Sa oled siin

Valitsuse 20.4.17 istungi kommenteeritud päevakord

19. aprill 2017 - 16:38

Valitsuse istung algab Stenbocki majas kell 10. Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas,  rahandusminister Sven Sester ja siseminister Andres Anvelt.

Pressikonverents algab kell 12 Stenbocki maja pressiruumis. Palume kohal olla hiljemalt kell 11.45

Lisainfo: Kateriin Pajumägi, 56 498 580, kateriin.pajumagi[at]riigikantselei[dot]ee

 

1. Arvamuse andmine seaduseelnõude kohta
1) Arvamuse andmine tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE) kohta
Esitaja: rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Riigikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon sooviga jätta ära maagaasi aktsiisitõus ning jätta kehtima praegune aktsiisimäär 40,52 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

Rahandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt jääks eelnõu jõustumisel riigieelarvesse laekumata tulu aastatel 2018-2020 vastavalt 5 miljonit (2018), 10 miljonit (2019) ja 17 miljonit (2020) eurot. Eelnõu koostaja ei ole välja pakkunud rahalist katteallikat.

 

2) Arvamuse andmine kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega keelatakse peibutuspardid (413 SE) kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Riigikogu Eesti Vabaerakonna fraktsioon sooviga kehtestada Riigikogu liikme ja kohaliku omavalitsuse volikogu liikme mandaatide ühitamatus.

16. oktoobrist 2017. aastal kehtima hakkava seadusemuudatuse kohaselt võib Riigikogu liige kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Riigikogu liikmest volikogu liikmetele töötasu ei maksta, küll aga on võimalik hüvitada nende tööga seotud kulutused.

Justiitsministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Ametite ühildamine ei ole vastuolus põhiseadusest tuleneva kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse põhimõtte, võimude lahususe ja tasakaalustatuse printsiibi ning Riigikogu liikme ametite ühitamatuse põhimõttega. Riigikogu liikmed võivad omada kogukonnas reaalset toetajaskonda ning selleks, et volikogu kui esindusorgan saaks kujuneda piisavalt representatiivseks, ei ole ministeeriumi hinnangul Riigikogu liikmetele kõnealuse passiivse valimisõiguse piirang piisavalt põhjendatud.

 

3) Arvamuse andmine Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE) kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Riigikogu liikmed: Igor Gräzin, Arno Sild, Artur Talvik ja Oudekki Loone sooviga muuta Riigikogu alatise komisjoni – Euroopa Liidu asjade komisjoni nime. Eelnõu kohaselt muudetakse Euroopa Liidu asjade komisjoni nimi Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi asjade komisjoniks. Komisjoni pädevust ega ülesandeid ei muudeta.

Justiitsministeerium teeb valitsusele ettepaneku loobuda arvamuse andmisest, sest eelnõu on seotud parlamendi enesekorraldusliku küsimusega.

Valitsuse arvamus tuleb esitada põhiseaduskomisjonile 28. aprilliks 2017.

 

2. Avaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Esitaja: keskkonnaminister Marko Pomerants
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt moodustatakse olemasoleva Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga põhjal Avaste looduskaitseala, et tagada ühtse terviku moodustavatele soo- ja rabakooslustele ühtne kaitse-eeskiri.

Ala kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada ökosüsteemselt Avaste sood ja Kesu raba, neid ümbritsevaid metsi, pärandkooslusi ja -maastikke ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Peamiseks laienemise põhjuseks on raba servadesse jäävate ohustatud liikide esinemisalade liitmine. Võrreldes kehtiva kaitsekorraga asendub Kesu raba piiranguvööndi kaitsekord sihtkaitsevööndi režiimiga, mis toob alal kaasa majandustegevuse keelu. Kogu kaitsealal keelatakse linnujaht ning muule jahile seatakse ajaline piirang 1. veebruarist 31. juulini. Mangu sihtkaitsevööndis algab liikumispiirang alates 1. veebruarist 15. veebruari asemel. Suurendatakse rahvaüritustel osalejate arvu, millest alates on vajalik kooskõlastus. Senise Avaste hoiuala kaitsekord asendub Kesu ja Avaste soo sihtkaitsevööndi ja Sõõrike piiranguvööndi kaitsekorraga. Seni kaitse all mitte olnud aladel hakkab kehtima Avaste soo ja Kesu sihtkaitsevööndi või piiranguvööndite kaitsekord.

Avaste looduskaitseala pindala on 8840,9 hektarit, sellest eramaid 293,2 hektarit, riigimaid 8516,5 hektarit ja katastrisse kandmata maid 31,2 hektarit. Kaitsealune ala suureneb kokku 344 hektari võrra, sellest 131,6 hektarit eramaal, 193 hektarit riigimaal ning 19,4 hektarit katastrisse kandmata maad.

Kaitseala asub Pärnu maakonnas Koonga ja Halinga vallas ning Rapla maakonnas Vigala vallas.

Eelnõu link EIS-is:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/da7e7b23-a5fb-448a-8a0e-36918b180678#lBsbRWNh

 

3. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine perioodide 2014–2020 ja 2007–2013 struktuuritoetustest teavitamise kordade muutmise tõttu
Esitaja: rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt täpsustatakse perioodide 2014–2020 ja 2007–2013 struktuuritoetuse saamisest teavitamise reegleid, seal hulgas logo kasutamist ja logo kujundust.

Logo kasutamise osas täpsustatakse, et partner peab kasutama veebilehel logo ja viidet projekti veebilehele, et eristada sellega ühtlasi tema rolli toetuse saaja omast. Mitme perioodi projektile toetuse saamisel võib kasutada ka 2007‒2013 perioodi logo ehk lisada perioodi 2007‒2013 tahvlile ka perioodi 2014‒2020 projekti tahvli info. Samuti lisatakse, et toetuse abil soetatud või loodud üksikesemed ja dokumendid ei pea olema logoga tähistatud, kui kasutatakse plakatit ning need esemed ja dokumendid ei ole suunatud avalikkusele, osalejatele või sihtgrupile.

Uudse korrana tuleb kasutada logo kujunduses valget piirjoont, kui logo või embleemi teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta. Piirjoont tuleb hakata kasutama pärast eelnõu jõustumist muudatuste ühe kuu möödumisel ostetud või kasutusse saadud objektidel või alustatud ehitusel või muul tegevusel.

Toetusperioodi 2007‒2013 puhul lühendatakse projektijärgset viie aastast teavitamiskohustuse lõppaega projekti elluviimise lõpuni, välja arvatud, kui projekti elluviimise järgselt tuleb panna üles tänutahvel, mis peab olema üleval vara sihtotstarbelise kasutamisaja lõpuni. Samasugune kord kehtib ka 2014‒2020 perioodil. Teavitamisega seotud kulud on kõikides projektides abikõlblikud.

Eelnõu link EIS-is:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f1f9e292-d481-4722-b3c7-35651ec16f5a#01ayDLRi

 

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras võõrandamiseks Saku vallale (Sakus 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee L7 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Marko Pomerants
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harjumaal Saku alevikus asuv 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee L7 kinnistu Saku vallale. Kinnistul asub kergliiklustee.

 

5. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist NATO pataljoni lahingugrupiga seotud täiendavate kulude katteks
Esitaja: rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt eraldatakse Vabariigi Valitsuse reservist 963 230 eurot NATO pataljoni lahingugrupiga seotud täiendavate kulude katteks.

 

6. Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2017. aastaks
Esitaja: rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt kinnitatakse riigi ettevõtete poolt 2017. aasta riigieelarvesse makstavate dividendide summad.

2016. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 93,61 miljonit eurot. Varasematel aastatel on dividendid riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt olnud järgmised: 2015. aastal 143,47 miljonit eurot, 2014. aastal 152,4 miljonit eurot, 2013. aastal 101,2 miljonit eurot, 2012. aastal 116,6 miljonit eurot, 2011. aastal 88,4 miljonit eurot.

Dividendiettepanekute koostamisel on hinnatud äriühingute dividendide maksmise võimekust, arvestades nende järgnevate perioodide prognoositavat rahavoogu ja investeerimisvajadust ning praegust kapitalistruktuuri ja likviidsete vahendite mahtu. Lisaks on lähtutud Statistikaameti rakendatavast nn superdividendi testi metoodikast, mille kohaselt kajastuvad riigieelarve tuluna dividendid, mis ei ületa varade võõrandamisest tekkinud kasumiga korrigeeritud eelmise majandusaasta ärikasumit.

2017. aastaks kinnitatud dividendide summad avalikustatakse pärast nende kinnitamist valitsuses.

 

7. Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmete ametikohale nimetamine
Esitaja: riigihalduse minister Mihhail Korb
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt nimetatakse viieks aastaks 1. maist 2017 kuni 30. aprillini 2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni juhatajaks Taivo Kivistik ning liikmeteks Ulvi Reimets, Angelika Timusk ja Mart Parind.

 

8. Eesti kodakondsusest vabastamine (30 isikut)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseminister teeb ettepaneku vabastada Eesti kodakondsusest 30 inimest. Eelnõus loetletud inimestest 25 elavad püsivalt välisriigis ja soovivad vabastamist Eesti kodakondsusest seoses elukohajärgse riigi kodakondsuse saamisega. Neist 14 elavad Venemaal, viis Soomes, kolm Norras, kaks Rootsis ja üks Saksamaal.

Eelnõus loetletud inimestest 5 elavad Eestis ning 3 neist on saanud Venemaa Föderatsiooni, 1 Norra Kuningriigi ja 1 Soome Vabariigi kodakondsuse.

 

9. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
1) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (A.S.)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt keeldutakse kodakondsuse andmisest inimesele, keda on kahel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes aastatel 2002–2015 on toime pannud 11 väärtegu. Kuigi inimese karistatus kriminaalkuritegude eest on kustunud, on sellest möödunud liiga vähe aega.

 

2) Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (N.P.)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt keeldutakse kodakondsuse andmisest inimesele, keda on kahel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes aastatel 2006–2015 on toime pannud 6 väärtegu. Kuigi inimese karistatus on kustunud, on sellest möödunud liiga vähe aega.

 

10. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a korralduse nr 1083-k „Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine“ muutmine
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eesti Haigekassa nõukogust arvatakse välja Ene Tomberg, kelle teine volituste tähtaeg lõppeb 23. aprillil 2017. Lastekaitse Liidu ettepanekul esitatakse uueks liikmeks Reet Raukas.

 

11. Sisejulgeolekufondi Eesti riikliku programmi heakskiitmine aastateks 2014–2020 uues sõnastuses
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Tulenevalt Euroopa Liidult saadavatest lisavahenditest muudetakse programmi sõnastust. EL vahendites suureneb Eesti eraldis politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahenditest (ISFP) 13 480 269 eurolt 15 353 595 eurole. Lisavahendid suunatakse kuritegevuse ennetamise ja tõkestamise teabevahetuse edendamiseks.

Saadud vahenditest 447 985 eurot läheb liikmesriikide ja/või ELi politseikoostöö infosüsteemide teabevahetuse tõhustamiseks ning 1 425 406 eurot lennureiside broneeringuinfo süsteemi (PNR) ja vastava üksuse (PIU) arendamiseks.

Muudatusega kaasneb ka kohustusliku kaasfinantseeringu suurenemine 624 463,52 euro võrra ajavahemikul 2017−2020.

 

12. Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 27. aprilli 2017. a istungil
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

27. aprillil toimub Luxembourgis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu, mille päevakorras on ainsa päevakorrapunktina Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja astumist käsitlevate Euroopa Ülemkogu suuniste eelnõu. Suunised on kavas kinnitada 29. aprillil toimuval ülemkogu erakorralisel kohtumisel. Ühendkuningriik üldasjade nõukogu ja ülemkogu kohtumisest osa ei võta.