Sa oled siin

Valitsuse 26.09.2000 istungi info ja päevakord

26. september 2000 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00, Stenbocki majas 26. septembril 2000

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Riigilipu seaduse eelnõu

Esitajad: Justiitsminister Märt Rask

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks Riigilipu seaduse eelnõu. Seaduseelnõu ühendab sätteid, mida siiani on reguleerinud Riigilipu seadus ning Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1993.a määrusega nr 174 kinnitatud riigilipu kasutamise kord. Samuti on eelnõu koostades arvestatud mitme teise õigusakti riigilippu käsitlevate sätetega. Seaduse uue redaktsiooni terviktekstina esitamise eesmärk on koondada kõik ühe valdkonna sätted ühte allikasse. Samas ei ole korratud juba kehtivaid õigusakte, mis sätestavad erinevate lippude kujutised. Need õigusaktid jäävad ka edaspidi kehtima ning vajadusel viidatakse neile. Praktikast tulenevalt on täpsustatud riigilipu kasutusala ning kasutamise korra regulatsiooni.

 

2. Riigivapi seaduse eelnõu

Esitajad: Justiitsminister Märt Rask

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks Riigivapi seaduse eelnõu. Eelnõus on kokku võetud Riigikogus 13. aprillil 1993.a vastu võetud Riigivapi seaduses; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990.a 16. oktoobri seadlusega Eesti Vabariigi riigilipu ja riigivapi kasutamise korra kehtestamise kohta; Vabariigi Valitsuse 11. novembri 1993.a määrusega nr 349 Riigivapi kujutise kasutamise korra kohta ning Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1993.a määrusega nr 341 Riigivapi kujutisega pitsatite ja dokumendiplankide valmistamise, kasutamise, hoidmise ning hävitamise korra kohta reguleeritud valdkonnad. Seaduse uue redaktsiooni terviktekstina esitamisel on lähtutud põhimõttest, et üht valdkonda käsitlevad sätted peaksid asuma ühes allikas. Samas ei ole korratud seadust Eesti Vabariigi riigilipu ja riigivapi etalonkujutiste kinnitamise kohta, mis sätestab riigivapi etalonkujutised. Nimetatud seadus jääb ka edaspidi kehtima ning vajadusel viidatakse sellele. Riigivapi seaduse eesmärk on riigivapi heraldilise kirjelduse ja kuju ning riigivapi kui riigivõimu sümboli kasutamise korra kehtestamine.

 

3. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu

Esitajad: Justiitsminister Märt Rask

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Seadus sätestab muudatused Haldusõiguserikkumiste seadustikus, mille tingis uue Riigilipu seaduse ja Riigivapi seaduse koostamine. Kuna kehtiv Haldusõiguserikkumiste seadustik ei näe ette vastutust riigivapi kasutamise korra rikkumise eest, sätestatakse see Haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahvis 159^3 koos vastutusega riigilipu kasutamise korra rikkumise eest.

 

4. Välismaalaste seaduse ja Pagulaste seaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitajad: Siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks Välismaalaste seaduse ja Pagulaste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eesti on ühinenud ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolli ning ÜRO piinamise ja muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis-ja karistamisviiside vastase konventsiooniga. Eelnimetatud rahvusvahelise õiguse aktide täitmine tagatakse Pagulaste seaduses ja Välismaalaste seaduses kehtestatud korras. Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel võttis Eesti endale kohustuse tagada ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja karistamisviiside vastase konventsiooni siseriiklik rakendamine vastavuses Euroopa Liidus kehtivate põhimõtetega. Käesolev Välismaalaste seaduse ja Pagulaste seaduse muutmise seaduse eelnõu on välja töötatud eelnimetatud kohustuste täitmise tagamiseks. Eelnõu on koostatud Euroopa Liidu Phare asüülialase horisontaalprogrammi käigus koostatud Eesti siseriikliku õiguse ja Euroopa Liidu õigusaktide analüüsi ja esitatud muudatuste loetelu põhjal. Nimetatud analüüs on valminud koostöös Hispaania Siseministeeriumi Sisepoliitika Peadirektsiooni Varjupaiga ja põgenike osakonna peadirektori asetäitjaga ning Prantsusmaa Põgenike ja kodakondsuseta isikute kaitse Ameti juriidilise osakonna juhatajaga.

 

5. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise aruannetele esitatavad nõuded ning aruannete esitamise kord ja tähtajad

Esitajad: Haridusminister Tõnis Lukas

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse alusel määruse, millega sätestatakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise aruannetele esitatavad nõuded ning aruannete esitamise kord ja tähtajad. Määruse eesmärk on kehtestada välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise pädevatele organitele aruannete esitamise kord ja tähtajad ning määrata kindlaks aruannetele esitatavad nõuded.

 

6. Aeronavigatsioonialase teabe edastamise ja meteoroloogiaalase teeninduse tagamise kord

Esitajad: Teede- ja sideminister Toivo Jürgenson

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab Lennundusseaduse alusel heaks määruse, millega sätestatakse aeronavigatsioonialase teabe edastamise ja meteoroloogiaalase teeninduse tagamise kord. Määrus on välja töötatud tingituna vajadusest viia aeronavigatsioonialase teabe edastamine ja lennunduse meteoroloogiaalane teenindus vastavusse 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumentide nõuetega.

 

7. Sadama akvatooriumi piiride määramine

Tüüp: Määruse eelnõu

1. Kõiguste sadama akvatooriumi piiride määramine

Esitajad: Teede- ja sideminister Toivo Jürgenson

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Sadamaseaduse kohaselt meresadama akvatooriumi piirid määrab teede- ja sideministri ettepaneku ja kohaliku omavalitsuse volikogu kooskõlastuse alusel Vabariigi Valitsus. Nimetatud seadusesätte alusel esitab Teede- ja Sideministeerium määruse eelnõu Kõiguste sadama akvatooriumi piiride määramiseks. Laimjala Vallavolikogu 20.04.2000 otsusega nr 46 on antud kooskõlastus sadama akvatooriumi piiride kohta.

 

2) Naissaare sadama akvatooriumi piiride määramine

Esitajad: Teede- ja sideminister Toivo Jürgenson

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Teede- ja sideministeerium esitab määruse eelnõu Naissaare sadama akvatooriumi piiride määramiseks. Viimsi Vallavolikogu 16.11.1999 otsusega nr 158 on antud kooskõlastus sadama akvatooriumi piiride kohta.

 

8. Sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale ja Vabadussõja veterani saatjale ühistranspordis sõidukulu hüvitamise juhend

Esitajad: Sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2000.a II poolaasta tööplaani II osa punktile 166 esitab Sotsiaalministeerium "Ühistranspordiseaduse" paragrahvi 28 lõigete 1 ja 2 ning paragrahvi 29 lõike 5 alusel määruse "Sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale ja Vabadussõja veterani saatjale ühistranspordis sõidukulu hüvitamise juhend" eelnõu. Seletuskirja kohaselt ühe saatja kulude hüvitamiseks vajatakse kuni 80 krooni kuus ning määruse rakendamisega kaasnevad riigieelarve täiendavad kulud 2001. aastal 4 miljonit krooni. Rahandusministeerium on kaks korda andnud määruse eelnõu kohta mittekooskõlastava seisukoha, kuna 2001. aasta riigieelarve projektis ei ole neid kulutusi ette nähtud. Esitatakse otsustamiseks valitsusele "Vabariigi Valitsuse seaduse" paragrahvi 49 lõike 2 alusel.

 

9. Vabariigi Valitsuse 18. septembri 1998. a määruse nr 201 Demineerimistööde korra kinnitamine muutmine

Esitajad: Siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varajasemat määrust 18.septembrist 1998.a nr 201 Demineerimistööde korra kinnitamine. Määrusega muudetakse preambulit seoses Päästeseaduse muutmisega 30. mail 2000. a, mistõttu on määruse andmise aluseks olev paragrahv muutunud. Määrus jõustub 1.oktoobril 2000. a.

 

10. Riigivara tasuta üleandmine

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks korralduse, mille kohaselt antakse tasuta üle siseministeeriumi valitsemisele seni rahandusministeeriumi valitsemisalas olnud, Põlvas Aasa 5-29 ja 5-30 asuvad korterid. Seoses Põlva Maksuameti ja Võru Maksuameti ühinemisega Kagu Maksuametiks ei vaja ministeerium enam nimetatud kortereid. Siseministeerium taotleb kortereid ministeeriumi valitsemisele ja need antakse üle Põlva Politseiprefektuurile.

 

11. Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1997.a korralduse nr 798-k Riigi teadus- ja arendusasutuste ühinemine avalik-õiguslike ülikoolidega muutmine

Esitajad: Haridusminister Tõnis Lukas

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varajasemat korraldust 29. oktoobrist 1997.a nr 798-k Riigi teadus- ja arendusasutuste ühinemine avalik-õiguslike ülikoolidega, jättes selle punktist 2 välja sõnad "Arenduskeskusel EAK". Nimetatud korraldusega andis valitsus loa Haridusministeeriumi hallatava riigi teadus- ja arendusasutuse Arenduskeskus EAK liitmiseks Tallinna Tehnikaülikooliga. 12.11.97.a sõlmitud ühinemislepingu alusel kohustus riik Arenduskeskuse EAK valduses ja kasutuses oleva riigivara üle andma TTÜle. Nimetatud vara üleandmine on tänaseni toimumata. Varad kajastuvad endiselt Arenduskeskuse EAK bilansis ning on registreeritud riigivara registris Arenduskeskuse EAK nimele. Haridusministeerium ja TTÜ on seisukohal, et Arenduskeskuse EAK ühendamine TTÜga on ebaõnnestunud ning soovivad loobuda ühendamisest. Sellest tulenevalt on vajalik eelpool nimetatud luba ühinemiseks kehtetuks tunnistada.

 

12. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a korralduse nr 977-k Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu põhjal moodustatava ühiskomitee Eesti-poolse koosseisu kinnitamine muutmine

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varajasemat korraldust 13. oktoobrist 1998. a nr 977-k Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu põhjal moodustatava ühiskomitee Eesti-poolse koosseisu kinnitamine. Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelisele vabakaubanduslepingule kirjutati alla 3.juunil 1997. a ja see jõustus 1. juulil 1998. a. Lepingu artikkel 28 näeb ette, et lepingu põhjal moodustatakse ühiskomitee, milles osalevad mõlema lepingupoole esindajad. Ühiskomitee on vastutav lepingu haldamise ning nõuetele vastava rakendamise eest. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a korraldusega nr 977-k kinnitati ühiskomitee Eesti-poolne koosseis, millesse kuulusid majandusministeeriumi, põllumajandusministeeriumi ja välisministeeriumi ning Tolliameti esindajad. Seoses tööülesannete ümberjaotumisega ning personali ümberpaiknemisega on tekkinud vajadus eelnimetatud ühiskomitee koosseisu muuta. Korralduse kohaselt arvatakse komitee koosseisust välja Indrek Hinno, Aimi Pihel ja Andres Talvik ning nimetatakse koosseisu Mait Martinson, Paul Elberg, Kirke Kraav, Marge Niit ja Andre Pung. Seoses Tauno Lukase ametinimetuse muutumisega tehakse korraldusse ka vastav muudatus.

 

13. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaatide kinnitamine

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Välisministeerium esitab protokolli märgitava otsuse eelnõu Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaatide kinnitamine Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias ning Kreeka Vabariigis, resideerumisega Tallinnas. Lähtudes Välissuhtlemisseadusest esitada vastavad ettepanekud Vabariigi Presidendile.

 

14. Seisukoha andmine Riigikogu keskkonnakomisjoni esitatud Metsaseaduse, Kiirgusseaduse, Maapõueseaduse ning Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE) kohta

Esitajad: Keskkonnaminister Heiki Kranich, justiitsminister Märt Rask

Tüüp: Seisukoha andmine

 

15. Kohtutäituri seaduse eelnõu ning Kohtutäituri seaduse rakendamiseks Täitemenetluse seadustiku, Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitajad: Justiitsminister Märt Rask

Tüüp: 2 seaduse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks kohtutäituri seaduse eelnõu. Eelnõu väljatöötamise eesmärk on tõhustada kohtutäituri pädevuses olevate kohtuotsuste ja muude lahendite täitmist, leida riigi jaoks kokkuhoiuvõimalusi selles justiitshalduse valdkonnas ja korrastada inkassoturgu. Valitsus kiidab heaks Kohtutäituri seaduse rakendamiseks Täitemenetluse seadustiku, Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

 

16. Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitajad: Sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: Seaduse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse ettepanek täpsustada peretoetuste saajate subjektide ringi, kehtestada täiendav regulaarne toetus nelja- ja enamlapselistele peredele, muuta valitsusele antud volitusnormi peretoetusteks eraldatud vahendite ülejäägi kasutamise osas ja täpsustada eestkostetava või perekonnas hooldatava lapse toetuse maksmise kestust. Seletuskirja kohaselt on 5500 nelja- ja enamlapselist peret, kellel on õigus saada toetust. Toetusteks kuluks kokku 13,2 miljonit krooni, sellest subjektide ringi laiendamisest tingitult 2,2 miljonit krooni. Seletuskirja kohaselt ei nõua seaduse rakendamine 2001. riigieelarves peretoetuste maksmiseks vajalike vahendite suurendamist võrreldes selleks 2000 aasta riigieelarves ettenähtud kuluga.

 

17. Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse rakenduslepingu Jaapani valitsuse poolt Rahvusooperile Estonia audiovisuaalse varustuse tarnimiseks antavast abist ja selle juurde kuuluva kooskõlastatud protokolli protseduuriliste üksikasjade kohta eelnõu heakskiitmine

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus kiidab välissuhtlemisseaduse alusel heaks korralduse Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse rakenduslepingu Jaapani valitsuse poolt Rahvusooperile Estonia audiovisuaalse varustuse tarnimiseks antavast abist ja selle juurde kuuluva kooskõlastatud protokolli protseduuriliste üksikasjade kohta. Korralduse punkti 2 kohaselt sõlmitakse nimetatud rakendusleping ja selle juurde kuuluv kooskõlastatud protokoll protseduuriliste üksikasjade kohta nootide vahetamise teel. Lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli sõlmimine on kavas Jaapani suursaadiku hr. Yasuji Ishigaki lahkumisvisiidi raames 29. septembril 2000. a.

 

18. Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks Välissuhtlemisseaduse alusel korralduse Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse kultuuri- ja haridus koostöökokkuleppe eelnõu heakskiitmiseks ja volituste andmiseks. Koostöökokkuleppe eelnõu on kahe maa valitsuse vaheline raamleping, mis sätestab koostööpõhimõtted nimetatud valdkondades. Koostöökokkulepe on kavas sõlmida viieks aastaks ja see pikeneb automaatselt järgnevaks viieks aastaks v.a juhul, kui üks lepingupool teatab hiljemalt kuus kuud enne tähtaja lõppu oma soovist kokkulepe lõpetada. Eelnõu punktis 2 volitatakse Eesti Vabariigi alalist ja täievolilist suursaadikut Itaalia Vabariigis Jaak Jõerüüti Vabariigi Valitsuse nimel kokkuleppele alla kirjutama.

 

19. Delegatsiooni moodustamine osavõtuks rahvusvahelisest holokausti ajastul röövitud kultuuriväärtuste alasest foorumist

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

K: Välissuhtlemisseaduse alusel esitab Välisministeerium korralduse Delegatsiooni moodustamiseks osavõtuks rahvusvahelisest holokausti ajastul röövitud kultuuriväärtuste alasest foorumist. Esitatakse valitsuse istungile kiireloomulisena, kuna rahvusvaheline foorum toimub 4.-5. oktoobrini 2000.a Vilniuses.