Miinimumnõuded tervishoiuteenuse otsustajatele plaanilise töö taastamiseks COVID19 epideemia tingimustes“ (nt infektsiooni kontroll, isikukaitsevahendite (IKV) piisavus, COVID haigete selge eraldatus, desinfitseerimine jms).

2. samm: 15. mai, kui mõõdikud lubavad

Avada haridussüsteem vastavalt valitsuskabineti 9. aprilli nõupidamise otsusele Nakkuse oht kasvab mõõdukal kuni suurel määral. Õpetajad ja õpilased ning lapsevanemad moodustavad vähemalt 50% kogu Eesti rahvastikust, lisaks on kokkupuude ka kooli abipersonali, toitlustuse, koristuse, transpordiga jne. Samuti on kontaktide arv sage ning kestab pikka aega.

2 + 2, desinfitseerimise nõue, IKV õpetajatele, riskirühmades õpetajatele ja õpilastele FFP2 ja FFP3 maskid

5.05.2020 otsus: alates 15.05.2020 lubatakse eritingimuste täitmisel tavalise õppetegevuse juurde naasmine kooli ruumides

Kaalumisel (esialgne ajaline ja prioriteetsuse järjekord)

Avada muuseumide territooriumid vabas õhus (vabaõhumuuseumid) Nakkuse oht kasvab eeldatavasti vähesel määral, kuna külastajate arv on väike, külastusi tehakse harva ning kestus on lühiajaline. 2 + 2, desinfitseerimise nõue

28.04.2020 otsus: vabaõhumuuseumid avatakse alates 2.05.2020
Vabas õhus lubada sporditegevus ja -treeningud (vabas õhus toimuvad treeningud-ringid) Nakkusoht kasvab vähesel määral. Mõjutatud elanike arv on pigem väike, kuid samas on kokkupuudet ka abipersonaliga ning suureneb transpordikasutus

2 + 2, desinfitseerimise nõue

27.04.2020 otsus: välijõusaalid avatakse 2.05.2020, täpsustatud 29.04.2020 otsusega

28.04.2020 otsus: spordiüritusi lubatakse õues korraldada alates 2.05.2020

5.05.2020 otsus: laienesid täiskasvanute koondiste treenimisvõimalused

7.05.2020 otsus: sportmängude meistriliigade meeskondadel laienesid treenimisvõimalused

Alates 18.05.2020 on kõigi spordialade võistkondadel lubatud treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust

Saaremaa ja Muhu vallas viibimiskeelu tühistamine lähikontakti nõudvates teenusasutustes Nakkuse oht sõltub näitajatest desinfitseerimise nõue

27.04.2020 otsus: Saaremaal ja Muhumaal leevendati eriolukorra piiranguid alates 28.04.2020

Perekonnaseisutoimingud piiratud tingimustes Nakkuse oht kasvab vähesel määral, kuna elanike arv, keda see puudutab, on väike. Samuti on tegemist harva ning lühiajalise kokkupuutega 2 + 2, desinfitseerimise nõue, IKV töötajatele
Kaubanduskeskuste poodide ja teenuste piirangute leevendamine (avada ainult poed, teenused ja toitlustuskohad), jätta suletuks ajaveetmise kohad nagu mänguväljakud, kino, bowling jne Nakkuse oht kasvab mõõdukalt kuni suurel määral, kui seda teha etteplaneeritu– kontakt on harv ja lühiajaline

2 + 2, IKV töötajatele, desinfitseerimise nõue, kaubanduskeskusel meetmete täitmise tagamise kohustus. Ettevõtjad võtavad kohustuse teha kampaaniaid ainult epoodides. MKMil koostöös
kaubandusettevõtetega koostada täpsemad juhised

5.05.2020 otsus: kaubanduskeskustes leevenevad eriolukorra piirangud alates 11.05.2020

Alates 1.06.2020 on eritingimustel lubatud avada meelelahutusvõimaluste (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes

Eesti täiskasvanute koondise treeningute lubamine Nakkuse oht kasvab mõõdukalt.

desinfitseerimise nõue

5.05.2020 otsus: laienesid täiskasvanute koondiste treenimisvõimalused

Avada muuseumid ja näitusasutused Nakkusoht kasvab vähesel määral. Mõjutatud elanike arv on pigem väike, kuid samas on kokkupuudet ka abipersonaliga
ning suureneb transpordikasutus

2 + 2, töötajatele IKV, desinfitseerimise nõue, interaktiivsed eksponaadid jäävad suletuks

5.05.2020 otsus: alates 11.05.2020 on lubatud muuseumide ja näitusasutuste siseruumide külastamine, täpsustatud 21.05.2020

Lubada huviharidus, huvitegevus,
sporditreeningud ka siseruumides ning avada spordiklubid
Nakkuse oht kasvab mõõdukalt. Puudutab otseselt või kaudselt märkimisväärset osa elanikest, sh kasvab transpordi vajadus.
Samas on kontakt pigem harv (mõned korrad nädalas) ning
pigem lühiajaline (1−2 h)

2 + 2, IKV töötajatele, desinfitseerimise nõue

5.05.2020 otsus: alates 15.05.2020 lubatakse tavalise õppetegevuse juurde naasmine kooli ruumides

Alates 15.05 on eritingimustel lubatud huvihariduse pakkumine, tingimused leevenevad alates 1.06.2020

Alates 18.05.2020 on eritingimustel lubatud avada spordiklubid, sealhulgas jõusaalid ja ujulad sporditreeninguteks siseruumides, alates 1.06.2020 tingimused leevenevad

Saarte avamine, v.a Saaremaa ja Muhumaa
 
Nakkuse oht kasvab vähesel määral

Võimalik etapiviisiline avamine, rahvastikuregistripõhine liikumine, suletud reisijate tekk

27.04.2020 otsus: Saaremaal ja Muhumaal leevendati eriolukorra piiranguid alates 28.04.2020

28.04.2020 otsus: saarte ja mandri vahelised liikumispiirangud leevenevad alates 4.05.2020 ja 18.05.2020

7.05.2020 otsus: saarte ja mandri vahel lõppevad liikumispiirangud

Jumalateenistusliku elu, sakramentide ja ametitalituste lubamine pühakodades Nakkuse oht kasvab mõõdukalt, kuid puudutab suurel määral riskirühmi

2 + 2, desinfitseerimise nõue

5.05.2020 otsus: alates 10.05.2020 on eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine

Spordivõistluste lubamine pealtvaatajateta Nakkuse oht kasvab vähesel määral

desinfitseerimise nõue

Alates 18.05.2020 võib korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest

Lubada laste laagreid ja õpilasmalevaid piirangutega Nakkuse oht kasvab mõõdukalt

IKV töötajatele, desinfitseerimise nõue, inimeste arvu piirang rühma suurusele – kuni 15 inimest rühmas

Alates 12.06.2020 on lubatud korraldada eritingimustel lastelaagreid ja õpilasmalevaid

Lubada mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine Nakkuse oht kasvab suurel määral

desinfitseerimise nõue, inimeste arvu piirang

5.05.2020 otsus: mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi sõiduõpe on eritingimuste täitmisel  lubatud

Võimaldada toitlustusasutustel olla avatud peale kella 22.00 ja võimaldada neil ka
alkoholimüüki
Nakkuse oht kasvab mõõdukalt

2 + 2, desinfitseerimise nõue, IKV kõigil teenindajatel

Alates kella 22-st on endiselt külastajatele suletud toitlustusettevõtted, küll aga on lubatud toidu kaasamüük. Pärast 1. juulit saavad toitlustusettevõtted olla avatud piiranguteta

Alkoholimüügi piirang 22-st õhtul kuni 10-ni hommikul kehtib toitlustusasutustele, seal hulgas baaridele ja teistele sarnastele müügikohtadele kuni 1. juulini. Muudetud 21.05.2020 otsusega: restoranides ja baarides tohib alates 1.06.2020 veeta kohapeal aega ka pärast kella 22 ja müüa ka alkoholi

Lubada avalikke üritusi koos inimeste arvu piiranguga Nakkuse oht kasvab mõõdukalt

2 + 2, inimeste arvu piirang, tagatud järelevalve võimekus

7.05.2020 otsus: alates 15.05.2020 tohib korraldada vabas õhus toimuvaid avalikke üritusi, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise aja autos

Alates 18.05.2020 on eritingimustel lubatud avalikud koosolekud, tingimused leevenevad alates 1.06.2020 ja 1.07.2020

Alates 1.06.2020 on teatud tingimustel lubatud avalikud üritused, piirangud leevenevad alates 1.07.2020

 

Avada laste mängutoad Nakkuse oht kasvab suurel
määral

IKV töötajatele, desinfitseerimise
nõue

Alates 1.06.2020 on eritingimustel võimalik avada mängutoad

Spordivõistluste lubamine
pealtvaatajatega
Nakkuse oht kasvab suurel
määral

2 + 2 publikule, desinfitseerimise
nõue

21.05.2020 otsus: alates 1.07.2020 on eritingimustel lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes

Lauskülastuskeelust loobumine
hoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes
Nakkuse oht kasvab suurel määral

IKV kasutamine, välistada haigussümptomitega külastajad, külastuskeeld COVID-19 haigetega hoolekandeasutustesse

Alates 18.05.2020 on eritingimustel lubatud kinnipidamisasutuste külastamime

Alates 1.06.2020 on eritingimustel lubatud  hoolekandeasutuste, varjupaikade, turvakodude ja haiglate külastamine

 

Üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutel hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumise lubamine Nakkuse oht kasvab mõõdukalt

Välistada haigussümptomitega klientide puhul, erijuhend COVID-19 haigetega hoolekandeasutuste puhul

Alates 1.06.2020 on erihooldekodus viibivatel isikutele lubatud  hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid

Avada meelelahutusvõimalused (sh avalikud kogunemised, teater, kino, veekeskused, ujulad, spaateenused, saunad, piljard, bowling, keegel jne) Nakkuse oht kasvab suurel määral

2 + 2, desinfitseerimise nõue, IKV kõigil teenindajatel

7.05.2020 otsus: alates 15.05.2020 tohib korraldada vabas õhus toimuvaid avalikke üritusi, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise aja autos, täpsustatud 21.05.2020 otsusega

Alates 1.06.2020 on eritingimustel lubatud meelelahutusvõimaluste kasutamine veekeskustes, spaades, saunades

Alates 1.06.2020 on eritingimustel lubatud avada meelelahutusvõimaluste (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes

 

Saaremaale ja Muhumaale
sisenemise ja sealt väljumise
lubamine
Nakkuse oht kasvab sõltuvalt näitajatest

Võimalik etapiviisiline avamine – alguses kontrollitult saartel kinnisvara omavatele inimestele, kes allkirjastaksid käitumisjuhise. Sama võib kohaldada hiljem teistele külastajatele avades

27.04.2020 otsus: Saaremaal ja Muhumaal leevendati eriolukorra piiranguid alates 28.04.2020

28.04.2020 otsus: saarte ja mandri vahelised liikumispiirangud leevenevad alates 4.05.2020 ja 18.05.2020

7.05.2020 otsus: saarte ja mandri vahel lõppevad liikumispiirangud

Reisijate liikumisvabaduse piirangu tühistamine huvireisi raames Tallinn-Stockholm laevaliinide Nakkuse oht kasvab sõltuvalt nakatumise näitajatest Eestis ja Rootsis. Eritingimused lepib kokku Vabariigi Valitsus
Riigipiiri ületamise ajutise piirangu tühistamine Nakkuse oht kasvab suurel määral

Eritingimused lepib kokku Vabariigi Valitsus

8.05.2020 otsus: Eesti leevendab piiranguid Läti, Leedu ja Soome piiriületusel, täpsustatud 21.05.2020

 

Avalikus kohas 2 + 2 reeglist loobumine Nakkuse oht kasvab suurel määra

Vastavalt väljatöötatud usaldusmeetmetele

Avada kasiinod, vesipiibu kohvikud,
mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid
Nakkuse oht kasvab suurel määra

Vastavalt väljatöötatud usaldusmeetmetele

Kasiinod ja mänguautomaatide saalid võib avada 1.06.2020

Avada ööklubid Nakkuse oht kasvab suurel määral Vastavalt väljatöötatud usaldusmeetmetele
Hoolekandeasutuses viibivatel isikutel, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, on keelatud igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud  hoolekandeasutuse töötajate
ja meditsiinitöötajatega
  Jääb kehtima

 

 

Viimati uuendatud: 8. september 2020