Sa oled siin

Valitsuse 21.3.2019 istungi kommenteeritud päevakord

20. märts 2019 - 17:48

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaministrit asendav kultuuriminister Indrek Saar, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning keskkonnaminister Siim Kiisler.

Lisainfo: Maria Murakas, 52195721. Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu
Esitaja: tervise- ja tööminister Riina Sikkut
Tüüp: määruse eelnõu

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut teeb valitsusele ettepaneku kehtestada uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, milles on muudetud teenuste piirhindu.

Teenuste piirhindade tõus on tingitud hinnas sisalduva arstide, eriarstide, õdede ning hooldajate palgakomponendi suurendamisest vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel 30. novembril 2018 sõlmitud kollektiivlepingule.

Eesti Haigekassa kõikides teenuste hindades sisaldub alates 1. aprillist 2019 palgakomponent: arstidel 12,40 eurot tunnis (kehtiv 11,35 eurot), eriarstidel 13,40 eurot tunnis (kehtiv 12 eurot); õdedel 7,45 eurot tunnis (kehtiv 6,85 eurot) ja hooldajatel 4,65 eurot tunnis (kehtiv 4,20 eurot).

Teenustes, mis ei sisalda tööjõukulu (näiteks meditsiiniseadmed, ravimid, perearsti kaugusetasu) või mis sisaldavad kõrgharidusega tugispetsialistide (näiteks füsioterapeut, tegevusterapeut, radioloogiatehnik, bioanalüütik) tegevusi, palgakomponenti piirhinnas ei muudeta.

Tervishoiuteenuste loetelus märgitud piirhind hõlmab kõiki tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke kulusid, välja arvatud kulutused teadustegevusele ning õpilaste ja üliõpilaste koolitamine.

Kavandatud muudatuste kulu haigekassa eelarvele on ligikaudu 36,6 miljonit eurot ning sellega on haigekassa eelarves arvestatud.

Määrus jõustub 1. aprillil 2019.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/31f170d5-42c3-4edf-9ed0-3...

2. Eesti kodanike väljaandmine Ameerika Ühendriikidele
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: korralduse eelnõu

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium on esitanud Eestile kirjaliku taotluse kolme isiku väljaandmiseks Ameerika Ühendriikidele.

Isikuid süüdistatakse Ameerika Ühendriikides kokku üheksas süüdistuspunktis aastatel 2017 kuni 2018 toimepandud kuritegudes.

Eestis jaguneb isikute välisriigile väljaandmise menetlus eelmenetluseks justiitsministeeriumis ja riigiprokuratuuris, väljaandmise õigusliku lubatavuse kohtulikuks kontrollimiseks ja täitevvõimu pädevusse kuuluvaks väljaandmise otsustamiseks.

Ameerika Ühendriikide taotlus isikute väljaandmiseks tugineb 8. veebruaril 2006 allakirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelisele väljaandmise lepingule, mille kohaselt kohustuvad riigid teineteisele välja andma isikud, keda taotluse esitanud riik kahtlustab, süüdistab või on süüdi mõistnud kuriteos, mis on mõlema riigi seaduste alusel karistatav vabaduse kaotusega rohkem kui üks aasta või raskema karistusega.

3. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Viru-Nigula vallale (4 Sadama tee kinnistut)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada Viru-Nigula vallale neli Kunda linnas asuvat ettevõtluskeskkonna arendamiseks vajalikku kinnistut müügihinnaga 65% vara harilikust väärtusest, 30 940 euro eest.

Kinnistud asuvad Kunda sadama lõunaosa detailplaneeringu alal, kuhu on kavandatud sadamaterminali krundid laohoonete ja -platside rajamiseks.

4. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017 korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler teeb valitsusele ettepaneku muuta geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu ning arvata sealt välja Eve Veromannn. Uueks liikmeks on ettepanek nimetada Eesti Maaülikooli vanemteadur Evelin Loit.

Geenitehnoloogiakomisjon on geneetiliselt muundatud organismide valdkonnas nõuandev komisjon.

5. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017 korralduse nr 349 „Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar
Tüüp: korralduse eelnõu

Kultuuriminister Indrek Saar teeb valitsusele ettepaneku muuta Eesti Kultuurkapitali nõukogu ja kinnitada see uues koosseisus. Ettepanek on nõukogust volituste lõppemise tõttu välja arvata kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja Are Eller ning uueks liikmeks nimetada Peeter Lusmägi.

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu, mille esimees on kultuuriminister ning liikmed on kultuuriministri, rahandusministri ja sihtkapitali nõukogude nimetatud esindajad.

Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/48df9de4-5f72-4578-9172-3...

6. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile omandi- ja maareformi menetluse kohta koostatud toimikute arhiveerimiseks
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi
Tüüp: korralduse eelnõu

Riigihalduse minister Janek Mäggi teeb valitsusele ettepaneku eraldada Rahandusministeeriumile 37 319 eurot omandi- ja maareformi menetluse kohta koostatud toimikute arhiveerimise tööde lõpetamisega seotud kulude katmiseks 2019. aastal.

Toimikute arhiveerimise kulude katteks eraldati 2015. ja 2017. aastal kokku 709 162 eurot.

2017. aasta lõpuks andsid Pärnu ja Viljandi maavalitsus oma toimikud (89 493) üle rahvusarhiivile. Seoses maavalitsuste likvideerimisega 2018. aastal tegeleb ülejäänud maakondade toimikute arhiveerimise korraldamisega rahandusministeerium.

Tänavu korrastatakse 21 785 toimikut.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/592d58d7-3383-41b6-a39b-2...

7. Eesti kodakondsuse andmine (11 isikut)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku anda Eesti kodakondsus 11-le isikule, kuna nad on täitnud kodakondsuse seaduses ettenähtud kodakondsuse saamise tingimused ning nende suhtes puuduvad kodakondsuse seaduses sätestatud alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

Eelnõus nimetatud isikutest on üks Kõrgõzstani Vabariigi kodanik, üks Läti Vabariigi kodanik, üks Soome Vabariigi kodanik, üks Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi kodanik, üks Türgi Vabariigi kodanik, kaks Aserbaidžaani Vabariigi kodanikku ja neli Venemaa Föderatsiooni kodanikku.

8. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
1) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (V. M.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes on mitmete aastate vältel toime pannud väärtegusid. Isiku karistatus on praeguseks kustunud.

2) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (A. N.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes on toime pannud ka mitmeid väärtegusid.

3) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (S. M.)
Esitaja: siseminister Katri Raik
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseminister Katri Raik teeb valitsusele ettepaneku keelduda kodakondsuse andmisest isikule, kes on mitmete aastate jooksul toime pannud kümneid väärtegusid ning tema karistatus ei ole tänaseks kustunud.

9. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi esitamine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister Sven Mikser teeb valitsusele ettepaneku Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi nimetamiseks.