Sa oled siin

Valitsuse 25.07.2000 istungi info ja päevakord

25. juuli 2000 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00, Toompeal 25. juulil 2000

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega.

Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud

materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Tehakse ettepanek muuta paragrahvi 68 lg 2 ning hooneregistri kande muutmise asemel loetletakse üles kõik hooneregistri toimingud, mille eest tuleb võtta riigilõivu 100 krooni.

 

2. Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: H. Kranich, M. Rask

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Avaliku teenistuse seaduse" § 182 lõike 2 kohaselt kehtestatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staathi hulka Vabariigi Valitsuse määrusega. Vabariigi Valitsuse 2.jaanuari 1996 määrusega nr 1 kinnitatud "Endise Eesti NSV ametiasutuste loetelus, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staathi hulka", puuduvad metsamajandid. Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi alluvuses töötades täitsid riiklikud metsavalvetöötajad metsa ja looduskaitseobjektide kaitsmisest tulenevaid riikliku järelevalve funktsioone. Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud seaduseelnõuga soovitakse muuta "Avaliku teenistuse seadust" selliselt, et selle alusel oleks võimalik arvata avaliku teenistuse staathi hulka ka metsanduses töötanud metsavalve ametikohad. Seaduseelnõu väljatöötamisega on keskkonnaministeerium tegelenud juba 4 aastat, mil eelnõu on läbinud korduvalt kooskõlastusringe.

 

3. Riikliku programmi "Eesti NATURA 2000" kinnitamine aastateks 2000-2007

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Säästva arengu seaduse kohaselt välislepingust tulenevate keskkonnakaitseliste kohutuste täitmine toimub Vabariigi Valitsuse kinnitatud riiklike programmide kaudu. Valitsus kinnitab riikliku programmi "Eesti NATURA 2000" aastateks 2000-2007. NATURA 2000 on Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide (lisatud) alusel moodustatav hoiualade võrgustik. Nimetatud direktiivide kohaselt on liikmesriik kohustatud esitama oma territooriumi osas ettepanekud alade kohta, mis lülitatakse üleeuroopalisse hoiualade võrgustikku. Riikliku programmi "Eesti NATURA 2000"koostamise algatamisele anti nõusolek Vabariigi Valitsuse 14.03.2000 istungil.

 

4. "Suurtest põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks 1999-2003" kinnitamine

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Säästva arengu seaduse kohaselt välislepingust tulenevate keskkonnakaitseliste kohutuste täitmine toimub Vabariigi Valitsuse kinnitatud riiklike programmide kaudu. Nimetatud seadusesätte alusel esitab keskkonnaministeerium valitsusele heakskiitmiseks korralduse "Suurtest põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi kinnitamine aastateks 1999-2003". Riikliku programmi koostamiseks anti nõusolek Vabariigi Valitsuse 11.04.2000 istungil.

 

5. Kuritegevuse kontrolli põhieesmärkide heakskiitmine aastani 2003

Esitaja: M. Rask

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud protokolli märgitava otsuse "Kuritegevuse kontrolli põhieesmärkide heakskiitmine aastani 2003". Otsuse eesmärgiks luua eeldus riigi kriminaalmenetluslike ressursside sihipäraseks kasutamiseks ning selle kaudu politsei ja prokuratuuri töö tulemuslikkuse tõstmiseks. Riigi esmaseks ülesandeks on kaitsta inimese kõige põhilisemaid õigusi ‑ õigust elule, tervisele ja vabadusele. Esimeste prioriteetidena märgitud rasked isikuvastased kuriteod (tapmine, kehavigastuste tekitamine, vägistamine, piinamine, pantvangi võtmine, ebaseaduslik vabaduse võtmine, vägivallaga huligaansus ja surmaga lõppenud muud kuriteod) ning vägivallaga seotud varavastased kuriteod (röövimine, avalik vargus, väljapressimine). Eraldi eesmärgina on eelnõus kajastatud tõkendina vahi all pidamise tähtaegade oluline lühendamine ja säästlike menetlusvormide (kiir- ja lihtmenetlus) kasutamine.

 

6. Taimekaitsekoolituse programmid ning taimekaitsetunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse andmise kord

Esitaja: I. Padar

Tüüp: määruse eelnõu

K: Taimekaitseseaduse kohaselt taimekaitsekoolituse programmid ning taimekaitsetunnistuse saamise nõuded ja tunnisuse andmise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Nimetatud seadussätte alusel kiidab valitsus heaks korralduse, millega kehtestatakse taimekoolituse programmid ning taimekaitsetunnistuse saamise nõuded ja kord.

 

7. Sisseveo keeld välisriigist või selle piirkonnast taimede, taimsete saaduste või muude objektide suhtes, millega taimekahjustaja võib levida

Esitaja: I. Padar

Tüüp: määruse eelnõu

K: Taimekaitseseaduse kohaselt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatakse välisriigi või selle piirkonna kohta nende taimede, taimsete saaduste või muude objektide, millega taimekahjustaja võib levida, sisseveo keeld.

 

8. Väärtpaberite avaliku väljalaske registreerimise ja väljakuulutamise kord

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: määruse eelnõu

K: Väärtpaberituru seaduse alusel esitab rahandusministeerium valitsuse istungile määruse "Väärtpaberite avaliku väljalaske registreerimise ja väljakuulutamise kord" eelnõu, millega ühtlasi tunnistatakse kehtetuks antud valdkonda siiani reguleerinud Vabariigi Valitsuse 16.07.1996. a määrus nr 190 "Väärtpaberite avaliku väljalaske registreerimise ja väljakuulutamise korra kinnitamine".

 

9. Koolituseks suunatud riigiabi andmise tingimused

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: määruse eelnõu

K: Konkurentsiseaduse alusel kiidab valitsus heaks koolituseks suunatud riigiabi andmise tingimused. Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb 1. veebruaril 1998. a jõusutnud Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) artiklitest 68 ja 69. Eelnõu põhimõtted tulenevad dokumendist Ühenduse raamistik koolitusabi kohta  ja Euroopa Komisjoni määruse EÜ asutamislepingu (Amsterdami leping)  artiklite 87 ja 88 rakendumisest koolitusabile eelnõust.

 

10. Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999. a määruse nr 361 "2000. aastal ajateenistusse kutsustavate kodanike rakendamine" muutmine

Esitaja: J. Luik

Tüüp: määruse eelnõu

K: Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtaja ja korra kehtestab kaitseminister määrusega. Nimetatud seadusesätte alusel ja tulenevalt kaitseväe juhataja taotlusest kehtestas kaitseminister oma 16.juuni 2000 määrusega nr 6 "Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtaja kehtestamine" ajateenistusse kutsumise tähtajaks 18.-22.09.2000. Kaitseministeerium  esitab määruse eelnõu, millega soovib muuta varemkehtinud  "Kaitseväeteenistuse seaduse"alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 23.11.1999 määrust nr 361, milles oli kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajaks 28.-31.08.2000.

 

11. Kasti maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega moodustatakse Kasti maastikukaitseala, määratakse välispiiri kirjeldusega Kasti maastikukaitseala territoorium, kaitsealavalitseja ja kaitseeeskiri. Kaitseala asub Saare maakonnas Kaarma ja Pihtla valdades

 

12. Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega määratakse välispiiri kirjeldusega Vulbi maastikukaitseala territoorium, kaitsealavalitseja ja kaitseeeskiri. Kaitseala asub Järva maakonnas Albu ja Ambla valdades

 

13. Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega määratakse välispiiri kirjeldusega Kõnnumaa maastikukaitseala territoorium, kaitsealavalitseja ja kaitseeeskiri. Kaitseala asub Rapla maakonnas Kaiu ja Kehtna valdades.

 

14. Rannametsa-Soometsa looduskaitseala kaitse-eeskiri

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega määratakse välispiiri kirjeldusega Rannametsa - Soometsa maastikukaitseala territoorium, kaitsealavalitseja ja kaitseeeskiri. Kaitseala asub Pärnu maakonnas Häädemeeste, Surju ja Tõstamaa valdades.

 

15. Vabariigi Valitsuse 6. mai 1999. a määruse nr 146 "Osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate toodete, mille tootmist, kasutamist, importi, eksporti või transiiti piiratakse või keelatakse, nimekirjade ning nende ainete kontrollinõuete kinnitamine" muutmine

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

K: Keskkonnaministeerium esitab Välisõhu kaitse seaduse ja Tolliseaduse alusel, lähtudes osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokollist määruse eelnõu, millega muudetakse Vabariigi Valitsuse 6.mai 1999 määrust nr 146. Nimetatud määrus ei sätestanud Eesti kaupade nomenklatuuri (EKN) koodide kandmist osoonikihti kahandavate ainete ja neid sisaldavate toodete nimekirjadesse. Käesolevasse määruse eelnõusse on vastav säte sisse viidud. Osoonikihti kahandavate ainete EKN koodide täpne märkimine tehakse ülesandeks Keskkonnaministeeriumile , ühtlasi täiendatakse osoonikihti kahandavate ainete loetelu klorobromometaaniga ning sätestatakse selle kontrollinõuded.

 

16. "Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kokkuleppe koostöö kohta kultuuriväärtuste säilitamisel" artiklist 8 tuleneva komisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus kinnitab Eesti Vabariigi valitsuse ja  Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kokkuleppe koostöö kohta kultuuriväärtuste säilitamisel" artiklist 8 tuleneva komisjoni Eesti-poolse koosseisu. Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1998. a korraldusega nr 1165-k ""Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise kokkuleppe koostöö kohta kultuuriväärtuste säilitamisel" eelnõu heakskiitmine"  kiideti   nimetatud  kokkuleppe   eelnõu   heaks. Kokkuleppele kirjutati alla  4. detsembril 1998. a Tallinnas ja see jõustus kokkuleppe artikli 9 kohaselt 30 päeva hiljem.  Kokkuleppe artikli 8 kohaselt moodustavad poolte kompetentsed organid kokkuleppe täitmiseks kolme kuu jooksul arvates kokkuleppe jõustumise päevast valitsustevahelise komisjoni. Eelnõu kohaselt nimetatakse komisjoni liikmeteks Valdo Helmelaid välisministeeriumist, Anu Laansalu Tartu Ülikoolist, Reet Mikkel kultuuriministeeriumist, Peep Pillak Rahvusarhiivist ning Anton Pärn Muinsuskaitseinspektsioonist.

 

17. Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998. a korralduse nr 56-k "Delegatsiooni moodustamine" muutmine

Esitaja: T. H. Ilves                

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab delegatsiooni koosseisu Euroopa Liiduga läbirääkimisteks Eesti Vabariigi valitsuse delegatsioonis. Välisministeeriumi esitatud korralduse eelnõu kohaselt täiendatakse delegatsiooni koosseisu veterinaaria ja töötleva tööstuse töögrupiga ning nimetatakse selle juhiks Andres Oopkaup, Põllumajandusministeeriumi töötleva tööstuse ja kaubanduse asekantsler. Vabariigi Valitsuse 13. juuni 2000.a korralduses nr 503-k "Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998.a korralduse nr 56-k "Delegatsiooni moodustamine" muutmine" esineb viga, korralduse punktis 1 arvati Euroopa Liiduga läbirääkimisteks moodustatud Eesti Vabariigi valitsuse delegatsiooni koosseisust välja Arvi Hamburg ning samas muudeti korralduse punktis 4 tema ametinimetust. Nimetatud vea parandamiseks teeb Välisministeerium ettepaneku jätta Vabariigi Valitsuse 13. juuni 2000. a korraldusest nr 503-k välja sõnad, millega muudeti Arvi Hamburgi ametinimetust.

 

18. Asjatundjate komisjoni moodustamine

Esitaja: T. Lukas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus moodustab oma korraldusega asjatundjate komisjoni. Komisjoni ülesanne on töötada välja kutse-, eri- ja ametialase koolituse prioriteedid ning kutseharidussüsteemi ümberkorraldamise tegevuskava kuni aastani 2004.

 

19. Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe Ühiskomitee liikme nimetamine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse, Läti Vabariigi Valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe artiklitest 14 ja 15 ning I lisa "Üldsätted" artikli 2 lõikest "c" esitab rahandusministeerium korralduse "Eesti Vabariigi Valitsuse, Läti Vabariigi Valitsuse ja Leedu Vabariigi Valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe Ühiskomitee liikme nimetamine" eelnõu. Tehakse ettepanek nimetada Ühiskomitee liikmeks Tolliameti peadirektori asetäitja Rein Velling.

 

20. 2000/2001. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks korralduse " 2000/2001. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta" 2000/2001. õppeaastal jääb eelnõu kohaselt õppelaenusumma maksimaalmääraks 15000 krooni.

 

21. Hasartmänguseaduse rakendamine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: määruse eelnõu

K: Hasartmänguseadusealusel teeb rahandusministeerium ettepaneku volitada rahandusministrit kehtestama õnnemängu korraldamisel mänguautomaadil väljaantava võidu minimaalse protsendi kogu tehtud panuste summast. Hasartmänguseaduse paragrahvi 10 lõike 2 punkt 2 sätestab, et Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister kehtestab õnnemängu korraldamisel mänguautomaadil väljaantava võidu minimaalse protsendi kogu tehtud panuste summast.

 

22. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varajasemat korraldust 8. veebruarist 2000. a nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri". Vabariigi Valitsuse 21.03.2000. a määruse nr 89 " Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord" paragrahv 2 sätestab, et mittetulundusühingud ja sihtasutused kantakse nimekirja  ja kustutatakse nimekirjast Vabariigi Valitsuse korraldusega kaks korda aastas: 1. jaanuari ja 1. juuli seisuga.

 

23. Käibemaksu erandkorras tagastamine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Vastavalt käibemaksuseadusele on Vabariigi Valitsusel õigus lubada erandkorras seaduse paragrahvi 5 lõikes 4 nimetamata isikute poolt Euroopa Liidu abiprogrammide raames tagastamatu välisabina saadud ning riiklikest välislaenudest eraldatud raha eest kaupade ja teenuste ostmisel makstud käibemaksu tagastamist nendele isikutele tehingutelt, mille puhul ei ole olnud võimalik rakendada käesoleva seaduse paragrahvi 13 lõikes 3^1 sätestatut. Valitsus otsustab lubada erandkorras tagastada Euroopa Liidu Phare programmi kaudu finantseeritava projekti "National TEMPUS Office" raames kaupade ja teenuste ostmisel tasutud käibemaks 8 150 krooni 75 senti projekti teostajale Eestis - Eesti TEMPUSe Keskusele. Eesti TEMPUSe Keskus on Euroopa Liidu Kõrghariduse Arendusprogrammi teostaja Eestis, mida rahastatakse PHARE abiprogrammi raames. Vastavalt Euroopa Liidu Komisjoni ja Eesti TEMPUSe Keskuse vahel sõlmitud lepingule on lepingu periood 1 aasta ja kogumaksumus 81 900 eurot

 

24. Raha eraldamine:

Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist

 

1) Kultuuriministeeriumile ja Siseministeeriumile (maa riigi omandisse jätmise vormistamiseks vajalike kulutuste katteks)

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab raha eraldamise valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist kultuuriministeeriumile 181830 krooni ja siseministeeriumile 361700 krooni suurused summad tagastamatu toetusena maa riigi omandisse jätmise vormistamiseks vajalike kulutuste katteks.

 

2) Majandusministeeriumile (CENELECi standardite ülevõtmise korraldamiseks)

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab raha eraldamise valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist majandusministeeriumile tagastamatu toetusena 1 165 920 krooni suuruses summas CENELECi standardite ülevõtmise korraldamiseks. CENELEC on 1973. a mittetulundusorganisatsioonina moodustatud Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee, mis käsitleb elektrikaupu ja vastavaid teenuseid. Vajadus on tagada ettevõtjatele vastavate Euroopa Harmoniseeritud Standardite kättesaadavus, et tooted ja kaubad täidaksid neile esitatud tehnilisi ja ohutusega seotud nõudeid.  Lähtudes Euroopa Liidu poolt Eestile esitatavatest nõuetest tuleb üle võtta vähemalt 50% CELENECi elektrotehnikaalastest standarditest

 

25. Ülevaade riigi poolt tellitavate rahvastiku-uuringute komisjoni tööst

Esitaja: K. Saks

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Minister Katrin Saks esitab ülevaate riigi poolt tellitavate rahvastiku - uuringute komisjoni tööst.

 

26. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:

1) kaitseministri taotlusel (Helle Vebeli hagis)

Esitaja: J. Luik

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus volitab kaitseministeeriumi kantslerit Tarmo Mändi (edasivolitamise õigusega) esindama Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides Helle Vebeli hagis Eesti Vabariigi vastu tööle ennistamise, töölt sunnitud puudumise aja eest hüvitise, palgavahe ja viivise nõudes. Kaitsejõudude Suurtükiväegrupp lõpetas hagejaga töölepingu alates 26.04.1999 seoses ametikoha koondamisega, mida H. Vebel on vaidlustanud Lääne-Viru Maakohtus.

 

2) majandusministri taotlusel (ASi Viljandi Soojus hagis)

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus volitab majandusministeeriumi kantslerit Marika Prisket (edasivolitamise õigusega) esindama Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides ASi Viljandi Soojus hagis OÜ Adelan ja Eesti Vabariigi vastu soojusenergia ostust-müügist tuleneva võlgnevuse nõudes. AS Viljandi Soojus on esitanud Viljandi Maakohtusse hagi OÜ Adelan vastu soojusenergia ostust-müügist tuleneva võla nõudes. Viljandi Maakohus oma 13.06.200 kirjas nr 2-110/00 teatas, et kohus rahuldas hageja 12.06.2000 esitatud taotluse kaasata protsessi kaaskostjana Eesti Vabariik.

 

27. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku tagasikutsumine

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K:

 

28. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 149 "Majandusministeeriumi põhimäärus" muutmine

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varajasemat määrust nr 149 5. maist 2000.a "Majandusministeeriumi põhimäärus". Muudatuse tegemine tuleneb Vabariigi Valitsuse seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse koodeksi ja riigivaraseaduse muutmise seadusest, mis käsitleb riigi esindamist kohtus. Muudatus jõustub 1. septembrist 2000.a. Muudatus vähendaks üleliigse asjaajamise mahtu ning võimaldaks kokku hoida halduskulusid.

 

29. Eesti Vabariigi valitsuse ja Austria Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe isikute tagasivõtmise kohta (tagasivõtmiskokkulepe) ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõude heakskiitmine

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välissuhtlemisseaduse alusel kiidab valitsus heaks Eesti Vabariigi valitsuse ja Austria Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe isikute tagasivõtmise kohta (tagasivõtmiskokkulepe) ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõud. Kokkulepe tagab, et Austria Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel 28.06.1999 sõlmitud viisakohustusest loobumise leping ei tooks endaga kaasa ebaseadusliku immigratsiooni teise poole territooriumile. Kokkulepe kohustab tagasi võtma nii oma riigi kodanikke, kui ka ebaseaduslikult teise poole territooriumile sisenenud kolmanda riigi kodanikke ja kodakondsuseta isikuid.

 

30. Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse määramine

Esitaja: J. Luik

Tüüp: määruse eelnõu

K: Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt ajateenistuse kestuse, mis ei või olla pikem kui 12 kuud ja lühem kui 8 kuud, määrab kaitseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Sama seaduse § 74 kohaselt asendusteenistuse kestus ei tohi olla pikem kui 24 kuud ja lühem kui 16 kuud. Asendusteenistuse kestuse määrab kaitseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Nimetatud seadusesätete alusel Kiidab valitsus heaks määruse "Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse määramine". Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus ajateenistuse kestuse 2000.aasta 1.augustiks. Määruse kohaselt on ajateenistuse kestus 8 kuud. Ajateenistuse kestus 11 kuud on: mereväe ja piirivalve ujuvkoosseisu kuuluvatel ametikohtadel teenivatel ajateenijatel; ajateenijatel, kes on kaitseväes saanud sidealase või infotehnoloogiaalase väljaõppe ja määratud side- ja infotehnoloogia eriala ametikohtadele; allohvitseri ametikohale määratud ajateenijatel; ajateenistuse jooksul reservohvitseri kursused lõpetanud ajateenijatel. Asendusteenistuse kestus on 16 kuud. Isikud, kes ajateenistusse või asendusteenistusse kutsutud enne käesolev määruse jõustumist, on ajateenistuse või asendusteenistuse kestus 12 kuud.

 

31. Eesti kaitseväelaste saatmine ühisõppusele

Esitaja: J. Luik

Tüüp: korralduse eelnõu

K: "Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kaitseväe kasutamise seaduse" kohaselt Vabariigi Valitsus otsustab kaitseväe juhataja ettepanekul kaitseväelaste saatmise ühisõppustele teiste riikide territooriumile ja rahvusvaheliste ühisõppuste korraldamise Eesti Vabariigi territooriumil. Valitsus kiidab heaks korralduse, mille alusel saadetakse Eesti kaitseväelased 31.07.-04.08.2000 Soomes toimuvale suurtükiväe laskeõppusele. Kõik kaitseväe osalemisega õppusel seonduvad kulud kannab vastavalt seletuskirjale Soome riik.

 

32. Riigivara kasutusse andmine

Esitaja: T. Lukas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Riigivaraseaduse alusel esitatakse korralduse eelnõu haridusministeeriumile nõusoleku andmiseks tema valitsemisalas ja valitsemisel oleva riigivara rendile andmiseks ASile Audentes ilma avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta. Haridusministeeriumi hallatava õppeasutuse Eesti Spordigümnaasiumi tegevus korraldatakse ümber ning õppursportlaste koolitust hakkab lepingu alusel teostama AS Audentes, kes on haridusministeeriumi väljakuulutatud koolitusteenuse riigihanke konkursi võitja. Koolituse läbiviimiseks on vajalik Eesti Spordigümnaasiumile kuuluvate varade rendile andmine Asile Audentes koolitustellimuse teostamise ajaks 20 aastaks. Rahandusministeeriumi teatel ei ole riigivara registrile laekunud riigivara valitsejatelt ühtegi teadet kõnealuse vara vajalikkusest riigivõimu teostamiseks või avalikuks otstarbeks. Küsimust  käsitleti Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000 istungil (protokoll nr 32 päevakorrapunkt nr 23), kus otsustati arutada Haridusministeeriumile loa andmist tema valitsemisalas oleva vara rendile andmiseks uuesti valitsuse 25. juuli 2000 istungil ning haridusministeeriumile tehti ülesandeks istungil tõstatatud küsimused läbi vaadata.

 

33. Läbirääkimised Euroopa Liiduga

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Välisministeerium esitab valitsusele informatsiooni Euroopa Liiduga peetavate liitumisläbirääkimiste käigus Eesti positsioonipaberites esitatavatest seisukohtadest äriühinguõiguse, konkurentsi ning majandus- ja rahaliidu peatükkides.