Sa oled siin

Valitsuse 15.08.2000 istungi info ja päevakord

15. august 2000 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00, Stenbocki majas 15. augustil 2000

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega.

Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Mootorsõidukiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2000 istungi päevakorras oli "Mootorsõidukiaktsiisi seaduse" muutmise seaduse eelnõu. Protokolli nr 31 päevakorrapunktis nr 3 märgitud otsuse kohaselt otsustati nimetatud eelnõu istungil mitte arutada seoses välisministeeriumi sooviga see täiendavalt läbi vaadata. Rahandusministeeriumile tehti ülesandeks esitada eelnõu kahe nädala pärast uuesti arutamiseks valitsuse istungile. Tulenevalt eeltoodust esitab Rahandusministeerium "Mootorsõidukiaktsiisi seaduse" muutmise seaduse eelnõu. Muudatusega täpsustatakse kehtivas seaduses mootorsõidukite aktsiisiga maksustamise korda, maksusoodustusi ja nende saamise kriteeriume ning muudetakse põhimõtteliselt puuetega inimeste poolt kasutusele võetavate mootorsõidukite aktsiisist vabastamise ja sellistelt mootorsõidukitelt makstud aktsiisi tagastamise tingimusi ja korda.

 

2. Majandusraskustes äriühingule riigiabi andmise tingimused

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse "Majandusraskustes äriühingule riigiabi andmise tingimused". Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb 1. veebruaril 1998.a jõustunud Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) artiklitest 68 ja 69. Vastavalt Euroopa lepingu artikli 63 lõikele 2 toimub riigiabi hindamine EÜ asutamislepingu artiklis 92 toodud normide rakendamisest tulenevate kriteeriumide alusel, st juba praegu on Eestil kohustus hinnata riigiabi samadel alustel kui Euroopa Ühendustes. Määruse eelnõu põhimõtted tulenevad dokumendist Ühenduse juhised riigiabi kohta raskustes firmade päästmiseks ja restruktureerimiseks.

 

3. Viisaregistri asutamine ja viisaregistri pidamise põhimäärus

Esitaja: T. Loodus

Tüüp: määruse eelnõu

K: Siseministeerium esitab valitsusele andmekogude seaduse alusel määruse eelnõu "Viisaregistri asutamine ja viisaregistri pidamise põhimäärus". Käesoleva määruse kehtestamisega reguleeritakse viisa taotluste ja väljastatud viisade üle peetavat arvestust, nimetatud andmete töötlemist ning sellega seonduvat. Registri vastutav töötleja on siseministeerium ja volitatud töötlejad Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ning välisministeerium. Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on arvestuse pidamine Eesti kodanike, Eestis elavate välismaalaste ja Eestis registrisse kantud juriidiliste isikute poolt viisakutses esitatud andmete, välismaalase poolt Eesti välisesinduses või Eesti piiripunktis esitatud viisataotluse, viisa pikendamise taotluse, samuti nende taotluste suhtes tehtud otsuste ja väljastatud viisade andmete, viisa vormistamise tehnilise vea parandamise otsuste, viisa tühistamise otsuste andmete ning viisanõudele alluvate välismaalaste piiriületuste andmete üle, tagamaks valitsusasutustele õigusaktides pandud ülesannete täitmine. Registri objektiks on viisakutsete, viisataotluste, viibimisaja pikendamise taotluste, väljastatud viisade, väljastatud viibimisaja pikenduste, viisadele kantud paranduste ja viisade tühistamise andmed.

 

4. "Riikliku kasulike mudelite registri" pidamise põhimäärus

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks "Riikliku kasulike mudelite registri" pidamise põhimääruse. Riiklik kasulike mudelite register on ühetasandiline andmekogu. Registri objektiks on leiutised, millele antakse õiguskaitse. Leiutis saab õiguskaitse kasuliku mudelina registreerimisel riiklikus kasulike mudelite registris. Käesoleval ajal kehtiv registri põhimäärus näeb ette registri pidamise paberkandjal. Esitatud põhimääruse eelnõus on infotehnoloogia arengut arvestades registri pidamine ette nähtud digitaalse andmekoguna, mille juurde kuuluvaid alusdokumente säilitatakse registritoimikus. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Patendiamet.

 

5. Ohutusnõuded taimekaitseseadmete kasutamisel, hoidmisel ja puhastamisel

Esitaja: I. Padar

Tüüp: määruse eelnõu

K: Taimekaitseseaduse alusel kiidab valitsus heaks määruse, mis sätestab taimekaitseseadmete kasutamise, hoidmise ja puhastamise ohutusnõuded. Määruse eesmärk on tagada taimekaitseseadme kasutamise ohutus tervisele, keskkonnale ja varale. Seletuskirja kohaselt peab taimekaitseseade olema nõuetekohane ja evima omadusi, mis on ära toodud seadme tootja poolt kaasa antud vastavusdeklaratsioonis või katsete läbiviimise tulemusena väljastatud vastavussertifikaadis. Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Taimetoodangu Inspektsioon. Käesoleva määruse kehtestamine ei too kaasa täiendavaid kulutusi riigieelarve vahenditest.

 

6. Kaitseliidu eraldusmärgid

Esitaja: J. Luik

Tüüp: määruse eelnõu

K: Kaitseliidu seaduse alusel Kiidab valitsus heaks määruse, millega kinnitatakse Kaitseliidu eraldusmärgid. Vastavalt seletuskirjale loob määruse kehtestamine korrastatud süsteemi Kaitseliidus kasutatavate eraldusmärkide kirjelduste osas. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused eraldusmärkide valmistamiseks kaetakse Kaitseliidu eelarvest.

 

7. Riigi Metroloogiakeskuse tegevuse lõpetamine

Esitaja: M. Pärnoja

Tüüp: määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega lõpetatakse majandusministeeriumi valitsemisalas oleva Riigi Metroloogiakeskuse tegevus. Majandusministeeriumi seletuskirja kohaselt majandusministri nõuandev organ metroloogianõukogu, mis on moodustatud Eesti metroloogiaalase poliitika väljatöötamiseks ja arendamiseks ning kõigi metroloogiaga seotud institutsioonide töö kooskõlastamiseks, arutas 12.oktoobri 1999 koosolekul mõõteteenistuse struktuuri küsimusi ning otsustas algatada Riigi Metroloogiakeskuse tegevuse lõpetamise. Mõõteteenistuse vajalike funktsioonide täitmine korraldatakse "Mõõteseaduse" mõistes aktsiaseltsi Metrosert poolt teenuste osutamise teel.

 

8. "Koostöölepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vahel võitluses narkootiliste, psühhotroopsete ainete salakaubaveo ja kuritarvitamise, terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine koostöölepingule allakirjutamiseks

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välissuhtlemisseaduse alusel esitab välisministeerium valitsusele heakskiitmiseks koostöölepingu eelnõu, mis on vajalik Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise  koostöö tugevdamiseks ja süvendamiseks võitluses narkootiliste ainete rahvusvahelise ebaseadusliku äri, rahvusvahelise terrorismi ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu. Välisministeerium teeb ettepaneku volitada koostöölepingule alla kirjutama siseminister Tarmo Loodust. Seletuskirja kohaselt koostöölepingu sõlmimisega täiendavaid eelarvelisi kulutusi ei kaasne. Lepingu täitmisega seotud kulutused katab vastav institutsioon oma eelarvelistest vahenditest.

 

9. Maa andmine munitsipaalomandisse:

1) Tallinnas Lembitu 5/A.Lauteri 6

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Maareformi seaduse kohaselt otsustab sotsiaalmaa munitsipaalomandisse andmise Vabariigi Valitsus. Keskkonnaministeerium esitab Tallinna Linnavolikogu taotlusel korralduse eelnõu Tallinnas Lembitu 5/ A. Lauteri 6 asuva Lembitu pargi maaüksuse (pindala 8983 m2 , sihtotstarve-üldmaa), andmiseks sotsiaalmaana Tallinna linna munitsipaalomandisse. Vastavalt taotlusele on Lembitu park kui üldkasutatav haljasmaa linnaelanikele olulise puhkeotstarbelise ning keskkonnakaitselise tähtsusega. Seletuskirja kohaselt paikneb munitsipaalomandisse taotletav maaüksus enne 16.juunit 1940 eraomandisse kuulunud 19 endise kinnistu maal, nendest 13 kohta on esitatud kas maa tagastamise või kompenseerimise taotlused. Harju maavanem peab nimetatud maaüksuse munitsipaalomandisse andmist põhjendatuks

 

2) Hiiumaal Kõrgessaare vallas Mägipe külas

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Maareformi seaduse alusel otsustab maa, mis on vajalik kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks, munitsipaalomandisse andmise Vabariigi Valitsus. Keskkonnaministeerium esitab Kõrgessaare vallavolikogu taotlusel korralduse eelnõu Hiiumaal Kõrgessaare vallas Mägipe külas asuva Kõpu majaka maaüksuse (pindala 1,5 ha, sihtotstarve-90% ärimaa ja 10% transpordimaa) andmiseks munitsipaalomandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana. Taotletavale maaüksusele on detailplaneeringu kohaselt ette nähtud välja arendada turismiga seonduv infrastruktuur. Seletuskirja kohaselt paikneb munitsipaalomandisse taotletav maaüksus enne 16.juunit 1940 eraomandis olnud maal, mille kohta ei ole esitatud maa tagastamise, asendamise ega kompenseerimise taotlusi. Hiiu maavanem leiab, et taotlus maaüksuse munitsipaalomandisse andmiseks on seaduslik ja põhjendatud

 

10. Eesti kodakondsusest vabastamine

Esitaja: T. Loodus, K. Saks

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus vabastab Eesti kodakondsusest 43 isikut, kellest 32 isikut on täisealised, kes on sooviavalduse kodakondsusest vabastamiseks esitanud "Kodakondsuse seaduse" paragrahvi 24 lõike 1 kohaselt. Eelnõus nimetatud 11 isikut on alla 15-aastased alaealised, kelle Eesti kodakondsusest vabastamist taotleb tema vanem. Nende isikute sooviavaldused on esitatud "Kodakondsuse seaduse" paragrahvi 24 lõikes 2 sätestatud korras. Eelnõus loetletud isikutest 42 isikut elavad püsivalt välisriigis ja soovivad vabastamist Eesti kodakondsusest seoses asukohariigi kodakondsuse saamisega. 1 isik elab Eestis ning soovib saada Venemaa Föderatsiooni kodanikuks. Siseministeeriumi seletuskirja kohaselt on kõik eelnõus nimetatud isikud  täitnud "Kodakondsuse seaduses" sätestatud tingimused ja puuduvad piirangud  Eesti kodakondsusest vabastamiseks.

 

11. Käibemaksu määra 0% erandkorras rakendamine ja käibemaksu erandkorras tagastamine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Vastavalt Käibemaksuseadusele on Vabariigi Valitsusel õigus lubada erandkorras käibemaksu määra 0% rakendamist kaupade ja teenuste müümisel Käibemaksuseaduse paragrahvi 5 lõikes 4 nimetamata isikutele Euroopa Liidu abiprogrammide ja välisriikide riiklike välisabiprogrammide raames tagastamatu välisabina saadud ning riiklikest välislaenudest eraldatud raha eest. Vastavalt "Käibemaksuseaduse" paragrahvi 14 lõikele 3^1 on Vabariigi Valitsusel õigus lubada erandkorras seaduse paragrahvi 5 lõikes 4 nimetamata isikute poolt Euroopa Liidu abiprogrammide ja välisriikide riiklike abiprogrammide raames tagastamatu välisabina saadud ning riiklikest välilaenudest eraldatud raha eest kaupade ja teenuste ostmisel makstud käibemaksu tagastamist nendele isikutele tehingutelt, mille puhul ei olnud võimalik rakendada "Käibemaksuseaduse" paragrahvi 13 lõikes 3^1 sätestatut. Tulenevalt eeltoodust lubab valitsus erandkorras rakendada käibemaksu määra 0% raamatukaupluse "Krisostomus" poolt kaupade müümisel Tempus Phare programmi raames Tartu Ülikoolile ning lubada erandkorras tagastada Euroopa Ühenduse poolt finantseeritavate projektide raames kaupade ja teenuste ostmisel tasutud käibemaks nimetatud projektide teostajale Tartu Ülikoolile. Projekti raames ostab Tartu Ülikool raamatukaupluselt "Krisostomus" kirjandust

 

12. Käibemaksu määra 0% erandkorras rakendamine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Vastavalt Käibemaksuseadusele on Vabariigi Valitsusel õigus lubada erandkorras käibemaksu määra 0% rakendamist kaupade ja teenuste müümisel "Käibemaksuseaduse" paragrahvi 5 lõikes 4 nimetamata isikutele Euroopa Liidu abiprogrammide  ja välisriikide riiklike välisabiprogrammide raames tagastamatu välisabina saadud ning riiklikest välislaenudest eraldatud raha eest. Tulenevalt eeltoodust lubab valitsus erandkorras rakendada käibemaksu määra 0% IM Arvutid AS poolt kaupade müümisel Euroopa Komisjoni Tempus Phare programmi kaudu finantseeritava projekti raames Tallinna Pedagoogikaülikoolile kogusummas 133000 krooni. Projekti eesmärk on luua projektis osalevas neljas Eesti ülikoolis bakalauruse ja magistri taseme õppeprogrammid multimeedia ja õppesüsteemides. Kuna Tallinna Pedagoogikaülikooli suhtes "Käibemaksuseaduses" sätestatud üldises korras käibemaksu määra 0% rakendamine ei laiene, esitab Rahandusministeerium valitsusele otsustamiseks erandkorras käibemaksu määra 0% rakendamist puudutava korralduse eelnõu

 

13. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1999. a korralduse nr 1279-k "Käibemaksuvabastuse erandkorras andmine" muutmine

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varajasemat korraldust nr 1279-k 30. novembrist 1999.a  "Käibemaksuvabastuse erandkorras andmine", asendades tekstis Rõuge Piimaühistu Tulundusühistuga Jõhvi Piim. Kuna Rõuge Piimaühistu ei täitnud lepingus sätestatud tingimusi, mis puudutab Eesti poolset finantseerimist, siis on Taani pool kooskõlastatult põllumajandusministeeriumiga otsustanud anda kõnealused piimatööstusseadmed Tulundusühistule Jõhvi Piim. Põllumajandusministeerium toetab Ühistu Jõhvi Piim taotlust lubada seadmete erandkorras käibemaksuvabalt importimist

 

14. Raha eraldamine:

Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist

1) Sotsiaalministeeriumile (Tööturuameti projekti "Tööturuteenuste infosüsteem" rahastamiseks)

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab raha eraldamise Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist sotsiaalministeeriumile tagastamatu toetusena 1400000 krooni Tööturuameti projekti "Tööturuteenuste infosüsteem" rahastamiseks. Projekt on vajalik 1. oktoobril 2000 jõustuvate "Tööturuteenuste seaduse" ja "Töötu sotsiaalse kaitse seaduse" rakendamiseks ja viiakse ellu ajavahemikus 18. juulist 2000 kuni 1. juunini 2001.a. Infosüsteemi ellurakendamine võimaldab üle kogu vabariigi pakkuda seadusega ettenähtud tööturuteenuseid, aidates kaasa tulemuslikumale töövahendusele

 

2) Muhu Vallavalitsusele (Muhu Põhikooli õigusjärgsele omanikule tagastatud hoonest ümberasumisega seotud kulude katteks)

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab raha eraldamise valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Muhu Vallavalitsusele tagastamatu toetusena 1260000 krooni suuruse summa Muhu Põhikooli õigusjärgsele omanikule tagastatud hoonest ümberasumisega seotud kulude katteks. Vastavalt Muhu Vallavalitsuse 15.04.98.a korraldusele nr 70 tagastati Muhus Liiva külas asuv pastoraadihoone koos abihoonetega õigusjärgsele omanikule. Põhikooli kasutuses on EELK Muhu Katariina koguduse pastoraadihoone koos abihoonetega alates 1949. aastast, kus käesoleval ajal asuvad osa õppeklasse ja söökla koos köögiga. Probleemilahendusena, kus õigusjärgne omanik soovib tungivalt pastoraadihoonet koos abihoonetega tagasi koguduse kasutusse, peab Muhu Vallavalitsus kõige otstarbekamaks variandiks koolile juurdeehituse rajamist ja koos sellega olemasoleva koolimaja rekonstrueerimist. Muhu Vallavalitsusele on Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1998.a korraldusega nr 691-k "Raha eraldamine" Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist eraldatud 2520000 krooni õigusjärgsele omanikule tagastatud hoonest Muhu Põhikooli ümberasumisega seotud kuludeks

 

Vabariigi Valitsuse reservist

3) Justiitsministeeriumile (mittetulundusühingu Eesti Naabrivalve poolt teostatava turvalisuse uuringu toetamiseks)

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab raha eraldamise oma reservist 100000 krooni suuruses summas mittetulundusühingu Eesti Naabrivalve poolt teostatava turvalisuse uuringu toetamiseks. Mittetulundusühingu Eesti Naabrivalve põhikirjalisteks eesmärkideks on kuritegevuse ennetamine läbi elanikkonna tegevuse, turvalisuse tõstmine kodudes ja ühiskonnas  tervikuna. Käesoleval aastal on plaanis läbi viia turvalisuse uuring, et välja selgitada turvalisuse probleemid erinevates piirkondades ning sellest tulenevalt planeerida ühingu tegevust.

 

15. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:

sotsiaalministri taotlusel (2 korralduse eelnõu)

Esitaja: E. Nestor

Tüüp: 2 korralduse eelnõu

K: Valitsus volitab Harju maavanemat Orm Valtsonit (edasivolitamise õigusega) esindama Eesti Vabariiki tsiviilhagejana kõigis kohtuinstantsides Andres Olbergi kriminaalasjas. Harju Politseiprefektuuri Maardu politseiosakonna menetluses on kriminaalasi kehavigastuste tekitamises. Kuna kannatanu on ravikindlustamata isik, siis tasus Tallinna Keskhaigla poolt esitatud arve Anija Vallavalitsus Harju Maavalitsuselt eraldatud summadest 12577 krooni. Kuna ravikulud summas 12577 krooni tekitati seoses kuriteoga, siis antakse Harju maavanemale volitused Eesti Vabariigi esindamiseks tsiviilhagejana kriminaalprotsessis.

 

Valitsus volitab Harju maavanemat Orm Valtsonit (edasivolitamise õigusega) esindama Eesti Vabariiki tsiviilhagejana kõigis kohtuinstantsides kriminaalasjas nr 99237003982. Harju Politseiprefektuuri menetluses on kriminaalasi nr 99237003982, milles kannatanuks on ravikindlustamata isik. Kannatanu ravikulud 28242 krooni tasuti Harju Maavalitsuselt saadud vahenditest. Kuna ravikulud summas 28242 krooni tekitati seoses kuriteoga, siis antakse Harju maavanemale volitused Eesti Vabariigi esindamiseks tsiviilhagejana kriminaalprotsessis.

 

3) keskkonnaministri taotlusel (Eldor Helemäe hagis)

Esitaja: H. Kranich

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus volitab keskkonnaministeeriumi kantslerit Sulev Varet (edasivolitamise õigusega) esindama Eesti Vabariiki kostjana kõigis kohtuinstantsides Eldor Helemäe hagis Eesti Vabariigi vastu enampakkumise tulemuste kinnitamise tühistamises. Hageja vaidlustab 05.01.2000 Raplas Viljandi mnt 51 toimunud keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud, Juuru vallas Pirgu külas asuva endise Kiigemäe kordoni hoonete, enampakkumise tulemused.

 

16. Kemikaalide käitleja poolt toorainena kasutatavate mootorikütuse ning mootori- ja kütteõli sarnaste toodete ning nende komponentide ja lisandite aktsiisivabastuse kord

Esitaja: S. Kallas

Tüüp: määruse eelnõu

K: Kütuseaktsiisi seaduse alusel kiidab valitsus heaks määruse "Kemikaalide käitleja poolt toorainena kasutatavate mootorikütuse ning mootori- ja kütteõli sarnaste toodete ning nende komponentide ja lisandite aktsiisivabastuse kord". Eelnõu vajalikkus tuleneb 19. juunil 2000 Riigikogu poolt vastu võetud ja 1. septembril 2000 jõustuvast "Kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadusest", millega laiendati "Kütuseaktsiisi seaduse" maksuobjekti, maksustades mootorikütuse ning mootori- ja kütteõli sarnased tooted, nende komponendid ja lisandid ning millega antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada aktsiisivabastuse kord kemikaalide käitlejate poolt toorainena kasutatavatele mootorikütuse ning mootori- ja kütteõli sarnastele toodetele, nende komponentidele ja lisanditele.

 

17. "Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse kokkuleppe koostöö ja vastastikuse abi kohta tolliküsimustes" eelnõu heakskiitmine

Esitaja: T. H. Ilves

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Välissuhtlemisseaduse alusel esitab välisministeerium valitsusele heakskiitmiseks "Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse kokkuleppe koostöö ja vastastikuse abi kohta tolliküsimustes". Kokkulepe loob õigusliku aluse kahe riigi tolliadministratsioonide vaheliseks koostööks, mis on vajalik tagamaks tolliõigusaktide korrakohast järgimist; tolliseadusandluse rikkumistega seotud kuritegevuse vastaseks võitluseks, aga ka kahe riigi vahelise piiriületuse paremaks korraldamiseks eesmärgiga lihtsustada isikute ja kaupade piiriületust.