Sa oled siin

Valitsuse 17.08.1999 istungi info ja päevakord

17. august 1999 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

Algus kell 10.00, Toompeal 17. august 1999

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

1. Kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu

Esitaja: J. Luik

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Seaduse eesmärk on kaitseväeteenistuse kui ühe teenistuse eriliigi aluste, samuti tegevteenistuses olevate isikute õiguste ja kohustuste, teenistussuhte tekkimise, muutumise ja lõppemise alusete määratlemine ning nõuete kehtestamine tegevteenistuses olevate isikute haridustasemele ja kvalifikatsioonile. Erinevalt praegu kehtivast seadusest, kus suurem osa seadusest on pühendatud ajateenistusele, pöörab käesolev eelnõu peatähelepanu isiku teenistuskäigu reguleerimisele ajateenistusse kutsumisest kuni erru saatmiseni. Seaduseelnõu on koostatud koostöös kaitseväe juhatajaga. Seaduseelnõu loob käitseväeteenistusele analoogse aluse töölepingu alusel töötavate isikute ja avalikus teenistuses töötavate isikutega. Olulise uuendusena on seaduses tagatud tsiviilkontroll kaitseväe tegeuse üle.

2. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu

Esitaja: J. Mõis

Tüüp: seaduse eelnõu

Kommentaar: Seaduse muutmise eesmärk on täiendada kehtivat seadust elanike arvamuse väljaselgitamise osas seoses haldusüksuste piiride muutmisega. Eelnõus täpsustatakse elanike arvamuse väljaselgitamise mõistet ja tuuakse ära selle üldised alused. Eelnõus toodud põhimõtte kohaselt toimub enne käesoleva seaduse jõustumistmaavanemale, siseministeeriumile või valitsusele esitatud ning juba menetluses olevate haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nime muutmise taotluste lahendamine senikehtinud alusel ja korras.

3. Patendivoliniku seaduse eelnõu

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: seaduseelnõu

Kommentaar: Seaduseelnõu väljatöötamineon tingitud vajadusest reguleerida patendivoliniku kui vaba elukutse esindaja tegutsemist. Tegutsemine patendivolinikuna (tööstusomandi alase nõustamise ja kliendi esindamisega neis küsimustes) on spetsiifiline erilist väljaõpet nõudev kutsetegevus ja eristatav tegutsemisest traditsioonilise õigusabi osutamisel. Korrastamist vajab ka patendivoliniku äriühingu õigusregulatsioon. Patendivoliniku seaduse eelnõuga sätestatakse patendivoliniku kutsenime omistamine, tegevuse alused (õiguspädevus, kohustused) ja patendivoliniku tegutsemine ettevõtjana ning kliendi ja patendivoliniku vaheliste suhete alused.

4. Kodakondsuse seaduse paragrahvi 32 rakendamine

Esitajad: J. Mõis, K.Saks

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Määrus reguleerib kodakondsuse seaduse paragrahvi 32 täitmist ( mis reguleerib Eesti kodakondsuse saamist enne kehtiva kodakondsuse seaduse jõustumist kehtinud korras ja tingimustel) ning kehtestab korra taotluse esitamiseks, mille alusel enne nimetatud seaduse jõustumist alusetult Eesti kodaniku passi saanud isiku passi taotlemise avaldus loetakse Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduseks.

5. Välismaalasele elamisloa andmiseks nõutava legaalse sissetuleku määrade kehtestamine

Esitaja: J. Mõis

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Legaalse sissetuleku määrade kehtestamise eesmärk on, et tähtajalist või alaliste elamisluba taotlev välismaalane suudab tagada enda Eestis äraelamise. Käesoleva ajani välismaalaste seaduses sätestatud legaalse sissetuleku määrasid kehtestatud ei ole, mille tagajärjel on paljud Eestisse saabunud välismaalased muutunud koormavaks Eesti sotsiaalabisüsteemile.

6. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993.a määruse nr 198 "Eluruumide erastamise korraldamise kohta" muutmine

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Valitsus otsustab eluruumide erastamise korraldamise määruse viia kooskõlla elamureformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadusega. Määrusega sätestatakse eluruumi mõttelise osa suuruse ümberarvestamisel ettenähtud toimingud ja korteriomanike võimalus esitada kaebus ümberhindamise akti peale ning selle kaebuse menetlemine.

7. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1995.a määruse nr 117 "Korteriomandi seadmise korra kinnitamine" muutmine

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Valitsus otsustab eluruumide erastamise korraldamise määruse viia kooskõlla elamureformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadusega.

8. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996.a määruse nr 175 "Mitteeluruumide erastamise korra kinnitamine ja Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1995.a määruse nr 117 muutmine" muutmine

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Valitsus otsustab eluruumide erastamise korraldamise määruse viia kooskõlla elamureformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadusega.

9. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1995.a määruse nr 154 "Mõõteseaduse rakendamine" muutmine

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Lähtudes mõõteseadusest muudab valitsus nimetatud määrust, tunnistades sellega kehtetuks teistes riikides valmistatud mõõtevahendite tüübikinnituste ja taatlustulemuste tunnustamise kord, mõõtevahendite taatlemise kord, taatluskohustuslike mõõtevahendite taatluskehtivusaeg ja mõõtevahendite tüübikinnituse ja taatlemise piirhinnad 1. jaanuarist 2000 ja riigietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord 1. märtsist 2000.

10. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1995.a määruse nr 358 "Nigula looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Käesoleva määruse esitamise on tinginud vajadus viia eeskiri kooskõlla kaitstavate loodusobjektidee seaduse muutmise seadusega.

11. Vabariigi Valitsuse 14. mai 1997.a määruse nr 96 "Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Käesoleva määruse esitamise on tinginud vajadus viia eeskiri kooskõlla kaitstavate loodusobjektidee seaduse muutmise seadusega.

12. Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 1996.a määruse nr 248 "Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine" muutmine

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Käesoleva määruse esitamise on tinginud vajadus viia eeskiri kooskõlla kaitstavate loodusobjektidee seaduse muutmise seadusega Rahandusministeerium esitab valitsusele ülevaate riigi välislaenudest ja kavandatavatest laenuprojektidest aastateks 1999-2000.

13. Ülevaade Eesti Vabariigi välisvõlast ja kavandatavatest välislaenudest aastateks 1999-2001

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Rahandusministeerium esitab valitsusele ülevaate riigi välislaenudest ja kavandatavatest laenuprojektidest aastateks 1999-2000.

14. Hüvitusfondi tegevusest 1998.a. II poolaastal ja Hüvitusfondi tegevuse ümberkorraldamise kavast

Esitaja: Siim Kallas

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Vastavalt Hüvitusfondi seaduse lõikele 1 peab Hüvitusfond kord poolaastas esitama rahandusministri kaudu Vabariigi Valitsusele aruande oma majandustegevuse kohta.

15. Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 1999 korralduse nr 175-k "Raha eraldamine" muutmine

Esitaja: Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: korraldusega eraldati Vabariigi Valitsuse reservfondi humanitaar- ja arenguabiks määratud vahenditest Piirivalveametile 357 000 krooni Tallinna Lennujaama piiripunkti ülema nooremleitnant Harry Kattai lähetamiseks 6 kuuks WEU MAPE (Lääne-Euroopa Liidu Mitmerahvuselise Politsei Nõustajate Grupp) missioonile Albaaniasse. Lähetusega seotud kulud on seni osutunud väiksemaks planeeritutest ning seega on lähetuse pikendamisega seotud kulud võimalik katta Piirivalveametile selleks ettenähtud summast. Välisministeerium peab vajalikuks nooremleitnandi lähetust pikendada. Korralduse vastuvõtmine lähetuse pikendamise kohta ei too kaasa vajadust raha täiendavaks eraldamiseks.

16. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998 korralduse nr 737-k "Asjatundjate komisjoni moodustamine" muutmine

Esitaja: Katrin Saks

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: nimetatud korraldusega loodi rahvastikupoliitikaalaste hinnangute, vajaduste, tegevuskavade ja õigusaktide läbivaatamiseks ning kontseptuaalsete seisukohtade väljatöötamiseks ministrite komisjon. Ettepanek nimetada komisjoni liikmeteks Sotsiaalministeeriumi nõunik Lauri Leppik ja Eesti Üksikvanemate Liidu juhatuse esimees Tiina Ploom.

17. 1999.aasta sisserände piirarvu ületamine 2000.aasta piirarvu arvel (2 korralduse eelnõu)

Esitaja: Jüri Mõis ja Katrin Saks

Kommentaar: 5 isikule elamisloa andmine - neist 3 asuvad elama abikaasade ja 1 vanemate juurde, 1 töötamiseks Eestis töölepingu alusel.

18. Elamisloa pikendamise taotluse erandina esitamise lubamine (2 korralduse eelnõu)

Esitaja: Jüri Mõis ja Katrin Saks

Kommentaar: 26 isiku taotlused erandina elamisloa pikendamiseks.

19. Erandina elamisloa taotlemise lubamine (2 korralduse eelnõu)

Esitaja: Jüri Mõis ja Katrin Saks

Kommentaar: 24 isiku taotlused erandina elamisloa saamiseks.

20. Riigivara tasuta üleandmine

Esitajad: Siim Kallas, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Jõgeva Maavalitsuse valitsemisel olevad Jõgeva Roosi 3a asuvad arhiivihoone, kuuri ja maaüksuse tasuta üleandmine Riigikantselei valitsemisele.

21. Riigimaa hoonestusõigusega koormamine

Esitaja: Heiki Kranich

Tüüp: korralduse eelnõud

1) ASi Eesti Mobiiltelefon kasuks

Kommentaar: 9 maaüksust kogupindalaga 4,3 ha avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta hoonestusõigusega koormammiseks tähtajaga 50 aastat ASi Eesti Mobiiltelefon kasuks nendele maaüksustele üleriigiliste mobiilsidevõrgu antennimastide püstitamiseks.

2) ASi Ritabell kasuks

Kommentaar: Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Ida-Viru Maidla vallas asuva riigimaa pindalaga 2879m2 avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta hoonestusõigusega koormamiseks tähtajaga 50 aastat ASi Ritabell kasuks sellele maaüksusele üleriigilise mobiilsidevõrgu antennimasti püstitamiseks.

22. Riigivara müük (2 korralduse eelnõu)

1) Ida-Virumaal Kohtla vallas Saka külas

Esitaja: Siim Kallas

Kommentaar: teistkordsel eelläbirääkimistega pakkumisel Saka mõisa hoonetekompleks (mõisa peahoone, garaazh ja elumaja).

2) ASi Milstrand pakkumise parimaks tunnistamine

Esitaja: Mihkel Pärnoja

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse 6.04.1999 korralduse 441-k alusel viis majandusministri poolt moodustatud komisjon läbi Harju maakonnas Viimsi vallas Miiduranna külas Randvere teel asuva kinnistu müügi eelläbirääkimistega pakkumisel. Komisjonile esitati tähtaegselt 1 pakkumine, AS Milstrand poolt, mis vastas kõigile esitatud nõuetele.

23. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1999 korralduse nr 379-k "Raha eraldamine" muutmine

Esitaja: Siim Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: 28.06.1999 võttis Riigikogu vastu riigi 1999.a. lisaeelarve, milles kõrvuti teiste kuludega vähendati 8 190 000 krooni võrra Vabariigi Valitsuse reservfondi riigivara võõrandamisest laekunud vahenditest investeeringuteks ettenähtud summasid, mis eraldati Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1999 korraldusega nr 379-k "Raha eraldamine". Sellest tulenevalt esitab Rahandusministeerium korralduse eelnõu VV 18.03.1999 korralduse 379-k muutmise kohta.

24. Raha eraldamine

Esitaja: Siim Kallas

Vabariigi Valitsuse reservfondist

1) Rahandusministeeriumile (alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamiseks)

Kommentaar: Kahju hüvitatakse Erki Lepale ja Sergei Zmitrovitsile. Erki Lepp võeti vahi alla süüdistatuna KrK §2071 lg 3 järgi. Lepp viibis vahi all 126 päeva. Kuulub väljamaksmisele hüvitis vahi all viibimisega tekitatud moraalse ja materiaalse kahju eest ja advokaadi õigusabi kasutamise eest.

Sergei Zmitrovits võeti vahi alla süüdistatuna KrK §-de 141 lg 2 p.1,3,4-1, 207 lg 1, 207-3 lg 1 ja 207-4 järgi. Zmitrovits mõisteti õigeks ja vahi all oli ta viibinud 719 päeva. Kuulub väljamaksmisele hüvitis tekitatud materiaalse ja moraalse kahju eest.

Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist

2) Maa-ametile (tagastamatu toetusena maakorraldustöödeks)

Kommentaar: Keskkonnaministeeriumi taotlusel erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse alusel raha eraldamiseks Maa-ametile tagastamatu toetusena maakorraldustöödeks, sh õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise tööde finantseerimiseks, tagastamise ja ostueesõigusega erastamise nõuetest vabade maade väljaselgitamiseks ning maakorralduse toetusrahadeks.

Vabariigi Valitsuse reservfondi riigivara võõrandamisest laekunud summadest:

3) Tapa Linnavalitsusele (Tapa raudteeviadukti projekteerimiseks ja eeltöödeks) ja Rakvere Linnavalitsusele (Rakvere Põhikooli hoone ja Rakvere Reaalgümnaasiumi hoone renoveerimistööde kulude osaliseks katmiseks)

4) Tori vallavalitsusele (Tori Põhikooli hoone juurdeehituse kulude osaliseks katmiseks)

25. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine (3 korralduse eelnõu)

1) siseministri taotlusel (OÜ Roderick hagis)

Esitaja: Jüri Mõis

Kommentaar: volitada politseiameti peadirektorit Harry Tuult esindama Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides OÜ Roderick hagis Eesti Vabariigi vastu omandiõiguse tunnustamiseks ja asja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks. Hagiavalduse kohaselt ostis hageja ASM Autokeskuse AS-lt sõiduauto, mis oli registreeritud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses. KKP Interpoli osakonna määruse alusel võeti auto võetuse korras OÜ Roderick juhatuse liikme valdusest ära ning koostati auto kohta ekspertiisimäärus. Ekspertiisiakti kohaselt on auto tehasetähis võltsimistunnustega. Kerenumber kuuluvat teisele sõiduautole, mis on kantud rahvusvahelisse varastatud sõidukite andmebaasi ning on väidetavalt Saksamaalt varastatud.

2) keskkonnaministri taotlusel (ALG Liisingu ASi hagis)

Esitaja: Heiki Kranich

Kommentaar: volitada Harju maavanema kohusetäitjat Jaan Marki esindama Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides ALG Liisingu hagis Eesti Vabariigi vastu ostu-müügilepingu tühisuse tunnustamiseks. ALG Liisingu AS, endise nimega EVEA Liisingu AS, omandas 2. juulil 1998 notariaalse ostu-müügilepingu alusel Edgar Tombult ehitised asukohaga Harjumaal Viimsi vallas Püünsi külas Rukkilille t. 7. Hagejale on saanud teatavaks asjaolu, et Edgar Tombu on 18.02.1999 sõlminud Eesti Vabariigiga maa erastamise ostu-müügilepingu, mille kohaselt Eesti Vabariik erastas ostueesõigusega kostjale (E. Tombule) Hajumaal Viimsi vallas Püünsi külas samas asukohas asuvate ehitiste juurde kuuluva maa. Seega muutub E. Tombu hagejale 2.07.1998 sõlmitud notariaalse ostu-müügilepingu alusel kuuluvate ehitiste ning selle aluse ja teenindamiseks vajaliku maa omanikuks.

3) majandusministri taotlusel (Mai Luure hagis)

Esitaja: Mihkel Pärnoja

Kommentaar: Volitada majandusministeeriumi kantslerit esindama Eesti Vabariiki kohtus Mai Luure hagis Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vastu 19. Mai 1992 riigivara munitsipaalomandisse üleandmise akti nr 20/079 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes Tallinna Linnakohtu tsiviilasjas nr 2-4029/22/99.

26. Vabariigi Valitsuse 1999.a. II poolaasta tööplaani täitmisest

Esitaja: Mart Laar, Aino Lepik von Wirén

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: tööplaani täitmise aruanne käsitleb VV 1999.a.II poolaasta ülesannete täitmist, mille tähtajad olid möödunud 31. juuliks 1999. Aruanne on koostatud 5.08.1999.

27. Seisukoha andmine Riigikogu liikmete esitatud lastetoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE) kohta

Esitaja: E. Nestor

Tüüp: seaduse eelnõu

Vaata lähemalt: http://www.riigikogu.ee/ems/plsql/motions.show?assembly=9&id=158

Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse vahelise kaubandus- ja majandussuhete alase kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Valitsus otsustab nimetatud kokkuleppe heakskiitmise, millega lisaks enamsoodustusrezhiimile kaubanduses sätestatakse Eesti ja Gruusia rahvuslik käsitlus teise poole kaupade riigisisesel maksustamisel, maksete teostamise kord, kaupade ekspordi ja imporditehingute kord, transiidivabaduse, infovahetuse kord jm küsimused.

29. Pagulaste seadusest tulenevaid toiminguid sooritavate valitsusasutuste määramine

Esitaja: J. Mõis

Tüüp: määruse eelnõu

Kommetaar: Valitsus otsustab vastavalt pagulaste seadusele nimetatud seadusest tulenevaid toiminguid täitma kodakonsus- ja migratsiooniameti, piirivalveameti kohalikud asutused, politseiameti ja seaduses puudutatud tervisekontrolli osa sotsiaalministeeriumi.

30. Rahvusvahelise mereväeühisõppuse AMBER SEA 99 korraldamine

Esitaja: J. Luik

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommetaar: Nimetatud õppus on Eesti, Läti ja Leedu koostöö raames toimuv merejõudude ühisõppus, mis sisaldab staabi- ja väliõppuse elemante. Idee on riigi kaitse organiseerimine kriisiolukordades, õppusest võtavad osa Läti, Leedu ja Baltroni laevad, Eesti Merevägi plaanib osalemist kahe laevaga. Õppused viiakse läbi Läänemerel, Eesti vetes 18.-25. septembrini. Õppuse läbiviimiseks on ette nähtud raha kaitseministeeriumi eelarves "Partnerlus rahu nimel" programmile mõeldud vahendites.