Sa oled siin

Valitsuse 4.4.2019 istungi kommenteeritud päevakord

3. aprill 2019 - 16:33

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte.

Valitsuse istungi järgset pressikonverentsi eeloleval neljapäeval ei toimu.

Lisainfo: Maria Murakas, 5219572


1. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: määruse eelnõu

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku ühendada Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet ning nimetada see edaspidi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiks.

Vastava muudatuse Vabariigi Valitsuse seaduses ja teiste seaduste muutmise seaduses võttis Riigikogu vastu 21. novembril 2018.

Määrus on jõustub üldises korras.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7a008411-fd88-41e7-9d57-0...

2. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi
Tüüp: määruse eelnõu

Riigihalduse minister Janek Mäggi teeb valitsusele ettepaneku viia Vabariigi Valitsuse määrused „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ ja „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord“ vastavusse 22.12.2018 jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduses tehtud muudatustega.

Määruste muutmisega muudeti ka regulatsiooni paindlikumaks ning anti haldusmenetluse ja haldusjärelevalve läbiviimise eest vastutavale ministrile võimalus delegeerida ministeeriumi nimel toimingute ja otsuste tegemine ametnikele ning sätestati omandireformi valdkonna eest vastutava ministri asemel haldusmenetluse ja haldusjärelevalve läbiviijaks rahandusministeerium.

Määrus jõustub üldises korras.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/3e71a69c-0f69-4da7-af0f-8...

3. „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ rakendusplaani aastateks 2018−2022 uuendatud lisa 1 heakskiitmine
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
Tüüp: korralduse eelnõu

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist teeb valitsusele ettepaneku kiita heaks Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava lairiba baasvõrgu viimased projektid erinevates Eesti piirkondades.

Kokku antakse toetust maksimaalselt 643 252 eurot ning viimaste projektide realiseerudes on 2009. aastal alustatud baasvõrgu projekt algselt plaanitud mahus valmis.

Eestis on kokku ligikaudu 7000 kilomeetrit Euroopa Liidu struktuurifondide toetusega ehitatud baasvõrku, mis on oluline eeldus juurdepääsuvõrkude ehk nn „viimase miili“ ehitamiseks, kuid ka hea mobiiliside ning võimalikuks 5G katvuse tagamiseks maapiirkondades.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/06f0ed6a-cc77-4cad-abba-e...

4. Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldamine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: korralduse eelnõu

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps teeb valitsusel ettepaneku liita alates tänavu 1. septembrist Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Ühendamise vajaduse on tinginud muutused tööturul ning ressursside optimaalsem kasutamine.

Ühendatud õppeasutus tegutseb edaspidi nii Tallinnas kui ka Lääne-Virumaal Mõdrikul. Mõlema kooli praegused üliõpilased saavad lõpetada oma õpingud senistel erialadel.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e184f220-fc1a-43e7-af2b-e...

5. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 täitmise aruanne 2016. ja 2017. aasta kohta
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler esitab valitsusele heaks kiitmiseks põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 täitmise aruande 2016. ja 2017. aasta kohta.

Aruandes antakse ülevaade 2016. ja 2017. aastal tehtud arengukavas ja rakendusplaanis esitatud eesmärkide saavutamise ning meetmete tulemuslikkuse kohta. Arvestades, et põlevkivi jääb vähemalt lähema 15 aasta jooksul Eestis peamiseks elektri ja põlevkiviõli tootmise tooraineks, on põlevkivi efektiivne ja kestlik kasutamine keskkonnanõudeid järgides oluline. Oluline on saada igast kaevandatud põlevkivi tonnist enam lisandväärtust, sama põlevkivi koguse kohta tekitada vähem jääke ja vähendada saasteallikast keskkonda paisatava ainete hulka. Tehnoloogilistesse arengutesse ning tootmise efektiivsemaks, keskkonnasäästlikumaks ja tõhusamaks muutmisel on oluliselt panustanud valdkonnas tegutsevad ettevõtted.

Arengukavaga seatud eesmärkide täitmiseks on oluline jätkata nii seadusandlike regulatsioonide tõhusamat rakendamist kui ka tehnoloogilistesse arengutesse panustamist.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d015b70b-971c-4faa-8a54-5...

6. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Jõelähtme vallale (Kordoni tee lõik 9 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada Jõelähtme vallale otsustuskorras tasuta Kordoni tee lõik 9 kinnistu parkla rajamiseks.

7. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Tartu linnale (Lammi tn 17c asuv kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada Tartu linnale otsustuskorras tasuta Lammi tn 17c asuv kinnistu kergliiklustee ja sademevee kraavi rajamiseks.

8. Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare ning Munalaiu ja Manilaiu sadama akvatooriumide piiride määramist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: määruse eelnõu

Veeteede Amet esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare, Munalaiu ja Manilaiu sadamate akvatooriumide piiride muutmiseks. Sadamaseaduse jõustumisest 10. juulil 2009 alates määratakse aga sadama akvatooriumi piirid valitsuse korraldusega ning piiride muutmine eraldi määrusega ei ole enam võimalik.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku tunnistada kehtetuks neli valitsuse määrust: Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määrus nr 102 „Rohuküla sadama akvatooriumi piiride määramine”, Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määrus nr 103 „Heltermaa sadama akvatooriumi piiride määramine”, Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määrus nr 105 „Roomassaare sadama akvatooriumi piiride määramine” ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrus nr 168 „Munalaiu ja Manilaiu sadama akvatooriumi piiride määramine”.

9. Vabariigi Valitsuse 27. mai 2003. a korralduse nr 343 "Abruka sadama akvatooriumi piiride määramine" ja Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a korralduse nr 485 "Sõru sadama, Virtsu Vanasadama akvatooriumide piiride määramine" muutmine
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku muuta Abruka ja Sõru sadamate akvatooriumide piire, kuna 2003. ja 2004. aastal kehtestatud akvatooriumi piiride koordinaadid on ebatäpsed.

Abruka sadama põhifunktsiooniks on parvlaevaliini teenindamine Abruka ja Roomassaare vahel. Lisaks sellele teenindatakse ka reisi-, kauba- ja väikelaevu ning jahte. Sõru sadama põhifunktsiooniks on parvlaevaliini teenindamine Hiiumaa ja Saaremaa vahel Sõru-Triigi liinil. Lisaks sellele teenindatakse ka reisi-, kauba-, kala- ja väikelaevu.

10. Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare ning Munalaiu ja Manilaiu sadamate akvatooriumide piiride määramine
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku muuta Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare, Munalaiu ja Manilaiu sadamate akvatooriumide piire, kuna 2000. ja 2001. aastal kehtestatud akvatooriumi piiride koordinaadid on ebatäpsed.

Sadamate põhifunktsioonideks on mandri ja saarte vaheliste regulaarsete laevaliinide teenindamine.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f4fa61d8-bb79-4ebd-850c-b...

11. Hoonestusloa menetluse algatamisest keeldumine (meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule)
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku keelduda hoonestusloa menetluse alustamisest meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule. Keeldumise põhjus on kahtlus, et taotleja võib hoonestusluba saades ohustada avalikku korda, ühiskondlikku turvalisust ja riigi julgeolekut.

Saare Wind Energy OÜ taotluse kohaselt soovitakse kavandada Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele 100 tuulikuga meretuuleparki.

Hoonestusluba taotleb Saare Wind Energy 50 aastaks.

Korralduse vaidlustamisel esindab riiki Justiitsministeerium.

12. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Kultuuriministeeriumile Eesti Rahvusringhäälingule vabalevi paralleeledastuse kuludeks
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku eraldada valitsuse reservist kultuuriministeeriumile 199 680 eurot, millega kaetakse Eesti Rahvusringhäälingu vabalevis SD- ja HD-formaadi telepildi paralleeledastuse kulud 2019. aastal.

ERR-i ja AS-i Levira vahel sõlmitud edastusteenuse kehtiv leping ei kohusta Levirat edastama ERR-i telekanaleid paralleelselt nii SD- kui ka HD-kvaliteedis. Küll aga on ERR saavutanud Leviraga kokkuleppe vanal standardil paralleelse edastusteenuse jätkamiseks käesoleva aasta lõpuni täiendava tasu eest, mis on 20 800 eurot kuus.

Paralleeledastus võimaldab ERR-il jõuda oma kanalitega võimalikult suure hulga vaatajateni. Vabalevis vaatab ERR-i teleprogramme kümneid tuhandeid inimesi ning riik tagab programmide sisu jõudmise kõigi soovijateni. Tehnoloogiline hüpe, kui pilti edastatakse vaid HD-süsteemis, tehakse tulevikus koos sinna juurde kuuluva põhjaliku teavitustööga.

13. Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2019. aastaks
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku kinnitada riigi osalusega ja vähemalt otsustusõigusega äriühingute poolt 2019. aasta riigieelarvesse makstavate dividendide summad. Riigil on 29 tegutsevat äriühingut, millest 27 on riik ainuomanik või otsustusõigusega. Äriühinguid on kuue ministeeriumi valitsemisalas.

14. Vabatahtliku keskse hankija määramine elektrienergia ja vedelkütuste tootmise-, põlevkivi kaevandamise-, soojusenergia tootmise ja ülekandmise- ning elektri võrguteenuse pakkumisega seotud valdkonna riigihangetes
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi
Tüüp: korralduse eelnõu

Riigihalduse minister Janek Mäggi teeb valitsusele ettepaneku nimetada AS Eesti Energia elektrienergia ja vedelkütuste tootmise-, põlevkivi kaevandamise-, soojusenergia tootmise ja ülekandmise- ning elektri võrguteenuse pakkumisega seotud valdkondades riigihangetes vabatahtlikuks keskseks hankijaks. Eesti Energia on praegu valdkonnas Eesti suurim riigihangete korraldaja ning nende 2018. aasta hangete maht oli 267 miljonit eurot.

Ettepanek on määrata Eesti Energia keskseks hankijaks väga spetsiifilises sektoris, kus riigihangete läbiviimine eeldab eriteadmisi. Neid teadmisi saavad keskse hankimise puhul ära kasutada teised hankijad, kellel võib olla vajadus riigihankeid korraldada harva (nt kohalikud omavalitsused ja kohaliku omavalitsuse osalusega hankijad, soojusettevõtted).

Keskse hankija määramine võib kaasa tuua ka paremad tingimused hankijatele nii hinnas kui muudes tingimustes.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c1701752-cba7-42e9-a777-e...

15. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
1) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (J. G.)

Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest ning kes aastatel 2012–2015 on toime pannud mitmeid väärtegusid. Isiku karistatus ei ole kustunud.

2) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (O. T.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, keda on kahel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest. Isiku karistatus on praeguseks kustunud.

4) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (V. Š.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Kodakondsuse seadus keelab Eesti kodakondsuse andmise isikule, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud.

Seetõttu teebki siseminister Katri Raik valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, kes teenis kaadrisõjaväelasena Nõukogude Liidu relvajõududes ning kes arvati 1986. aastal reservi.

16. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 8. aprilli 2019 kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

8. aprillil 2019 toimub Luksemburgis Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumine, kus vaadeldakse poliitilist protsessi Afganistanis käimasolevate rahuläbirääkimiste valguses ning toimub ettevaatav arutelu Idapartnerluse eesmärkide täitmise ja tuleviku üle. Mitteametlikul lõunal arutatakse viimaste sündmuste ja toimunud kohtumiste üle seoses Venezuela kontaktgrupiga.

EL-i Nõukogu vaatab lisaks üle teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravad meetmed, mis on kehtestatud seoses olukorraga Iraanis.