Sa oled siin

Valitsuse 1.8.2019 istungi kommenteeritud päevakord

31. juuli 2019 - 14:00

Stenbocki maja, 31. juuli 2019

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning riigihalduse minister Jaak Aab.

Lisainfo: Maria Murakas, tel. 52195721. Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. aasta määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord“ muutmine
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik 
Tüüp: määruse eelnõu

Kaitseminister teeb valitsusele ettepaneku muuta Kaitseliidu kodukorda, mille järgi nähakse maakaitseringkonna ülesandena ette lisaks korrakaitseorgani ülesannete tegevuses osalemise koordineerimisele ka Kaitseväe ülesannete täitmises osalemise koordineerimist oma vastutusalas ning nendes tegevustes osalemiseks sihtüksuste moodustamist.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7827cca7-e8da-4f0a-9679-1...

2. Kaitseväe täpsemad ülesanded, mille täitmisse võib Kaitseliitu kaasata, ning kaasamise tingimused ja kord
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: määruse eelnõu

30. juunini 2019 kehtinud Kaitseliidu seaduse järgi kaasati Kaitseliit vajaduse korral Kaitseväe korraldatavale õppekogunemisele ja lisaõppekogunemisele. Sellega Kaitseliidu kaasamine Kaitseväe ülesannete täitmisse ka piirdus.

21. veebruaril 2019 Riigikogus vastu võetud ja 1. juulil 2019 jõustunud Kaitseliidu seaduse  muutmise seaduse järgi võib Kaitseliitu tema nõusolekul kaasata edaspidi Kaitseväe ülesannete täitmisse, milleks on riigi sõjaline kaitsmine ja osalemine kollektiivses enesekaitses, valmistumine riigi sõjaliseks kaitseks ning osalemine rahvusvahelises sõjalises koostöös.

Valitsuse määrusega täpsustakse kaasamise ülesanded ning Kaitseliidu kaasamise protsess, seal hulgas kaasatavate isikute ring, kaasamise asjaolud, kaasamise taotlemine, kaasamiseks nõusoleku andmine, alluvus kaasamise korral ning kaasamisest tulenevate kulude katmine.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a7b7b702-5828-447b-97d9-6...

3. Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskiri
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: määruse eelnõu

Keskkonnaminister teeb valitsusele ettepaneku ajakohastada Saaremaa vallas kaitse all oleva Viieristi looduskaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Eesmärgiks on tagada parem metsakoosluste, allikasoode, pinnavormide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Kaitseala pindala on kokku 389,8 hektarit, millest eramaa moodustab 26 hektarit. Kaitseala pindala suureneb riigimetsamaa arvelt kokku 9,9 hektarit. Sihtkaitsevööndi pindala suureneb kokku 61 hektarit, sellest asub eramaal 6,4 hektarit.

Jõesoo sihtkaitsevööndis on ettepanek muuta inimeste liikumispiirangu aega. Keeluaja algus sihtkaitsevööndis nihkub 15 päeva hilisemaks ja keeluaja lõpp kuu aega varasemaks.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/24ba0da0-6aea-4696-a516-b...

4. Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: määruse eelnõu

Keskkonnaminister teeb valitsusele ettepaneku ajakohastada Pärnu maakonnas Lääneranna vallas kaitse all oleva Nehatu looduskaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Eesmärk on kaitsta rannikulõukaid ja Nehatu sood, samuti vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid ning veelindude rändepeatuspaiku. Alalt on leitud 23 kaitsealust liiki.

Kaitseala pindala on 1186 hektarit, millest eramaa moodustab ligi 377 hektarit (sellest 78 ha sihtkaitsevööndis). Alaga liidetakse kõrval asuvad kolm hoiuala ja osa Väinamere hoiualast. Kaitstavat ala laiendatakse metsa kaitseks 23 hektari ulatuses. Samas arvatakse varem kaitse all olnud alast välja 37 hektarit, kuna seal kaitse väärtuslikke liike ei esine.

Võrreldes kehtiva kaitsekorraga leevenevad jahipidamisele seatud piirangud. Edaspidi on lubatud jahipidamine üksnes teatud liikide arvukuse piiramiseks septembrist jaanuari lõpuni. Uue kaitsekorra järgi on linnujaht alal jätkuvalt keelatud ning Muriste sihtkaitsevööndis on liikumispiirangute ajal jaht jätkuvalt keelatud. Muul moel jahipidamist ei piirata.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a0754c9c-bf3b-468b-aaae-a...

5. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine taimetervise valdkonnas
Esitaja: maaeluminister Mart Järvik
Tüüp: määruse eelnõu

Maaeluminister teeb valitsusele ettepaneku muuta kolme valitsuse määrust, millega võetakse üle komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2019/523. Rakendusdirektiiviga omakorda muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta).

Muutmisega ajakohastatakse ja tehakse tehnilisi parandusi:
1) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. aasta määruses nr 176 „Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord”;
2) Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. aasta määruses nr 86 „Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord”;
3) Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. aasta määruses nr 3 „Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord”.

Määruste muutmine ei too ettevõtjale kaasa majanduslikku mõju ega muudatusi halduskoormuses.

Muudatused jõustuvad 1. septembril 2019.

6. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a korralduse nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine” muutmine
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku muuta ministeeriumidelt tulnud ettepanekute alusel Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. aasta korraldust nr 323 „2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine.”

7. Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2015 - 2018
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: aruanne

Riigihalduse minister esitab valitsusele riigi kinnisvara valitsemise koondaruande. Tegemist on riigivaraseadusest tuleneva kohustusega ning ülevaade esitatakse valitsusele iga nelja aasta järel.

8. Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016 määruse nr 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht“ ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008 määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem“ muutmine
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo
Tüüp: määruse eelnõu

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister teeb valitsusele ettepaneku muuta riigi infosüsteemi pidamise regulatsioone. Ettepanek on ajakohastada X-teega (infosüsteemide andmevahetuskiht) liitumist ning võtta senise Riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) asemel kasutusele uus iseteeninduskeskkond. Samuti täpsustatakse päringulogide säilitamise reegleid ning reguleeritakse päringute kasutusstatistika avalikustamist avaandmetena üldistatud ja isikustamata kujul.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c679ec87-131f-4d28-8da4-a...