Sa oled siin

Valitsuse 30.03.1999 istungi info ja päevakord

30. märts 1999 - 0:00

Valitsuse istungi materjalid

Algus kell 10.00, Toompeal 30. märts 1999Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest.

Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

1. Ikaldusest tuleneva kahju hüvitamise seaduse eelnõu

Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Põllumajandusministeerium on ette valmistanud eelnõu, mille eesmärgiks on kehtestada õiguslikud alused, mis reguleeriks põllumajanduskultuuride ikaldumist põhjustavate halbade ilmastikuolude poolt tekitatud kahju hüvitamist riigieelarve vahenditest.

Hüvitist makstaks ainult tera- ja kaunviljadele, kartulile, avamaa köögiviljale, õlikultuuridele, linale ja söödajuurviljale. Seega saaks hüvitist just kõige riskiohtlikemate põllumajanduskultuuride ikaldumise korral.

Seaduse eelnõu järgi makstakse riigieelarve vahenditest ikaldusest tuleneva kahju hüvitist põllumajandustootjale juhul kui põllumajanduskultuuri kasvupind on vähemalt 1 hektar.

Toetudes eelnevate aastate analüüsidele, prognoosib ministeerium seaduse eelnõu rakendamisel vajaminevaks summaks keskmiselt 50 miljonit krooni aastas. See summa eraldataks Põllumajandusministeeriumi eelarvesse.

Juhul kui ikaldust ei esine või kui ikaldusest tuleneva kahju hüvitiseks makstav summa on väiksem kui eraldis, kannab ministeerium summa sihtotstarbelisena riigi poolt asutatud sihtasutuse arvele. Eeldatavalt on selleks Sihtasutus Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond

Ikaldusest tuleneva kahju hüvitamise ja maksmise korras nähakse ette taotluse esitamise kord, tähtajad ja vormid. Taotlus esitataks piirkondlikule maaparandusbüroole. Kontrollitud taotlused edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskusele, kes esitab andmete koondülevaate põllumajandusministrile, kes omakorda teeb otsuse toetuse väljamaksmise kohta.

2. Tolliprotseduuri "import vabaks ringluseks" rakendamise eeskirja kinnitamine

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Tolliseaduse paragrahvi 32 lg 2 alusel kehtestab tolliprotseduuride rakendamise eeskirjad Vabariigi Valitsus. Käesoleval hetkel reguleerib impordi osas seda valdkonda valitsuse 1995. aasta määrus "tolliprotseduuri "import vabaks ringluseks" rakendamise eeskirja kinnitamine". Seoses 19. jaanuari 1998 kehtima hakanud uue tolliseadusega tuleb kinnitada käesoleva määruse eelnõu ning tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsusse 6. juuni 1995 määrus nr 237.

Eelnõu koostamisel lähtuti EL Tollikoodeksi ja selle rakendussätetest tingimusel, et need pole vastuolus Eesti maksuseadustega.

Määruse eelnõu sisaldab järgnevaid olulisi muudatusi: lihtsustatud tollivormistuse kasutamise võimalused; on täiendatud kauba vabastamise tingimusi; täpsustatud tollieeskirjades kasutatavat terminoloogiat ning välja jäetud tolliseaduses sätestatud mõistete defineerimine; välja on jäetud kaubadeklaratsiooni esitamist ja aktsepteerimist sätestavad punktid, mida rakendatakse kõikide tolliprotseduuride kohaldamisel; välja on jäetud kauba sisseveol tolliformaalsusi reguleerivad punktid; välja on jäetud punktid, mis ei puuduta üksnes tolliprotseduuri "import vabaks ringluseks" ning on sätestatud tolliseaduses.

Käesoleva määruse eelnõu rakendamine eeldab samaaegselt järgmiste Vabariigi Valitsuste määruste eelnõude rakendamist: "Kaubadeklaratsiooni esitamise ja aktsepteerimise kord", mis on väljatöötamisel ja "Kauba sisseveol tolliformaalsuste läbiviimise kord", mis on samuti väljatöötamisel.

3. Intressitoetuse taotlemise ja maksmise korra ning kindlustustoetuse taotlemise ja maksmise korra kinnitamine

Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Käesoleva määruse eelnõu aluseks on ettevõtluse riikliku toetamise seaduse paragrahv 7, mille kohaselt Vabariigi valitsus kehtestab nii intressitoetuse kui ka kindlustustoetuse taotlemise ja maksmise korra.

Senini toimus põllumajanduslike laenude intresside osaline kompenseerimine kooskõlas 1992. aastal põllumajandusministri, rahandusministri ja Eesti panga presidendi poolt kinnitatud ühise juhendiga ("Juhend põllumajandustootjate krediteerimise korra kohta"). Uue intressitoetuse andmise korra ja tingimused kinnitab Vabariigi valitsus kooskõlas ettevõtluse riikliku toetamise" seadusega.

Intressitoetuse eesmärgiks on osaliselt hüvitada põllumajandustootmisega seotud pikaajaliste ja lühiajaliste pangalaenude intressid. Eelnevatel aastatel hüvitati vaid pikaajalistelt laenudelt arvestatud intressid.

Käesoleva korra alusel makstakse intressitoetust kooskõlas maakondade valdade jaotuse alusel tsoonideks. Kehtestatud tsoonide jaotamisel on lähtutud maa boniteedist ning piirkondlike erinevuste diferentseeritud määradest. Vastavalt põllumajandustootja tegevuse asukohajärgsest kuuluvusest tsooni hüvitatakse laenuintressid vahemikus 7% kuni 16%, kuid mitte üle 9 %.

intressitoetusega hüvitatakse osaliselt eelneval aastal arvestatud intressid Põllumajandusministeeriumile krediidiasutuste poolt esitatud koonditest lähtuvalt. Määruse antakse võimalus esitada andmeid kaks korda aastas.

Kindlustustoetuse eesmärgiks on võimaldada kindlustuse kaudu põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest tulenevaid riske. Ühelt poolt aitab see tõsta sektori krediidivõimelisust kuid samuti näeb Põllumajandusministeerium kommertskindlustuses vahendit leevendada sektorit tabada võiva ikalduse tagajärgi.

1999. aasta riigieelarve seadusega on kindlustustoetuseks ette nähtud vastavad vahendid.

Käesolev kord võimaldab maksta kindlustustoetust kõikide looduslike kahjude kindlustamiseks tehtud kulutustelt.

Kuna riskid on erinevad nii piirkondade kui ka põllumajanduskultuuride lõikes, peab kord olema paindlik. Toetuse maksmise seisukohast pole oluline milliste riskide kindlustuse kindlustusvõtja ostab, kuna riski võtab täielikult enda peale kindlustusselts. Kuna toetust on õigus maksta kuni 40% ja vähemalt 60% maksest jääb tootja kanda, on tagatud ka toetuse otstarbekas kasutamine.

Kontrolli toetuse maksmise aluseks olevate andmete õigsuse osas hakkab teostama Põllumajandusministeerium.

4. Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1999.a määruse nr 42 "Põllumajandustootjatele toetuste maksmise kordade kinnitamine" muutmine

Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1999.a määruse nr 42 kinnitatud "Väiketootjatele toetuste maksmise korra " muutmise eelnõus on täpsustatud kriteeriumid, millest lähtuvalt loetakse põllumajandustootja korra mõttes väiketootjaks. Selline täpsustus aitab paremini määratleda toetuse saajate ringi ning on abiks maakonnakomisjonidele toetuste määramise otsuste tegemisel.

5. Kodakondsuse seaduse täitmise korraldamine

Esitaja: siseminister Jüri Mõis

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: eelnõu väljatöötamine on tingitud Riigikogu poolt 08. detsembril 1998 vastu võetud kodakondsuse seaduse muutmise seadusest, millega volitati Vabariigi Valitsust määrama valitsusasutused kodakondsuse seaduse muutmise seadusest tulenevate toimingute teostamiseks.

Eelnõu näeb ette, et kodakondsuse seadusest tulenevaid toiminguid teostab Kodakondsuse- ja Migratsiooniamet.

6. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse paragrahvi 31 lõigete 1 ja 2 rakendamine

Esitaja: siseminister Jüri Mõis

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Käesoleva eelnõu väljatöötamise eesmärgiks on vajadus tagada 21. oktoobri 1998 Riigikogu poolt vastu võetud ja 1. aprillil 1999 jõustuva väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse rakendamine.

Käesoleval ajal reguleerib välismaalastele sissesõidukeelu kohaldamist Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1992 määrus nr 357. Nimetatud määrus sätestab isiku nimekirja kandmiseks iga valitsusasutuse pädevuse. Nimekirja kandmise küsimuse otsustavad ja nimekirjast kustutamise tähtaja määravad valitsusasutustes moodustatud komisjonid. Komisjonide otsuste alusel koostatakse nimekiri, mille pidajaks ja hoidjaks on Kodakondsuse- ja Migratsiooniamet.

Käesoleva eelnõu kohaselt moodustatakse sissesõidukeelu valitsustevaheline komisjon Kodakondsuse- ja Migratsiooniameti juures. Komisjoni koosseis kinnitatakse siseministri käskkirjaga.

7. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996.a määruse nr 283 "Sotsiaalministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Esitaja: sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Sotsiaalministeeriumi põhimääruse muutmine on tingitud ministeeriumi valitsemisalas toimunud muudatustest, struktuuri muutmise ja struktuuriüksuste ülesannete täpsustamise vajadusest ning kantsleri ja asekantslerite tegevuse täpsustamiseks ministeeriumi töö korraldamisel ja koordineerimisel.

8. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 1997.a määruse nr 75 "Elektrienergia hinna muutmine" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Energiaseaduse jõustumisega 1998. aasta 1. jaanuaril pandi paika uus õiguslik alus turgu valitsevate energiaettevõtete poolt müüdava kütuse ja energia hindade kehtestamisele. Kuivõrd vastavalt konkurentsiseaduse paragrahvile 13 on kaubaturgu valitsev ettevõtja juriidiline isik, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest, siis sellest lähtuvalt on Eesti Energia AS kohustatud tema poolt toodetud elektrienergia müügihinna kehtestama kooskõlas energiaseadusega.

Alates 1. jaanuarist 2000 hakkab Energiaturu Inspektsioon kontrollima, kooskõlastama ja kinnitama turgu valitseva ettevõtte poolt müüdava kütuse ja energia hindu energiaseaduse paragrahvi 26 lg 1 p 5 alusel. Seega ei kuulu alates 1. jaanuarist 1998 Eesti Energia poolt müüdava elektrienergia hinna kehtestamine enam Vabariigi Valitsuse pädevusse.

9. Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1999.a määruse nr 22 "Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatuse kinnitamine" muutmine

Esitaja: majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Lähtudes Energiaseaduse paragrahvi 15' lõikes 2 sätestatust esitatakse Vabariigi Valitsusele ettepanek muuta Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1999.a määrusega nr 22 kinnitatud "Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatuse" punkti 3, mille alapunktis 1 on märgitud elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuseks 220-330 kV pingega liinide korral 30 meetrit. majandusministeerium esitab täpsustatud seisukoha, mille kohaselt määruse eelnõus tehakse ettepanek kinnitada elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuseks 220-330 kV pingega liinide korral 40 meetrit.

10. Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 1994.a määruse nr 387 "Eesti Eluasemefondi põhikirja ja nõukogu koosseisu kinnitamine" ja 26. novembri 1996.a määruse nr 295 "Erastamisseaduse alusel riigi omandis oleva vara erastamisest Eluasemefondi laekunud raha kasutamise ja jaotamise korra kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: eelnimetatud määruse eelnõu põhineb sellistel õigusaktidel nagu erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 3 lg1 p1 ja § 8 lg 3; Vabariigi valitsuse korraldus 25.09.1998 nr 923-k "Eluasemefondi ümberkujundamine Sihtasutuseks Eesti Eluase"; Tallinna Linnakohtu kandeotsus 23.12.1998 sihtasutuse Eesti Eluase kandmise kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Määruse kehtetuks tunnistamise vajadus johtub Eesti Eluasemefondi ümberkujundamisest sihtasustuseks nimega Sihtasutus Eesti Eluase.

Vastu on võetud ka Sihtasutuse Eesti Eluase uus põhikiri, mis on lisatud Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu juurde koos kandeotsusega.

11. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995.a määruse nr 40 "Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise eest tasu võtmise ja maksmise sisseseadmine" muutmine

Esitaja: kultuuriminister Signe Kivi

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: eelnõu eesmärgiks on viia määruse lisas kasutatavad kaubakoodid vastavusse "Eesti kaupade nomenklatuuriga 1999", mis kinnitati Vabariigi valitsuse 19. jaanuari 1999 määrusega nr 20. Lisas on toodud kaubagruppide loetelu, mille importimisel võetakse vastavalt autoriõiguse seaduse §26 ja §27 tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest.

12. Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe koostööst kuritegevuse vastu võitlemisel heakskiitmine

Esitaja: välisminister Toomas-Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: 21. märtsil 1997 Tallinnas Eesti ja Moldova ekspertide poolt kooskõlastatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vahelise kuritegevuse vastu võitlemise alase kokkuleppe eelnõu eesmärgiks on süvendada kahe riigi vahelist koostööd sellel alal ja anda teineteisele võimalikult ulatuslikku ametialast abi kuritegevuse vastu võitlemisel.

Kokkuleppe eelnõus nähakse ette, et koostöö tegemisel lähtutakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonidest ja resolutsioonidest ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide dokumentidest, mis puudutavad kuritegevuse vastu võitlemist.

Kokkuleppe eelnõu reguleerimise esemeks on lepingupoolte pädevate ametivõimude koostöö kuritegude ennetamisel, avastamisel, tõkestamisel ja uurimisel.

Kokkulepe jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui lepingupooled on teineteisele kirjalikult teatanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmiseks.

Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise alane leping on Eesti Vabariigil sõlmitud Saksamaa Liitvabariigiga ja Ungari Vabariigiga, kuritegevuse vastu võitlemise leping Soome vabariigiga ja Vene Föderatsiooniga.

13. Riigivara tasuta üleandmine (Tallinnas Wismari 6a)

Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Keskkonnaministeerium esitab korralduse eelnõu tema valitsemisel oleva Tallinnas Wismari 6a asuva maaüksuse tasuta üleandmise kohta Välisministeeriumi valitsemisele.

Käesoleval ajal kasutab kinnistut hoonestusõiguse alusel Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendkuningriigi Suursaatkond saatkonnahoone ehitamiseks ning nimetatud maaüksus on ette nähtud krundi laiendamiseks.

14. Riigivara registrist väljaarvamine

Esitaja:majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Majandusministeerium esitab korralduse eelnõu tema valitsemisel oleva riigivara väljaarvamise kohta riigivararegistrist riigivaraseaduse §42 lg 3 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995 määrusega nr 284 kinnitatud "Riigivara registrisse andmete esitamise , kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra" punktiga 16.

Eelnõu kohaselt arvatakse riigivara registrist välja aktsiad, mis on Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996.a korraldustega nr 854-k ja 855-k kinnitatud võõrandatavate aktsiate nimekirja ja mille erastamine on toimunud erastamisseaduses kehtestatud korras.

majandusministeeriumi poolt oli esitatud erastamisnimekirja järgmised võõrandatavad aktsiad: RAS Emex, AS Grid-Emerek, AS Finest Palace, RAS Kunda Tehased, RAS Rakvere Piiritusetehas ja RAS Moe Piiritusetehas. Nimetatud aktsiad on erastatud, kuid ei ole välja arvatud riigivara registrist.

Vabariigi Valitsuse korraldusega 23. detsembrist 1997 nr 1023-k müüdi avaliku müügi teel majandusministeeriumi valitsemisel olevad AS Eesti Ühispank ja AS Eesti Hoiupank aktsiaid.

15. Riigivara müük:

1) Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Kiviõlis, Pärnu maakonnas, Lääne maakonnas asuvad kinnistud

Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

2) Jõgeval Aia 1 asuv büroohoone

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

3) Jõgeval Suvila 17 2 laohoonet ja Jõgeva vallas Kuremaa alevikus asuv ühiselamu

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

4) Harju maakonnas Viimsi vallas Miiduranna külas asuv kinnistu

Esitaja: majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: korralduse eelnõu

16. Raha eraldamine:

Vabariigi Valitsuse reservfondist

1) Kaitseministeeriumile (lipnik Argo Reidlale ja nooremveebel Raido Saarele kindlustushüvitise maksmiseks)

Esitajad: kaitseminister Jüri Luik, rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kaitseministeerium esitab kaitseväeteenistuse seaduse §108 lg 4 alusel korralduse eelnõu Vabariigi Valitsuse reservfondist 90 000 krooni eraldamise kohta Kaitseministeeriumile ühekordse toetuse maksmiseks kindlustushüvitisena.

2) Rahandusministeeriumile (kohtuotsuse alusel toetuse maksmiseks)

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Rahandusministeerium esitab vastavalt riigieelarve seaduse §27 ja seaduse "1999. aasta riigieelarve" §1 korralduse eelnõu Vabariigi Valitsuse reservfondist Rahandusministeeriumile 160 350 krooni eraldamise kohta Tallinna Linnakohtu 12. veebruari 1999 kohtuotsuse alusel (kohtuotsusega mõisteti Eesti Vabariigilt välja Vello Raasmani kasuks 160 350 krooni, sellest 1555 000 krooni pärandavara maksumuse katteks ja 5 350 krooni kohtukulude katteks).

3) Rahandusministeeriumile (advokaadi õigusabi eest tasutud summade hüvitamiseks)

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Rahandusministeerium esitab vastavalt riigieelarve seaduse §27 ja seaduse "1999. aasta riigieelarve" §1 korralduse eelnõu raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservfondist 59 500 krooni advokaadi õigusabi kasutamise eest tasutud summa hüvitamiseks.

Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist

4) Rahandusministeeriumile (õigusjärgsetele omanikele tagastatud hoonetest kultuuriasutuste ümberpaigutamise kulude katteks)

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Rahandusministeerium esitab vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse §7 lg 2 ja lg4 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996 määrusega nr 221 kinnitatud "Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra" p3 alapunktile 2 ja p 22 Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 8 080 000 krooni õigusjärgsetele omanikele tagastatud hoonetest kultuuriasutuste ümberpaigutamise kulude katteks.

Vabariigi Valitsuse tagatisfondist

5) pankrotistunud ASi Viru Rand töötajatele saamata jäänud puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel ettenähtud hüvitise väljamaksmiseks ning sotsiaalmaksu tasumiseks

Esitaja: rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Rahandusministeerium esitab vastavalt seaduse "1999. aasta riigieelarve" §1 ja pankrotiseaduse §58 lg 2 ja lg 3 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998 määrusega nr 213 kinnitatud "Vabariigi Valitsuse tagatisfondist väljamaksete tegemise korraga" korralduse eelnõu raha eraldamiseks tagatisfondist pankrotistunud AS Viru Rand töötajatele 10 023 725 krooni, millest 7 536 635 krooni saamata jäänud puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitiste väljamaksmiseks ning 2 487 090 krooni sotsiaalmaksu tasumiseks.

AS Viru Rand pankrot kuulutati välja Ida- Viru Maakohtu 12. jaanuari 1999 kohtuotsusega .

17. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:

1) siseministri taotlusel

Esitaja: siseminister Jüri Mõis

Tüüp: korralduse eelnõu Sidi-Mohamed Nedjel-Benhafssa kaebuses

Kommentaar: Siseministeerium esitab Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu, kus taotleb volitusi Kodakondsuse- ja Migratsiooniameti peadirektor Andres Kollistile esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana Sidi-Mohamed Nedjel-Benhafssa kaebuses Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 1998 korralduse nr 1263-k seadusevastaseks tunnistamiseks.

2) siseministri taotlusel (Ahto Koovi hagi)

Esitaja: siseminister Jüri Mõis

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Siseministeerium esitab Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu, kus taotleb volitusi politseipeadirektor Harry Tuulele esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana Ahto Koovi hagis Eesti Vabariigi vastu moraalse kahju tekitamise eest 25 000 krooni hüvitamise nõudes.

3)keskkonnaministri taotlusel (Indrek Odamuse ja Reet Visnapuu hagi)

Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: esitab Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu, kus taotleb volitusi Keskkonnaministeeriumi kantslerile Rein Ratasele esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana Indrek Odamuse ja Reet Visnapuu hagis maale omandiõiguse tunnustamiseks.

18. Meelis Paaveli teenistusest vabastamine

Esitajad: Mart Laar, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: korralduse eelnõu Meelis Paaveli vabastamise kohta Jõgeva maavanema ametikohalt avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses Meelis Paaveli asumisega Riigikogu liikmeks vastavalt Riigikogu juhastuse 24. märtsi 1999 otsusele ja ametivande andmisele Riigikogu ees 25. märtsil k.a.

19. Ministrite asendamise skeemi kinnitamine

Esitajad: Mart Laar, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: seoses Vabariigi Valitsuse ametisse asumisega 25. märtsil 1999, on vajalik kinnitada ministrite asendamise skeem ning tunnistada kehtetuks senikehtinud skeem, millega määratakse kindlaks ministrit asendavad ministrid ja asendamise järjekord

20. Ministeeriumide asjaajamise üleandmine ja vastuvõtmine

Esitajad: Mart Laar, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse reglemendi punkti 106 kohaselt annab ametist lahkuv minister ministeeriumi asjaajamise üle kuu aja jooksul uue ministri ametisse astumise päevast arvates. Vabariigi Valitsuse nimetab oma korraldusega ministeeriumide asjaajamise üleandmise ja vastuvõtmise juures viibivad Riigikantselei esindajad.

Ministeeriumi asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakti koostamise ja üleandmisele kuuluvate materjalide ettevalmistamise korraldab ministeeriumi kantsler.

21. Informatsioon Vabariigi valitsuse moodustatud valitsuskomisjonide kohta

Esitajad: Mart Laar, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse seaduse § 22 kohaselt moodustatakse valitsuskomisjonid üksikküsimuste läbitöötamiseks. Valitsuskomisjonidel on eelkõige nõuandev pädevus. Selle ülesanded, finantseerimise ja teenindamise, samuti ettepanekute ja järelduste esitamise korra määrab Vabariigi Valitsus korraldusega, millega ta moodustab komisjoni. Valitsuskomisjonid liigituvad ministrite, ministeeriumide vahelisteks ja asjatundjate komisjonideks.

22. Ülevaade Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse õigusaktide ja otsustega ministritele antud ülesannetest

Esitajad: Mart Laar, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: käesoleva ülevaate esitamine valitsuse istungile on tingitud vajadusest otsustada, milliste ülesannete täitmist valitsus jätkab, milliseid uusi ülesandeid kavandatakse, milliste ülesannete täitmise tähtaegu oleks vaja muuta.