Sa oled siin

Valitsuse 12.09.2000 istungi info ja päevakord

12. september 2000 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00, Stenbocki majas 12. septembril 2000

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitajad: Majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: protokolli märgitava otsue eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse ettepanek täiendada toote ohutuse seaduse § 3 lõikega 1^1, mis annab Vabariigi Valitsusele võimaluse kehtestada vajadusel tarbija ohutuse tagamiseks erinevatele toodetele ohutusnõuded ning nendele nõuetele vastavuse tõendamise kord või volitada selleks asjaomast ministrit.

 

2. Kriminaalkoodeksi muutmise seaduse eelnõu

Esitajad: Siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks kriminaalkoodeksi muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga täiendatakse Kriminaalkoodeksi paragrahvi 10 lõiget 2. Selle täienduse tulemusel muutub ähvardamine kasutada lõhkeseadeldist või lõhkematerjali või muud üldohtlikku viisi kuriteoks, mille eest on võimalik kohaldada vastutust ka isikule, kes on vähemalt 13-aastane.

 

3. Riikliku turismiarengukava aastateks 2001-2004 heakskiitmine

Esitajad: Majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Majandusministeerium esitab valitsusele heakskiitmiseks riikliku turismiarengukava aastateks 2001-2004. Turismi arengu riiklikku suunamist ning vastava arengukava koostamist nähakse ette Säästva arengu seaduses. Nimetatud sätte alusel koostatud arengukava eesmärk on kavandada Eesti turismi kui majandusharu tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2001-2004, mis on suunatud jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele turismi ekspordi ning siseturismi arendamise kaudu, arvestades seejuures säästva arengu printsiipe, säilitamaks sotsiaalsete ja majanduslike mõjude tasakaalu ning loodus- ja huviväärsuste kestvust. Eesti turismi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks tuleb suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ja parandada eestit puudutava tursimiteabe kättesaadavust nii siseriigis kui välismaal; suurendada turismitoodete valikut, laiendades turismi geografilist ja hooajalist jaotumist ning tõsta turismitoodete kvaliteeti; täiustada Eesti turismialast logistikat ja juurdepääsuühendusi. Nimetatud tegevused eeldavad avaliku ja erasektori tihedat koostööd ning senisest suuremas mahus investeeringuid infrastruktuuri regioonides, turismiinfosüsteemi väljaarendamiseks ning Eesti kui reisisihi tutvustamiseks. Turismi arendamisele suunatavate investeeringute olulisel suurendamisel ning arengukavas ettenähtud tegevuskava elluviimisel on võimalik aastatel 2001 - 2004 saavutada turismi teenuste ekspordi edasine kasv 7 - 10% aastas.

 

4. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 437 Keskkonnaministeeriumi põhimäärus muutmine

Esitajad: Keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus muudab keskkonnaministeeriumi põhimäärust. Keskkonnaministeeriumis luuakse uus osakond - investeeringute osakond, ülesandega koordineerida keskkonnategevuskavast ja -strateegiast tulenevate investeerimisprojektide ettevalmistamist ja elluviimist, teostada nende otstarbekuse uuringuid ning majandusliku ja keskkonnamõju hindamist, osaleda keskkonnakaitsele antava välisabi ja laenuprojektide ettevalmistamises ja rakendamises. Osakonna koosseisu on esialgselt kavandatud 4 ametikohta. Osakonna 2000. aasta kulutused kaetakse ministeeriumi erinevate osakondade eelarvevahendite arvelt.

 

5. Hasartmänguvõidu väljaandmise tõendi vorm

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätetsatakse hasartmänguvõidu väljaandmise tõendi vorm. Tõendi andmine on vajalik hasartmängu mängijal vastava võidetud summa päritolu tõendamiseks õigusvaidluses, seoses haldustoiminguga või muul juhul.

 

6. 2001. aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks 2001.aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu. Vastavalt riikliku statistika seadusele kinnitab Vabariigi Valitsus igaks aastaks riiklike statistiliste vaatluste loetelu. Jätkatakse riiklike statistiliste vaatluste korraldamise vastavusse viimist Euroopa Liidu nõuetega.

 

7. Eesti kodakondsuse andmine

1) Eesti kodakondsuse andmine

Esitajad: Siseminister Tarmo Loodus, minister Katrin Saks

K: Valitsus otsutab Eesti kodakondsuse andmise Sandu Hubanile. Sandu Huban (sünd 17.02.1968.a) asus Eestisse 1984. a, tema sooviavaldus Eesti kodakondsuse saamiseks võeti menetlusse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Tartumaa osakonnas 7. aprillil 1998.a Kodakondsuse seaduse paragrahvi 6 alusel. Sandu Huban on täitnud kõik Kodakondsuse seaduse paragrahvis 6 toodud tingimused, ta on sooritanud seaduste tundmise eksami, eesti keele oskuse eksami ning omab alates 6. aprillist 1993.a alalist elamisluba. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ei ole tuvastanud Sandu Hubani eluloos Kodakondsuse seaduse paragrahvis 21 toodud asjaolusid, mis välistaksid talle Eesti kodakondsuse andmise.

 

2) Eesti kodakondsuse andmine

Esitajad: Siseminister Tarmo Loodus, minister Katrin Saks Minister Katrin Saks

Tüüp: korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab Eesti kodakondsuse andmise 64 isikule, kes on esitanud sooviavalduse Eesti kodakondsuse saamiseks 1994.aastal varem kehtinud Kodakondsuse seaduse paragrahvi 6 alusel kui isikud, kes registreerisid end Eesti kodakondsuse taotlejatena enne Eesti Kongressi valimisi. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 26.veebruari 1992.aasta otsuse Kodakondsuse seaduse rakendamise kohta punkti 6 kohaselt ei rakendatud varem kehtinud kodakondsuse seaduses sätestatud Eestis elamise ajamäära ja eesti keele tundmise nõudeid isikute suhtes, kes registreerisid end Eesti kodakondsuse taotlejatena enne Eesti Kongressi valimisi. Vastavalt Eesti Kodanike Peakomitee juhendile registreeriti Eesti kodakondsuse taotlejad ühtsetele registreerimislehtedele. Registreerimislehele kanti isiku nimi, sünniaeg ja -koht ning elukoht. Registreeritud taotlejale väljastati vastavasisuline tõend, millele kanti isiku nimi, registreerimisnumber, kuupäev ja registreerija allkiri. Registreerimistõendi registreerimisnumber koosnes 4-kohalisest registreerimislehe numbrist ja kahekohalisest järjekorranumbrist. Kuna järelkontrolli tulemusel selgus, et eelnõus loetletud isikute esitatud registreerimistõendite osas registreerimislehed puuduvad, algatati võimaliku võltsimise tuvastamiseks kriminaalasi nr 94150065, mille menetlus lõpetati 29. mail 1998. a. Riigiprokuratuur tühistas 23. oktoobril 1998. a nimetatud kriminaalasja menetluse lõpetamise määruse ning tagastas kriminaalasja Keskkriminaalpolitsei uurimisosakonnale edasise eeluurimise jätkamiseks. 21. aprillil 1999. a nimetatud asja uurimine peatati Kriminaalmenetluse koodeksi paragrahvi 163 lõike 1 punkti 3 alusel, mille kohaselt võib eeluurimise peatada, kui ei ole kindlaks tehtud isik, kes kuulub kriminaalvastutusele. Tulenevalt asjaolust, et eelmainitud kriminaalasjas pole ühelegi isikule süüdistust esitatud, registreerimistõendite võltsimine aga on faktiliselt tõendamata, edastab Siseministeerium Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu Eesti kodakondsuse andmiseks eelnõus loetletud isikutele.

 

8. Riigivara tasuta üleandmine

Esitajad: Keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev, Saaremaal Ruhnu vallas Ruhnu külas asuv meresidesüsteemi tugijaama maaüksuse (registreeritud Saare Maakohtu Kinnistusameti kinnistusraamatu registriosas nr 8582, pindala 17 926 m^2, katastritunnus 68901:001:0336, riigivara registreerimisnumber 01005118) tasuta üleandmise teede- ja sideministeeriumi valitsemisele.

 

9. Maa riigi omandisse jätmine

Esitajad: Riigisekretär Aino Lepik von Wirén

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus otsustab Riigikantselei ettepanekul Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Rakvere 14 asuva hoone alune ning selle teenindamiseks vajalik maa (pindalaga 1173 m^2, sihtotstarve -sotsiaalmaa) riigi omandisse jätmise. Nimetatud hoones asub minister Katrin Saksa Ida-Virumaa esindus. Maaüksusel asuva administratiivhoone valitseja on vastavalt Rahandusministeeriumi 25.10.1999 õiendile nr 60-2-9/2540 Riigikantselei. Jõhvi Linnavalitsus on andnud nõusoleku eelnimetatud maaüksuse riigi omandisse jätmiseks 20.06.2000 korraldusega nr 414.

 

10. Raha eraldamine

1) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Ida-Virumaa Päästeteenistusele ja Tartumaa Päästeteenistusele rabatulekahjude ja metsatulekahju kustutustöödel rakendatud isikute töötasustamiseks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus eraldab oma reservist 45261 krooni suuruse summa, millest 5461 krooni Ida-Virumaa Päästeteenistusele Illuka rabatulekahju kustutustöödel ning 39800 krooni suurune summa Tartumaa Päästeteenistusele Uderna metsatulekahju ja Sangla rabatulekahju kustutustöödel rakendatud isikute töötasustamiseks ja sotsiaalmaksu tasumiseks.

 

2) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Tartu Maavalitsusele Sangla rabatulekahju ja Uderna metsatulekahju kustutustöödel tekkinud kulude hüvitamiseks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

K: Valitsus eraldab oma reservist 52 045 krooni suuruse summa Tartu Maavalitsusele Sangla rabatulekahju ja Uderna metsatulekahju kustutustöödel tekkinud kulude hüvitamiseks, sellest riigi päästeasutustele 28924 krooni, omanikele tulekustutustöödel ainete, materjalide ja muude vahendite kasutamisel tekkinud kulude hüvitamiseks 16224 krooni ning tulekustutustöödel rakendatud isikute toitlustamise kulude hüvitamiseks 6897 krooni.

 

3) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Sotsiaalministeeriumile tööhõivega seotud probleemide lahendamiseks vajalike projektide rahastamiseks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

K: Valitsus eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise sotsiaalministeeriumile tagastamatu toetusena 723000 krooni suuruse summa tööhõivega seotud probleemide lahendamiseks vajalike projektide rahastamiseks, kusjuures: 1) Harju Maavalitsuse projektile "Ida-Harjumaa pikaajaliste töötute taaslülitamine tööhõivesse" 213000 krooni; 2) Harju Maavalitsuse projektile "Lääne-Harjumaa pikaajaliste töötute taaslülitamine tööhõivesse" 230000 krooni; 3) MTÜ Tartu Kristlik Kodu projektile "Julgelt tööturule" 200000 krooni; 4) Tartu Noorte Naiste-Noorte Meeste Kristliku Ühingu projektile "Tartu Noorte Tööbörs-Infokeskus" 80000 krooni.

 

4) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist keeris- ja rahetormide tekitatud kahjustuste kompenseerimise kulude osaliseks katmiseks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

K: Valitsus otsustab oma reservist 3697587 krooni suuruse summa eraldamise kohta keeris- ja rahetormide poolt tekitatud kahjustuste kompenseerimiskulude osaliseks katmiseks Alatskivi, Haljala, Maidla, Pala, Tartu, Urvaste, Vara ja Ülenurme vallavalitsustele ja Kohtla-Järve Linnavalitsusele. Erakordselt tugev keeris- ja rahetorm põhjustas 29. mail 2000 mitmes maakonnas kahju, mille kompenseerimiseks on siseministeeriumi, maavalitsuste ja vallavalitsuste poolt esitatud vallavalitsuste, äriühingute, talunike ja eraomanike taotlusi kokku 4, 9 miljoni krooni ulatuses.Rahandusministeeriumile saadetud ekspertiisiaktide menetlemisel täpsustus taotletav kogusumma 3,7 miljonile kroonile. Rahandusministeerium on eelnõule lisanud kaks eriarvamust: 1)esimese arvamuse kohaselt loodusõnnetusest tekitatud kahju hüvitamise ettepanekute tegemisel on rahandusministeerium lähtunud põhimõttest rahuldada ainult eraisikute poolt esitatud taotlused elumajadele ja abihoonetele tekitatud kahju kompenseerimiseks ning esitab eelnõu I alternatiivi 2690703 krooni eraldamise kohta; 2)eelnõule lisatud eriarvamuses on rahandusministeerium seisukohal, et keeris- ja äikesetormide poolt tekitatud kahju hüvitamise ettepaneku tegemisel peaks riik Vabariigi Valitsuse reservi vahenditega toetama ainult elumajade ja abihoonete hädavajalikku avariiremonti. Äriühingute ning vallavalitsuste taotlusi ei tuleks rahuldada, sest Rahandusministeeriumi arvamuse kohaselt võib vara mittekindlustamist antud juhul käsitleda hooletusena ning sellest tulenevalt võetud riskina. Sellest tulenevalt on Rahandusministeerium esitanud eelnõu II alternatiivi 807 211 krooni eraldamise kohta.

 

11. Loomakaitseseaduse eelnõu

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: protokolli märgitava otsue eelnõu

K: Valitsus otsustab loomakaitseseaduse eelnõu heakskiitmise ja parlamenti saatmise. Loomakaitseseaduse eelnõu väljatöötamise vajadus on tingitud kehtiva Loomakaitseseaduse nõuete täpsustamise vajadusest. Kuna muuta tuli enamus kehtiva seaduse sätteid, on Põllumajandusministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga välja töötanud uue Loomakaitseseaduse eelnõu. Seaduseelnõus on sätestatud loomade kaitse inimese tegevuse või tegevusetuse eest, sealhulgas loomade kaitse nende tapmisel, hädatapmisel ja hukkamisel, loomkatsete läbiviimiseks kasutatavate katseloomade (ka geneetiliselt muundatud loomade) kaitse,samuti loomade kaitse nende transportimisel ja veterinaarse menetluse läbiviimisel. Seaduse rakendamisega kaasnevad lisakulud Põllumajandusministeeriumi eelarvest loomkatsete läbiviimise loakomisjoni tegevuse finantseerimiseks. Seaduse jõustumise ajaks on ette nähtud 1. juuli 2001.

 

12. Loomade ja loomsete saaduste, toidu ja toidutoorme, söötade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioonis (CITES) loetletud kaupade impordiks ja ekspordiks lubatud piiripunktide loetelu kehtestamine ning nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ja ekspordiks ettenähtud piiripunktidele

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätestatakse loomade ja loomsete saaduste, toidu ja toidutoorme, söötade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioonis (CITES) loetletud kaupade impordiks ja ekspordiks lubatud piiripunktide loetelu kehtestamine ning nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ja ekspordiks ettenähtud piiripunktidele. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 389 Loomade ja loomsete saaduste, toidu ja toidutoorme, söötade, taimede ja taimsete saaduste ning loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES) aluste kaupade impordiks ja ekspordiks lubatud piiripunktide loetelu kehtestamine ning nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ja ekspordiks ettenähtud piiripunktidele sätestati veterinaar- ja toidu- ning fütosanitaarjärelevalve alla kuuluva kauba impordiks ja ekspordiks ettenähtud piiripunktid ja kaubapositsioonid, milliseid võib nende kaudu importida ja eksportida. Et muuta veterinaar- ja fütosanitaarjärelevalve piire selgemaks ja esitada ainult nende teenistuste järelevalve ala puudutavad nõuded, on esitatud määruse eelnõu koostatud üksnes veterinaar- ja toidujärelevalve teostamiseks mõeldud piirpunktide töö reguleerimiseks ja neile ehituslike nõuete kehtestamiseks. 15. märtsil 2000. a vastu võetud Taimekaitseseaduse alusel on kavas käesoleva määrusega samaaegselt kehtestada eraldi määrus, mis kehtestab piiripunktide loetelu, mille kaudu võib fütosanitaarjärelevalve alla kuuluvaid kaupu sisse ja välja vedada, järelevalve alla kuuluvate kaupade loetelu ning nõuded fütosanitaarjärelevalvet teostavatele piiripunktidele.

 

13. Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidB heaks määruse, millega sätestatakse piiril asuvate tollipunktide, mis on ette nähtud taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks, loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded. Määrus sätestab piiripunktide loetelu, millede kaudu on lubatud Taimekaitseseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud toodete sissevedu. Seletuskirja kohaselt ei too määruse kehtestamine kaasa täiendavaid kulutusi riigieelarve vahenditest taimetervisliku järelevalve teostamiseks, küll aga on vajalikud investeeringud tollipunktide nõuetele vastavusse viimiseks.

 

14. Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätestatakse piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu. Määrusega sätestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad läbima taimetervise kontrolli piiril, ja seostuse Eesti kaupade nomenklatuuri kaubapositsioonidega. Lisaks on toodud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis sisseveol Eesti Vabariiki peavad olema varustatud rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni nõuete kohase fütosanitaarsertifikaadiga.

 

15. Taimekaitsevahendite ohutu kasutamise eeskiri

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätestakse taimekaitsevahendite ohutu kasutamise eeskiri. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis tagavad taimekaitsevahendi kasutamise maksimaalse ohutuse inimese tervisele, keskkonnale ja varale.

 

16. Taimekaitsevahendi pakendile ja märgistusele (etiketile) esitatavad nõuded

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätestatakse taimekaitsevahendi pakendile ja märgistusele (etiketile) esitatavad nõuded. Taimekaitsevahendites sisalduvad toimeained on mürgisuse astmelt erinevad ning seetõttu peab taimekaitsevahendipakendi märgistus andma täpse teabe taimekaitsevahendi kasutamiseks viisil, mis väldib kahju tekkimise keskkonnale, tervisele ja varale. Küsimus oli arutusel valitsuse 1. augusti 2000. a istungil. Protokolli nr 34 päevakorrapunkti nr 4 kohaselt otsustati eelnõu mitte käsitleda seoses vajadusega kooskõlastada see täiendavalt keskkonnaministeeriumiga, arutades nimetatud eelnõu valitsuse istungil kahe nädala pärast.

 

17. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord

Esitajad: Sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätsetatakse tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord. Määruses täpsustatakse tööandja kohustusi tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimisel ja registreerimisel. Samuti sätestatakse Tööinspektsiooni ülesanded tööõnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolude uurimisel ning järelevalve teostamisel. Esimest korda oli küsimus tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise korra kohta päevakorras Vabariigi Valitsuse 11.07.2000 istungil. Protokolli nr 31 päevakorrapunktis nr 13 märgitud otsuse kohaselt otsustati majandusministri seisukohta arvesse võttes valitsuse istungil küsimust mitte arutada. Sotsiaalministrile tehti ülesandeks esitada määruse Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord eelnõu 3 nädala pärast uuesti valitsuse istungile. Teist korda arutati küsimust Vabariigi Valitsuse 29.08.2000 istungil.Protokolli nr 40 päevakorrapunktis nr 3 märgitud otsuse kohaselt nõustuti sotsiaalministri Eiki Nestori ettepanekuga lükata sotsiaalministeeriumi poolt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 24 lõike 6 täitmiseks esitatud tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise korda käsitleva määruse eelnõu arutelu üks nädal edasi. Vaidlusalune küsimus, mis käsitleb tööõnnetuse uurimist Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni poolt on sätestatud määruse eelnõu paragrahvis 5. Käesoleva istungi materjalidele lisatud kooskõlastuskirjad on võetud Vabariigi Valitsuse 11.07.2000 istungi materjalide juurest.

 

18. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996. a määrusega nr 160 kinnitatud "Vabariigi Valitsuse reglemendi" muutmine

Esitajad: Riigisekretär Aino Lepik von Wirén

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega muudetakse Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996.a määrusega nr 160 kinnitatud Vabariigi Valitsuse reglementi. Vabariigi Valitsuse reglemendi muutmise vajadus on tingitud riigi infosüsteemide töö koordineerimise üleandmisest Riigikantseleilt Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalasse ning sellest tulenevast muudatusest Riigikantselei struktuuris.