Sa oled siin

Eriplaneeringu taotlused ja Vabariigi Valitsuse algatatud eriplaneeringud

 

Algatati Suure väina püsiühenduse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lg 6 alusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest.

Vabariigi Valitsus algatas 18.06.2020 korraldusega nr 213 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Riigi eriplaneeringu ja KSH algatamise eesmärk on kavandada püsiühendus (sild või tunnel) üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Püsiühendus on riigile kuuluv tee (riigimaantee). Suure väina püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks, sealhulgas turvalisuse tagamiseks vajalik taristu.

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Näiteks planeeritakse püsiühenduse toimimiseks ja turvalisuse (sh liiklusturvalisuse) tagamiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, kergliiklusteed, elektri- ja sidevarustus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused ning lahendatakse muud PlanS § 126 lg-s 1 nimetatud asjakohased riigi eriplaneeringu ülesanded.

Riigi eriplaneeringu menetlus koosneb kahest etapist:
1) asukoha eelvaliku tegemisest ja
2) valitud asukohas detailse lahenduse koostamisest.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala (skeemil tähistatud punase kastiga) paikneb maismaal Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla, Kuivastu küla, Mõega küla, Oina küla, Rässa küla, Tusti küla ja Võlla küla territooriumil ning Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu aleviku, Hanila küla ja Esivere küla territooriumil. Merealal hõlmab planeeringuala osa Suurest väinast. Planeeringuala suurus on 9200 ha. Planeeringuala piir on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 213 lisas.

Vabariigi Valitsuse korralduse nr 213 ja selle seletuskirjaga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/ruumiline-planeerimine/riigi-eriplaneeringud.

 
Lisainfo

Heddy Klasen, regionaalhalduse osakonna riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 611 3233, e-post: heddy.klasen[at]fin[dot]ee.

 

 

Esitati taotlus üle Suure väina mandrilt Muhu saarele püsiühenduse eriplaneeringu algatamiseks


Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitas riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse.

Rahandusministeerium teatab, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitas riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse kavandada püsiühendust üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Püsiühenduse alternatiivsed võimalused on sild või tunnel. Püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks ning turvalisuse ja ohutuse tagamiseks vajalikud ehitised.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris https://adr.rik.ee/ram/dokument/7152224.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo

Heddy Klasen, regionaalhalduse osakonna riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel 611 3233, e-post heddy.klasen[at]fin[dot]ee

 

Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ja sellega seonduva tehissaare rajamise eriplaneering

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse kavandada Soome ja Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart. Samuti tuleb leida asukohad raudtee toimimiseks vajalikule taristule. Raudteetunnel teenindab reisijaid ja kaubatransporti, seda on võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks. Raudteetunnel ei ole mõeldud autotranspordiks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris http://adr.rik.ee/ram/dokument/6108138.

Lisainfo

Heddy Klasen, regionaalhalduse osakonna Harju talituse riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel 611 3233, e-post heddy.klasen[at]fin[dot]ee

 

 

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise. Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

 


Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.
 
Planeerimisprotsessi järgmise etapina koostatakse planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh KSH väljatöötamiskavatsus. Nende väljatöötamise käigus tehakse koostööd erinevate ministeeriumide ja ametitega. Lähteseisukohad ja väljatöötamiskavatsus avalikustatakse, mis annab kõigile isikutele võimaluse esitada oma seisukohti. Avalikustamise aeg jääb sügisesse 2017 ning avalikustamise algusest teavitatakse nii meediaväljaannetes kui ka asjaomaseid asutusi ja isikuid personaalselt.
 

  • Mereala planeeringu algatamise korralduse ja selle seletuskirjaga ning esialgsete lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.fin.ee/mereala-planeerimine

Lisainfo: Anni Konsap, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 611 3127, e-post anni.konsap[at]fin[dot]ee.

 

Vabariigi Valitsus algatas 12.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Eriplaneering lõpetati 12.11.2018. a Vabariigi Valitsuse korraldusega. Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

 

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on suure riikliku huviga ja olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Riigi eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine.

Kavandatavas puidurafineerimistehases toodetaks puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus on 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht on ca 2,5-3,3 miljonit m3 aastas.  Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks on tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Puidurafineerimistehase rajamiseks otsitakse sobivaimat asukohta Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus ümbruses (u 5-10 km jõest). Lisaks tehase asukohale leitakse sobivaim asukoht ka tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms). Seetõttu on riigi eriplaneeringu alaks kogu maakondade territoorium.

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lg 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

31.01.2017 taotluse kohaselt soovitakse rajada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Tehase hinnanguline tootmisvõimsus oleks kuni 750 000 tonni aastas, toorainena tarbitava puidu maht ca 3 miljonit m3 aastas.

Vastavalt planeerimisseadusele § 28 lõikele 4 on võimalik 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates esitada samasisuline taotlus. Otsuse planeeringu algatamise osas langetab Vabariigi Valitsus.

 

Lisainfo: Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja, tel 611 3151, e-post tiit.oidjarv[at]fin[dot]ee

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 21.07.2016.a korraldusega nr 255 "Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine olemasoleva keskpolügooni piirides.

 

Planeeringu eesmärk on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Kaitseväe keskpolügooni arenduspropgrammi järgi peab keskpolügoon võimaldama mehhaniseeritud pataljoni tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet.

 

Lähemalt kaitseministeeriumi veebilehelt: www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud

Viimati uuendatud: 25. juuni 2020