Sa oled siin

Valitsuse 31.10.2000 istungi info ja päevakord

31. oktoober 2000 - 0:00

 

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00 Stenbocki majas 31. oktoobril 2000

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: seaduse eelnõu

K: Rahandusministeerium esitab valitsuse istungile Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on maksustada riigilõivuga need avalikud toimingud, millede eest võetakse erinevaid tasusid ning korrigeerida olemasolevate riigilõivude määrasid.

 

2. Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: seaduse eelnõu

K: Majandusministeerium esitab Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 63 lõike 2 punkt 5 (arvata majandusministeeriumi valitsemisalast välja Turismiamet). Seletuskirja kohaselt kavatsetakse luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse struktuuris Turismiagentuur, kes hakkab teostama riigipoolset turismialast turundus- ja arendustegevust. Majandusministeeriumi ülesandeks jääks turismialaste õigusaktide ja turismipoliitika väljatöötamine, turismialaste tunnistuste väljaandmine, turismistatistika ja -majanduse analüüs ning prognoos, samuti turismiuuringute korraldamine üldise majanduse analüüsi ja prognoosi osana. Turismiameti ümberkorraldamisega kaasneb seletuskirja kohaselt kulu töötajate koondamistasudeks ligikaudu 960000 krooni. Rahandusministeerium on seisukohal, et Turismiameti ümberkorraldamisega kaasnevad kulud töötajate koondamistasudeks tuleb katta majandusministeeriumile riigieelarves ette nähtud eelarveassigneeringute arvel.

 

3. Seisukoha andmine

1) Seisukoha võtmine Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu (472 SE) ja Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu (429 SE) ning Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE) ühendamise suhtes

Esitajad: siseminister Tarmo Loodus, justiitsminister Märt Rask

 

2) Seisukoha andmine Kolmanda maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (552 SE) kohta

Esitajad: keskkonnaminister Heiki Kranich, justiitsminister Märt Rask

 

3) Seisukoha andmine Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu (553 SE) kohta

Esitajad: põllumajandusminister Ivari Padar, justiitsminister Märt Rask

 

4. 2001. aasta ajateenijate ja õppekogunemisele kutsutavate reservväelaste arvu

kinnitamine

Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

Tüüp: määruse eelnõu

K: Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt kinnitab valitsus igal aastal ajateenijate ja õppekogunemistele kutsutavate reservväelaste arvu. Nimetatud seadusesätte alusel esitab kaitseministeerium valitsusele eelnõu, millega 2001. aastal on ajateenijate arv 3570 (nendest kaitseväkke 3000; piirivalveüksustesse 320 ja sõjaväestatud päästeüksustesse 250) ning kaitseväe õppekogunemistele kutsutavate reservväelaste arv 1640.

 

5. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1999. a määruse nr 216 Riigisaladuse kaitse korra ja riigisaladusele juurdepääsu loa andmise korra kinnitamine muutmine

Esitaja: siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: määruse eelnõu

K: Siseministeeriumi poolt esitatud määruse eelnõuga täpsustab valitsus 8. juulil 1999

kinnitatud riigisaladuse kaitse korda, mille vajadus seletuskirja kohaselt on tingitud mõnede selle korra sätetes määratletud toimingute mitmetimõistetavusest. Määruse eelnõu uue redaktsiooni kohaselt kinnitab riigisaladust valdavate asutuste kontrollimise tööplaani ning kontrollikomisjoni töökorra siseminister (varem kaitsepolitsei peadirektor).

 

6. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1997. a määruse nr 228 Kosmeetikavahendite valmistamise, terviseohutuse tagamise ja importimise korra kinnitamine muutmine

Esitaja: sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: määruse eelnõu

K: Sotsiaalministeerium esitab valitsuse istungile 26. novembri 1997 määruse muutmise ettepaneku, kuna Euroopa Liidu Komisjon täidab ja muudab perioodiliselt kosmeetikavahendite tootmisel keelatud või teatud tingimustel ja piirangutega kasutada lubatud ainete ja valmististe loetelusid. Ained lisatakse loeteludesse või jäetakse loeteludest välja vastavalt uusimatele teaduslikele andmetele ja pärast nende arutamist asjakohases teaduslikus komitees (Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers). Muudatustega harmoneeritakse täielikult Euroopa Komisjoni direktiivi Twenty-fourth Commission Directive 2000/6/EC of 29 February 2000 adapting to technical progress Annexes II, III, VI and VII to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products.

 

7. Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1999. a määruse nr 131 Sotsiaalministeeriumi põhimääruse kinnitamine muutmine

Esitaja: sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: määruse eelnõu

K: Muudatuste tegemine sotsiaalministeeriumi põhimäärusesse tuleneb vajadusest viia põhimäärus vastavusse Vabariigi Valitsuse seadusega, mida muudeti 6. juunil 2000 ja 7. juunil 2000 Riigikogus. Sellest tulenevalt antakse põhimääruse punktile 6 uus sõnastus, täpsustades sotsiaalministeeriumi valitsemisala ja punkti 14 täiendatakse ministri ülesannete osas. Samuti täpsustatakse põhimääruse punkti 12 alapunkti 19 ja punkti 33 alapunkti 17.

 

8. Eesti kodakondsuse andmine

Esitajad: siseminister Tarmo Loodus, minister Katrin Saks

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab siseministeeriumi ettepanekul Kodakondsuse seaduse alusel anda Eesti kodakondsus 187 isikule. Kõnealused 125 isikut on alla 15-aastased alaealised, kelle mõlemad või üks vanematest on Eesti kodakondsuses. Nende sooviavaldused on registreeritud ja menetlusse võetud Kodakondsuse seaduse paragrahvi 13 lõikes 1 sätestatud korras. 9 isiku sooviavaldused on registreeritud ja menetlusse võetud Kodakondsuse seaduse paragrahvi 13 lõikes 1 sätestatud korras, mille kohaselt saab alla 15-aastane alaealine Eesti kodakondsuse, kui mõlemad või üks tema vanematest on Eesti kodakondsuses. Sooviavalduse esitamise hetkel olid nimetatud alaealised alla 15-aastased. Käesolevaks hetkeks on lisas 2 loetletud alaealised saanud 15-aastaseks, kuid nimetatud seadusest ei tulene alust nende sooviavalduste menetlemise lõpetamiseks nimetatud põhjusel. 52 isikut on pärast 26. veebruarit 1992. a Eestis sündinud alla 15-aastased alaealised, kelle vanemad on sooviavalduse esitamise hetkeks elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat ja keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks. Nende sooviavaldused on registreeritud ja menetlusse võetud Kodakondsuse seaduse paragrahvi 13 lõikes 4 sätestatud korras. Ühe isiku sooviavaldus on registreeritud ja menetlusse võetud Kodakondsuse seaduse paragrahvi 13 lõikes 3 sätestatud korras. Temale taotleb Eesti kodakondsust eestkosteasutus. Sooviavalduse esitamise hetkel oli isik alla 15-aastane. Käesolevaks hetkeks on ta saanud 15-aastaseks, kuid seadusest ei tulene alust tema sooviavalduse menetlemise lõpetamiseks nimetatud põhjusel. Kõik kodakondsuse taotlejad on täitnud Kodakondsuse seaduses ettenähtud kodakondsuse saamise tingimused ja nende suhtes puuduvad nimetatud seaduses sätestatud alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

 

9. Alalise elamisloa andmine

Esitaja: Jüri Luik

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välismaalaste seaduse alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil artikli 2 punktiga 1 ning Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999.a määrusega nr 362 kinnitatud Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning tühistamise korra punktiga 108 otsustab valitsus alalise elamisloa andmise Irina Kopievskaiale. Kui taotleja on Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirjas, teeb otsuse elamisloa andmise kohta erandina Vabariigi Valitsus. Välismaalaste seaduse § 12 lõike 3 kohaselt võib alalise elamisloa anda välismaalasele, kes on Eestis elanud tähtajalise elamisloa alusel viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm aastat ning kellel on Eestis kehtiv elamisluba, elukoht ja legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks. Irina Kopievskaia vastab alalise elamisloa andmise tingimustele. Irina Kopievskaia on Eesti kodanikust erusõjaväelase abikaasa. Irina Kopievskaia ei ole teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ega ole välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalase abikaasa, mistõttu elamisloa andmise otsustamisel ei kohaldata tema suhtes Välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punktides 7 ja 14 sätestatut.

 

10. Riigivara tasuta üleandmine

Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Keskkonnaministeerium annab Riigivaraseaduse alusel tasuta üle tema valitsemisalas oleva, Pärnumaal Lavassaare vallas asuva Lavassaare kruusakarjääri maaüksuse pindalaga 90 800 ruutmeetrit teede-ja sideministeeriumi valitsemisele. Maaüksus on jäetud keskkonnaministri 02.06.2000 käskkirjaga nr 260 riigi omandisse riigi maareservina. Teede- ja sideministeerium taotleb nimetatud maaüksust mäetööstusmaana maanteeameti volitatud asutusele Pärnu Teedevalitsusele kruusa kaevandamiseks. Keskkonnaministeerium leiab, et teede-ja sideministeeriumi taotlus on põhjendatud.

 

11. Teenistuslik järelevalve maavanema toimingu üle

Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Maareformi seaduse kohaselt on maaametil õigus, kui kohalik omavalitsus ei täida tähtaegselt seadusel põhinevaid ettekirjutusi, anda kooskõlastatult maavanemaga maareformi seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud toimingu teostamise õigus üle maavalitsusele. Tori Vallavalitsuse 15.03.1999 korraldusega nr 81 Maa ostueesõigusega erastamine lubati Margus Joonasel Tori vallas Aesoo külas tema poolt ostetud hoone juurde ostueesõigusega erastada 50 ha maad. H. Nõmmik vaidlustas Tori Vallavalitsuse eelnimetatud korralduse, kuna tema andmetel on M. Joonase poolt ostetud hoonest säilinud vaid varemed, ning pöördus maaameti poole taotlusega kontrollida korralduse seaduslikkust, lisades kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuse poolt koostatud ekspertiisiakti. Maaamet, kontrollinud asjaolusid, tegi Tori Vallavalitsusele kohustusliku ettekirjutuse 10 päeva jooksul tühistada Tori Vallavalitsuse 15.03.1999 korraldus nr 81 kui Maareformi seadusega vastuolus olev korraldus. Kuna Tori Vallavalitsus ei täitnud maaameti kohustuslikku ettekirjutust, pöördus H. Nõmmik peaministri poole. Peaminister palus kirjalikku selgitust keskkonnaministrilt ja Pärnu maavanemalt. Pärnu maavanem ei pidanud vajalikuks algatada menetlust Maareformi seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud maa ostueesõigusega erastamise toimingute teostamise õiguse Tori Vallavalitsuselt Pärnu Maavalitsusele üle andmiseks, põhjendades seda sellega, et Tori vallas on maareform lõpetamisel ja nimetatud maaüksuse erastamine on üksikjuhus ning elamu olemasolu on vaidlustatud kohtuorganeis, kus vaie ei ole lõplikult lahendatud. Keskkonnaministeerium ei nõustunud maavanema seisukohtadega, kuna vastavalt Maareformi seadusele korraldab maa erastamist maavanem, kes peab otsuse tegemisel olema veendunud, et esitatud dokumendid on tõepärased ja maa erastamine seaduslik. Maavanem kui täidesaatva võimu esindaja maakonnas teostab järelevalvet iga üksikjuhtumi korral, kui ilmnevad õigusvastase tegevuse tunnused. Peaminister saatis materjalid 29.08.2000 resolutsiooniga nr 10-10/2710 keskkonnaministrile küsimuse ettevalmistamiseks arutamiseks valitsuse istungil ning justiitsministrile arvamuse avaldamiseks. Peaministri resolutsiooni täitmiseks on keskkonnaministeerium valmistanud ette vastava korralduse eelnõu. Justiitsministeerium leiab, et käesoleval juhul on Pärnu Maavalitsuse keeldumine maaameti ettekirjutuse täitmisest õigusvastane. Keskkonnaministeeriumi poolt valitsuse istungile ettevalmistatud materjalid on riigisekretäri poolt saadetud Pärnu Maavalitsusele.

 

12. Riigivara avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta rendile andmine

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Riigivaraseaduse kohaselt valitsusasutuste valitsemisel olevat riigivara võib avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta rendile või kasutusvaldusesse anda või koormata hoonestusõigusega ainult valitsuse nõusolekul, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Rahandusministeerium esitab nimetatud seadusesätte alusel ning Viljandi Maavalitsuse taotlusel korralduse eelnõu, millega lubatakse Viljandi Maavalitsusel anda avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta rendile tema valitsemisel olev, Viljandis Lossi 14 asuv Viljandi Muuseumi käsitöömaja. Vastavalt rahandusministeeriumi teatele ei ole riigivara registrile laekunud ettenähtud tähtajaks ühtegi riigivara valitseja teadet nimetatud vara vajalikkuse kohta riigivõimu teostamiseks.

 

13. Loa andmine erandi tegemiseks Viimsi valla haldusterritooriumil määratavate vee-ettevõtjate ainuõiguse tähtaja osas

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Konkurentsiseaduse kohaselt, kui eri-või ainuõiguse andmise aluseks olev õigusakt ei sätesta eri- või ainuõiguse andmise korda, tuleb vastava õiguse andmiseks korraldada avalik konkurss valitsuse poolt kehtestatud korras. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.09.1998 määrusega nr 202 kinnitatud Eri-või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra punktile 3 antakse luba avaliku konkursi tulemuste põhjal üldjuhul kuni 5 aastaks. Valitsus võib sellest teha erandeid oma motiveeritud korraldusega kohaliku omavalitsuse ettepanekul, mis esitatakse rahandusministeeriumi kaudu. Rahandusministeerium esitab Viimsi Vallavalitsuse taotlusel korralduse eelnõu, mille kohaselt antakse luba seoses vajadusega tagada Viimsi valla veemajanduse stabiilne areng ning võrgustikku ja seadmetesse tehtavate investeeringute tasuvus Viimsi Vallavalitsusel kehtestada avaliku konkursi tulemuste põhjal valla haldusterritooriumil määratavatele vee-ettevõtjatele tegutsemise ainuõiguse tähtaeg kuni 15 aastat. Rahandusministeerium leiab, et erandi tegemine ainuõiguse tähtaja osas on otstarbekas ja põhjendatud.

 

14. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Politseiametile eelarveliste assigneeringute taastamiseks

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Riigieelarve seaduse alusel otsustab valitsus rahandusministeeriumi ettepanekul eraldada Vabariigi Valitsuse reservist politseiametile 10037 krooni eelarveväliste assigneeringute taastamiseks. Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1996.a määrusega nr 42 Riigile üleläinud relva ja laskemoona arvelevõtmise ja hindamise ning sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise arvestamise ning maksmise kord punkti 13 alusel toimub sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine politseiameti eelarveliste assigneeringute arvel, mis taastatakse üks kord kvartalis siseministeeriumi taotlusel valitsuse reservist. Siseministeeriumi poolt esitatud taotluses on hüvitiste arvestamise aluseks Harju, Narva ja Tallinna politseiprefektuuri relva ja laskemoona sundvõõrandamise hüvitise hindamise 2000. a II kvartali koondid, milles märgitud relvade hinnad on määratud vastavalt nimetatud Vabariigi Valitsuse määruse punktile 11 politseiprefektuuride teeninduspiirkonnas relvi ja laskemoona müüvates kauplustes kujunenud hinna alusel.

 

15. Valitsusdelegatsiooni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise vedelkütuse miinimumvaru vastastikuse hoidmise lepingu üle

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab välisministeerium ettepanekul ja Välissuhtlemisseaduse alusel moodustada valitsusdelegatsioon läbirääkimiste pidamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise vedelkütuse miinimumvaru vastastikuse hoidmise lepingu üle. Euroopa Liidu Nõukogu 20.12.1968 direktiiv 68/414/EMÜ, mida muudeti Euroopa Liidu Nõukogu 14.12.1998 direktiiviga 98/93/EÜ, kohustab Euroopa majandusühenduse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvaru. Vastavalt energeetika peatüki acquis´le on Eesti kohustatud neid direktiive rakendama alates Euroopa Liiduga liitumise hetkest. Kuna Eestis vastav hoidlabaas puudub ning selle väljaehitamine oleks väga kulukas, on otstarbekas sõlmida leping(ud) vedelkütuse miinimumvaru osaliseks hoidmiseks välismaal. Moodustatava valitsusdelegatsiooni kuuluksid välisministeeriumi, teede- ja sideministeeriumi, majandusministeeriumi, rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

 

16. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi kinnitamine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Välisministeerium esitab Vabariigi Valitsuse istungile otsuse eelnõu Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi kinnitamiseks Püha Tooli juures, resideerimisega Tallinnas. Välissuhtlemisseaduse alusel tuleb teha vastav ettepanek Vabariigi Presidendile.

 

17. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a istungi protokolli nr 25 päevakorrapunktis nr 21

märgitud otsuse täitmisest

Esitaja: sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999 istungi päevakorras oli küsimus Tartus Taara pst 8 asuva õigusvastaselt võõrandatud vara kohta. Nimetatud hoones paikneb Kuulmis- ja Kõnehälvetega Laste Keskus (alates 01.07.2000.a muudetud nimi Tartu Lasteaed Nukitsamees). Tartu Linnavolikogu ja Tartu Linnavalitsus taotlesid majavalduse, kui linnale olulise sotsiaalobjekti mittetagastamist. Taotlust toetas sotsiaalministeerium. Valitsuse istungil vastavat otsust vastu ei võetud (protokoll nr 51 päevakorrapunkt nr 17) ja sotsiaalministrile tehti ülesandeks rääkida läbi Tartu Linnavolikogu ja Tartu Linnavalitsusega otsimaks võimalusi nimetatud hoonest Kuulmis- ja Kõnehälvetega Laste Keskuse ümberpaigutamiseks ning informeerida läbirääkimiste tulemustest valitsust. Läbirääkimistel selgus, et Tartu linn ei pea vajalikuks Kuulmis- ja Kõnehälvetega Laste Keskuse ümberpaigutamist, kuna aktsiaseltsi Tõnisson eksperthinnangu (Töö nr T-171-00) kohaselt moodustab uuendatud osa 65,3 % hoone jääkväärtusest ja elamut Taara pst 8 ei saa lugeda endisel individualiseeritaval kujul säilinuks. Vastavalt sellele esitas sotsiaalministeerium Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000 istungile informatsiooni läbirääkimiste tulemustest ja Tartu Linnavalitsuse seisukohast, et ei pea vajalikuks keskuse ümberpaigutamist Taara pst 8 asuvast hoonest tulenevalt hoone kohta tehtud ekspertiiside tulemustest. Protokolli nr 25 päevakorrapunkti nr 21 märgitud otsuse kohaselt võeti sotsiaalministri informatsioon teadmiseks ja talle tehti ülesandeks tulenevalt majandusministri poolt valitsuse istungil väljendatud seisukohast kontrollida, kas Taara pst 8 asuva hoone kohta tehtud ekspertiisid on läbi viidud täies vastavuses Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusega ning seejärel arutada ülalnimetatud hoonet käsitlevat küsimust uuesti valitsuse istungil. Sotsiaalministeerium esitab protokolli märgitava otsuse eelnõu informatsiooniga, et Tartu Linnavalitsuse andmetel on Taara pst 8 asuva õigusvastaselt võõrandatud vara endisel individualiseeritaval kujul säilimise kohta tehtud ekspertiis läbi viidud täies vastavuses Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusega, aga Tartu Linnavalitsus on endiselt seisukohal, et Taara pst 8 asuv Tartu Lasteaed Nukitsamees kui puuetega laste erilasteaed on Tartu linnale oluline sotsiaalobjekt, mis ei kuulu tagastamisele Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3 punkti 5 alusel.

 

18. Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: seaduse eelnõu

K: Rahandusministeerium esitab valitsusele otsustamiseks Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu heakskiitmise ja selle saatmise Riigikogu menetlusse. Muudatuse eesmärk on pikendada maakasutaja maksukohustust, kuna maareform ei ole veel lõpule viidud ning seetõttu on paljude maakasutajate maakasutus maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistamata. Samuti pikendatakse ajutist maksuvabastust põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olevale haritavale maale ja looduslikule rohumaale ning vanadus- või töövõimetuspensioni saavate isikute kasutatuses olevale maale ning täpsustatakse kohaliku omavalitsuse kohustusi maksuametile maamaksu arvutamiseks ja vajalike andmete esitamisel.

 

19. Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: seaduse eelnõu

K: Põllumajandusministeerium esitab valitsusele otsustamiseks Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu heakskiitmise ja selle saatmise Riigikogu menetlusse. Muudatustega pikendatakse Söödaseaduse paragrahvi 40 lõikes 1^1 söötade tootjale või

töötlejale, kes on esitanud 1999. aasta 31. detsembriks taotluse vastavustunnistuse saamiseks tema poolt toodetavatele või töödeldavatele söötadele, riikliku tunnustamise saavutamiseks antud tähtaega kuni 1. juulini 2001. Söödaseaduses on selleks tähtajaks sätestatud 1. detsember 2000.

 

20. Valitsusdelegatsiooni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Makedoonia Vabariigi valitsuse vahelise lennunduskokkuleppe üle

Esitajad: välisminister Toomas Hendrik Ilves, teede- ja sideminister Toivo Jürgenson

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välisministeerium esitab valitsusele otsustamiseks teede- ja sideministeeriumi ettepanekul valitsusdelegatsiooni moodustamise läbirääkimiste pidamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Makedoonia Vabariigi valitsuse vahelise lennunduskokkuleppe üle. Kokkuleppe eelnõu on koostatud resolutsioonide ja soovituste kohaselt, mille on Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) välja töötanud ICAO liikmesriikide vahel kahepoolsete lennunduskokkulepete sõlmimise kohta. Korralduse eelnõu kohaselt kuuluvad moodustatavasse delegatsiooni Toomas Peterson, Tiit Soorm, Allan Mäll lennuametist, Jaan Milvek teede- ja sideministeeriumist ning Artur Kink välisministeeriumist. Eelnõu kohaselt antakse volitused delegatsiooni juhile Toomas Petersonile kokkuleppe teksti parafeerimiseks. Eelnõu esitatakse välisministeeriumi palvel Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 2000 istungile, kuna delegatsioonide kohtumine toimub 2- 5. novembrini 2000 Skopjes.

 

21. Valitsusdelegatsiooni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise koostöökokkuleppe vastastikusest abist katastroofide puhul üle

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves, siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välisministeerium esitab valitsusele otsustamiseks siseministeeriumi ettepanekul ja Välissuhtlemisseaduse alusel valitsusdelegatsiooni moodustamise läbirääkimiste pidamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise koostöökokkuleppe vastastikusest abist katastroofide puhul üle. Moodustatavasse valitsusdelegatsiooni kuuluvad eelnõu kohaselt Kersti Berendsen-Korthets (juht) ja Natalja Mjalitsina siseministeeriumist, Jevgeni Jutkevitd ja Ilmar Tammearu päästeametist, Tiit Kaurla teede- ja sideministeeriumist, Artur Kink välisministeeriumist, Viljar Rõõm piirivalveametist ning Elle Tanner Eesti Kiirguskeskusest. Kokkuleppe eelnõuga sätestatakse õnnetuse mõiste, pädevad ametkonnad, teavitamiskohustus, päästetöödel osalemise kord piiriületamisel ning poolte vastutus ja teabevahetus. Eelnõu punktis 2 antakse volitused delegatsiooni juht Kersti Berendsen-Korthetsile kokkuleppe teksti parafeerimiseks. Eelnõu esitatakse Välisministeeriumi palvel 31. oktoobri 2000 istungile, kuna delegatsioonide kohtumine toimub 1. novembril 2000 Riias.

 

22. Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2000. a korralduse nr 559-k Aktsiate võõrandamine muutmine

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Riigivaraseaduse alusel ning kooskõlas Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadusega esitab rahandusministeerium valitsusele ettepaneku muuta Valitsuse 4. juuli 2000. a korraldust, millega otsustas valitsus toona müüa rahandusministeeriumi valitsemisel olevad, riigile kuuluvad ASi Vaba Maa 8078 nimelist aktsiat, määrates ühe aktsia alghinnaks 2780 krooni. Riigivara müügi vahetuks korraldajaks määrati rahandusministeerium. Nimetatud alghinnaga väljakuulutatud kirjalikul enampakkumisel pakkumiste esitamise tähtaeg saabus 9.10.2000.a. Enampakkumisel ei esitatud ühtegi pakkumist aktsiate ostmiseks. Müügi vahetul korraldajal on õigus 14 päeva jooksul korraldada uus kirjalik enampakkumine, alandades aktsia alghinda 10%. Rahandusministeerium ei pea alghinna niivõrd suurt alandamist otstarbekaks ja teeb ettepaneku alghinna alandamiseks 5% võrreldes eelmise alghinnaga. Muudatuse kohaselt saaks vajadusel alghinda alandada järjest kolmel korral kokku kuni 15%.

 

23. Riigivara avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta rendile andmine

Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Kaitseministeerium esitab kiireloomulisena valitsusele otsustamiseks ministeeriumi valitsemisalas oleva, Tallinnas Suur-Sõjamäe 2 asuva kinnistu ilma avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta rendile andmiseks naaberkinnistu omanikule OÜ NCC Ehitus 50 aastaks. Vastavalt seletuskirjale on rendilepingu sõlmimine OÜga NCC Ehitus eelnõus nimetatud tingimustel põhjendatud arvestades maaüksuse riigikaitselist eripära ning selle paiknemist strateegiliselt tähtsas piirkonnas Tallinna lennujaama vahetus läheduses, kusjuures kinnistu säilitatakse vabana ehitistest ja rajatistest.

 

24. Eesti Vabariigi valitsuse ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vahelise kultuuri- ja hariduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välisministeerium esitab Välissuhtlemisseaduse alusel valitsusele otsustamiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vahelise kultuuri- ja hariduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmise. Kokkuleppega pannakse alus riikidevahelisele koostööle ja määratakse kindlaks põhilised valdkonnad, milles soovitakse ühist tegevust edendada. Need hõlmavad koostööd ülikoolide vahel, ühiste projektide ja uurimistööde läbiviimist, näituste, trükiste ja esinejate vahetust, oma riigi keele ja kultuuri tutvustamist, osavõttu konverentsidest ja kursustest, koostööd spordi- ja noorteorganisatsioonide vahel ning teisi valdkondi. Välisministeeriumi seletuskirja kohaselt kannavad kokkuleppe täitmisega seonduvad võimalikud kulud asjaomased institutsioonid oma eelarvelistest vahenditest. Eelnõu esitatakse Välisministeeriumi palvel Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 2000 istungile, kuna kokkuleppele on kavas alla kirjutada 7. novembril 2000, kui toimub välisminister Toomas Hendrik Ilvese visiit Brasiilia Liitvabariiki.

 

25. Eesti Vabariigi valitsuse ja Costa Rica Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppe eelnõu ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Uruguay Idavabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välisministeerium esitab valitsusele Välissuhtlemisseaduse alusel Eesti Vabariigi valitsuse ja Costa Rica Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppe eelnõu ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Uruguay Idavabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmise. Eesti Vabariigi valitsuse ja Costa Rica Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppega pannakse alus riikidevahelisele koostööle ja määratakse kindlaks põhilised valdkonnad, milles soovitakse ühist tegevust edendada. Need hõlmavad koostööd ülikoolide vahel, näituste, trükiste ja esinejate vahetust, oma riigi keele ja kultuuri tutvustamist, osavõttu konverentsidest ja kursustest, koostööd spordi- ja noorteorganisatsioonide vahel ning teisi valdkondi. Eesti Vabariigi valitsuse ja Uruguay Idavabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppega pannakse aluse riikidevahelisele koostööle ja määratakse kindlaks põhilised valdkonnad, milles soovitakse ühist tegevust edendada. Need hõlmavad koostööd ülikoolide vahel, näituste, trükiste ja esinejate vahetust, oma riigi keele ja kultuuri tutvustamist, osavõttu konverentsidest ja kursustest, koostööd spordi- ja noorteorganisatsioonide vahel ning teisi valdkondi. Välisministeeriumi seletuskirjade kohaselt kannavad kokkulepete täitmisega seonduvad võimalikud kulud asjaomased institutsioonid oma eelarvelistest vahenditest. Eelnõu esitatakse Välisministeeriumi palvel Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 2000 istungile, kuna kokkulepetele on kavas alla kirjutada 6. novembril 2000, kui toimub välisministri visiit Uruguaysse ja 10. novembril 2000, kui toimub välisminister Toomas Hendrik Ilvese visiit Costa Ricasse.

 

26. Eesti Vabariigi valitsuse ja Costa Rica Vabariigi valitsuse vahelise viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Uruguay Idavabariigi valitsuse vahelise viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välisministeerium esitab valitsusele otsustamiseks Välissuhtlemisseaduse alusel Eesti Vabariigi valitsuse ja Costa Rica Vabariigi valitsuse vahelise viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Uruguay Idavabariigi valitsuse vahelise viisakohustuse kaotamise kokkuleppe heakskiitmise. Eesti Vabariigi valitsuse ja Costa Rica Vabariigi valitsuse vahelise viisakohustuse kaotamise kokkulepetega sätestatakse viisavaba liikumise kord ja sellega seotud kohustused. Sätestatud on ka kodanike tagasivõtmise kohustus. Kokkulepped võimaldavad Eesti kodanikel viibida Costa Ricas ja Uruguays poole aasta jooksul üheksakümmend päeva ning sama kaua Costa Rica ja Uruguay kodanikel Eestis. Kokkulepetega kaasnevad lisad, kus on ära toodud poolte kehtivad reisidokumendid. Eelnõu esitatakse Välisministeeriumi palvel Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 2000 istungile, kuna kokkulepetele on kavas alla kirjutada 6.novembril 2000, kui toimub välisminister Toomas Hendrik Ilvese visiit Uruguaysse ja 10.novembril 2000, kui toimub välisministri visiit Costa Ricasse.

 

27. Eesti Vabariigi valitsuse ja Tdiili Vabariigi valitsuse vahelise turistide viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Tdiili Vabariigi valitsuse vahelise diplomaatiliste, ameti-, teenistus- ja eripasside omanike viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välisministeerium esitab valitsusele otsustamiseks Välissuhtlemisseaduse alusel korralduse Eesti Vabariigi valitsuse ja Tdiili Vabariigi valitsuse vahelise turistide viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Tdiili Vabariigi valitsuse vahelise diplomaatiliste, ameti-, teenistus- ja eripasside omanike viisakohustuse kaotamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmise. Eesti Vabariigi valitsuse ja Tdiili Vabariigi valitsuse vahelise turistide viisakohustuse kaotamise kokkuleppega sätestatakse viisavaba liikumise kord ja sellega seotud kohustused tavakodanikele. Sätestatud on ka kodanike tagasivõtmise kohustus. Kokkulepe võimaldab Eesti kodanikel viibida Tdiilis poole aasta jooksul üheksakümmend päeva ning sama kaua Tdiili kodanikel Eestis. Eesti Vabariigi valitsuse ja Tdiili Vabariigi valitsuse vahelise diplomaatiliste, ameti-, teenistus- ja eripasside omanike viisakohustuse kaotamise kokkuleppega kehtestatakse viisavaba liikumise kord diplomaatiliste, ameti-, teenistus- ja eripasside omanikele. Põhimõtteliselt ei erine viisavaba liikumise kord kokkuleppega hõlmatud passide omanikele tavalisest viisavaba liikumise korrast. Erandiks on diplomaatiliste ja konsulaarasutuste personal, kelle viisavaba viibimise aeg piirneb nende teenistusajaga. Kokkulepe võimaldab Eesti ja Tdiili kodanikel, kes omavad eelpoolnimetatud passi, viibida teise poole territooriumil poole aasta jooksul üheksakümmend päeva. Välisministeeriumi seletuskirjade kohaselt ei too kokkulepete jõustumine Eestile kaasa rahalisi kohustusi. Eelnõu esitatakse Välisministeeriumi palvel Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 2000 istungile, kuna kokkulepetele on kavas alla kirjutada 2. novembril 2000, kui toimub välisminister Toomas Hendrik Ilvese visiit Tdiilisse.

 

28. Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000. a määruse nr 178 Põllumajandussaaduste

tootjatele 2000. aastal riiklike otseste toetuste maksmise kord muutmine

Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: määruse eelnõu

K: Põllumajandusministeerium esitab valitsusele otsustamiseks Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000.a määruse nr 178 Põllumajandussaaduste tootjatele 2000. aastal riiklike otseste toetuste maksmise korra muutmise. Seletuskirja kohaselt tuleb teraviljatootjatel käesoleval aastal maksta kütuse hinnatõusust tulenevat täiendavat aktsiisimaksu 20600000 krooni suuruses summas. Valitsusele otsustamiseks toodud määruse eelnõuga antaks põllumajandusministrile õigus otsustada maksta (riigieelarves selleks ette nähtud vahendite olemasolul) täiendavat teraviljatoetust käesoleval aastal teraviljatoetust saanud isikutele. Samuti tehakse ettepanek viia eelnimetatud määrusesse sisse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti moodustamisest tulenevad muudatused.

 

29. Riigieelarve vahendite ümberpaigutamine ja raha eraldamine

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Vastavalt Riigieelarve seadusele esitab rahandusministeerium valitsusele otsustamiseks korralduse Riigieelarve vahendite ümberpaigutamine ja raha eraldamine eelnõu. Seoses sellega, et käesoleval aastal põllumajandustootjatele välja makstud teravilja otsene toetus on väiksem kui eelmisel aastal ja sel aastal ei käivitu SAPARD-i projekt, leidis põllumajandusministeerium võimaluse kokku hoida riigieelarves ette nähtud erinevaid sihtotstarbelisi kulusid summas 68732000 krooni. Põllumajandusministeerium on teinud ettepaneku maksta põllumajandustootjatele täiendavat teravilja otsest toetust 20600000 krooni ja suunata 48132000 krooni põllumajandustootjate toetamiseks Sihtasutuse Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond kaudu. Valitsusele esitatakse korralduse eelnõu arutamiseks koos määruse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000.a määruse nr 178 Põllumajandussaaduste tootjatele 2000. aastal riiklike otseste toetuste maksmise kord muutmine eelnõuga (eelmine päevakorrapunkt).

 

30. Aktsiate võõrandamine

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Riigivaraseaduse alusel teeb rahandusministeerium valitsusele ettepaneku müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel rahandusministeeriumi valitsemisel olevad, riigile kuuluvad aktsiaseltsi Ragn-Sells Läänemaa 21328 (50%) nimelist aktsiat nominaalväärtusega 100 krooni (riigivara registri registreerimisnumber 91000006), määrates aktsiate alghinnaks 5100000 krooni. AS Ragn-Sells Läänemaa aktsiad anti Lääne Maavalitsuse poolt rahandusministeeriumile üle 24. septembril 1998.a tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 1998.a korraldusest nr 826-k Maavalitsuste valduses olevate aktsiate üleandmine rahandusministeeriumile ja aktsiate valitseja määramine. Rahandusministeerium peab vajalikuks 50% Ragn-Sells Läänemaa aktsiate müüki, kuna ei pea otstarbekaks riigi osalemist Läänemaal jäätmete kogumise, transpordi, sorteerimise ning muu jäätmemajandusega tegelevas äriühingus.

 

31. Euroopa Liiduga peetavatel liitumisläbirääkimistel esitatud põllumajanduse peatüki positsiooni osaline muutmine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

32. Euroopa Liiduga peetavatel liitumisläbirääkimistel esitatud transpordipoliitika peatüki positsiooni osaline muutmine

Esitaja: välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse e