Sa oled siin

Valitsuse 3.1.2019 istungi kommenteeritud päevakord

2. jaanuar 2019 - 15:50

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaministrit asendav justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Janek Mäggi ning siseminister Katri Raik.

Lisainfo: Maria Murakas, 5219572


1. Arvamuse andmine isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: arvamuse andmine

Seaduse eesmärk on ajakohastada andmekogude regulatsiooni isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitseasutuste valdkonna direktiivi rakendamiseks. Täiendatakse isikuandmete töötlemise eesmärke ja andmekoosseise, piiratakse andmete säilitamise tähtaega ning andmete töötlemise ulatust. Isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õiguste piiramise alused õiguskaitse- ja julgeolekuasutustes ning kaitseväes viiakse kooskõlla õiguskaitseasutuste valdkonna direktiiviga.

Eelnõust on välja jäetud vangistusseaduse muudatused, kuna Riigikogu menetluses tehtud vangistusseaduse muudatusettepanekud võivad vanglateenistusele laialdaste isikuandmete töötlemise õiguste andmisega riivata isikute põhiõigusi.

Valitsus algatas isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 31. mail 2018.

Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium toetavad eelnõu.

Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb valitsusele ettepaneku Riigikogu põhiseaduskomisjoni 13. detsembril 2018 algatatud seaduseelnõu toetada.

2. Tulirelva, tulirelva oluliste osade, akustilise relva, laskekõlbmatu relva ja laskemoona markeerimise nõuded
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: määruse eelnõu

Siseminister Katri Raik esitab valitsusele heaks kiitmiseks eelnõu, millega soovitakse kehtestada tulirelvade, nende oluliste osade, akustiliste relvade, laskekõlbmatute relvade ja laskemoona markeerimise nõuded.

Markeerimisnõuete kehtestamise kohustus tuleneb relvaseadusest ning EL-i direktiivist.

Piiratud tsiviilkäibes olevad ja sisseveetavad relvad, tulirelva olulised osad ja laskemoon peavad olema markeeritud selleks, et tagada nende jälgitavus riikliku järelevalve tegemisel. Markeering peab olema selge, alaline ja ainulaadne ning markeeringud kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registris registreeritud tulirelva, tulirelva olulise osa, akustilise relva või laskekõlbmatu relva andmetesse.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/8e3e1bb6-40d9-4568-b5dd-1...

3. Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni moodustamine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: korralduse eelnõu

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps esitab valitsusele heaks kiitmiseks riigi F. J Wiedemanni keeleauhinna komisjoni uues koosseisus.

Komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister. Komisjoni liikmetena jätkavad haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik, Emakeele Seltsi abiesimees Reili Argus, Väike-Maarja vallavalitsuse esindaja Indrek Lillemägi, Eesti Kirjanike Liidu liige Paul-Eerik Rummo ja Tallinna Ülikooli dotsent Jüri Viikberg. Uued komisjoni liikmed on Eesti Keele Instituudi juhtivteadur Kristiina Ross, Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur Piret Voolaid.

Komisjoni volitused kestavad kolm aastat.

F. J Wiedemanni keeleauhind antakse üle 24. veebruaril koos riigi teadus- ja kultuuripreemiatega.

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Võru linnale (Põllu tn 13, 17, 16a ja 17a asuvad kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister soovib valitsuselt nõusolekut Võrus Põllu tn 13, 16a, 17 ja 17a asuvate kinnistute otsustuskorras võõrandamiseks Võru linnale müügihinnaga 65% vara harilikust väärtusest, mis on 56 485 euro eest. Võru linn vajab kinnistuid ettevõtluskeskkonna arendamiseks.

5. Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a korralduse nr 1 „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus asutamine“ muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler teeb valitsusele ettepaneku määrata Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks rahandusministeeriumi asemel keskkonnaministeerium.

Muudatus tuleneb 1. jaanuaril 2019 jõustunud keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest.

6. Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler teeb valitsusele ettepaneku määrata kalapüügiga seotud rikkumiste eest antud punktide üle arvestuse pidajaks veterinaar- ja toiduamet.

Seni oli arvestuse pidaja maaeluministeerium.

7. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Keskkonnaministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste avalikes huvides omandamise ettevalmistava menetluse ja kinnisasjade omandamise kuludeks
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku eraldada Vabariigi Valitsuse reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 940 000 eurot ning keskkonnaministeeriumile 60 000 eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste omandamisest tulenevate kulude katmiseks.

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esitas taotluse kinnistutele seatud kasutusvalduste sundvõõrandamiseks 11. novembril 2009.

2017. aastal oli Põhja-Kiviõli II karjääris aktiivset tarbevaru 13,8 miljonit tonni, millest maakasutusõiguse alal 5,8 miljonit tonni. Ülejäänu asub vaidlusalustel kinnistutel, kus põlevkivi varu suurus on ligikaudu 8,5 miljonit tonni, millest 8 miljonit tonni on kaevandatav.

Riigi maksutulu varu kaevandamisest ja töötlemisest on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Kiviõli Keemiatööstus on linna suurim tööandja ning soojusenergiaga varustaja.

8. Eesti kodakondsuse andmine
1) Eesti kodakondsuse andmine (2 isikut)

Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku anda Eesti kodakondsus emale ja tema alaealisele lapsele tingimusel, et ema vabastatakse senisest kodakondsusest.

2) Eesti kodakondsuse andmine (16 isikut)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku anda Eesti kodakondsus 16 isikule tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest.

3) Eesti kodakondsuse andmine (38 isikut)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku anda Eesti kodakondsus 38 isikule tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest.

4) Eesti kodakondsuse andmine (2 isikut)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku anda Eesti kodakondsus emale ja tema alaealisele lapsele tingimusel, et ema vabastatakse senisest kodakondsusest.

9. Eesti kodakondsusest vabastamine (23 isikut)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku vabastada 23 isikut Eesti kodakondsusest.

19 isikut soovivad Eesti kodakondsusest vabastamist seoses elukohajärgse riigi kodakondsuse saamisega ning neli elavad küll Eestis, kuid on saanud muu riigi kodanikuks.