Sa oled siin

Valitsuse 26.01.1999 istungi info ja päevakord

26. jaanuar 1999 - 0:00

 

Valitsuse istungi materjalid

 

26. jaanuar 1999

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Julgeolekuasutuste seaduse eelnõu

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Seaduseelnõu eesmärgiks on ühelt poolt korrastada julgeolekuasutuste tegutsemise õiguslikud alused ning teiselt poolt kindlustada julgeolekuasutustega kokkupuutuvatele inimestele nende kodanikuõigused. Eelnõu vastuvõtmisel tugevneks kontroll julgeolekuasutuste tegevuse üle ning julgeolekuasutuste töö koordineerimine omandaks kindlama seadusliku aluse.

Julgeolekuasutuste hulka kuuluvad näiteks Kaitsepolitseiamet ja Kaitsejõudude teabekeskus.

Eelnõu reguleerib ka julgeolekuasutuste omavahelist informatsioonivahetust ja koostööd, vastuvõtmise korral oleks eelnõu aluseks mitmetele julgeoleku valdkonda puudutavatele valitsuse määrustele.

Seaduseelnõu esimene paragrahv kirjeldab eelnõu reguleerimisala järgmiselt: "Eelnõu sätestab julgeolekuasutuse ülesanded ja pädevuse põhiseadusliku korra kaitsmisel ja riigi julgeoleku tagamisel ning järelevalve julgeolekuasutuste tegevuse üle,"

Kodanike jaoks paranevad kohtusse või õiguskantsleri poole pöördumise võimalused, kuna julgeolekuasutuste tegevus omandab selgemad piirid seaduse tasandil.

Eelnõu väljatöötamisel on võetud eeskuju Saksamaa, Suurbritannia, Hollandi, Norra, Kanada vastavatest õigusaktidest. Olulisel määral on kasutatud Euroopa Nõukogu juurde moodustatud nn Veneetsia komisjoni aruandeid sisemise julgeoleku teenistuse ja nende järelevalve kohta.

Seaduseelnõu töötas välja Vabariigi Valitsuse 29. 04. 1997.a. istungi protokolli nr 22 päevakorrapunkti nr 28 alusel moodustatud Justiitsministeeriumi töörühm.

2. Seisukoha andmine:

1) Keskfraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse eelnõu (1126 SE) kohta

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduseelnõu

Kommentaar: Keskerakonna poolt esitatud astmelise tulumaksu eelnõu.

www:http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990110

077&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

2) Reformierakonna fraktsiooni esitatud käibemaksuseaduse paragrahvi 22 muutmise seaduse eelnõu (1127 SE) kohta

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduse muutmise seaduseelnõu

Kommentaar: Eelnõu puudutab kasutatud kaupade müüki ning komisjonimüüki. Selle kohaselt maksaks maksukohuslasena mitteregistreeritud isik kasutatud vallasasja edasimüügi korral käibemaksu vaid asja müügi- ja ostuhinna vahelt, mitte kogu kauba maksumuse pealt nagu seni on tehtud.

www:http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990

120008&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

3.Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljaandmise korra kinnitamine

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Kiirgustöötajate doosiregistri abil oleks võimalik pidada täpset arvestust kiirgustöötajate poolt töö käigus saadud kiiritusdooside üle. Määruse eelnõu koostamise aluseks on kiirgusseaduse paragrahv 15 ja paragrahvi 17 lõige 2 ning andmekogude seaduse paragrahvi 32 lõige 1.

4.Taimekaitsevahendites keelatud toimeainete nimekirja kinnitamine

Esitaja: Andres Varik

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Eestis puudub praegu taimekaitsevahendites keelatud toimeainete nimekiri. Eelnõu eesmärgiks on kehtestada nimekiri taimekaitsevahendite toimeainetest, mille sissetoomine, turustamine ja kasutamine on Eesti Vabariigis keelatud. Eelnõu koostamisel on aluseks võetud Euroopa Liidu kahjulikke toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turule tootmist ja kasutamist keelustav direktiiv ning arvestatud on ka 1992.a. Helsingis sõlmitud ja sealsamas Eesti Vabariigi poolt alla kirjutatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooniga.

5. Baseli konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine aastateks 2000-2005

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Baseli konventsioon ohtlike ja muude jäätmete riikidevahelistest vedudest ja nende kõrvaldamisest kirjutati alla Baselis 1989. aasta märtsis. Eesti Vabariik kinnitas oma ühinemise konventsiooniga 1992. aasta 14. mail Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega "Eesti Vabariigi jäätmeseaduse kehtestamise kohta". Konventsiooni kohaselt tuleb tugevdada iga riigi võimalusi ohtlike jäätmete keskkonnaohutuks käsitlemiseks, samuti tehnilisi ja korralduslikke infrastruktuure ning täiustada õigusakte.

6. Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu eelnõu heakskiitmine

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping põhineb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) tüüplepingul, mida on läbirääkimiste käigus lepinguosaliste riikide delegatsioonide vastastikusel kokkuleppel teatud sätete osas muudetud või täiendatud.

"Topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimise eesmärgiks on kõrvaldada rahvusvahelist juriidilist topeltmaksustamist, mis võib tekkida riikide vahel nende maksumaksjate maksustamisel kahekordse residentsuse alusel, tuluallika kahekordsel maksustamisel või üheaegselt nii maksumaksja residentsuse kui ka tuluallika alusel maksustamisel ning mida ei ole võimalik lahendada riikide siseriiklike seaduste alusel. Topeltmaksustamise vältimise lepingud aitavad soodustada rahvusvahelisi investeeringuid ning riikidevahelist kaubandust, samuti tehnoloogia ja inimeste vaba liikumist," kirjutab Välisministeerium seletuskirjas.

7. Eesti Vabariigi valitsuse ja Valgevene Vabariigi valitsuse vahelise lennuliikluse kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kokkuleppe sõlmimise algatajaks oli Valgevene pool. Kokkuleppe eesmärgiks on arendada Eesti-Valgevene vahel lennuühendust kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud normidega. Kokkulepe määratleb osapoolte määratud lennuettevõtete õigused Eesti ja Valgevene vaheliste lennuvedude sooritamisel; liinilubade väljaandmise ja tühistamise alused ning liinide käitamise põhimõtted; õhusõidukite, meeskonna, reisijate ja lasti õigusliku rez iimi teise lepinguosalise territooriumil ning lennuettevõtete äri- ja rahandusalased õigused ja kohustused.

Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahel on praeguseks sõlmitud ja jõustunud rahvusvaheliste autovedude kokkulepe. Eesti-poolse esindajana allkirjastaks kokkuleppe Lennuameti peadirektor Toomas Peterson.

8. Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998.a korralduse nr 405-k "Piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti-Vene ühiskomisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine" muutmine

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alane koostööleping jõustus 20. augustil 1997.a. Lepingu artikkel 5 näeb ette, et lepingu täitmise jälgimiseks moodustatakse ühiskomisjon. Käesoleva eelnõuga muudetakse komisjoniliikmete koosseisu.

 

9. Sihtasutuse Kagu-Eesti Ettevõtluskeskus asutamine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Sihtasutuse Kagu-Eesti Ettevõtluskeskus asutamist ning riigi nimel asutajaõiguste teostamist taotleb Võru Maavalitsus. Siseministeeriumi seletuskirja kohaselt on Sihtasutuse asutamise eesmärgiks ettevõtluse nõustamise ja ettevõtjate koolituse korraldamine Võru maakonnas. Asutamisel olev Sihtasutus Kagu-Eesti ettevõtluskeskus hakkab tegutsema ühtse üleriigilise ettevõtluse tugisüsteemi lülina. Sihtasutuse tegevusega seonduvad kulud kaetakse teenuste müügist ja osaliselt regionaalpoliitilistele programmidele eraldatud vahenditest.

10. Erandina elamisloa andmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsusele on edastatud otsustamiseks 54 isiku elamisloa taotlused.

11. Elamisloa pikendamise taotluse erandina esitamise lubamine

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsusele on edastatud otsustamiseks kahe välismaalase taotlused erandina elamisloa pikendamiseks .

12. Ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Lähtudes kaitseväeteenistuse seaduse paragrahvi 29 lõikest 2 taotleb Kultuuriministeerium Eesti Olümpiakomitee ettepanekut ajapikendust ajateenistusse kutsumisel Sydney 2000. a olümpiamängudel osaleda lootvale jalgrattasportlasele. Kuna jalgratturid kvalifitseeruvad olümpiale 1999. aasta sportlike tulemuste põhjal, peaks kõnealune sportlane osalema lähema aasta jooksul rahvusvahelistel valikvõistlustel. Ka nendeks võistlusteks ettevalmistudes peaks sportlane Eesti muutlikke ilmastikuolusid arvestades treenima välismaal.

13. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1998.a korralduse nr 1242-k "Metsatööstuse kutsenõukogu liikmete nimetamine" muutmine

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eelnõu näeb ette metsatööstuse kutsenõukogu liikmete koosseisu täiendamist Ökonoomika- ja Infokeskuse metsamajanduse osakonna juhataja Erik Kosenkraniusega.

14. Riigivara müük:

1) Ida-Virumaal Tapal Pikk 61 asuv elamu

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

2) Paides Keskväljak 7 asuv hoone

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

3) Harjumaal Harku vallas Harku alevikus Metsa tee 11 asuv kelder

Esitaja: Mait Klaassen

Tüüp: korralduse eelnõu

4) Lääne-Virumaal Sõmeru vallas Rägavere külas asuv mõisa hoonetekompleks

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

5) parimaks pakkumiseks tunnistamine - Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas asuv Siimusti tootmisbaasi bituumeni valmistamise tehnoloogilise liini ja majandushoone müügi eelläbirääkimistel parimaks tunnistatud firma kohta otsuse langetamine

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

15. Riigivara tasuta üleandmine (Tallinnas Uus-Sadama 5)

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Riigivaraseaduse paragrahvi 10 lõike 1 alusel soovib Teede- ja Sideministeerium anda oma valitsemisalast Haridusministeeriumi valitsemisele Maanteeameti Tehnokeskuse garaaz -töökoja asukohaga Tallinnas Uus-Sadama 5.

16. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:

1) teede- ja sideministri taotlusel

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volituste andmine Teede- ja Sideministeeriumi kantslerile Ruth Martinile esindamaks Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides AS Valgusreklaam hagis kahju hüvitamise nõudes

2) justiitsministri taotlusel

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volituste andmine Justiitsministeeriumi kantslerile Mihkel Oviirile esindamaks Eesti Vabariiki hagejana kõigis kohtuinstantsides OÜ Relleng vastu.

 

17. Telekommunikatsiooniseaduse eelnõu

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Telekommunikatsiooni valdkond on väga kiirelt arenev majandusharu nii Eestis kui ka kogu maailmas. Eestis reguleerib seda valdkonda sideseadus. Teede- ja Sideministeeriumi hinnangul on sideseadus ajast maha jäänud. Paljud telekommunikatsiooni- või sellega seotud valdkonnad on sideseaduses reguleerimata.

Käesolev eelnõu sätestab nõuded telekommunikatsioonivõrkudele, telekommunikatsioonivõrgu opereerimisele, telekommunikatsiooniteenuse osutamisele ning riikliku järelvalve teostamise korra eelmainitud nõuete täitmise üle.

Ministeeriumi kinnitusel on eelnõu vastavuses Euroopa Liidu telekommunikatsioonialaste normidega. Oma arvamuse on eelnõu kohta andnud AS Eesti Telekom erastamist nõustavad konsortsium ABN AMRO Rothschild & NOMURA & Eesti Ühispank, advokaadibürood Raidla ja Partnerid ning Allen & Overy, samuti ka Maailmapanga eksperdid.

Seaduse täieulatuslik rakendamine toimuks eelnõu kohaselt 1. jaanuarist 2001.

18. Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Oma eelmise aasta 8. detsembri istungil otsustas valitsus mitte toetada Reformierakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks oli füüsiliste isikute ja äriühingute ebavõrdsuse kaotamine sotsiaalmaksuga maksustamisel ning renditulude sotsiaalmaksust vabastamine. Valitsus tegi samas Rahandusministeeriumile ülesandeks esitada 1 kuu jooksul valitsusele ettepanekud sotsiaalmaksuseaduses muudatuste tegemise kohta.

Rahandusministeerium on seisukohal, et füüsiliste isikute ja äriühingute sotsiaalmaksukohustuse ühtlustamiseks saab füüsilise isiku sotsiaalmaksu koormust vähendada kapitalitulu eristamisega ettevõtlustulust ning esitas sellele vastavalt valitsusele arutamiseks tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

19. Riigikogu otsuse "Eesti teadusstrateegia heakskiitmine" eelnõu

Esitaja: Mait Klaassen

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Esitatud dokument on valminud Teaduste Akadeemia ning Teadus- ja Arendusnõukogu tihedas koostöös, arvestatud on ka teadusüldsuse seisukohtadega.

20. Seisukoha andmine:

1) Riigikogu kultuurikomisjoni algatatud kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ning haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1142 SE) kohta

Esitaja: Mait Klaassen

Tüüp: seaduseelnõu

www:http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990210

041&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

2) Riigikogu kultuurikomisjoni algatatud täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1143 SE) kohta

Esitaja: Mait Klaassen

Tüüp: seaduseelnõu

www:http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=99021

0034&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

21. Politseiametnike töötasustamine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Määruse rakendumisel saavad politseinikud kätte neile lubatud palgatõusu. Eelnõu oli arutusel ka eelmisel nädalal, kuid õiguskantsleri palvel lükkus selle lõplik heakskiitmine nädala võrra edasi.

Eelnõu aluseks on politseiteenistuse seadus. Määruse alusel peaks toimuma üleminek uutele palgamääradele kahes etapis. Esimese etapi alla kuuluvad Tallinna Politseiprefektuuri, Harju Politseiprefektuuri, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Kohtuekspertiisi- ja kriminalistika Keskuse ning Politseiameti politseiametnikud. Teise etappi kuuluksid kõikide ülejäänud politseiasutuste ja politseiõppeasutuste ametnikud. Esimese etapi tähtaeg on tagasiulatuvalt 1. jaanuar, 1999, teise etapi rakendumise tähtajaks oleks 1. jaanuar, 2000.

Uus palgaastmestik on koostatud järgmistel põhimõtetel:

politseiametniku miinimumpalk on 4200 krooni

Palga suurendamise võimalused miinimummäärast lähtuvalt:

kuni 20 % kohtueelset uurimist teostavatel ja korraldavatel politseiametnikel

20-50% Keskriminaalpolitsei kiirreageerimisosakonna politseiametnikel

kuni 30% Julgestuspolitsei kaitseosakonna politseiametnikel

kuni 10% kõrgharidusega vanempolitseiametnikel

kuni 20% Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse eksperdi kvalifikatsiooniga politseiametnikel

kuni 20% oleksid ülejäänutest kõrgemad Politseiametis töötavate politseiametnike palgamäärad (välja arvatud peadirektor).

Politseiametnike vastutuse kasvades on ette nähtud ka suuremad palgavahed - mõned näited: politseinooreminspektori ja politseiinspektori palgaastme vahe on 25% (politseiinspektoriks saamine eeldab ka kõrgemat kvalifikatsiooni), politseijuhtivinspektori ja komissari palgaastme vahe oleks aga 30%.

22. Lepingulises tegevteenistuses olevate kaitseväelaste töö tasustamise korra kehtestamine

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Eelmisel valitsuse istungil samuti juba korra arutusel olnud päevakorrapunkt. Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt kehtestab kaitseväelaste töö tasustamise korra valitsus.

23. Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 1999. a määrusest nr 10 "Riigiteenistujate töötasustamine 1999. aastal"

Esitaja: Mart Siimann, Uno Veering

Tüüp: korralduste eelnõud

Kommentaar: Uutest palgamääradest tulenevalt on ette valmistatud korralduste eelnõud ministeeriumide kantslerite, riigiarhivaari, riikliku lepitaja ja riigi peaprokuröride ametipalkade muutmise kohta alates 1. jaanuarist 1999.

Ministeeriumide kantslerite uueks ametipalgaks saab 12 500 krooni senise 10 500 asemel, riigiarhivaari ametipalgaks saab 11 000 krooni, riikliku lepitaja ametipalgaks saab 11 500 krooni ning peaprokuröri ametipalgaks saab 18 750 krooni (35. palgaaste korrutatud 1,5-ga).

24. Raha eraldamine Rahandusministeeriumile (kohtuotsusega Asi Tallinna Soojus kasuks väljamõistetud võla ja riigilõivu tasumiseks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vastavalt kohtu otsusele 474 442 krooni ja riigilõiv 29 865 krooni. Kohtuasi tulenes RAS Volta soojavõlast aastail 1993/1994.