Sa oled siin

Valitsuse 3.10.2019 istungi kommenteeritud päevakord

2. oktoober 2019 - 17:00

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning kultuuriminister Tõnis Lukas.

Lisainfo: Maria Murakas, tel. 5219572


1. Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: seaduse eelnõu 

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku võtta üle direktiiv, mis käsitleb selliste skeemide alast teabevahetust, mis mõjutavad maksustamist, finantskontode alast teabevahetust või tegeliku kasusaaja tuvastamist.

Maksustamist mõjutavatest või varade peitmist võimaldavatest skeemidest teada saamine annab riikidele senisest rohkem teavet maksusüsteemide kitsaskohtadest ning võimaldab analüüsida sobivaid, näiteks õigusloome meetmeid oma eelarvete kaitsmiseks.

Peamine huvi on maksuhalduritel saada teavet riikide maksuseaduste vahelisi lünki kuritarvitavate agressiivsete maksuplaneerimise skeemide kohta. Agressiivne maksuplaneerimine ei ole standardsete ja ajas püsivate tunnustega määratletav, seega sätestatakse rahandusministri määrusega loetelu tunnustest, millele vastav skeem tuleb maksuhaldurile esitada. Sätestatakse kriteeriumid, mis võivad viidata agressiivsele maksuplaneerimisele või tegevusele, mille kaudu oma varasid peita.

Kriteeriumide kohaldamise selgitusi hakkab maksuhaldur jagama jooksvalt oma veebilehel. Skeemideks võib olla nt kahjumit tootva ettevõtja ärakasutamine tulu või maksukohustuse vähendamiseks, kahjumite ülekandmine teise riiki, tulu ümberkujundamine varaks, pangakonto ümberkujundamine teabevahetusest välistatud kontoks jms.

Teavet peavad esitama eelkõige Eestis tegutsevad maksunõustajad, kes on skeemi välja töötanud. Kolmandast riigist tellitud või ise välja töötatud skeemi kohta esitab teabe maksumaksja ise. Samuti peab maksumaksja esitama skeemi ise juhul, kui skeemi välja töötanud advokaat või audiitor ei esita teavet seadusest tuleneva kutsesaladuse kaitse tõttu, kui klient teda sellest ei vabasta.

Skeem tuleb esitada maksuhaldurile 30 kalendripäeva jooksul alates selle kliendile üleandmisest, selle rakendamiseks valmisolekust või rakendamise esimeste toimingute tegemisest. Sõltuvalt sellest, milline päev saabub varem. Maksuhaldurid edastavad kogutud teabe Euroopa Komisjoni peetavasse kesksesse registrisse.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 31.detsember 2019. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2020 selle norme tuleb kohaldada alates 2020. aasta 1. juulist. Direktiivi õigusjõud algas selle jõustumisest 25. juunil 2018. Seetõttu tuleb esitada teave ka nende skeemide kohta, mida rakendati ajavahemikus 25. juuni 2018 – 30. juuni 2020.

2. Riiklike hariduspreemiate määramine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: korralduse eelnõu

Haridus- ja teadusminister teeb ettepaneku preemiate määramiseks. Preemiad antakse üle aasta õpetaja auhinnagaalal, 5. oktoobril 2019.

3. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017 korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister teeb valitsusele ettepaneku muuta komisjoni koosseisu ning nimetada geenitehnoloogiakomisjoni liikmeteks maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist Tiina Roos, sotsiaalministeeriumi esindajana terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Sandra Käosaar ja Eesti Keskkonnaühenduste esindajana Tallinna Tehnikaülikooli teadur Liina Jakobson.

Maaeluministeeriumi senise esindaja tööülesanded muutusid, sotsiaalministeeriumi esindaja viibib lapsehoolduspuhkusel ja Eesti Keskkonnaühenduste esindaja ei soovi enam komisjoni töös osaleda.

4. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 2017 korralduse nr 338 „Riigi kultuuripreemiate komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas
Tüüp: korralduse eelnõu

Kultuuriminister teeb valitsusele ettepaneku muuta komisjoni koosseisu ja nimetada liikmeks helilooja Sven Grünberg. Senine komisjoni liige Risto Joost soovis komisjoni tööst taanduda.

Komisjoni koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks ning see arutab läbi riigi kultuuripreemiate määramiseks esitatud ettepanekud, tutvub esitatud töödega ja teeb valitsusele ettepaneku preemiate määramiseks. Preemiad antakse kätte igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeval.

5. Riigivara valitseja määramine (Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Salakülas Sala tn 2)
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: korralduse eelnõu 

Riigihalduse minister teeb valitsusele ettepaneku määratakse riigi päritud vara (ehitis Ida-Virumaal, Lüganuse vallas, Salakülas, Sala tn 2) valitsejaks rahandusministeerium.

6. Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
Tüüp: korralduse eelnõu

Sotsiaalminister teeb valitsusele ettepaneku kinnitada komisjoni uus koosseis ja ülesanded.

Komisjoni esimeheks nimetatakse sotsiaalminister ning komisjoni liikmeteks rahandusminister ja rahvastikuminister. Viimane on võrreldes varasemaga komisjoni uus liige. Sellega on komisjonis esindatud ka kõik valitsuserakonnad.

Sotsiaalkindlustus, täpsemalt pensionikindlustus, on kahe ministeeriumi – sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi vastutusalas. Seetõttu on nimetatud komisjoni liikmeteks rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi vastava pädevusega ametnikud.

Lisaks on ettepanek nimetada Riigikantselei esindajatena komisjoni liikmeteks peaministri nõunik ja strateegiabüroo nõunik.

Komisjoni ülesanne on kujundada seisukoht ja teha ettepanekud pensioni-, ravi ja töötuskindlustuse, perehüvitiste ja pikaajalise hoolduse edendamise, töötaja töövõime toetamise ning sotsiaalkindlustuse rahastamise kohta.

Komisjoni ülesannete nimekiri ei ole lõplik, komisjon võib oma seisukoha kujundada kõigis sotsiaalkindlustust puudutavates küsimustes.

7. Riigi liikmesusega mittetulundusühingute koondaruande kinnitamine 2018. aasta kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: aruanne

Möödunud aasta lõpu seisuga oli Eesti riik liikmeks 188 mittetulundusühingus. Nendest 171 olid maaparandusühistud, üheksa piirkondlikud ühistranspordikeskused ning kaheksa muud mittetulundusühingud.

Keskkonnaministeerium teostas läbi maa-ameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse riigi liikmeõigusi 166 mittetulundusühingus (maaparandusühistus) ning ülejäänud ministeeriumid 22 mittetulundusühingus sh viies maaparandusühistus.

2018. aastal registreeriti üheksa uut riigi liikmesusega maaparandusühistut ning lisaks omandas riik liikmesuse ühes maaparandusühistus ja veel ühes rahvusvahelises mittetulundusühingus. Äriregistrist kustutati kaks riigi liikmesusega maaparandusühistut ning riigi liikmesus lõppes kahes maaparandusühistus ja ühes mittetulundusühingus.

Rahandusministeeriumile esitatud riigi liikmeõiguste teostamise aruannete kohaselt oli riik 2018. aasta alguses nelja ning aasta lõpus 12 välisriigis registreeritud mittetulundusühingu liige. Riik omandas liikmesuse ühes (Europäische Rechtsakademie) ning lõpetas alates 2019. aastast liikmesuse kahes rahvusvahelises mittetulundusühingus (Bruegel ja EATRIS ERIC).

8. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks“
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

Keskkonnaminister teeb valitsusele ettepaneku kiita heaks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta.

Pikaajalise strateegia eesmärk on kinnitada Euroopa pühendumust võtta üleilmsete kliima-meetmete osas maailmas suunanäitaja roll ja esitada oma nägemus, kuidas jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside nullilähedasi heitkoguseid tekitava majanduseni nii, et see üleminek oleks sotsiaalselt õiglane ja kulutõhus. Strateegiaga määratletakse EL-i kliima- ja energiapoliitika pikaajaline suund ning sõnastatakse EL-i nägemus pikaajalisest panusest temperatuuri tõusu Pariisi kokkuleppest tuleneva piiramise eesmärgi saavutamisse.

9. Eesti seisukohad eurorühma 9. oktoobri 2019 kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 10. oktoobri 2019 istungil
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

Eurorühma kohtumise laiendatud formaadis keskendutakse euroala konvergentsi ja konkurentsivõime eelarvevahendile. Ministrite eesmärk on jõuda põhimõttelisele kokkuleppele vahendi juhtimises ja jaotusvõtmes, riigipoolse kaasfinantseerimise määra seadmises sõltuvalt majanduse olukorrast või muudest aspektidest.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus kinnitatakse Euroopa Keskpanga juhatuse liikme kandidaat ning EL-i ühislähenemine eelseisvatel G20 rahandusministrite ja Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel. Kuulatakse ära Euroopa Kontrollikoja ettekanne 2018. aasta Euroopa Liidu üldeelarve täitmise kohta ning kõrgetasemelise ekspertgrupi aruanne Euroopa arengukoostöö ja –abi korralduse tõhusamaks muutmiste kohta. Kavas on ka arutelu rahapesuvastase tegevuskava rakendamise ja edasiste sammude kohta.

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku heaks kiita seisukohad, millega Eesti toetab euroala eelarvevahendi loomist Euroopa Liidu eelarve sees, võttes arvesse läbirääkimistel kujunevaid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve võimalusi.

Samuti peab Eesti oluliseks tagada rahapesu tõkestamise direktiivide korrektne ja tähtajaline ülevõtmine, mis on rahapesuraamistiku tulemuslikuks ja ühetaoliseks rakendamiseks liikmesriikides esmatähtis.