Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 30. jaanuar 2020

30. jaanuar 2020 - 11:17

1. Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõust
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsus arutab ravimiseaduse muudatuste paketti, mille suurem eesmärk on parandada ravimite ja apteegiteenuse kättesaadavust ning lihtsustada kõlbmatute ravimite tagastamist apteeki, et vältida nende sattumist keskkonda.

 

2. Ühtekuuluvuspoliitika sõprade ühisavaldusest pikaajalise Euroopa Liidu eelarve 2021-2027 läbirääkimistel
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

1. veebruaril toimub Portugalis Bejas kolmas ühtekuuluvuspoliitikat (ÜKP) toetavate Euroopa Liidu liikmesriikide tippkohtumine ELi pikaajalise eelarve 2021-2027 läbirääkimisteks.

Kohtumise eesmärk on kinnitada jätkuvat toetust sellele, et ühtekuuluvuspoliitika põllumajanduspoliitika eelarveid ei tohiks uuel eelarveperioodil kärpida. Just peamiselt ühtekuuluvuspoliitikast ja ühisest põllumajanduspoliitikast rahastatakse kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalikke investeeringuid ELi eelarvest. Lisaks on Euroopa Komisjoni plaan õiglase ülemineku fondi kohta oluline enim mõjutatud piirkondade toetamiseks kliimaneutraalsusele üleminekul.

Kohtumisel on kavas vastu võtta ühisavaldus, milles rõhutatakse ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika olulist rolli paljude väljakutsetega - kliimamuutused, innovatsioon, jätkusuutlik kasv – toimetulekul.

Ühtlasi kutsutakse ELi liidreid üles jõudma ambitsioonika ja õiglase kokkuleppeni, et tagada järgmise perioodi programmide õigeaegne rakendamine.

Kohtumisel osalevad 17 riigi esindajad. Eesti kõrval võtavad sellest: Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Küpros, Malta, Kreeka, Portugal, Itaalia ja Hispaania. Ülemkogu eesistuja Charles Michel on kutsunud 20. veebruariks 2020. a kokku ülemkogu erakorralise kohtumise EL pikaajalises eelarves kokkuleppele jõudmiseks.

 

3. Rahvastiku tervise arengukavast 2020–2030
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuskabinetis arutatakse järgmise kümnendi rahvastiku tervise arengukava, mille peaeesmärk on Eesti inimeste keskmise oodatav eluea kasv 2030. aastaks meestel 78 ja naistel 84 eluaastani ja keskmise tervena elatud aastate arvu kasv meestel 62 ning naistel 63 eluaastani.

Samuti on eesmärk vähendada ebavõrdsust tervises vähemalt selliselt, et 2030. aastaks ei ole üheski maakonnas eluiga Eesti keskmisest lühem kui kaks aastat ning põhiharidusega inimeste eeldatav eluiga ei jää kõrgharidusega inimeste eeldatavast elueast maha rohkem kui kuus eluaastat.

Neid eesmärke soovitakse saavutada tervist toetavate valikute, tervist toetava keskkonna ja inimkeskse tervishoiu kaudu.

 

4. Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Valitsuskabinetis arutatakse põllumajanduse, kalanduse ning maa- ja rannapiirkondade arengut hõlmavat juhtivat arengustrateegiat (PÕKA).

Arengukava on koostatud maaeluministeeriumi eestvedamisel ja tihedas koostöös keskkonnaministeeriumiga, sest kalanduse valdkonna juhtimine on jaotatud kahe ministeeriumi vahel.

PÕKA üldeesmärk on Eesti toidu eelistamine, elukeskkonna ja elurikkuse hoidmine, toidusektori ettevõtete edukuse toetamine ning maa- ja rannakogukondade elujõulisus.

 

5. Analüüsist ja ettepanekutest pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika ajakohastamise kohta
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuskabinetis arutatakse nii pikaajalise hoolduse kui ka erivajadusega inimeste teenuste korralduse ja rahastuse võimalikke mudeleid.

Muu hulgas antakse ülevaade ja esitatakse ettepanekud pikaajalise hoolduse süsteemiga kaasnevate poliitikate ajakohastamiseks. See hõlmab näiteks abivahendeid, abivajaduse hindamist ja puude määramist, õendusabiteenuse tagamist hoolekandeasutuses, hoolduse koordinatsiooni ja valdkonna tööjõu poliitikat.

 

6. Ülevaade riigi eelarvestrateegia koostamisest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Rahandusminister esitab ülevaate riigi eelarvestrateegia koostamisest, seal hulgas riigi eelarvepoliitika põhialustest, riigieelarve reeglistikust ja riigieelarve eelnõu koostamise protsessist.

 

7. Erimärgistatud diislikütuse kasutamisest põllumajandussektoris
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Maaeluministeerium on analüüsinud olukorda ja esitab valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks ettepanekud erimärgistatud diislikütuse (edaspidi EDK) väärkasutuse ennetamiseks.

EMTA hinnangul oli 2018. aastal väärkasutuse riskiga isikute EDK tarbimise aktsiisisoodustuse maht 4,7 miljonit eurot, seejuures määras EMTA 2018. aastal täiendavalt tasumisele kuuluva aktsiisivahe EDK mitteotstarbekohase kasutamise eest kokku summas 65 299 eurot.

 

8. Riigile kuuluva aktsiaseltsi Digital Innovation Estonia asutamisest
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuskabineti nõupidamisel tutvustatakse riigiettevõtte AS DigInEst loomise eesmärki ja selgitatakse selle rolli andmepõhise koostöö edendamisel Eestis.

 

9. Reisiparvlaev Estonia reisijate ja ohvrite lähedaste taotlusest algatada uus uurimine laevahuku põhjuse väljaselgitamiseks
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Valitsuskabineti nõupidamisel arutatakse Estonia reisijate ja ohvrite lähedaste taotlust.

 

10. Narva Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioonist
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

 

Kultuuriminister esitab Narva Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsiooni.

 

11. Välismaalaste töörände kontrollimise efektiivistamisest ja sellega seotud arendustegevuste rahastamisest
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Siseminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele ülevaate tegevustest ning ettepanekud töörände kontrolli tõhustamise arendustegevuste rahastamiseks.

 

12. Eesti seisukohtadest Lähis-Ida rahuplaani kohta
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

 

Välisminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele info ja Eesti seisukohad Lähis-Ida rahuplaani kohta.

 

13. Rahvusvahelise usuvabaduse alliansi loomisest
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

 

Välisminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks Ameerika Ühendriikide initsiatiivi rahvusvahelise usuvabaduse alliansi loomisest.