Sa oled siin

Valitsuse 19.01.1999 istungi info ja päevakord

19. jaanuar 1999 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

Algus kell 10.00, Toompeal 19. jaanuar 1999

 1. "Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Kaitsekolledzi kohta" ratifitseerimise seaduse eelnõu
  hr-d R. Mälk, A. Öövel
 2. Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse eelnõu
  hr R. Mälk
 3. Ühistranspordiseaduse eelnõu
  hr R. Vare
 4. Vangistusseaduse eelnõu
  hr P. Varul
 5. Töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu
  pr T. Aro
 6. Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevate seaduste muutmise seaduse eelnõu
  hr M. Opmann
 7. Kohaliku omavalitsuse seaduse eelnõu
  hr P. Aru
 8. Riigivara erastamisprogramm 1999. aastaks
  hr J. Leimann
 9. Ametnike koolituse põhimõtete heakskiitmine
  hr U. Veering
 10. Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine
  hr J. Leimann
 11. Jalatsite märgistamise eeskirja kinnitamine
  hr J. Leimann
 12. Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse rakendamine
  hr J. Allik
 13. Politseiteenistuse seaduse paragrahvis 21 sätestatud toetuste ja kulude arvutamise ja maksmise korra kinnitamine
  hr O. Taal
 14. Vabariigi Valitsuse  26. novembri 1996.a määruse nr. 297 "Siseministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine
  hr O. Taal
 15. Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaid?aani Vabariigi valitsuse vahelise kaubandus- ja majanduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine
  hr R. Mälk
 16. 1999. aastal välisriikides toimuvatel kaalukatel majandusfoorumitel Eesti Vabariigi esindamise kava kinnitamine
  hr R. Mälk
 17. Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise Assotsiatsiooninõukogu otsuse eelnõu assotsieerumislepingu artikli 63 lõike 1 punktide i ja ii ning lõike 2 rakendamiseks vajalike eeskirjade vastuvõtmise kohta  heakskiitmine
  hr R. Mälk
 18. Eesti kodakondsusest vabastamine
  hr O. Taal, pr. A. Veidemann
 19. Elamisloa andmisest keeldumine (6 korralduse eelnõu)
  pr A. Veidemann
 20. Ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel
  hr A. Öövel
 21. Loa andmine kinnisomandi üleandmiseks välismaalasele
  hr O. Taal
 22. 1999. aastal tulumaksuga mittemaksustatavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kinnitamine
  hr M. Opmann
 23. Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996.a korralduse nr 823-k "Raha eraldamine" muutmine
  hr M. Opmann
 24. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:
  1) keskkonnaministri taotlusel
      hr V. Reiljan
  2) siseministri taotlusel
      hr O. Taal