Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord 16. juuli 2015

16. juuli 2015 - 16:24

Valitsus jätkab kabinetinõupidamisega Stenbocki majas kell 16.00.

 

3. Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2015. a korralduse nr 27 "Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi koosseisu kinnitamine" muutmisest

Haridus- ja teadusminister on teinud ettepaneku arvata Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi koosseisust seoses nende tagasiastumisega välja Anneli Heinsoo, Robert Kitt, Sandor Liive ja Toomas Luman ning seoses tema tagasikutsumisega Heiti Hääl. Kuratooriumi uuteks liikmeteks nimetatakse Anneli Heinsoo, Ülo Jaaksoo, Väino Kaldoja, Robert Kitt ja Gunnar Okk.

Valitsuse 16.07.2015 istungil otsustati jätkata arutelu pärastlõunal. 

 

4. Riigi osaluspoliitika rohelisest raamatust

Esitaja: rahandusminister Sven Sester

 

Riigi osaluspoliitika rohelise raamatu koostamise lähteülesanne on kirja pandud 2015. aasta aprillis ametisse astunud Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis.

 

Konkreetseid äriühinguid, sihtasutusi ja mittetulundusühinguid puudutavaid küsimusi (sh ka omanikupoliitika põhimõtteid) käsitletakse rahandusministeeriumi koostatud iga-aastastes koondaruannetes. Sellega seotult keskendub käesolev roheline raamat üldisema taseme ehk osaluspoliitika kitsaskohtade kaardistamisele.

 

5. Ülevaade Kreeka majandus- ja rahandusolukorraga seonduvatest küsimustest

Esitaja: rahandusminister Sven Sester

Rahandusministri suuline info.

 

6. Riigigümnaasiumide hoonete ehitamisest Euroopa Liidu tõukefondide kaasabil 2014-2020

Esitaja: haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi

 

Haridus- ja teadusminister esitab informatsiooni planeeritavate riigigümnaasiumide kohta ning teeb ettepaneku kiita heaks riigigümnaasiumide hoonete ehitamine.

 

7. „10 miljoni e-eestlase“ programmi elluviimise ülevaatest ja 2015.-2016. a tegevuskavast

Esitaja: majandus- ja taristuminster Kristen Michal

 

4.detsembri 2014. aasta valitsuskabineti nõupidamisel kiideti heaks e-residentsuse edasiarenduseks programmi „10 miljonit e-eestlast“ algatamine. Vastavalt otsusele loodi Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) juurde programmimeeskond, mis alustas tööd aprillist 2015.

 

7.juuli 2015 seisuga on e-residentsust taotlenud 3680 isikut, kokku 104 erinevast riigist. Huvi e-residentsuse vastu on olnud seega oodatust suurem, kuna algne 2015 aastane eesmärk oli 2000 taotlust. See on tinginud raskusi taotluste õigeaegses menetlemises Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poolt. 07.07.2015 seisuga oli menetluses või ootel ca 1300 taotlust. Probleemi lahendamiseks on PPA ja Siseministeerium esitanud 2016.a riigieelarvesse lisataotlused.

 

MKM juhendamisel on programmimeeskond koostöös ministeeriumidega töötanud välja täpsema programmi tegevuskava 2015.-2016. aastaks, mis hõlmab tegevusi kuues suunas: e-residentsuse registreerimine, väljastamine ja levik; e-residentidele suunatud teenused ehk tootearendus; teenuste kvaliteet ja tugi; riskihaldus ja turve; õiguskeskkonna arendamine; turundus ja kommunikatsioon. 

 

8. E-residentidele pangakontode avamise hõlbustamise võimaluste analüüsist

Esitaja: rahandusminister Sven Sester

 

Valitsuskabinet andis 2014. a. lõpus Rahandusministeeriumile ülesande analüüsida koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga võimalusi e-residentidele pangakontode avamise hõlbustamiseks. E-residentsuse projekti eesmärgiks on hõlbustada välisriikide isikutel Eestis pakutavate e-lahenduste kasutamist Eestisse kohale tulemata, sh asutada juriidilisi isikuid ja avada pangakontosid.

 

 

 

9. ID-kaardi kiibitarkvara ja rakendustarkvara tervikliku arenduse ja versioonihalduse tulevikust

Esitaja: majandus- ja taristuminster Kristen Michal

 

Arvestades elektroonilise ID (eID) valdkonna keskset kohta Eesti e-riigi arengus, on valdkonnas kasutatava tarkvara süstemaatilise ja kestliku arengu tagamiseks vaja konsolideerida kogu eID valdkonna tarkvara arendus ja haldamine, samuti eraldada valdkonna sisukaks juhtimiseks täiendavaid ressursse.

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) teeb ettepaneku koondada MKM-i haldusalasse (täpsemalt RIA-le) ülesanded, mis puudutavad Eesti ID-kaardil ja digitaalsel isikutunnistusel oleval elektroonilisel kiibil paiknevate sertifikaatide ja tarkvara arendamist, kasutusele võtmist ja tarkvaraversioonide haldamist, samuti kiibi tehniliste nõuete ja turvastandardite kirjeldamist ning kiibil paikneva tarkvara sertifitseerimist.

 

Käesolev otsuse ettepanek panustab otseselt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015-2019 valitsusliidu tegevuskava punkti 4.22 „Toetame isikutuvastuse tulevikumeetodite väljatöötamist ja praeguste meetodite (näiteks mobiil-ID ja biomeetria) edasiarendamist tegevusse „e-ID valdkonna juhtimise korrastuse ettepanekud“ tähtajaga juuni 2015.

 

10. Informatsioon Euroopa Liidu ümberpaigutamise ja –asustamise mehhanismidega seotud arengute kohta

Esitajad: siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna

Siseministri ja sotsiaalkaitseministri suuline informatsioon.