Sa oled siin

Valitsuse 10.8.2017 istungi kommenteeritud päevakord

9. august 2017 - 15:52

Valitsuse istung algab Stenbocki majas kell 10. Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Toomas Tõniste ning riigihalduse minister Jaak Aab.

Pressikonverents algab kell 12 Stenbocki maja pressiruumis. Palume kohal olla hiljemalt kell 11.45. Lisainfo: Urmas Seaver, urmas.seaver[at]riigikantselei[dot]ee, tel 503 9907

1. Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: Seaduse eelnõu

Seadusega võetakse üle teine makseteenuste direktiiv 2015/2366/EL. Direktiivi eesmärgiks on reguleerida uudseid makseteenuseid, maandada maksetega seotud turvariske ja suurendada tarbijakaitset. Direktiiv on maksimaalselt harmoniseeriv.

Eelnõu kohaselt reguleeritakse kahte uut makseteenust, milleks on kontoteabe ja makse algatamise teenused. Neid teenuseid pakkuv ettevõtja peab taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusloa ja on edaspidi Finantsinspektsiooni järelevalve all, nii nagu kõik teised makseasutused. Kontoteabe teenusega saab klient mugavalt koondinfot oma finantsseisu kohta erinevatest pankadest. Makse algatamise teenus võimaldab netipoes tasumist ka ilma krediitkaardita või konkreetse krediidiasutuse pangalingi teenuseta. Eestis nimetatud teenuseid ei pakuta, kuid näiteks võib tuua USA-s pakutavat teenust Mint (kontoteave) ja Saksamaal makse algatamise teenust pakkuv Sofort.

Elektroonilise side ettevõtjad peavad hakkama taotlema Finantsinspektsioonilt makseasutuse tegevusluba, kui nende vahendatavad maksetehingud ületavad seaduses sätestatud piirmäärasid ja muid tingimusi (nt tasumine füüsilise kauba eest või m-parkimine). Juhul kui elektroonilise side ettevõtjate vahendatavad tehingud jäävad allapoole piirmäärasid (üksik tehing alla 50 euro ja üks klient võib maksetehinguid teha kuni 300 euro eest kuus), pole tegevusluba vaja.

Elektroonilise maksega seotud turvanõuded muutuvad rangemaks. Edaspidi peavad makseteenuse pakkujad kohaldama kliendi tugeva autentimise nõudeid. Tugev autentimine koosneb kahest asjast: miski, mida klient teab ja miski, mis kliendil on. Eestis on juba kasutusel mitmed tugeva autentimise kriteeriumidele vastavad autentimise vahendid, nt ID-kaart, mobiil-ID, samuti erinevad rakendused ja paroolikalkulaatorid. Sellest tulenevalt piiratakse ka paroolikaartide kui mitteturvaliste autentimisvahendite kasutust. 

Varastatud või kaotatud pangakaardi kuritarvitamise korral langeb kliendi omavastutuse piirmäär seniselt 150 eurot 50 eurole. 

Seadus jõustub 13. jaanuaril 2018. a.

Eelnõu link EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a6009253-ca98-4a27-ad96-89...

2. Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõuseaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Seaduse eelnõu

Eelnõu eesmärgiks on püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluste muutmine. Lisaks tehakse eelnõuga muudatusi transporditeenuse korraldamise kohustuses ja riigieelarvest väikesaarte toetamise põhimõtetes.

Eelnõuga sätestatakse kriteeriumid püsiasustusega väikesaarte nimistusse kuulumiseks. Väikesaar kuulub nimistusse siis, kui selle pindala on alla 100 km2 ja seal elab eelmise kalendriaasta jooksul rahvastikuregistri andmetel vähemalt kahel erineval aadressil vähemalt viis isikut (vähemalt kuue kuu jooksul aastas). Väikesaarte nimistu kehtestab eelnõu järgi Vabariigi Valitsus oma määrusega. Kehtiva õiguse järgi on väikesaared nimetatud seaduses.

Eelnõu näeb ette erinevat liiki transpordivahenditega transporditeenuse korraldamise väikesaarele kooskõlas ühistranspordiseadusega. Kui kehtiva seaduse järgi peab olema tagatud vähemalt üks regulaarne transpordiühendus mandri või lähima suursaarega, siis eelnõu järgi tuleb arvestada elanike liikumisvajadusi, samuti põhjendatud liikumisviise. Näiteks kui regulaarse liiniveo korraldamine ei ole otstarbekas, siis on võimalik toetada väikesaarele kuuluva väikelaeva soetamist. Kehtivas seaduses nimetatud teistes teenustes (näiteks ööpäevaringne avariiside, varustamine elektrienergiaga, samuti looduskeskkonnaga ja maapõuega seonduv) muudatusi ei tehta.

Eelnõuga muudetakse püsiasustusega väikesaarte elanikele teenuste tagamiseks täiendavate kulude katmiseks rahastamise korda. Väikesaarte toetuse vahendid nähakse eelnõu järgi ette iga-aastase riigieelarve tasandusfondis senise kohaliku omavalitsuse üksuse toetusfondi asemel. Eelnõuga tehakse ka muid väiksemaid muudatusi, väikesaar võib kuuluda ka linna kui haldusüksuse koosseisu, saarvallas ei ole üldkogu kokkukutsumine kohustuslik ning saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus kavandab väikesaare või saarterühma arengut oma arengukavas või eraldi väikesaare või väikesaarte arengukavas.

Seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 2018. aasta 1. jaanuar. Eelnõu rakendussätte kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus esmakordselt väikesaarte nimistu 2018. aastal ja sinna arvatakse lisaks eelnõus nimetatud tingimustele vastavatele väikesaartele lisaks seni seaduses nimetatud väikesaared. Püsiasutusega väikesaarte seaduse reguleerimisalas olevate väikesaarte elanike arv rahvastikuregistri andmetel on ligikaudu 1700.

Eelnõu link EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a1712798-aab7-45ca-89bb-83...

3. Arvamuse andmine kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) kohta 
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Arvamuse andmine

Eelnõu algatas 15. mail Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsioon eesmärgiga tunnistada kooseluseadus kehtetuks.

Seletuskirjas tuuakse välja, et kooseluseaduse korrektse vastu võtmise jaoks puudus eelmises riigikogu koosseisus vajalik häälte hulk ja ka nüüd on rakendussätete vastuvõtmine takerdunud.

4. Vabariigi Valitsuse 29. Detsembri 2016. a korralduse nr 446 „2017. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: Korralduse eelnõu

Ministeeriumide ettepanekute alusel muudetakse Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a korralduse nr 446 „2017. aasta riigieelarve täiendav liigendamine” lisasid nr 1 ja 2 ning tunnistatakse kehtetuks lisad nr 3 ja 4.

5. Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamine
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: Korralduse eelnõu

Rahandusministri ettepanekul nimetatakse finantsinspektsiooni nõukogu liikmeteks Veiko Tali ja Valdur Laid.

6. Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta 
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisministeerium esitab Vabariigi Valitsuse istungile Eesti seisukoha Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eestile saadetud põhjendatud arvamuse kohta.

Eesti sai 15. juunil 2017 Euroopa Komisjonilt põhjendatud arvamuse rikkumismenetlustes nr 2015/0182-2015/0183, milles komisjon heidab Eestile ette direktiivide 2009/138/EÜ ja 2014/51/EL teatud sätete mitteõigeaegset ülevõtmist ja ülevõtmise meetmetest teavitamata jätmist. Põhjendatud arvamusele vastamise tähtaeg on 15. august 2017.

Eesti vastab Euroopa Komisjonile, et põhjendatud arvamuse punktis 7 toodud direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta) artikkel 159 ja direktiivi 2014/51/EL (millega muudetakse muuhulgas direktiivi 2009/138/EÜ) artikli 2 lõige 41 on riigisisesesse õigusesse üle võetud kindlustustegevuse seaduse ja finantsinspektsiooni seadusega.