Sa oled siin

Valitsuse 23.03.1999 istungi info ja päevakord

23. märts 1999 - 0:00

 

 

 

 

 

 

 

Valitsuse istungi materjalid

 

23.märtsil 1999, kell 10.00 Toompeal

 

 

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest.

Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

 

 

1. Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Esitatud eelnõuga muudetakse ja täiendatakse konkurentsiseaduse riigiabi peatükki, kuna praktikas on ilmnenud puudusi, mis takistavad riigiabi alase töö tegemist ja Eesti poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste rakendamist. Riigiabi all mõistetakse kõikvõimalikke soodustusi, mida ettevõtjatele ja kaupadele on võimalik anda.

 

Seaduse paragrahvi 19 lg 2 täiendatakse seoses Euroopa Lepingu alusel lähitulevikus vastu võetavate riigiabi rakenduseeskirjadega kehtestatavate sätetega. Paragrahvi 20 muudetakse seoses vajadusega viia see kooskõlla Euroopa Ühenduses kehtestatud riigiabi reeglitega.

 

EÜ asutamislepingu paragrahvi 92 kohaselt eristatakse riigiabi, mida loetakse ühisturuga kokkusobivaks ja riigiabi, mida võib ühisturuga kokkusobivaks pidada teatud tingimustel. Vabariigi Valitsuse poolt riigiabi andmise, sellest teatamise ja selle tagasimaksmise korra kehtestamist puutuv lõik tühistatakse.

 

Paragrahvid 21-22 muudetakse seoses vajadusega viia konkurentsiseaduse kooskõlla EÜ asutamislepingu paragrahvi 93 sätestatuga, mille kohaselt tuleb teatada eelnevalt kõigist riigiabi andmise plaanidest.

 

Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetletakse koos valla- ja linnaeelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga.

 

2. Valla- ja linnaeelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Seoses konkurentsiseaduse muutmisega, tuleb muuta ka valla- ja linnaeelarve seadust. Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu paragrahvi 3 kohaselt, mis muudab praegu kehtiva konkurentsiseaduse paragrahvi 21, on valla- ja linnavalitsused kohustatud eelarveprojektis sisalduva riigiabi kohta esitama rahandusministrile riigiabi andmise loataotluse vastavalt rahandusministri poolt kehtestatud riigiabi andmise loataotluse juhendile. Seetõttu tuleb ka valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 11 viia sisse vastav muudatus, mille alusel kuuluks eelarve projekti koostamise hulka ka riigiabi andmise loataotluse esitamise kohutus.

3. Tolliprotseduuri "import vabaks ringluseks" rakendamise eeskirja kinnitamine

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Tolliseaduse alusel kehtestab tolliprotseduuride rakendamise eeskirjad Vabariigi Valitsus. Käesoleval hetkel reguleerib impordi osas seda valdkonda 1993 aastal vastu võetud valitsuse määrus. Seoses 19. jaanuari 1998 kehtima hakanud uue tolliseadusega tuleb kinnitada käesoleva määruse eelnõu ning tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsusse 6. juuni 1995 määrus nr 237.

 

Eelnõu koostamisel lähtuti EL Tollikoodeksi ja selle rakendussätetest tingimusel, et need pole vastuolus Eesti maksuseadustega.

 

Käesolev määruse eelnõu sisaldab järgnevaid olulisi muudatusi: lihtsustatud tollivormistuse kasutamise võimalused; on täiendatud kauba vabastamise tingimusi; täpsustatud tollieeskirjades kasutatavat terminoloogiat ning välja jäetud tolliseaduses sätestatud mõistete defineerimine; välja jäetud kaubadeklaratsiooni esitamist ja aktsepteerimist sätestavad punktid, mida rakendatakse kõikide tolliprotseduuride kohaldamisel; välja jäetud kauba sisseveol tolliformaalsusi reguleerivad punktid; välja jäetud punktid, mis ei puuduta üksnes tolliprotseduuri "import vabaks ringluseks" ning on sätestatud tolliseaduses.

 

Käesoleva määruse eelnõu rakendamine eeldab samaaegselt järgmiste Vabariigi Valitsuste määruste eelnõude rakendamist: "Kaubadeklaratsiooni esitamise ja aktsepteerimise kord", mis on väljatöötamisel ja "Kauba sisseveol tolliformaalsuste läbiviimise kord", mis on samuti väljatöötaisel.

4. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse paragrahvi 31 lõigete 1 ja 2 rakendamine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Käesoleva eelnõu väljatöötamise eesmärgiks on vajadus tagada 21. oktoobri 1998 Riigikogu poolt vastu võetud ja 1. aprillil 1999 jõustuva väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse rakendamine.

 

Seaduse kohaselt otsustab välismaalase suhtes sissesõidukeelu kohaldamise Vabariigi Valitsuse poolt selleks volitatud kollegiaalne organ. samuti on seaduses delegatsiooninorm Vabariigi valitsusele sissesõidukeelu kohaldamise otsustamise ja volitatud kollegiaalse organi liikmete määramise korra kehtestamiseks.

 

Käesoleval ajal reguleerib välismaalastele sissesõidukeelu kohaldamist Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1992 määrus nr 357. Nimetatud määrus sätestab isiku nimekirja kandmiseks iga valitsusasutuse pädevuse. Nimekirja kandmise küsimuse otsustavad ja nimekirjast kustutamise tähtaja määravad valitsusasutustes moodustatud komisjonid. Komisjonide otsuste alusel koostatakse nimekiri, mille pidajaks ja hoidjaks on Kodakondsuse- ja Migratsiooniamet.

 

Käesoleva eelnõu kohaselt moodustatakse sissesõidukeelu valitsustevaheline komisjon Kodakondsuse- ja Migratsiooniameti juures. Komisjoni koosseis kinnitatakse siseministri käskkirjaga.

 

5. Volitatud valitsusasutuste määramine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Määruse eelnõu koostamisel on aluseks võetud kehtiv valitsusasutuste pädevus välismaalaste Eestist väljasaatmise korraldamisel - eelnõu kohaselt volitatakse neid valitsusasutusi, kes senini olid volitatud iseseisvalt tegema välismaalase Eestist väljasaatmise otsust, tegema halduskohtunikule ettepanekut välismaalase väljasaatmiseks ja väljasaatmise otsuse tühistamiseks.

 

Volitatud valitsusasutusteks oleksid eelnõu kohaselt Kodakondsuse- ja Migratsiooniamet, politseiamet, politseiprefektuurid, Piirivalveamet ning selle kohalikud asutused - piirivalvepiirkonnad.

 

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadusest tulenevalt otsustab väljasaadetava väljasaatmislaagrisse paigutamise, väljasaatmislaagrist vabastamise ja väljasaatmislaagris kinnipidamise tähtaja pikendamise halduskohtunik Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse taotlusel ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses sätestatud alustel.

 

Väljasaatmislaagrist kinnipidamise tähtaja pikendamist taotleb ainult Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

Määruse jõustumise ajaks on planeeritud 1. aprill 1999.

6. Riigikaitseliste sundkoormiste rakendamise juhendi kinnitamine

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Esitatava määruse eelnõu aluseks on riigikaitseliste sundkoormiste seaduse paragrahv 9, millega sätestatakse Vabariigi Valitsuse kohustus kehtestada seaduse rakendamiseks vajalikud juhendid ja dokumentide vormid. Kinnitamiseks esitatavas määruse eelnõus antakse seadusest tulenevad täiendava reeglid sundkoormiste rakendamiseks, vormistamiseks ja arvestamiseks volitatud riigiasutuste ja ametnike poolt. Seadusega on ette nähtud riigikaitseliste sundkoormiste voliniku staatus. Juhend täpsustab volinike ja nendest loodud komisjonide ülesanded ja pädevuse.

 

Rahuajal ei ole võimalik ette näha kõiki riigikaitse vajadusi, mida on vaja katta sundkoormiste arvel. Seepärast näeb seadus ette võimaluse sundkoormise kehtestamiseks vahetult sõjaajal, andes selle õiguse kaitseväe juhatajale. Juhend täpsustab kuidas toimub selle õiguse rakendamine.

 

Sundkoormiste juhendi rakendamine nähakse ette eelkõige riigikaitseosakondade, maavalitsuste, valla- ja linnavalitsuste töökohustusena ning täiendavate struktuuriüksuste moodustamist ette ei nähta. Kogu tehnilise töö raskus langeb Kaitseministeeriumile, Kaitsejõudude Peastaabile, kaitseringkondade ja -piirkondade staapidele ning maakondade riigikaitseosakondadele.

7. Kaitseväelaste saatmine ühisõppustele

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Rahvusvahelised õppused "SAREX 99", "International Combat Team Competition 99", "Combined Endeavour99", "US BALTOPS 99", "Cooperative Osprey 99", "Cooperative Bear 99", "Partner Challenge 99" kuuluvad NATO/PFP raamistikku. Eelnimetatud õppustel osalemise kulud kaetakse "Partnership for Peace" programmile ettenähtud vahenditest.

Õppustel osalemine suurendab Eesti kaitseväe koostegutsemisvõimet ja aitab kaasa Eesti koostegutsemisvõimelisuse eesmärkide täitmisele.

Õppus "SAREX 99" on mereväeõppus, mis viiakse läbi 19.-25.04.99 Taanis Taani mereväe juhtimisel.

Õppus "International Combat Team Competition 99" toimub Hollandis 27.-29.04.1999, kus osalevad Euroopa parimad kaitsejõudude, politsei, terrorismivastased ja teised üksused.

Õppus "Combined Endeavour99" toimub 06.-20.06.1999 Saksamaa Liitvabariigis ja selle põhieesmärgiks on testida NATO ja PFP riikide side- ja infosüsteemide koostegutsemisvõimelisust järgides kehtestatud rahvusvahelisi tsiviil- ja NATO-standardeid.

Õppus "US BALTOPS 99" leiab aset 03.-20.06 1999 Läänemere lõunaosas USA mereväe juhtimisel ja selle eesmärgiks on harjutada erinevate mereoperatsioonide läbiviimist ning nende planeerimisprotseduure, samuti õhu- ja pealveetõrjet, merepääste- ja embargooperatsioonide läbiviimist.

Õppus "Cooperative Osprey 99" toimub 07.-16.06.1999 USA-s ning kujutab endast pataljoni tasemel simulatsioonivahenditega rahuvalveõppust.

Õppus "Cooperative Bear 99" viiakse läbi Poolas 07.-11.06.99 ja 01.10.1999 ning koosneb lennuoperatsioonide planeerimisest ja praktilisest lennuoperatsioonist eelnevalt paikapandud stsenaariumi kohaselt.

Õppus "Partner Challenge 99" toimub 12.-26.06.1999 USA-s ning on rühma tasemel väliõppus.

 

8. Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998.a korralduse nr 93-k "Delegatsiooni moodustamine" muutmine

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse korraldusega 3. veebruarist 1998 nr 93-k moodustati delegatsioon Eesti vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vahelise meresõidualase kokkuleppe sõlmimiseks. Korralduse muutmise tingis ühe delegatsiooni liikme lahkumine ametikohalt ning vajadus uue liikme määramiseks.

9. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1998.a korralduse nr 177-k "Eesti Maavarade Komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Seoses uute keerukate informaatika-alaste meetodite kasutuselevõtuga maavaravarude kasutamise korraldamisel on vajalik vastava spetsialisti arvamine komisjoni koosseisu riigiteenistusest lahkunud komisjoni liikme asemel.

 

10. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1997.a korralduse nr 841-k "Piiriesindajate määramine" muutmine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: vastavalt 30.juunil 1994 vastu võetud riigipiiri seadusele korraldavad piirialast koostööd naaberriikidega ja lahendavad piirivahejuhtumeid Eesti piiriesindajad.

 

30. augustil 1994 sõlmitud "Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe piiriesindajate tegevusest ja 20. detsembril 1996 sõlmitud "Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahel piiriesindajate tegevusest määrab Eesti piiriesindajad ja nende asetäitjad Vabariigi Valitsus.

 

Seoses piirivalveametnike rotatsiooniga on muutunud Kagu ja Valga piirivalvepiirkonna juhtivkoosseis ning seetõttu on vaja Eesti ja Läti vahelisele riigipiirile määrata uus piiriesindaja ning Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele uus piiriesindaja asetäitja.

11. Varjupaiga andmisest keeldumine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Siseministeerium teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta varjapaigataotlus rahuldamata.

12. Eesti kodakondsusest vabastamine

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eelnõuga edastatakse Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 21 isiku taotlused Eesti kodakondsusest vabastamiseks.

13. Riigivara müük (Ida-Virumaal Jõhvi vallas Edise külas)

Esitaja: Andres Varik

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Müüa avalikul enampakkumisel Ida-Virumaal Jõhvi vallas Edise küla 15 asuv Ida-Virumaa veterinaarkeskuse põhihoone.

14. Riigivara registrist väljaarvamine

Esitaja: Jaak Allik

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kultuuriministeerium teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku arvata riigivararegistrist välja ministeeriumi valitsemisel olev ning ministeeriumile ning tema valitsemisalas olevatele riigiasutustele avalikuks otstarbeks ega riigivõimu teostamiseks mittevajalik hoone. Hoone asub Tallinnas Tatari 64, selles tegutseb trükikoda Printall.

15. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine (3 korralduse eelnõud):

1) justiitsministri taotlusel

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volitada Justiitsministeeriumi kantslerit Mihkel Oviiri esindama Eesti Vabariigi kostjana kõigis kohtuinstantsides OÜ ESTMOX hagis Eesti Vabariigi vastu mitteeluruumide omandiõiguse tunnistamiseks.

2) siseministri taotlusel

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volitada politseipeadirektorit Harry Tuult esindama Eesti Vabariigi kostjana kõigis kohtuinstantsides AS Stevela hagis Eesti Vabariigi vastu vara väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest.

 

3) kaitseministri taotlusel

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volitada Kaitseministeeriumi kantslerit Tarmo Mändi esindama Eesti Vabariigi kostjana kõigis kohtuinstantsides Balti laevastiku Ehitusvalitsuse ja ASi Fonon vahel ning ASi Fono ja ASi Baltic Group International vahel Tallinnas Marati tee 4a asuvate hoonete osas sõlmitud ostu-müügilepingute kehtetuks tunnistamiseks ning ASilt Baltic Group International Eesti Vabariigi kasuks 885 000 krooni väljamõistmiseks.

 

4) teede- ja sideministri taotlusel

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volitada Teede- ja Sideministeeriumi kantslerit Ruth Martinit esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides tulundusühistu Bitest hagis Eesti Vabariigi ja AS Petkam vastu ostu-müügilepingu tühisuse tunnustamiseks.

 

5) siseministri taotlusel

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volitada Piirivalveameti peadirektorit Tarmo Kõutsi esindama Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides Aleksander Panovi hagis Eesti Vabariigi vastu materiaalse ja moraalse kahju hüvitamise nõudes.

 

Karistusregistrile isiku karistusregistri kaardile kantavate andmete esitamise vormide kinnitamine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: karistusregistri seadus delegeerib Vabariigi Valitsusele karistusregistrile isiku karistusregistri kaardile kantavate andmete esitamise vormide kinnitamise. Lähtudes sellest on Siseministeeriumi poolt välja töötatud ja esitatakse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks eelnimetatud vormid (teatis kriminaalasjas tehtud otsusest; teatis karistusregistrile haldusõigusrikkumise asjas tehtud otsusest; teatis karistusregistrile haldusõigusrikkumise asjas tehtud otsusest).

 

Riigimetsa majandamise keskuse nõukogu liikmete töö tasustamise korra kinnitamine

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: eelnõu koostamisel on arvestatud riigi omandis olevate äriühingute ja sihtasutuste ning metaseaduse alusel moodustatud riigitulundusasutuste juhtimisstruktuuride sarnasusega ja lähtutud nõukogu liikmete töö tasustamisel rahandusministri 26.10.1998 määrusega nr 85 kinnitatud "Riigi äriühingu ja äriühingu, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, ning sihtasutuse, kus ainuasutajaks on riik, nõukogu liikmete töö tasustamise tingimuste ja korraga" sätestatud põhimõtetes.

 

Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1995.a. määruse nr 308 "Õigusaktide kehtestamine korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1995.a. määrusega kinnitati korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt majanduslikke huvide deklaratsiooni vorm ning majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kord.

Seoses uue korruptsioonivastase seaduse jõustumisega kaotab kehtivuse seni kehtinud korruptsioonivastane seadus. Lähtudes eeltoodust ning asjaolust, et Vabariigi Presidendi 17.veebruari 1999 otsusega välja kuulutatud korruptsioonivastases seaduses on sätestatud majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kord ja selle vorm on toodud seaduse lisana, tuleb Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1995.a. määruse nr 308 "Õigusaktide kehtestamine korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks" tunnistada kehtetuks.

 

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996 määruse nr 283 "Sotsiaalministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Sotsiaalministeeriumi põhimääruse muutmine on tingitud ministeeriumi valitsemisalas toimunud muudatustest, struktuuri muutmise ja struktuuriüksuste ülesannete täpsustamise vajadusest ning kantsleri ja asekantslerite tegevuse täpsustamiseks ministeeriumi töö korraldamisel ja koordineerimisel.

 

20. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 1997 määruse nr 75 "Elektrienergia hinna muutmine" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Energiaseaduse jõustumisega 1998. aasta 1. jaanuaril sätestati uus õiguslik alus turgu valitsevate energiaettevõtete poolt müüdava kütuse ja energia hindade kehtestamisel. Kuivõrd vastavalt konkurentsiseaduse paragrahvile 13 on kaubaturgu valitsev ettevõtja juriidiline isik, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest, siis sellest lähtuvalt on Eesti Energia AS kohustatud tema poolt toodetud elektrienergia müügihinna kehtestama kooskõlas energiaseadusega.

Energiaseadusega moodustati majandusministri valitsemisalas tegutsev uus valitsusasutus - Energiaturu Inspektsioon, kelle ülesandeks on energia- ja kütuseturu üle järelevalve teostamine. seaduse paragrahviga 42 delegeeriti Vabariigi Valitsust volitama Energiaturu Inspektsiooni kinnitama turgu valitseva elektrienergiaettevõtja poolt rakendatavaid hindu kuni 31. detsembrini 1999. Volitus Energiaturu Inspektsioonile on antud Vabariigi Valitsuse 19. mai 1998 korraldusega nr 438-k.

Alates 1. jaanuarist 2000 hakkab Energiaturu Inspektsioon kontrollima, kooskõlastama ja kinnitama turgu valitseva ettevõtte poolt müüdava kütuse ja energia hindu energiaseaduse paragrahvi 26 lg 1 p 5 alusel. Seega ei kuulu alates 1. jaanuarist 1998 Eesti Energia poolt müüdava elektrienergia hinna kehtestamine enam Vabariigi Valitsuse pädevusse.

 

Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1998.a määruse nr 63 "Sadama laevaliikluseks avamise korra kinnitamine" muutmine

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1998.a määruse nr 63 "Sadama laevaliikluseks avamise korra" juurde kuuluva sadama laevaliikluseks avamise akti täiendamise vajadus tekkis Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud sadamate avamise riikliku komisjoni töö käigus. Komisjoni ülesandeks on kontrollida sadamate vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kontrolli tulemused vormistatakse sadama laevaliikluseks avamise aktiga.

 

22. Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 1999.a määruse nr 20 "Eesti kaupade nomenklatuuri ja Eesti kaupade nomenklatuuri ning tolliseaduse ja teiste seaduste alusel kehtestatud nomenklatuuride haldamise ja pidamise korra kinnitamine" muutmine

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Eesti kaupade nomenklatuur (EKN) on aluseks tolliseadusest ja teistest seadustest tulenevate nomenklatuuride koostamisel. Impordi- ja ekspordimaksud, kaubandusmeetmed kauba sisse- ja väljaveol määratakse vastavalt kauba kvalifitseerimisele EKN-i klassifitseerimisreeglite kohaselt. EKN-i alusel teostatakse ka väliskaubanduse statistikat.

EKN-i muutmine on vajalik 1. aprillist 1999 jõustuva mootorsõidukiaktsiisi seaduse muutmise seaduse rakendamiseks. On tekkinud olukord, kus mootorsõidukiaktsiisi seaduses on kehtestatud ühe EKN-i alamrubriigi alla palju erinevaid aktsiisimäärasid ning seetõttu vajavad osad alamrubriigid pikemalt lahtikirjutamist. Käesoleva määruse kehtestamine aitab ära hoida arusaamatusi mis tuleneksid EKN-i ja mootorsõidukiaktsiisi seaduse vastuaolust ning hõlbustaks tunduvalt aktsiisi kogumist.

 

23. Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1999.a määruse nr 22 "Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatuse kinnitamine" muutmine.

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Lähtudes Energiaseaduse paragrahvi 15' lõikes 2 sätestatust esitatakse Vabariigi Valitsusele ettepanek muuta Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 1999.a määrusega nr 22 kinnitatud "Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatuse" punkti 3, mille alapunktis 1 on märgitud elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuseks 220-330 kV pingega liinide korral 30 m. majandusministeerium esitab täpsustatud seisukoha, mille kohaselt määruse eelnõus tehakse ettepanek kinnitada elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuseks 220-330 kV pingega liinide korral 40 m.

 

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservfondist:
  1. Rahandusministeeriumile (kohtuotsuse alusel toetuse maksmiseks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu