Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 25. juuli 2019

25. juuli 2019 - 11:07

Stenbocki maja, 25. juuli 2019

1. Eesti kliimaeesmärgid aastaks 2030 ja võimalikud meetmed seatud eesmärkide täitmiseks
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

Minister tutvustab valitsuse liikmetele seatud eesmärke aastaks 2030 ning tegevusi eesmärkide täitmiseks.

Võrreldes 1990. aastaga tuleb 2030. aastaks Eestil kasvuhoonegaaside koguheidet vähendada 70%. 2017. aastal oli Eesti kasvuhoonegaaside koguheide ligikaudu 19 miljonit tonni, aastaks 2030 peaks see jõudma 12 miljoni tonni tasemele. Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest moodustab suurenergeetika- ja tööstussektori heide 70%. Transpordi-, väikeenergeetika ja põllumajanduse sektorite heide moodustas aastal 2017 ligi 30% Eesti kasvuhoonegaaside heitest, millest veidi alla poole moodustas transport.

2. Tallinna Linnahalli rekonstrueerimisest multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Väliskaubandus- ja IT-minister tutvustab valitsuskabinetile plaani rekonstrueerida Tallinna Linnahall multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks.

3. Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskavast aastateks 2019-2023
Esitaja: siseminister Mart Helme

Minister tutvustab valitsusele tegevuskava lähisuhtevägivalla vähendamiseks ning ennetamiseks Eestis aastatel 2019–2023. Tegevuskava toetub Pärnus läbi viidud lähisuhtevägivalla all kannatanu kaitse projekti tulemustele ja järeldustele, mis kinnitati Vabariigi Valitsuse memorandumiga 2018. aastal.

4. Analüüsist ja ettepanekutest lasteasutuste mahetoidu programmi maksumuse ja rakendamise kohta
Esitaja: maaeluminister Mart Järvik

Maaeluminister tutvustab ministeeriumi poolt läbi viidud analüüsi ja esitab ettepanekud lasteasutuste mahetoidu programmi loomiseks.

5. Eesti riiklikust tehisintellekti alasest tegevuskavast 2019–2021
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister tutvustab valitsusele tegevusi tehisintellekti kasutuselevõtu hoogustamiseks.

6. Riigieelarve laiapõhjalise revisjoni tegevuskavast
Esitaja: rahandusminister Martin Helme 

Valitsus arutab koalitsioonileppega kavandatud riigieelarve laiapõhjalise revisjoni põhimõtteid ja ajakava.

Riigieelarve revisjoni siht on luua riigi eelarvestrateegias vabu vahendeid ehk fiskaalruumi, mis võimaldaks raha ümber suunates finantseerida valitsuse prioriteetsete eesmärkide elluviimist.

Revisjon on osa riigireformist ja selle eesmärk on analüüsida riigi teenuste ja tegevuste asjakohasust. Valitsus saab revisjoni ettepanekute põhjal teha paremini põhjendatud valikuid, milliseid teenuseid riik peaks pakkuma ja millises mahus. Kui loobuda teenustest, mis seatud eesmärke ei täida, võimaldab see vabastada raha valitsuse uute oluliste eesmärkide saavutamiseks.

2020. aastast alates on riigieelarve tegevuspõhine: eelarve koosneb valdkondlikest programmidest, millele valitsus seab tulemuseesmärgid. Eesmärkide saavutamiseks osutavad riigiasutused kokku lepitud kvaliteedi, mahu ja hinnaga teenuseid. Tegevuspõhine eelarve annab valitsusele varasemast parema ülevaate riigi pakutavate teenuste maksumusest ja pakub andmeid, mis võimaldavad eelarve põhjalikumat revisjoni.


7. Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruandest 2018. aasta kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister annab valitsusele ülevaate riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste tegevusest 2018. aastal.

8. Kambja Vallavolikogu taotlusest valla nime muutmiseks
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab 

Riigihalduse minister esitab Kambja vallavolikogu taotluse valla nime muutmiseks Ülenurme vallaks. Kambja vallavolikogu taotleb nime muutmist elanike küsitluse tulemuse alusel.