Sa oled siin

Valitsuse 30.7 istungi kommenteeritud päevakord

29. juuli 2020 - 18:15

Valitsuse istung algab Stenbocki majas neljapäeval kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte.

Valitsuse pressikonverents toimub kell 12 Stenbocki majas (Rahukohtu 3). Kava kohaselt osalevad pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, keskkonnaminister Rene Kokk, välisminister Urmas Reinsalu ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.


1. Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: seaduse eelnõu

Koroonaviirusest tingitud eriolukorraga kaasnenud majandusraskuste ületamise hõlbustamiseks leppisid Euroopa Liidu liikmesriigid Nõukogu direktiiviga (EL) 2020/876 kokku, et liikmesriigid võivad piiriüleste skeemide alase teabevahetuse alguse kuue kuu võrra edasi lükata. Sellest lähtudes tehakse eelnõus muudatused skeemide esitamise tähtaegades, sisulisi muudatusi ei tehta.

Teabevahetus puudutab piiriüleseid skeeme, mis võimaldavad maksude agressiivset planeerimist, vara tegeliku kasusaaja peitmist või raskendavad pangakontode alast teabevahetust. Kehtiva õiguse kohaselt tuleks maksunõustajatel, pankadel ja maksumaksjatel hakata skeemide kohta maksuhaldurile teavet edastama alates 31. juulist 2020. Eelnõu kohaselt on uus tähtaeg 31. jaanuar 2021.

2. "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt kiidetakse heaks "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" kuuendad muudatusettepanekud ning volitatakse maaeluminister Arvo Allerit vajaduse korral esindama Eesti Vabariiki arengukava muudatustega seotud läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga.

Olulisemate muudatustena lisatakse arengukavasse uus meede "Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud". Meetme eelarve on 2,8 miljonit eurot ning sellega on kavas toetada tootjaid ja töötlejaid, kes tegelevad põllumajandussaaduste ja -toodete väljaveoga ning kelle tegevusele on COVID-19 avaldanud negatiivset mõju. Lisaks jäetakse põllumajanduspotentsiaali taastamise meetmest ära taotluste hindamine ning noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse ja väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse puhul leevendatakse tulevikku suunatud majandusliku jätkusuutlikkuse nõudeid. Majandustegevuse mitmekesistamise meetmes muudetakse abikõlblikuks ka mittestatsionaarsete masinate ja seadmete soetamine.

3. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks Elering ASile (Pärnus Niidu tn 18c)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Pärnus Niidu tn 18c asuva kinnisasja tasu eest otsustuskorras võõrandamiseks Elering ASile.

Elering AS vajab maad talle kuuluva Metsakombinaadi alajaama (Niidu 18a) laiendamiseks ja vajalike elektripaigaldiste väljaehitamiseks, et tagada piirkonna elektrivarustus ning parandada tarbijate varustuskindlust.

4. Volituse andmine ASi Operail aktsiakapitali suurendamiseks
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja taristuministrit volitatakse osalust valitseva ministrina otsustama ASi Operail aktsiakapitali suurendamist 21,92 miljoni euro võrra. Operail vajab täiendavat aktsiakapitali sissemakset, et finantseerida ettevõtte kasvu, vastata omaniku dividendiootustele ning sälilitada jätkusuutlik kapitalistruktuur.

5. Nõusolek Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Alutaguse vallale (4 kinnistut)
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile antakse nõusolek võõrandada otsustuskorras tasuta neli Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas asuvat kinnistut Alutaguse vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Kinnisasjad ei ole Maanteeametile tema põhiülesannete täitmiseks ega riigivõimu teostamiseks vajalikud, võõrandatavad kohalikud teed ei vasta riigitee tunnustele.

6. Nõusolek Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Tori vallale (5 kinnistut)
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile antakse nõusolek võõrandada otsustuskorras tasuta viis Pärnu maakonnas Tori vallas asuvat kinnistut Tori vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Kohalike teede kinnisasjad ei ole Maanteeametile tema põhiülesannete täitmiseks ega riigivõimu teostamiseks vajalikud.

7. Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse eraldamist käsitleva majandus- ja taristuministri käskkirja eelnõu heakskiitmine
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Tulenevalt valitsuse 30. aprilli 2020 istungil otsustatust, esitab majandus- ja taristuminister valitsusele heakskiitmiseks kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse eraldamist käsitleva ministri käskkirja eelnõu.

8. Eesti–Läti ühise meretuulepargi eelarendamise vastastikuse mõistmise memorandum
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Minister tutvustab Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Läti Majandusministeeriumi vahel ühise meretuulepargi eelarendamiseks sõlmitavat vastastikuse mõistmise memorandumit.

Memorandumi kohaselt plaanivad Eesti ja Läti arendada Liivi lahte ühise tuulepargi. Kaks riiki viivad koos läbi uuringud, et selgitada meretuulepargi rajamiseks parim asukoht Eesti ja Läti vahel meres, võttes arvesse tuuleolusid, planeeringuid, juba olemasolevaid projekte, keskkonnakaitset ning kõiki muid tegureid. Kui vajalikud uuringud on teostatud ja load olemas, korraldatakse hoonestusloaga merealale enampakkumine ning võitja saab rajada sellele alale meretuulepargi.

Kavandatava meretuulepargi suurus on kuni 1000 MW ning eeldatav valmimisaeg 2030. aasta. Tuulepark toodaks aastas ligikaudu 3,5 TWh elektrit, mis on ligikaudu 40 protsenti Eesti aastasest elektritarbimisest.

9. Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadi perioodiks 2020–2025 esitamine
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Muudetakse Euroopa Regioonide Komitee asendusliikme kandidaati aastateks 2020–2025 vastavalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu esitatud ettepanekule. Valga vallavalitsuse endise liikme Margus Lepiku asemel nimetatakse asendusliikme kandidaadiks Kanepi vallavalitsuse liige Piret Rammul.

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis esindab piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. Eesti omavalitsusi esindab komitees seitse liiget ja seitse asendusliiget. Komitee seisukohta tuleb küsida ettepanekutele, mille teostamine avaldaks mõju kohalikule või piirkondlikule tasandile.

10. Eesti kodakondsuse andmine

1) Eesti kodakondsuse andmine (33 isikut)

Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus 33 eelnõus nimetatud isikule, kuna nad on täitnud kodakondsuse seaduses ettenähtud kodakondsuse saamise tingimused ning nende suhtes puuduvad seaduses sätestatud alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

2) Eesti kodakondsuse andmine (4 isikut)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus neljale alaealisele, kes vastavad kodakondsuse seaduse tingimustele ja kellele taotlevad Eesti kodakondsust nende vanemad.

11. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (A. B.)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt keeldutakse kodakondsuse andmisest isikule, keda on 15 korral kriminaalkorras ja 19 korral väärtegude eest karistatud. Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust isikule, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.