Sa oled siin

Valitsuse 11.6.20 istungi kommenteeritud päevakord

10. juuni 2020 - 17:59

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte.

Valitsuse pressikonverentsid toimuvad ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis (Suur-Ameerika 1). Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratase kõrval siseminister Mart Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.

Nakkuse leviku ohu vähendamiseks palume toimetustel kasutada „Valitsuse uudiste“ YouTube’i kanali videoülekannet ning briifingu ajal küsimuste esitamiseks kommunikatsioonikeskuse pakutavaid digitaalseid kanaleid, mille kohta saab täpsemat infot press[at]riik[dot]ee.

 

1. Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Eelnõu eesmärk on muuta töövaidluskomisjoni (TVK) kaasistujate töö tasustamise põhimõtteid.

Töövaidluskomisjoni istungil peab osalema kaks kaasistujat: töötajate ja tööandjate esindaja. Kaasistujate osalemise eesmärk on sarnaselt rahvakohtunikega näha töövaidluse lahendamisel töövaidlusasja eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist, arvestades seejuures töötajate ja tööandjate vaatenurga eripära kohtades, kus need on töövaidlusasja lahendamisel olulised. Kaasistujatele makstava tasu arvutamise alused on olnud 2013. aastast muutmata ning kehtiva korra alusel on kaasistujatele makstav tasu madalam tunnitasu alammäärast. See pärsib töötajate ja tööandjate soovi panustada TVK töösse töövaidluste lahendamisel.

Eelnõu kohaselt võrdsustatakse kaasistuja tasu tunnitasu alammääraga, mis käesoleval aastal on 3.48 eurot. Praegu arvestatakse kaasistujate tasu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel, mille kohaselt on tunnitasu 3.07 eurot. Samuti hakatakse edaspidi tasustama TVK kaasistujate tööd istungi ettevalmistamise aja eest, praegu makstakse tasu vaid istungil osalemise aja eest.

Lisaks tehakse eelnõu kohaselt ka muudatusi, mille eesmärk on õigusselguse huvides kehtivat korda täpsustada ja täiendada. Näiteks täpsustatakse, mitu isikut saavad TVK-sse pöörduda ka ühisavaldusena ning täiendatakse võimalusega istungeid läbi viia videosilla vahendusel.

Seaduse vastuvõtmisel suureneb kaasistujatele makstava tasu kulu 2020. aastal 3650 euro võrra. Muudatuse jaoks on vahendid eraldatud tööinspektsiooni 2020. aasta eelarvesse. Vastavalt töötasu alammäära iga-aastasele muutumisele, tuleb edaspidi eraldada täiendavad vahendid Tööinspektsiooni eelarvesse kaasistujate tasudeks. Sotsiaalministeerium esitab taotluse koos lisavajadustega riigi eelarvestrateegia 2021–2024 protsessi.

Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras.

 

2. Arvamuse andmine välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevandamine) eelnõu (192 SE) kohta
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Riigikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon eesmärgiga pikendada välistööjõu töölubasid.

Siseministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada.

 

3. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 "Arhiivieeskiri" muutmine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Eelnõu eesmärk on kaasajastada digitaalse teabe loomise ja säilitamisega seotud nõudeid.

Eelnõu kohaselt täiendatakse arhiivi moodustamise põhimõtteid ja määratletakse, et ka andmekogudes, sh riigi infosüsteemi haldussüsteemis olevates andmekogudes olevat teavet käsitletakse dokumentidena ning arhiiviväärtuslikku osa nendest arhivaalidena. Dokumentidena käsitletakse teavet, millega saab tõendada fakte või tegevusi ja sellised dokumendid määrab iga asutus ise. Arhiiviväärtuslikke andmekogusid ja arhivaale selgitab välja avalik arhiiv hindamisega.

Eelnõuga laiendatakse arhiivivormingute loetelu. Võrreldes kehtiva loeteluga on lisatud näiteks tabelite, esitluste, e-kirjade arhiivivormingud, täpsustatud PDF vormingu versioone püsivaks säilitamiseks. Arhiivivormingutena on edaspidi kasutatavad ka sellised laialt levinud kontoritarkvara vormingud nagu DOCX, XLSX ja PPTX.

Eelnõu kohaselt ei pea arhiivimoodustaja enam arhiiviskeemi ja arhiivinimistut avaliku arhiiviga kooskõlastama. Arhiivi korrastamine ja kirjeldamine toimub eelnõu kohaselt arhivaalide üleandmise käigus.

 

4. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2016. a määruse nr 150 "Turba kaevandamise aastamäär ning kriitilise ja kasutatava varu suurus" muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Muudetakse kahe maakonna kaevandada lubatud turba aastamäärasid.

2017. aastal toimunud Eesti omavalitsuste haldusreformi tagajärjel muutusid Lääne maakonna ja Pärnu maakonna piirid. Kõverdama turbatootmisala liikus Lääne maakonnast Pärnu maakonda. Seega tuleb Kõverdama turbatoomisalale maksimaalne lubatud turbakaevandamise maht 20 000 tonni maha arvata Lääne maakonna aastamäärast ja juurde liita Pärnu maakonna aastamäärale.

 

5. Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt kinnitatakse teaduspoliitika komisjoni koosseis järgmiseks kolmeks aastaks. Teaduspoliitika komisjon on valdkonna eest vastutava ministri nõuandev organ. Komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

Komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister ning aseesimees kõrghariduse ja teaduse asekantsler. Uues koosseisus on liikmeid 16 senise 21 asemel. Senisest koosseisust jätkavad Jüri Jõema, Henry Kattago, Andres Koppel, Ülo Niinemets, Kristjan Vassil, Renni Vienthal. Uued liikmed on Ülle Jaakma, Mario Kadastik, Jaanus Karv, Innar Liiv, Viljar Lubi, Peeter Raudsepp, Erle Rikmann, Marek Tamm, Aivar Usk ja Urmas Varblane.

 

6. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Elva vallale (Käärdi alevikus Mesika tänav L7 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada Elva vallale Käärdi alevikus asuv Mesika tänav L7 kinnistu jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks.

 

7. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Rahandusministeeriumile isikukaitsevahendite soetamiseks ja ladustamiseks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse rahandusministeeriumile 13,3 miljonit eurot isikukaitsevahendite soetamiseks ja ladustamise korraldamiseks. Raha vajaduse hinnang põhineb terviseameti meditsiinijuhtide hinnangul varude loomiseks.

Riigi keskse tegevusvaru tagamisel on tulemuseks varu, mille kasutuselevõtmine epideemia korral tagab kõikide vajalike tervishoiuteenuste, sotsiaalteenuste ning muude avaliku sektori teenuste toimepidevuse vähemalt 1 kuuks ning ühiskonda ei ole vaja sulgeda nii ulatuslikult, kui seda tehti lõppenud eriolukorra tingimustes.

 

8. Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2013. a korralduse nr 456 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt nimetatakse soolise võrdõiguslikkuse nõukogu liikmeteks Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Vabaühenduste Liidu ja Riigikogu fraktsioonide esindajad.

 

9. Eesti seisukohad Šveitsi Konföderatsiooni koostööprogrammi 2021-2029 vahendite kasutamise kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Rahandusminister teeb ettepaneku keskenduda Šveitsi koostööprogrammi 2021-2029 läbirääkimistel teaduse ja innovatsiooni, looduskaitse, sh jääkreostusobjektide korrastamise, sotsiaalkaitse ning kodanikuühiskonna arendamise ja lõimumise toetamisele.

 

10. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Välisminister teeb ettepaneku Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

 

11. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ kohta
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

 

Euroopa Komisjoni ringmajanduse tegevuskava on osa Euroopa rohelise kokkuleppe alla kuuluvatest algatustest ning see on jätk esimesele ringmajanduse tegevuskavale 2015-2019.

Uue ringmajanduse tegevuskava eesmärk on soodustada Euroopat muutumaks konkurentsivõimelisemaks ja puhtamaks tänu kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja konkurentsivõimelisemale majandusele.

Peamised tegevussuunad on jätkusuutlik tootepoliitika raamistik (sh toodete disain, tarbijate õigused ja avaliku sektori hanked, tootmisprotsesside ringsus), võtmesektorite väärtusahelad (elektroonika ja IKT, patareid ja sõidukid, pakendid, plast, tekstiil, ehitus ja hooned, toit, vesi ja toitained), vähem jäätmeid ja rohkem väärtuse loomist (jäätmetekke vältimine, mürgivaba keskkond, EL teisene toorme turg, EL jäätmete eksport), inimeste, regioonide ja linnade ringsus, horisontaalsed teemad (ringsus kui kliimaneutraalsuse eeldus, majanduslikud meetmed, teadus, innovatsioon ja digitaliseerimine), rahvusvaheline tegevus kui EL eestvedajana ja seire.

 

12. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 16. juunil 2020. a toimuval kaitseministrite videokohtumisel
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

Valitsus kiidab heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 16. juunil 2020. a toimuval kaitseministrite videokohtumisel.

 

13. Ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste seisust
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Ülevaade

 

Välisministeerium esitab ülevaate Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste seisust ja väljavaadetest.