Sa oled siin

Valitsuse 2.8.2018 istungi kommenteeritud päevakord

1. august 2018 - 16:31

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Esialgse kava kohaselt osalevad kell 12 algaval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, justiitsminister Urmas Reinsalu ning maaeluminister Tarmo Tamm.


1. Arvamuse andmine äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (665 SE) kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: arvamuse andmine

Eelnõu eesmärk on anda väikeosanikele ja -aktsionäridele parem kaitse nende õiguste teostamisel äriühingus ja parandada seeläbi Eesti investeerimiskliimat.

Eelnõu kohaselt muudetakse dividendide maksmise korda ja lisatakse loetelu teabest, mille andmisest osanikule või aktsionärile ei tohi juhatus keelduda (nt teave osa- või aktsiakapitali suuruse muutmise või põhikirja muudatuste kohta). Eelnõu järgi antakse aktsionäridele ja osanikele õigus ühingust välja astuda, kui osanike või aktsionäride vaheliste suhete või otsuste tagajärjel on toimunud märkimisväärsed muudatused äriühingus. Samuti nähakse eelnõuga ette, et kui kohus on tunnistanud üldkoosoleku otsuse kehtetuks põhjusel, et selle poolt antud hääled on seaduse või põhikirjaga vastuolus, ei arvestata neid hääli üldkoosolekul esindatuse määramisel. Ühtlasi saavad eelnõu kohaselt osanikud ja aktsionärid nõuda nõude esitamise otsustamist ning selleks äriühingule esindaja määramist kohtu poolt.

Justiitsministeerium teeb valitsusele ettepaneku 22 rahvasaadiku esitatud eelnõu mitte toetada. Eelnõu muudatused toovad ministeeriumi sõnul kaasa ohte Eesti ettevõtlusmaastikule ja õiguskindlusele. Ministeerium märgib, et õiguskorras ei tohiks soodustada muudatusi, mis lihtsustavad või võimendavad kapitali väljumist ettevõtlusest nagu seda võimaldavad eelnõus ette nähtud kohustuslike dividendide sätted.

Justiitsministeeriumi poolt on ellu kutsutud ühinguõiguse revisjon, mille raames käsitlevad eksperdid ühe teemana ka vähemusosaluse ja enamusosaluse omajate tasakaalustatud kaitset.

Eelnõu ei toeta ka rahandus- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/31de36a7-e33f-4bdb-91cd-c...

2. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses relvaseaduses terminite muutmisega
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: määruse eelnõu

Kaitseminister teeb valitsusele ettepaneku muuta 1. juulil 2018 jõustunud relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadust ja viia see kooskõlla relvaseaduses ära toodud terminitega.

Relvaseaduse muutmisel võeti kasutusele kolm uut terminit – ametirelv, sõjarelv ja harjutusrelv. Samuti muudeti sõjaväerelva ja teenistusrelva definitsioone. Veel muudeti Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri nimetus ümber sõjaväerelvade registriks.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d612d6c1-5dd1-4f11-807e-1...

3. Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 134 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu“ muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: määruse eelnõu

Keskkonnaminister teeb valitsusele ettepaneku määruse muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) 2017. aasta lõpus jõustunud määrusega.

Selle kohaselt ei pea kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis osalema mitteärilises lennutegevuses kasutatavate õhusõidukite käitajad, kelle lendude tekitatud süsinikdioksiidi heitkogus kokku on alla 1000 tonni aastas. Nende suhtes seni kehtivat erandit pikendatakse 2020. aastalt 2030. aastani. Selle aja jooksul on vajalik Euroopa Liidu tasandil välja töötada meetmed, et tulevikus annaksid kõik õhusõiduki käitajad oma panuse heitkoguste vähendamisse.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/cb990880-1b2b-403b-8c96-5...

4. Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruse nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused“ muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: määruse eelnõu

Keskkonnaminister teeb valitsusele ettepaneku muuta kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadud riigitulu kasutamist ja ministeeriumide aruandlust reguleerivat määrust.

Määruse kohaselt soovitakse pikendada enampakkumisel saadud tulu kasutamise perioodi kahe aasta võrra, mis kehtiva määruse kohaselt lõpeb 30. novembril 2020. See võimaldab saadud enampakkumistulust rahastatavaid meetmeid ellu viia mõistliku ajaperioodi jooksul.

Samuti soovitakse tunnistada määrusega kehtetuks enampakkumisel saadud tulu kasutamise aastaaruande esitamise kohustus, kuna vajalik info on võimalik saada ka ministeeriumite esitatavatest kvartaliaruannetest.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/40d069c8-2797-4f2e-b611-2...

5. Nõusolek Haridus- ja Teadusministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks Kose vallale (Kosejõe kooli kinnistu)
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: korralduse eelnõu

Haridus- ja teadusminister soovib valitsuselt nõusolekut anda Kosejõe Kooli kasutuses olev kinnistu tasuta kasutada Kose vallale.

Haridus- ja teadusministeerium ning Kose vald sõlmisid lepingu Kosejõe Kooli pidamise üleandmiseks Kose vallale 29. juunil 2018.

6. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a korralduse nr 166 "Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt vabastamine" ja Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a korralduse nr 167 "Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine" muutmine
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: korralduse eelnõu

Kaitseminister teeb valitsusele ettepaneku muuta senise kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt vabastamise tähtpäeva ja uue kantsleri ametisse nimetamise tähtpäeva.

7. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Nõo vallale (Nõo-Voika jalgtee kinnisasi)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister soovib valitsuselt nõusolekut Voika külas asuva Nõo-Voika jalgtee kinnisasja tasuta otsustuskorras võõrandamiseks Nõo vallale kergliiklustee rajamiseks.

8. Vabariigi Valitsuse 17. aprilli 2006. a korralduse nr 242 „Nõusoleku andmine riigi omandis oleva hoonestatud maa hoonestusõigusega koormamiseks“ muutmine
Esitajad: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib valitsuselt nõusolekut pikendada Tallinnas Kiriku tn 6 asuva kinnistu hoonestusõigusega koormamise tähtaega 49 aasta võrra Eesti Tööandjate Keskliidu kasuks kinnistul asuva hoone majandamiseks.

Eesti Tööandjate Keskliit on kasutanud Kiriku 6 asuva kinnistu osa ja haldushoonet 1998. aastast. Hoonestusõiguse aastatasu on 2% maa maksustamishinnast hoonestusõiguse alale vastavas osas, s.o 923 eurot.

9. Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a korralduse nr 387 „2018. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku korralduse muutmiseks ning kehtestada eelnõu lisad 1 ja 2 uues sõnastuses. Lisas 1 esitatud investeeringute muudatused on seotud objektide ümbertõstmistega investeeringute sees ja asutuste vahel, sealjuures investeeringute maht ei muutu. Lisas 2 tehtavad muudatused mõjutavad riigieelarves määratud vahendite liigendust valitsemisalade sees ja vahel.

10. „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ rakendusplaani aastateks 2019–2022 heakskiitmine
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku kiita heaks siseturvalisuse arengukava rakendusplaan aastateks 2019-2022. Arengukava viiakse ellu kaheksa valdkondliku programmi kaudu ning programme uuendatakse igal aastal koos riigieelarve strateegiaga.

Siseturvalisuse arengukava tegevuste eesmärk on tagada Eesti inimestele vaba ja turvaline ühiskond, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisuse tagamisse loovad ühe Euroopa turvalisima riigi. Nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahendustega parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi.

11. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmete kandidaatide nimetamine
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistega oktoobris 2017 kaotasid oma mandaadi Regioonide komitees Haanja vallavanem Juri Gotmans ja Hiiu Vallavolikogu liige Georg Linkov. Seetõttu on Eesti kaks asendusliikme kohta Regioonide Komitees täitmata.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu tegi 12. juunil 2018 ettepaneku esitada Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmete kandidaatideks Juri Gotmansi Võru  linnavolikogu liikmena ja Priit Värki Paide linnapeana.

Riigihalduse minister teeb valitsusele ettepaneku nimetada Gotmans ja Värk Regioonide Komitee Eesti Delegatsiooni liikmeteks.

12. Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eeelnõu

Euroopa Komisjon esitas selle aasta 8. juunil Eestile põhjendatud arvamuse rikkumismenetluses nr 2016/2137, mille kohaselt ei ole komisjoni hinnangul korrektselt rakendatud direktiivi asulareovee puhastamise kohta.

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku kiita heaks esitatud seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta.