Sa oled siin

Valitsuse 12.10.17 istungi kommenteeritud päevakord

11. oktoober 2017 - 16:25

Valitsuse istung algab Stenbocki majas kell 10. Tegemist on eelinformatsiooniga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil kell 12 peaminister Jüri Ratas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Lisainformatsioon: Kateriin Pajumägi 56 498 580

 

1. Energiatõhususkohustuse jaotuskava
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Energiatõhususe direktiivi nõuete järgimiseks peab Eesti määrama aastateks 2014-2020 soovitusliku energiatõhususe eesmärgi ehk tarbijate poolt kokkuhoitud energia hulga. Määrusega sätestatakse riigi üldiseks energiatõhususkohustuse mahuks 7101 GWh. Kinnitatakse rakendatavate energiasäästutegevuste ja neid rakendavate asutuste loetelu.

Eesti üldist energiatõhususkohustust täidetakse avaliku sektori ja eelkõige keskvalitsuse tegevustega. Kõige olulisemaks energiasäästu andvaks meetmeks (87,5%) on Euroopa Liidu miinimummääradest kõrgemate energiaaktsiiside ja käibemaksu rakendamine kütustele ja elektrile. Täiendava panuse üldise energiatõhususkohustuse täitmiseks annavad tegevused, mida rahastatakse EL ühtekuuluvuspoliitika fondidest. Nendest on olulisemad kortermajade rekonstrueerimine, toetuste andmine ettevõtete ressursitõhususe suurendamiseks ja tänavavalgustuse kaasajastamine.

Määruses loetletud olemasolevate meetmetega on võimalik täita Eesti üldisest energiatõhususkohustusest 97 protsenti. Kohustuse täismahus täitmiseks on vajalik täiendavate meetmete rakendamine. Meetmete toimivust hinnatakse määruses kirjeldatud vaheperioodide lõppemise järel alates 2017. aastast.

Eelnõu link EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/7b44f115-c7e9-4696-aa3f-aa...

 

2. Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“ muutmine
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Seoses haldusreformiga muutus asustusüksuste liigituse süsteem. Asustusjaotuse muudatuste ettevalmistamise korda lihtsustati ja täpsustati. Ühtlasi annab maavalitsuste sellealased ülesanded rahandusministeeriumile.

Linna koosseisu võivad edaspidi kuuluda ka külad, alevikud ja alevid. Näiteks Pärnu linn, mille koosseisu hakkavad ühinemise järgselt kuuluma Pärnu linn, Lavassaare ja Paikuse alevid, Audru ja Tõstamaa alevikud ning ühinevate Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla 49 küla. Kui uus omavalitsusüksuse liik on linn, siis edaspidi võib selle koosseisus olla ka linn asustusüksusena. Vallasisese linna mõiste kaob, samuti kaotatakse määrusest asumi mõiste.

Omavalitsusüksuste nõustamine ja dokumentide nõuetele vastavuse kontrollimine on edaspidi rahandusministeeriumi ülesanne. Asustusüksuste nimistu kehtestab riigihalduse minister määrusega.

Eelnõu link EIS-is:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/192d5264-7489-4d29-b961-2da70cdabc3d#mdansfk7

 

3. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Kihelkonna vallale (Vilsandi külas asuv kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeerium saab nõusoleku anda tasuta Kihelkonna vallale Saare maakonnas Vilsandi külas asuv kinnistu kultuuriürituste läbiviimiseks, seltsimaja ehitamiseks ning päästetehnika hoiustamiseks.

 

4. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile elamumaa otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Haljala vallale (Haljala alevikus kuus kinnistut)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Haljala vallas Haljala alevikus asuvate kinnisasjade otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Haljala vallale. Kinnistud on vallale vajalikud elamuehituse soodustamiseks.

 

5. Riigivara valitseja määramine (5/10 mõtteline osa Tartus Peetri tn 7 asuvast elamust ja kuurist)
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Rahandusministeerium määratakse riigi poolt päritud vara valitsejaks. Tegemist on Tartus 5/10 mõttelise osaga Peetri tn 7 asuvast elamust ja kuurist.

 

6. Vabatahtliku keskse hankija määramine info- ja kommunikatsioontehnoloogia valdkonna riigihangetes
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Registrite ja infosüsteemide keskus (RIK), siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ja rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT) määratakse keskseteks hankijateks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna riigihangetes. RIKi, SMITi või RMITi poolt korraldatavate kesksete riigihangete ulatus ja tingimused fikseeritakse asutuste vahel sõlmitavas kokkuleppes. Keskse hankimise võimaluse kasutamine on vabatahtlik.

2016. aastast on RIK määratud kohustuslikuks keskseks hankijaks kaasaskantavate arvutite, lauaarvutite, lamekuvarite ja printerite osas.

Eelnõu link EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/cd68b433-7349-4b46-b9ef-55...

 

7. Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Riigi Tugiteenuste Keskus määratakse vabatahtlikuks keskseks hankijaks kõigile valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele. Teenuse osutamise valdkondadest jäetakse välja riigihanked, mille korraldamiseks on valitsus määranud eraldi keskse hankija, ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihanked.

Eelnõu link EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ab191173-c5c9-4f4e-bcbc-10...

 

8. Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduse nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ muutmine
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eesti säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosnev asjatundjate komisjon riigi pikaajalist säästva arengu poliitika analüüsimiseks. Komisjoni teenindab riigikantselei. Eelnõu kohaselt uuendatakse komisjoni liikmeskonda, täpsustatakse ülesandeid ning komisjoni töö muudetakse tähtajatuks.

Kui seni keskendus komisjon eelkõige Eesti säästva arengu eesmärkidele, siis nüüd on komisjoni ülesanne osaleda ka ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide seires ning elluviimises.

Senine komisjoni liikmeskond ei hõlmanud kõigi 17 ülemaailmse säästva arengu eesmärgiga seotud valdkondade esindajaid. Näiteks olid puudu arengukoostöö ja puuetega inimeste teemadega seotud organisatsioonid.

2015. aasta septembris võeti ÜRO-s vastu ülemaailmne „Tegevuskava 2030“, milles sisalduvad säästva arengu eesmärgid hakkasid kehtima 2016. aasta alguses. 17 eesmärki ja 169 alaeesmärki annavad suuna inimeste ja keskkonna kaitseks ning heaolu saavutamiseks. Ülemaailmsed eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele ja nende saavutamist jälgitakse.

 

9. Eesti kodakondsuse andmine (42 isikut)
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsus otsustab 42-le inimesele Eesti kodakondsuse andmise. Nad on täitnud kodakondsuse saamise tingimused ja ei ole alust neile Eesti kodakondsuse andmisest keelduda.

 

10. Volitus Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum kaudu osaluse omandamiseks Aktsiaseltsis Põlva Haigla
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumil lubatakse võrgustada AS Põlva haigla omandades selles enamusosaluse. Nii tagatakse Põlvamaal eriarstiabi kättesaadavus ja kvaliteet. Põlva Haigla AS aktsiad on siiani kuulunud 100 protsendiliselt Põlva vallavalitsusele.

Võrgustumise üks oluline eesmärk on tagada AS Põlva Haigla majanduslik jätkusuutlikkus. 2016. aastal oli Põlva haigla kahjum 8120 eurot, kuid 2017. aastal on prognoositav eelarveline kahjum juba 77 839 eurot. Planeeritav kahjum tuleneb vähenevast teenuste mahust ja kulude kokkuhoiu võimaluste piiratusest. Võrgustumise eesmärk on jõuda optimaalse teenuste paketini ja vältida kahjumit, tagades samaaegselt kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse kohapeal.

 

11. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise täiendavad valdkondlikud teemalehed
 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemade üle arvestuse pidamiseks ja nende läbirääkimiste ettevalmistamiseks on Eesti teiste eesistujariikide eeskujul kasutanud teemalehtede süsteemi. Teemaleht oli kuni eesistumise alguseni perioodiliselt uuendatav planeerimis- ja töödokument, milles määrati kindlaks eesmärgid konkreetse EL teema suhtes ja kirjeldati selle käsitlemisel toimunud muutusi. Eesistujana on meie põhiülesanne olla EL asjade menetlemisel erapooletu vahendaja liikmesriikide seisukohtades ühisosa leidmiseks. Seetõttu kiitis Vabariigi Valitsus 29. juuni 2017. a istungil heaks 366 teemalehes toodud eesistuja eesmärgid.

Teemalehtede kontseptsiooni järgi tuleks eesistumise ajal algatatud Euroopa Komisjoni õigusaktide eelnõude, muude dokumentide ja teemade kohta teemaleht koostada, juhul kui need võetakse menetlusse Eesti eesistumise ajal. Sellest tulenevalt esitatakse Vabariigi Valitsusele täiendavalt teemalehed, mida eesistujana menetlema hakkame.

 

1) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üldasjade valdkonna teemaleht
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üldasjade valdkonna teemaleht puudutab justiitsministeeriumi valitsemisalas olevat määrust Euroopa kodanikualgatuse kohta.

 

2) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise keskkonna valdkonna teemalehed
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise keskkonna valdkonna teemalehed puudutavad keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevat määrust ühise kalanduspoliitika kohta ja otsust, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et sõlmida leping Euroopa Liidu ja ülemaailmse keskkonnasäästliku majanduskasvu instituudi vahel.

 

3) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordivaldkonna teemalehed
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kultuuri- ja spordivaldkonna teemalehed puudutavad kultuuriministeeriumi valitsemisalas olevat määrust Loov Euroopa (Euroopa Liidu noorteorkester) ja otsuseid spordivõistlustega manipuleerimise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni sõlmimise ja spordivaldkonna struktureeritud dialoogi kohta.

 

4) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise majandus- ja rahandusküsimuste valdkonna teemalehed
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rahandusküsimuste valdkonna teemalehed puudutavad rahandusministeeriumi valitsemisalas olevat rakendusotsust seoses trahviga Austriale, äriühingute maksustamist ja finantsabi otsust Gruusiale.

 

5) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise siseküsimuste valdkonna teemaleht
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise siseküsimuste valdkonna teemaleht puudutab siseministeeriumi valitsemisalas olevat Schengeni piirieeskirjade muutmise määrust.

 

6) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste valdkonna teemaleht
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste valdkonna teemaleht puudutab sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevat direktiivi, millega rakendatakse sotsiaalpartnerite kokkulepet muuta direktiivi kooskõlas meretöönormide konventsiooniga.

 

12. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

Oktoobri välisasjade nõukogu päevakorras on Iraan, Põhja-Korea, inimõigused ning Türgi. Lisaks sellele võetakse vastu järeldused Afganistani, EL inimõiguste ja demokraatia tegevuskava, EUAM Iraq tsiviilmissiooni käivitamise, operatsioon Althea mandaadi pikendamise ja Myanmari kohta.

Välisasjade nõukogu eel toimub ministrite mitteametlik kohtumine Venemaa opositsioonijuhi Vladimir Kara-Mursaga, kes annab ülevaate Venemaa sisepoliitikast ning tulevikuväljavaadetest.