Sa oled siin

Valitsuse 6.6.2019 istungi kommenteeritud päevakord

5. juuni 2019 - 19:12

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ning kultuuriminister Tõnis Lukas.

Lisainfo: Maria Murakas, tel. 5219572


1. Arvamuse andmine tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: arvamuse andmine

Tegemist on Reformierakonna fraktsiooni tänavu 9. mail algatatud seaduseelnõuga, mille kohaselt ei maksustata tulumaksuga pensione Eesti keskmise vanaduspensioni ulatuses.

Kehtiva õiguse kohaselt on pensionid tulumaksuga maksustatavad, kuid pensionäridele, nagu kõigile teistelegi, kohaldub maksuvaba tulu määr 500 eurot kuus. Maksuvaba tulu 500 eurot kuus kehtib isikule, kelle sissetulek on kuni 1200 eurot kuus (14 400 eurot aastas). Keskmine vanaduspension alates 1. aprillist 2019 on sotsiaalkindlustusameti andmetel 483,24 eurot kuus.

Eelnõu kohaselt tuleb valitsusel oma määrusega kehtestada keskmise vanaduspensioni arvestamise kord.

Lisaks sätestatakse eelnõuga, et maksuvaba tulu arvestusse ei kaasata II ja III pensionisambast tehtavaid väljamakseid. Väljamaksed II ja III pensionisambast jäävad endiselt maksustatavaks tuluks.

Rahandusministeerium toetab eelnõu eesmärki hoida Eesti keskmine vanaduspension tulumaksuvaba. Eelnõus pakutud eesmärgi saavutamiseks otsustas valitsus suurendada pensionide maksuvaba tulu 50 euro võrra kuus ning arvestada täiendava kuluga riigi eelarvestrateegias 2020-2023.

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku mitte toetada Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut muuta II ja III pensionisamba maksustamist.

2. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement“ muutmine
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg
Tüüp: määruse eelnõu

Justiitsminister Raivo aeg teeb valitsusele ettepaneku täiendada Vabariigi Valitsuse reglementi, mis reguleerib Eesti poolt kandidaatide esitamist Euroopa prokuröri ametikohale nimetamiseks.

Euroopa prokuratuur (EPPO) on asutatud Euroopa Liidu Nõukogu määrusega (EL) nr 2017/1933, mille artikkel 16 kohaselt esitab iga liikmesriik Euroopa prokuröri ametikohale kolm kandidaati. Nende hulgast valib sõltumatu valikukomisjon välja ühe kandidaadi ning esitab ta EL Nõukogule Euroopa prokuröri ametikohale nimetamiseks.

Reglemendi paragrahvi 12, milles sätestatakse kandidaatide esitamine Euroopa Liidu institutsioonidesse, komiteedesse ja asutustesse, täiendatakse sättega, mille kohaselt kiidab Eesti esitatavad kandidaadid heaks valitsus justiitsministri ettepanekul.

Kandidaadid valitakse välja konkursi korras.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e115ce23-c199-42b1-9f0c-7...

3. Haldusüksuste piiride muutmine Saku vallas ja Kiili vallas territooriumiosa üleandmisega
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: määruse eelnõu

Riigihalduse minister teeb valitsusele ettepaneku muuta kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude algatusel Saku ja Kiili valla piire.

Saku vallavolikogu on teinud Kiili vallavolikogule ettepaneku muuta vastastikku valdade haldusterritooriumidel asuvate asustusüksuste piire. Piire muudetakse Saku vallas asuvates Tammejärve, Saustinõmme, Männiku ja Tagadi külades ning Kiili valla Kangru ja Luige alevike ning Sausti ja Kurevere külades. Muudatus arvestab kohaliku kogukonna soove ja väljakujunenud territooriumi kasutamise vajadust. Kiili vallavolikogu on piiride muutmisega nõustunud.

Määrus jõustub tänavu 1. juulil.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d61996e2-3bae-479a-9ffe-e...

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Narva-Jõesuu linnale (Jõe tänav L4 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaministeerium soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada tasuta Narva-Jõesuu linnale Jõe tänav L4 kinnistu tee.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6defa8b1-7e71-46cc-b158-5...

5. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Lääne-Nigula vallale (Nurmela kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister soovib valitsuselt nõusolekut Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus asuva Nurmela kinnistu otsustuskorras võõrandamiseks Lääne-Nigula vallale müügihinnaga 65% selle harilikust väärtusest. Vald rajab kinnistule mänguväljakud ning palliplatsid koos haljastusega.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/24e4a39f-1905-45be-ab47-4...

6. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist
1) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist justiitsministeeriumile tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingust tingitud lisanduvate personalikulude katmiseks 2019. aastal

Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku eraldada vabariigi valitsuse reservist justiitsministeeriumile vahendid 30. novembril 2018 sõlmitud tervishoiuvaldkonna kollektiivlepinguga lisanduvate personalikulude katmiseks 2019. aastal.

Kollektiivlepingu sõlmisid Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit.

Kollektiivlepinguga kehtestati tervishoiutöötajate töötasu alammäärad alates 1. aprillist 2019.

2) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist sotsiaalministeeriumile tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingust tingitud lisanduvate personalikulude katmiseks 2019. aastal
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku eraldada vabariigi valitsuse reservist sotsiaalministeeriumile vahendid 30. novembril 2018 sõlmitud tervishoiuvaldkonna kollektiivlepinguga lisanduvate personalikulude katmiseks 2019. aastal.

Kollektiivlepingu sõlmisid Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit.

Kollektiivlepinguga kehtestati tervishoiutöötajate töötasu alammäärad alates 1. aprillist 2019.

3) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist siseministeeriumile rahvastikuministri kuludeks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku eraldada vahendid siseministeeriumile rahvastikuministri kulude katteks 2019. aastal. 

7. Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a korralduse nr 346 „Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni moodustamine“ muutmine
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt soovitakse praeguste loenduskomisjoni liikmete hulka kuuluvad Eesti Linnade Liidu esindaja ja Eesti Maaomavalitsuse Liidu esindaja asendada Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajaga. Muudatus on vajalik, kuna nimetatud organisatsioonid ühinesid ning tegutsevad nüüd Eesti Linnade ja Valdade Liidu nime all.

Riikliku statistika seaduse kohaselt on loenduse liigid rahvaloendus, eluruumide loendus ja põllumajandusloendus.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/b56da741-bdd7-4de2-a5ba-5...

8. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

9. Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi esitamine
Esitaja: peaminister Jüri Ratas
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Peaminister teeb valitsusele ettepaneku nimetada Kadri Simson Euroopa Komisjoni liikme kandidaadiks järgmisesse koosseisu ning ka praegusse koosseisu juhul, kui vabaneb Eestist nimetatud liikme koht.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7dc288c0-32db-42d4-b4ad-a...

10. Eesti seisukohad direktiivi kohta, millega kehtestatakse Euroopa Liidu kaitsetegevusele käibemaksu- ja aktsiisivabastus
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

Ettepanekuga ühtlustatakse käibemaksuga maksustamist ja aktsiisivabastuste korda EL-i ja NATO kaitsetegevuse vallas. Praegu on NATO riikide relvajõududele, kes osalevad ühises kaitsetegevuses väljaspool oma riiki, kaubatarned ja teenuste osutamine käibemaksu- ja aktsiisivaba.

Ettepanekuga muudetakse kaubatarned ja teenuste osutamine käibemaksu- ja aktsiisivabaks ka EL-i riikide relvajõududele, kes osalevad väljaspool oma riiki mujal ELis ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika meetmete rakendamisel. See hõlmab sõjalisi missioone ja operatsioone, lahingugruppide tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö (PESCO) projekte ning Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) meetmeid.

Eesti toetab võrdse kohtlemise tagamiseks EL kaitsetegevusele sarnase käibemaksu- ja aktsiisivabastuse kehtestamist, mis on ette nähtud NATO kaitsetegevusele.

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku Eesti seisukohad heaks kiita.

11. Eesti seisukohad eurorühma 13. juuni 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 14. juuni 2019. a istungil 
Esitaja: rahandusminister Martin Helme 
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

Eurorühma ja Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumised toimuvad Luksemburgis tänavu 13.-14. juunil. Samas toimuvad ka Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja Euroopa Investeerimispanga aastakoosolekud.

Euroala rahandusministrite päevakavas on eurorühma teise poolaasta tööplaani kinnitamine, Küprose programmijärgne ülevaatus, Rahvusvahelise Valuutafondi euroala majandusülevaade ja eriteemana majanduslik ebavõrdsus.

Eurorühma laiendatud formaadis valmistatakse ette 21. juunil toimuvat euroala tippkohtumist. Selleks võtavad ministrid kokku senised arutelud ESMi lepingu muudatuste, euroala eelarveinstrumendi ja pangandusliidu edasiste arenduste üle.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus soovitakse heaks kiita väike- ja keskmise suurusega ettevõtete käibemaksu eriskeemi direktiivi eelnõu, arutatakse Euroopa poolaasta üldiste küsimuste üle ning ka seda, kuidas on rahandusministritel võimalik toetada kasvuhoonegaaside vähendamise pikaajalise strateegia elluviimist. Tavapäraselt teavitab eesistuja liikmesriike finantsteenuste ja pangandusliitu puudutavate eelnõude menetlemise seisust, kinnitatakse pangandusliidu tugevdamise eduaruanne ja maksunduse valdkonna arenguid kokkuvõttev aruanne Euroopa Ülemkogule, samuti võetakse teadmiseks G20 kohtumise tulemused.

Eesti seisukohti on täpsustatud pangandusliidu teemal. Toetame endiselt pangandusliidu projekti, sealhulgas ühtse hoiusekindlustuse süsteemi loomist. Oleme valmis alustama poliitilisi läbirääkimisi ühtse hoiusekindlustuse süsteemi loomiseks, kuid rõhutame, et riskide vähendamine peab jätkuma. Meie jaoks on oluline, et panganduse õiguslik ja institutsionaalne raamistik Euroopa Liidus oleks asjakohane ja täielikult toimiv, sh pangandusliidu väliseid liikmesriike arvestades. Eesti leiab, et süsteemselt olulised pangad omavad piisavaid puhvreid, et tagada nii euroalas kui ka liikmesriikides finantsstabiilsus ja majanduse toimimine.

ESMi reformi seisukohti arutab valitsus homsel valitsuskabineti nõupidamisel.