Sa oled siin

Valitsuse 18.5.17 istungi kommenteeritud päevakord

17. mai 2017 - 17:19

Valitsuse istung algab Stenbocki majas kell 10. Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning  justiitsminister Urmas Reinsalu. Pressikonverents algab kell 12 Stenbocki maja pressiruumis. Palume kohal olla hiljemalt kell 11.45

Lisainfo: Kateriin Pajumägi, 56 498 580, kateriin.pajumagi[at]riigikantselei[dot]ee

 

1. Arvamuse andmine alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) kohta
Esitaja: rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Riigikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon sooviga tunnistada kehtetuks lahja alkoholi 2016. aasta lõpus kehtestatud aktsiisimäärade tõusud ja taastada 2015. aastal vastuvõetud aktsiisimäärade tõusud.

Rahandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Alkoholi aktsiisitõusude taastamine 2015. aastal otsustatud tasemele ei aita efektiivselt saavutada alkoholi tarbimise vähendamise eesmärki. Alkoholi täiendava aktsiisitõusu eesmärk on vähendada kange ja lahja alkoholi aktsiisimäärade erinevusi, et suurendada maksutulusid ja piirata alkoholi tarbimist alkoholi liigist sõltuva soodsama aktsiisimäära tõstmise kaudu.

Valitsuse arvamus tuleb esitada rahanduskomisjonile 25. maiks 2017.

 

2. Arvamuse andmine spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kohta
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud 16 Riigikogu liiget Eesti Reformierakonna ja Eesti Vabaerakonna fraktsioonist sooviga siduda olümpia või paraolümpiamängude kuldmedali võitja riikliku toetuse suurus keskmise brutokuupalgaga. Eelnõu järgi on 2018. aasta 1. jaanuarist olümpiavõitja ühe kalendrikuu toetuse suurus 1,3-kordne ja paraolümpamängude võitja toetuse suurus 0,65-kordne keskmine brutokuupalk, mida statistikaameti andmetel maksti eelnenud kalendriaasta III kvartalis. Toetuse uus suurus ei või olla väiksem kehtivast suurusest. 2016. aasta III kvartali keskmine brutokuupalk oli 1119 eurot. Toetust võib taotleda kümme aastat enne vanaduspensioniea saabumist, samuti osalise või puuduva töövõime alusel.

Kehtiva spordiseaduse kohaselt kehtestatakse toetuse määr igaks aastaks riigieelarve seadusega. 2017. aastal on toetuse määr 650 eurot. Toetust määratakse ja makstakse inimesele, kes on Eesti kodanik ning on saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal olümpiavõidu, esindades Eesti Vabariiki. Käesoleval ajal saab riiklikku toetust üheksa olümpiavõitjat ja üks paraolümpiamängude võitja.

Kultuuriministeerium toetab vajadust olümpiavõitja riikliku toetuse suuruse ülevaatamiseks. Tehakse ettepanek, et olümpiavõitjaid ja paraolümpiamängude võitjaid tuleks kohelda võrdselt. Toetuse suuruseks võiks olla 1,3-kordne keskmine palk, kuid arvestades sotsiaalministeeriumi seisukohta, on võimalik ka ühekordne keskmise palga suurune toetus. Rahandusministeerium märgib, et muudatusettepanekud toovad kaasa 2018. aasta riigieelarvele täiendavaid lisakohustusi ligikaudu 150 000 eurot, millel puuduvad katteallikad. Lisaks juhib rahandusministeerium tähelepanu, et riikliku toetuse määra sidumine keskmise palgaga ei ole hea praktika ning suundumus on erinevate määrade alusarvestused siduda lahti keskmisest palgast.

 

3. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 140 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus“ muutmine
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ’
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate inimeste ning tööturuteenuste osutamise registri põhimäärus vajab muutmist seoses tänavu jõustunud välismaalaste seaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatustega, millega võeti üle hooajatöötajate direktiiv (2014/36/EL).

Kooskõlas direktiivi nõuetega anti nende muudatusega ajutiselt Eestis viibivatele ja töötavatele välismaalastele võimalus end registreerida tööotsijana ning saada töövahendusteenust. See õigus laieneb välismaalastele, kelle lühiajaline töötamine ehk töötamine kuni 9 kuud aastas, on välismaalaste seaduse kohaselt registreeritud või kelle töötamise õigus tuleneb välislepingust. Sellised välislepingud on Eestil sõlmitud Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaaga.

Eelnevast tulenevalt nähakse eelnõuga ette, et registrisse kantakse töötu või tööotsija andmed lühiajaliselt Eestis töötamise kohta.

Ühtlasi ajakohastatakse registri põhimääruse teksti ning asendatakse seni registris kasutatud termin „varjupaigataotleja“ sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotleja“, mis on kooskõlas tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse mõistega.

Eelnõu EIS-is:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/3547d185-0b55-40e9-98d6-e91821ae0061#JNtEOXdD

 

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Vihula vallale (Altja külas Kureallika kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Marko Pomerants
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeerium saab nõusoleku anda tasuta Vihula vallale Altja külas Kureallika kinnistu, mille hooned on välja üüritud raske liikumispuudega inimesele. Vihula vald taotleb maad endale, et tagada üürnikule elukoht. Vald on elamule rajanud kaldtee ning plaanib jätkata elukoha kohandamist elaniku liikumispuudele.

 

5. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Viimsi vallale (Pringi külas Kimsi tee 17a asuv kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Marko Pomerants
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeerium saab nõusoleku anda Viimsi vallale tasuta Pringi külas Kimsi tee 17a asuv kinnistu rannaäärseks haljasalaks.

 

6. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (P.P.)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust inimesele, keda on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest ning kes on aastatel 2007-2015 toime pannud 19 väärtegu.

 

7. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (T.M.)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust inimesele, keda on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest ning kes on aastatel 2005-2016 toime pannud 10 väärtegu.

 

8. Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö edendamise kokkuleppele allakirjutamiseks volituse andmine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsus annab riigihalduse ministrile volituse Eesti ja Venemaa valitsuse piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö edendamise kokkuleppele allakirjutamiseks, mille üle on peetud läbirääkimisi alates 2006.aastast. Leping võimaldab lahendada kahe riigi piiriülese koostöö küsimusi, mis puudutavad näiteks reisiliikluse ja kaubavahetuse korraldamist ning hädaolukordadele reageerimist.

Kokkuleppe eelnõu on heaks kiidetud valitsuse 1. augusti 2013 istungil, mil anti allakirjutamise volitus regionaalministrile. Kokkuleppe allkirjastamine on planeeritud Pihkvas peetaval kolmandal piiriäärsete alade foorumil. Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil saadakse kätte viimane teade jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmise kohta.

Eesti ja Venemaa piiriülene koostöö on üks valdkondadest, kus tehniline koostöö on jätkunud pärast 2014. aastal alanud Vene-Ukraina konflikti.

 

9. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Välisminister teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

 

10. Eesti seisukohad 25. mail 2017. a Brüsselis toimuval NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Välisministeerium esitab informatsiooni ja Eesti seisukohad 25. mail toimuva NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumise kohta.

Kohtumine keskendub peamiselt kahele teemale: esiteks, transatlantiline side ja õiglane koormajagamine, mis väljendub kaitsekulutustes, võimearenduses, panustamises operatsioonidesse ja muudesse NATO tegevustesse; teiseks, NATO roll terrorismivastases võitluses.

 

11. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 19. mai 2017. a kohtumisel
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

19. märtsil toimub Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumine, kus aruteluteemadeks on aktuaalsed humanitaarkriisid ja ELi suhted Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega pärast aastat 2020. Lõunalauas arutavad ministrid ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamist. Arenguministrite kohtumisele eelneb 18. mail ühine õhtusöök siseministritega rände välismõõtme teemadel. Eestit esindab kohtumisel välisminister Sven Mikser.

 

12. Eesti seisukohad eurorühma 22. mai 2017. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 23. mai 2017. a istungil
Esitaja: rahandusminister Sven Sester
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

Eurorühmale antakse ülevaade Kreeka abiprogrammi teise ülevaatuse hetkeseisust ja Hispaania abiprogrammi järgsest seitsmendast ülevaatusest. Lisaks tutvustab Euroopa Komisjon kevadist majandusprognoosi ja arutatakse inflatsiooni arenguid euroalas. Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil on päevakorras topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide direktiiv, milles soovitakse jõuda kokkuleppele ja toimub mõttevahetus ettevõtte ühtse maksubaasi direktiivi üle. Samuti on kavas vastu võtta järeldused Euroopa poolaasta raames koostatud makromajanduslikku tasakaalustamatust käsitlevate põhjalike analüüside kohta. Lisaks annavad eesistujariik ja komisjon ülevaate 20.–23. aprillil 2017 Washingtonis toimunud G20 rahandusministrite ja keskpankade juhtide ning Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkohtumistest.