Sa oled siin

Valitsuse 24.1.2019 istungi kommenteeritud päevakord

23. jaanuar 2019 - 16:00

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaministrit asendav kultuuriminister Indrek Saar, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, välisminister Sven Mikser ning justiitsminister Urmas Reinsalu.

Lisainfo: Maria Murakas, 5219572


1.Arvamuse andmine seaduseelnõude kohta
1) Arvamuse andmine maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) kohta
Esitaja: maaeluminister Tarmo Tamm
Tüüp: arvamuse andmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse (MPKS) eelnõu on välja töötatud seoses vajadusega sätestada volitusnorm valitsusele, et kinnitada korraldusega sellise olukorra esinemine, mille puhul ilmaolud võivad tekitada olulist kahju põllumajandustootjate majandustegevusele ehk kuulutada välja erakorraline olukord.

Vajadus MPKSi muutmiseks teravnes 2018. aasta erakordselt kuuma ja põuase suve tõttu, kuid põllumajandussektori jaoks oli keeruline ka 2017. aasta sügis, mis oli keskmisest tunduvalt vihmasem.

Maaelukomisjon pidas 2018. aasta suvel ja sügisel põuakahjude teemal neli istungit. Arutelude tulemusena tõdeti, et tavapärasest erinevad ilmastikuolud ja neist tulenev keeruline olukord põllumajanduses on muutunud sagedaseks ning et tuleb rakendada meetmeid, mis võimaldaksid põllumajandustootjatel erakorralistes olukordades abi saada. Ühe võimalusena toodi välja maaelu arengukava tootmise potentsiaali taastamise meetme rakendamine. Veel leiti, et valdkonna eest vastutaval ministril peab olema suurem võimalus sellises olukorras põllumajandusettevõtjaid abistada.

Maaeluminister Tarmo Tamm teeb valitsusele ettepaneku toetada Riigikogu maaelukomisjoni tänavu 14. jaanuaril algatatud seaduseelnõu.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/807b8a9b-1a6a-4e07-a709-7...

2) Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) kohta
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: arvamuse andmine

Eelnõu kohaselt tehakse muudatused Vabariigi Valitsuse seadusesse ja 38 teise seadusesse eesmärgiga ühendada 1. aprillist 2019 Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevad Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon.

Asutuste ühendamise eesmärk on dubleerimise vähendamine ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.

Valitsus algatas Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamiseks seaduse muutmise eelnõu 27. septembri 2018 istungil. Eelnõu lükati Riigikogu poolt mullu 20. detsembri tagasi, kuna selle vastuvõtmiseks oli vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Eelnõu poolt hääletas aga 49 saadikut.

Keskkonnaminister Siim Kiisler teeb valitsusele ettepaneku toetada 16 Riigikogu liikme 14. jaanuaril 2019 algatatud seaduseelnõu.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/25c92ffc-1be2-497c-a67b-f...

2. Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE) Riigikogu menetlusest tagasivõtmine
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku võtta Riigikogu menetlusest tagasi kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

2016. aastal väljatöötatud ja Riigikogule menetlemiseks edastatud eelnõus toodud muudatused on osaliselt realiseerunud teiste meetmete abil. Ühtlasi on kaugküttesektoris tekkinud täiendav vajadus senise regulatsiooni muutmiseks, mistõttu asub ministeerium koostama uut eelnõu.

3. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2013. a määruse nr 140 „Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord“ muutmine
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar
Tüüp: määruse eelnõu

Kultuuriminister Indrek Saar teeb valitsusele ettepaneku viia määrus kooskõlla 1. jaanuaril 2019 jõustunud muuseumiseaduse muutmise seadusega, millega muudeti rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise regulatsiooni.

Eelnõu kohaselt täiendatakse rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise korda nende riskidega, mida näituse kahjuhüvitis ei kata. Seni olid riigi tagatava kahjuhüvitisega mittekaetavad riskid nimetatud muuseumiseaduses, ent 1. jaanuaril 2019 jõustunud muuseumiseaduse muudatusega anti valitsusele volitus kehtestada selline riskide loetelu määrusega. Riigi tagatud näituse kahjuhüvitis katab edaspidi näiteks loodusjõudude tekitatud kahju ja näituse vedamise ajal asetleidva terrorirünnaku tagajärjel tekkinud kahju. Määruses loobutakse näituse kahjuhüvitisega mittekaetavate riskide hulgas termini „vääramatu jõud“ kasutamisest ja sõnastatakse hüvitisega mittekaetud riskid senisest oluliselt täpsemalt.

Eelnõuga tehakse ka teisi muudatusi. Näiteks näituste puhul, mille väärtus on kuni kümme miljonit eurot, lühendatakse kahjuhüvitise tagamise taotluse esitamise ja näituse vedajale üleandmise vahelist tähtaega kuuelt kuult kolmele kuule. Samuti täpsustatakse, et näituse kahjuhüvitise tagamine loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/665b841e-18a3-4e51-a9ba-d...

4. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Maaeluministeeriumi põhimäärus“ muutmine
Esitaja: maaeluminister Tarmo Tamm
Tüüp: määruse eelnõu

Maaeluminister Tarmo Tamm teeb valitsusele ettepaneku muuta maaeluministeeriumi põhimäärust ning moodustada praeguse välissuhete osakonna ja eurokoordinatsiooni osakonna asemel uus, välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakond.

Muudatuse eesmärk on vähendada ülesannete dubleerimist ning korraldada tõhusamalt rahvusvahelises koostöös ja Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemisega seotud tegevuste ja ülesannete täitmist.

Määrus jõustub 1. märtsil 2019.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d49d1d5a-2c28-4fd4-8cdc-f...

5. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: korralduse eelnõu

Valitsus otsustas ministeeriumi senise kantsleri Tea Varraku ametist vabastamise möödunud aasta 20. detsembri istungil. Tema viimane tööpäev oli 20. jaanuaril 2019.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps teeb valitsusele ettepaneku nimetada ametisse uus kantsler. 

6. Väikesaarte nimistu
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi
Tüüp: määruse eelnõu

Riigihalduse minister Janek Mäggi teeb valitsusele ettepaneku kinnitada alates 2019. aastast uuendatud väikesaarte nimistu. Uuendatud nimistusse arvatakse Viimsi valla territooriumil paiknev viie elanikuga Kräsuli saar  ja Hiiumaa valla territooriumil paiknev kuue elanikuga Heinlaid.

6. detsembril 2017 Riigikogus vastu võetud ja 1. jaanuarist 2018 jõustunud püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatuste kohaselt kaotati seadusest nimeline püsiasustusega väikesaarte loetelu ning kehtestati nimistusse arvamise kriteeriumiks eelneva kalendriaasta jooksul püsivalt igakuiselt viie elaniku olemasolu väikesaarel.

Esimene vastav väikesaarte nimistu kinnitati 29. jaanuaril 2018 valitsuse määrusega. Nimistusse kuulub 14 saart- Abruka, Aegna, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri saar. Kokku elab Eesti väikesaartel rahvastikuregistri andmetel 1727 inimest.

Määrus jõustub üldises korras. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/0993ab95-4375-4cbb-8744-7...

7. Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liikmete ja asendusliikme kinnitamine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: korralduse eelnõu

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps teeb valitsusele ettepaneku kinnitada riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjon uues koosseisus.

Eesti Kirjanike Liit nimetas ennast taandanud Paul-Eerik Rummo asemel liidu esindajaks komisjonis Toomas Haugi. Tema volitused kestavad kolm aastat.

Veel on ettepanek on nimetada Võru Instituudi, Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Sihtasutuse poolt nimetatud Jüri Viikbergi asendusliikmeks komisjonis Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi keele- ja nimekorralduse lektor Annika Hussar. Asendusliikme nimetamine on vajalik, kuna Viikberg on esitatud keeleauhinna kandidaadiks ning seetõttu ta komisjoni töös 2019. aastal osaleda ei saa. Asendusliikmeks nimetatud Hussari volitused kestavad aasta.

8. Eesti kodakondsuse taastamine (A. F.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku taastada Eesti kodakondsuse alaealisena kaotanud inimesele kodakondsus tingimusel, et ta vabastatakse senisest (Venemaa Föderatsioon) kodakondsusest.

9. Eesti kodakondsuse andmine (16 isikut)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku anda Eesti kodakondsus 16 inimesele tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest. Eelnõus nimetatud isikutest on kaks Türgi Vabariigi, kaks Ukraina ja 12 Venemaa Föderatsiooni kodanikud.

10. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (V. G.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, keda on kolmel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes aastatel 2008–2017 on toime pannud mitmeid väärtegusid. Isiku karistatus on praeguseks kustunud.

11. Küberoperatsioonide omistamise tegevusjuhise kinnitamine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister esitab valitsusele kinnitamiseks küberoperatsioonide omistamise tegevusjuhise.

Riikide korraldatud või soodustatud küberoperatsioonid on muutunud üha tavalisemaks ning nende ennetamiseks ja heidutuseks nähakse küberturvalisuse strateegias aastateks 2019-2022 ühe sammuna ette küberoperatsioonide omistamise protseduuri välja arendamine.

Omistamise all peetakse silmas Eesti otsust pidada mõnda konkreetset välisriiki küberoperatsioonide eest vastutavaks. Selleks on välja töötatud ka küberoperatsioonide omistamise tegevusjuhise eelnõu.

12. Eesti seisukohad 31. jaanuaril ja 1. veebruaril 2019 Bukarestis toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich)
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

31. jaanuaril ja 1. veebruaril 2019 toimub Bukarestis Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine, kus käsitletakse idapartnerluspoliitikat, mille ellu kutsumisest möödub tänavu 10 aastat. Kohtumistel arutatakse viimaseid arengusuundi Süürias ning toimub mõttevahetus Hiina kasvava globaalse rolli ja Euroopa Liidu-Hiina suhete üle.