Sa oled siin

Valitsuse 23.5.2019 istungi kommenteeritud päevakord

22. mai 2019 - 14:58

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ning välisminister Urmas Reinsalu.

Lisainfo: Maria Murakas, tel. 5219572


1. Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: seaduse eelnõu

Rahandusminister Martin Helme teeb valitsusele ettepaneku muuta väärtpaberituru seadust ja teisi seadusi. Eelnõuga on kavas Eesti õigusse üle võtta Euroopa Liidu aktsionäride õiguste direktiiv (EL 2017/828), mille eesmärk on edendada börsiettevõtete ja aktsionäride vahelist suhtlemist. Direktiiv puudutab ainult neid ettevõtteid, kelle aktsiatega kaubeldakse börsil.

Eelnõuga suurendatakse aktsionäride võimalusi kujundada börsiettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmete tasustamispoliitikat. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused tuleb esitada üldkoosolekule hääletamiseks vähemalt iga nelja aasta tagant. Lisaks peab ettevõte igal aastal avaldama oma veebilehel juhtide tasustamisaruande, kus on nimelised andmed juhtide tasu kohta.

Muudatustega paranevad börsiettevõtete võimalused tuvastada oma aktsionäre, eeskätt suuremaid aktsionäre, kellel on üle 0,5 protsendi ettevõtte aktsiatest ning kes hoiavad oma aktsiaid esindajakontol. Esindajakonto on konto, mille vahendusel hoitakse aktsiaid teise isiku jaoks – näiteks võib pank hoida kliendi aktsiaid oma kontol.

Fondivalitsejatel tuleb muudatuste jõustudes hakata avalikustama veebilehel ka kaasamispoliitikat ja kord aastas ülevaadet selle elluviimisest. Kaasamispoliitika kirjeldab, kuidas nende investeerimisstrateegia on kooskõlas äriühingutesse investeerimisel aktsionäriõiguste rakendamisega. Tuleb välja tuua, kuidas jälgitakse äriühingu strateegiat, finantsilist tulemuslikkust, riske, juhtimist ja teisi olulisi küsimusi.

Eelnõu puudutab ka Euroopa Liidu prospektimäärust, mis reguleerib väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti nõudeid. Prospekti järgi saab investor otsustada, kas pakutavatesse väärtpaberitesse investeerida.

Eelnõu kohaselt võiks edaspidi prospekti koostada rahandusministri määruse nõuete kohaselt, kui väärtpaberite avaliku pakkumise maht on alla 8 miljoni euro. Praegu kehtiv künnis on 5 miljonit eurot. Künnisest suurema pakkumise prospekt tuleb koostada Euroopa Liidu prospektimääruse rangemate nõuete järgi. Alla 2,5 miljoni euro suuruse väärtpaberite avaliku pakkumise korral ei pea ettevõte prospekti koostama.

Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras.

2. Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: seaduse eelnõu

Rahandusminister Martin Helme teeb valitsusele ettepaneku muuta maksukorralduse, kohtute ja vedelkütuste seadust. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu nõukogu direktiiv liikmesriikide vahel tulu või kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate välislepingute kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamise kohta (EL 2017/1852), mis kohaldub maksulepinguga hõlmatud tulu- ja kapitalimaksudele.

Kavandatud muudatused annavad detailsemad ning tõhusamad menetlusreeglid piiriüleste maksuvaidluste lahendamiseks võrreldes olemasolevate võimalustega tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimisel. Samuti annavad muudatused kindlama ajaraamistiku vaidluste lahendamiseks ning tugevdavad protsessis maksumaksja õigusi. Maksuvaidluse lahendamise lõplik otsus on maksuhalduritele siduv ning see viiakse täide, kui maksumaksja sellega nõustub.

Aastas esitatakse maksu- ja tolliametile maksulepingute alusel kümmekond topeltmaksustamise kõrvaldamise taotlust. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) statistika kohaselt on Eesti lahendanud maksulepingu alusel esitatud topeltmaksustamise kõrvaldamise taotlused kuue kuu jooksul.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul on kavas maksu- ja tolliametile anda õigus maksusaladust sisaldavaid andmeid riigisiseste toetusprogrammide elluviijatele toetuse vastavuse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks. Vedelkütuse seaduses on kavas kütuse käitlemise andmekogust andmete saajate hulka lisada majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, keskkonnaamet, keskkonnaagentuur ning keskkonnaministeerium.

Seadus on kavandatud jõustuma 30. juunil 2019. Muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 või hiljem alanud maksuperioodi puudutava vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.

3. Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: seaduse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku seadusega ratifitseerida Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vaheline lennuliiklust käsitlev kokkulepe. Valitsus kiitis kokkuleppe eelnõu heaks 15. oktoobril 2015 ning välisministrid kirjutasid sellele alla 28. septembril 2018. aastal New Yorgis.

Kokkulepe loob võimaluse rahvusvahelise regulaarliini pidamiseks kahe riigi vahel. Näiteks võimaldab kokkulepe tunnustada lennukõlblikkuse sertifikaate, pädevustunnistusi ja litsentse ning reguleerib lennugraafikute kinnitamise protseduure. Praeguste plaanide kohaselt hakkab Tallinn-Dubai liini 2019/2020 talvel opereerima Dubai Aviation Corporation, Flydubai nime all, ning see oleks esimene lennuliin Eestist väljapoole Euroopat. Lennuliini avamine loob paremad võimalused lendamiseks Lähis-Idasse, Kagu-Aasiasse, Okeaaniasse ja Aafrikasse.

Eesti on sõlminud sarnaseid kokkuleppeid kümnekonna Euroopa Liidu välise riigiga, sealhulgas Türgi, Venemaa, Ukraina ja Hiinaga.

Kokkulepe reguleerib ka maksuküsimusi (pardavarude ja lisavarustuse maksuvabastused lennuettevõtjale), mis on vajalik põhiseaduse kohaselt sätestada seadusega. Seetõttu on kokkulepe vajalik riigikogus ratifitseerida.

Kokkulepe jõustub peale riigisisese menetluse lõpetamise kohta diplomaatiliste nootide vahetamist.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/8611f23d-b53d-43d9-88ea-d...

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Antsla vallale (Oe külas asuv Linnaserva kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister soovib valitsuselt nõusoleku võõrandada tasuta otsustuskorras Antsla vallale Oe külas asuv Linnaserva kinnistu. See on mõeldud luua püsivaks kõrghaljastusega puhvriks tihehoonestusala ja naabruses asuvate Tuulemäe ning Biotiigi kinnistute vahel. Haljastus leevendab Tuulemäe ja Biotiigi kinnistutelt tulevat müra ja lõhna.

5. Riigile kuuluvate ASi Eesti Teed aktsiate võõrandamine
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: korralduse eelnõu

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada avalikul enampakkumisel riigile kuuluvad 100 000 ASi Eesti Teed aktsiat. Ühe aktsia nimiväärtus on 100 eurot.

Kuna teehooldeturu erastamisega ei olnud 2012. aastaks kaasnenud efektiivset konkurentsikeskkonda, pidas riik vajalikuks omada ASis Eesti Teed 100% osalust ja osutada peamiselt riigimaanteedel läbi talle kuuluva äriühingu riigieelarvest rahastatavat teehoiu teenust.

Alates 2017. aasta novembrist tegutseb AS Eesti Teed täielikult vaba turu põhimõtetest lähtuvalt, teostades teehoolet vabal turul sõlmitud lepingute alusel. Viimaste aastate konkurentsiolukord on hooldeteenuste turul paranenud ning 2017. aasta alguses läbi viidud riigiteede hoolduse hangetel osales keskmiselt viis ettevõtet, mis näitab konkurentsi olemasolu. Sellest tulenevalt ei ole riigi osaluse säilitamine äriühingus enam põhjendatud.

Analüüs ja ettepanekud ASi Eesti Teed võõrandamiseks on ühe ülesandena ka Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis.

6. Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 31. märts 2019
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Rahandusminister esitab riigieelarve alusseaduse järgi kord kvartalis valitsusele ülevaate stabiliseerimisreservi varade koosseisust ja väärtusest. Neljapäeval on kavas kiita heaks reservi tänavu aasta esimese kvartali aruanne.

Stabiliseerimisreservi saab seaduse järgi kasutada üksnes riigikogu loal üldmajanduslike riskide vähendamiseks, kriiside leevendamiseks, finantskriisi lahendamiseks, ennetamiseks või muude erakorraliste olukordade lahendamiseks. Stabiliseerimisreservi vara paigutamise peamine eesmärk on säilitada vara väärtust, mistõttu ei paigutata stabiliseerimisreservi vahendeid riskantsetesse varadesse. Teiseks peab reservi olema võimalik vajaduse korral kiiresti kasutusele võtta. Tulu teenimine on reservi vara paigutamise eesmärkidest alles kolmandal kohal.

7. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1997 korralduse nr 520 „Sihtasutuse Tartu Teaduspark asutamine“ muutmine
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: korralduse eelnõu

Riigihalduse minister teeb valitsusele ettepaneku muuta korraldust ning määrata sihtasutuses Tartu Teaduspark riigi asutajaõiguste teostajaks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Otsus põhineb valitsuskabineti 10. jaanuari 2019 nõupidamisel kokkulepitul. Teisteks asutajaõiguste teostajateks on Eesti Maaülikool, Tartu linn ja Tartu Ülikool.

Sihtasutuse eesmärk on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine. Samuti on sihtasutuse ülesanne pakkuda infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu piirkonnas.

8. Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe alusel moodustatava ühiskomisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: korralduse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku kinnitada Eesti ja Kasahstani valitsuse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe alusel moodustatava ühiskomisjoni Eesti-poolne koosseis.

Komisjoni ülesanneteks on koostöö soodustamiseks välja töötada majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö programme ja teha koostöö soodustamiseks ettepanekuid. Samuti hindab ja suunab komisjon ka Eesti-Kasahstani majanduskoostööd.

Komisjoni esimeheks on ettepanek määrata majandus- ja taristuminister, aseesimeheks välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor ning liikmeteks haridus- ja teadusministeeriumi, maaeluministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi ja välisministeeriumi esindaja.

Komisjoni istung toimub praeguse kava kohaselt tänavu 30. mail Nur-Sultanis (endine Astana).

9. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

10. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.