Sa oled siin

Valitsuse 1.2.18 istungi kommenteeritud päevakord

31. jaanuar 2018 - 16:21

Valitsuse istung algab homme Stenbocki majas kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad pressikonverentsil kell 12 peaministri ülesannetes tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning kultuuriminister Indrek Saar.

 

Lisainformatsioon: Kateriin Pajumägi 56 498 580

 

1. Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Seadust muudetakse, et Eestis saaks kasutusele võtta kõikidele liikmesriikidele kohustusliku Euroopa tagasisaatmise reisidokumendi. Ühtse reisidokumendi kehtestamine lihtsustab Eurooa liimesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike väljasaatmist.

Euroopa tagasisaatmise reisidokument on dokument, mille suhtes kehtivad kõigis liikmesriikides samad turvaelemendid ja tehniline spetsifikatsioon. Seni on illegaalselt riigis viibijate tagasisaatmiseks kasutatud soovituslikku Euroopa Liidu ühtset reisidokumenti.

Eelnõu kohaselt täiendatakse isikut tõendavate dokumentide seaduses väljaantavate dokumentide loetelu Euroopa tagasisaatmise reisidokumendiga, ning antakse selle väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise pädevus politsei- ja piirivalveametile.

Eelnõu link EIS-is:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5582f9e2-303d-44f4-a35a-2f...

 

2. "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2017. aasta aruanne
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar
Tüüp: Aruanne

 

Kultuuriministeerium esitab valitsusele strateegiadokumendi „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" (Kultuur2020) 2017. aasta aruande.  

Aruanne koosneb kahest osast. Esimeses antakse ülevaade kultuuri- ja hariduspoliitika kujundamise ja elluviimise üldpõhimõtetest, kultuuri rahvusvahelistumise tegevustest ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise olulisematest sündmustest. Teises osas kajastatakse arenguid Kultuur2020s nimetatud alavaldkondades.

Kultuuriminister Indrek Saar peab kultuuri aastakõne Riigikogus 14. veebruaril 2018.

 

3. Ametnike teenistuslähetusse saatmist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Määruse muutmisega ajakohastatakse ametnike teenistuslähetusse saatmise korda.

Alates 2005. aastast on ametnike riigisisesel teenistuslähetusel majutuskulu alammäär 13 eurot ja ülemmäär 77 eurot ööpäevas, välislähetusel on alammäär 52 eurot ja ülemmäär 128 eurot ööpäevas. Arvestades 12 aasta jooksul toimunud majutushindade muutust on praktikas tekkinud olukord, kus kehtivate määrade järgi majutust sageli ei leita.

Majutuskulude alam- ja ülemmäärade suurendamise asemel tehakse eelnõu kohaselt ettepanek ametnike teenistuslähetusega seotud majutuskulude määrad kaotada. Seletuskirja kohaselt saab lähetusega seotud majutuskulude piirmäärad näha ette asutuse lähetuste sisekorrareeglitega. Samasisuline muudatus tehakse eelnõu kohaselt ka tegevväelase lähetusse saatmisel ning kaotatakse majutuskulude ülemmäärad, mis on praegu ette nähtud samas summas kui ametnikel.

Määrus on planeeritud jõustuma 1. märtsil 2018.

Eelnõu link EIS-is:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/efaf14f8-52a3-47cb-a18c-e5...

 

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Rae vallale (kuus 11114 Jüri-Vaida tee kinnistut)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Rae vallas asuva kuue 11114 Jüri-Vaida tee kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Rae vallale uue kergtee rajamiseks. Tee valmib 2018. aasta jooksul ja ehituseks saadakse toetust EASi linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmest.

 

5. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Kehtna vallale (Kaerepere külas asuvad kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Kehtna vallas Kaerepere külas asuvate Kaerepere kergliiklustee L1 ja Keava-Kaerepere kergliiklustee L15 kinnistute otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Kehtna vallale. Keava-Kaerepere kergliiklustee L15 kinnistul on 2008. aastal ehitatud jalg- ja jalgrattatee. Kaerepere kergliiklustee L1 kinnistule on kavas rajada Kaerepere alevikku läbiv kergliiklustee.

 

6. Eesti kodakondsuse andmine (T.L.)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseministeerium teeb ettepaneku anda erandina Eesti kodakondsus inimesele, keda on kriminaal- ja väärteokorras karistatud, kuid kelle karistatus on kustunud.

 

7. Eesti kodakondsusest vabastamine (28 isikut)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseminister teeb ettepaneku vabastada Eesti kodakondsusest 28 inimest. Eelnõus loetletud inimestest 24 elavad püsivalt välisriigis ja soovivad vabastamist Eesti kodakondsusest seoses elukohajärgse riigi kodakondsuse saamisega. Neist 11 elavad Venemaal, 6 Soomes, 2 Austrias, 2 Norras, 1 Rootsis, 1 Kanadas ja 1 Madalmaade Kuningriigis.

Eelnõus loetletud inimestest 4 elavad Eestis, neist 3 on saanud Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse ning 1 Saksamaa Liitvabariigi kodakondsuse.

 

8. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (M.V.)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt keeldutakse kodakondsuse andmisest inimesele, keda aastatel 2002-2017 on karistatud 27 väärteo toimepanemise eest. Isiku karistatus ei ole kustunud.

 

9. 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatuste heakskiitmine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt kiidab Vabariigi Valitsus heaks 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta seitse muudatust.

Muudatustega reguleeritakse muuhulgas laevakütuse tarbimise andmete kogumise süsteemi ja reoveereostuse vältimist Läänemere eripiirkonnas. Laevakütuse tarbimisandmete edastamist reguleerib otsekohalduv EL määrus, see mõjutab mõningal määral laevade ja laevaomanike halduskoormust laevakütuse tarbimisandmete kogumisel. Samuti korrigeeritakse lisades ette nähtud tunnistuste vorme (nt reovetega reostamise vältimise tunnistuse vormi, laeva prügiraamatu vormi).

Läänemere eripiirkonnas määratakse uute reoveekogumise heitenõuete jõustumisaeg. Uute rahvusvahelisi merereise tegevate laevade (enam kui 15 inimest vedavad laevad) suhtes jõustuvad reovee heitenõuded alates 1. juunist 2019. a ja olemasolevatele nähakse üleminekuperioodid kuni aastani 2023.

Korraldus jõustub üldkorras. Konventsiooni muudatused jõustuvad eri aegadel, osa 1. septembril 2017. a, osa 1. märtsil 2018. a, ja reovee heitenõuded 1. juunil 2019. a.

 

10. Bioenergia uurimise, arendamise ja esitlemise programmi rakenduskokkuleppe heakskiitmine ja volituse andmine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt kiidetakse heaks OECD-ga seotud Rahvusvahelise Energiaagentuuri bioenergia programmi rakenduskokkulepe. Selle tulemusel saavad Eesti teadlased teha 22 teise riigi teadlastega bioenergia uurimise ja propageerimise alast koostööd. Esmajärgus soovitakse koostööd teha biogaasist ja prügilagaasist saadava energia valdkonnas. Programmi raames loodavas teadlaste võrgustikus jagatakse parimaid praktikaid ja töötatakse välja kaasaegseid innovaatilisi lahendusi. Seeläbi saab arendada Eestis valdkondlikku innovatsiooni ning sellesse kaasatakse ka ettevõtteid.

Programmi töögrupis hakkavad osalema majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Maaülikooli esindajad. Koostööd finantseeritakse praeguseks lõppenud energiatehnoloogia programmi rahaliste vahendite ülejääkidest ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 113 000 euro suurusest sihtfinantseeringust.

Korraldus jõustub üldises korras, rakenduskokkulepe jõustub Eesti suhtes sellele allakirjutamise kuupäeval.

 

11. Kohtu tn 4a asuva maa riigi omandisse jätmine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Reformimata riigimaal Tallinnas Kohtu tn 4a asub hoonestamata maaüksus. Vabariigi Valitsuse andnud 4. novembri 1994. a korralduse kohaselt otsustati nimetatud maaüksus anda tasuta Soome Vabariigi omandisse. Otsuse alusel on aga jäänud tegemata maaüksuse üleandmiseks vajalikud toimingud. Selleks, et maaüksuse saaks üle anda Soome Vabariigile, tuleb enne jätta maa riigi omandisse.

 

12. Rõika tn 47 asuva maa riigi omandisse jätmine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Reformimata riigimaal Tallinnas Rõika tn 47 asub Venemaa Föderatsiooni suursaatkonnale kuuluv elamu koos majandushoonete ja piiretega. Selleks, et maaüksuse saaks anda kasutada Venemaa Föderatsiooni suursaatkonnale, tuleb maa jätta riigi omandisse.

 

13. Suislepa tee 6 asuva maa riigi omandisse jätmine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Reformimata riigimaal Tallinnas Suislepa tee 6 asub Hiina Rahvavabariigi suursaatkonnale kuuluv elamu. Selleks, et maaüksuse saaks Hiina Rahvavabariigi suursaatkonnale kasutamiseks anda, tuleb maa jätta riigi omandisse.

 

14. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute, erivolitustega diplomaatiliste esindajate nimetamine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Välisminister teeb ettepaneku Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute, erivolitustega diplomaatiliste esindajate nimetamiseks.