Sa oled siin

Valitsuse 03.10.2000 istungi info ja päevakord

3. oktoober 2000 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00, Stenbocki majas 03. oktoobril 2000

 

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

 

1. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves, siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu. Konventsioon käsitleb isikuandmete kaitsega seotud küsimusi, mis on Eesti õiguskorras reguleeritud isikuandmete kaitse seadusega ja andmekogude seadusega. Konventsiooni eesmärgiks on tagada igale isikule, olenemata tema kodakondsusest või alalisest elukohast, tema põhiõiguste ja vabaduste austamine ning isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku privaatsuse säilitamine. Samuti on konventsiooniga ühinemise eesmärkideks inimeste eraelu kaitse tagamine automatiseeritult töödeldavate isikuandmete edastamisega üle piiri, privaatsuse väärtustamise ja informatsiooni vaba vahetamise ühitamine ning isikuandmete edastamisel tehtava koostöö tõhustamine osalisriikide vahel. Seaduse eelnõu § 2 kohaselt deklareerib Eesti Vabariik vastavalt konventsiooni artikli 3 lõike 2 punktile a, et konventsiooni ei kohaldata füüsiliste isikute poolt kogutud isikuandmete töötlemisele isiklikuks otstarbeks ning et vastavalt konventsiooni artikli 13 lõike 2 punktile a on pädev ametiasutus Andmekaitse Inspektsioon.

 

2. NATO rahutagamisjõududes Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi territooriumil Kosovos Eesti kaitseväeüksuse (ESTPATROL) osalemiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri vahel sõlmitud osalemiskokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks NATO rahutagamisjõududes Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi territooriumil Kosovos Eesti kaitseväeüksuse (ESTPATROL) osalemiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri vahel sõlmitud osalemiskokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Nimetatud kokkulepe sõlmiti 3. märtsil 2000. a Brüsselis kirjade vahetamise teel. Riigikogu 21. juuni 1999. a otsusega Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos otsustati kasutada Eesti kaitseväe üksust suurusega kuni 20 kaitseväelast rahutagamisjõudude koosseisus Kosovos tähtajaga kuni kuus kuud, alates üksuse asumisest positsioonidele. Riigikogu otsusega pikendati tähtaega 12 kuu võrra ja suurendati üksuse koosseisu kuni 30 kaitseväelaseni. NATO rahutagamisjõududes Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi territooriumil Kosovos Eesti kaitseväeüksuse (ESTPATROL) osalemiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri vahel sõlmitud osalemiskokkuleppega määratakse Eesti üksuse alluvussuhted NATO juhtimisstruktuuris ning kinnitatakse rahutagamisoperatsiooni legitiimsust, toetudes rahvusvahelisele õigusele.

 

3. NATO rahutagamisjõududes Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi territooriumil Kosovos Eesti kaitseväeüksuse (ESTPATROL) osalemiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri vahel sõlmitud finantskokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks NATO rahutagamisjõududes Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi territooriumil Kosovos Eesti kaitseväeüksuse (ESTPATROL) osalemiseks Eesti Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri vahel sõlmitud finantskokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Nimetatud kokkulepe sõlmiti 3. märtsil 2000. a Brüsselis kirjade vahetamise teel. Riigikogu 21. juuni 1999. a otsusega Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos otsustati kasutada Eesti kaitseväe üksust suurusega kuni 20 kaitseväelast rahutagamisjõudude koosseisus Kosovos tähtajaga kuni kuus kuud, alates üksuse asumisest positsioonidele. Riigikogu otsusega pikendati tähtaega 12 kuu võrra ja suurendati üksuse koosseisu kuni 30 kaitseväelaseni. NATO rahutagamisjõududes Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi territooriumil Kosovos Eesti kaitseväeüksuse (ESTPATROL) osalemiseks Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretäri vahel sõlmitud finantskokkuleppe eesmärk on määrata nende riikide, kes NATOsse ei kuulu, rahalised kohustused rahutagamisoperatsioonis. Kokkulepe sätestab partnerriigi kohustused katta oma väeüksuse osalemise kulud, tagada vajalik varustus ja kaitseväelaste töötasud rahuoperatsioonis osalemise vältel. Kokkulepet kohaldatakse alates 3. märtsist 2000. a.

 

4. Ehitusseaduse eelnõu

Esitajad: Majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks Ehitusseaduse eelnõu. Seletuskirja kohaselt on seaduseelnõu koostatud eesmärgil täpsustada ja täiendada Planeerimis- ja ehitusseaduse ehitusala reguleerivaid sätteid ning sätestada seaduses vajalikud volitusnormid seaduse rakendusaktide koostamiseks.

 

5. Teenistusliku leiutise seaduse eelnõu

Esitajad: Majandusminister Mihkel Pärnoja

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks teenistusliku leiutise seaduse eelnõu. Füüsilise isiku (autor, leiutaja) poolt loodavat uudset lahendust kui tööstusomandi eset kaitstakse Patendiseaduse, Kasuliku mudeli seaduse, Tööstusdisaini kaitse seaduse ja Mikrolülituse topoloogia kaitse seadusega. Nimetatud seadused ei reguleeri täiel määral suhteid tööandja ja töötaja vahel. Teenistusliku leiutise kaitse seaduse eesmärk oleks töö- ja teenistusülesannete täitmisel loodud tööstusomandi õiguskaitse parem tagamine vaadatuna leiutaja positsioonilt.

 

6. Seisukoha andmine

1) Seisukoha andmine Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) kohta

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas, haridusminister Tõnis Lukas

 

2) Seisukoha andmine Maksukorralduse seaduse paragrahvi 11 muutmise seaduse eelnõu (511 SE) kohta

Esitajad: Justiitsminister Märt Rask, rahandusminister Siim Kallas

3) Seisukoha andmine Kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE) kohta

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas, põllumajandusminister Ivari Padar

 

7. Eesti Vabariigi tööhõive tegevuskava 2000. a IV kv. - 2001

Esitajad: Sotsiaalminister Eiki Nestor

Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

K: Sotsiaalministeerium esitab valitsusele heakskiitmiseks koostöös haridusministeeriumi ja majandusministeeriumiga ettevalmistatud Eesti Vabariigi tööhõive tegevuskava 2000 IV kv.-2001. Nimetatud kava eesmärk on tööhõive arendamise strateegia väljatöötamine, prioriteetsete tegevusvaldkondade määratlemine ning konkreetsete tegevuste kavandamine. Aluseks on võetud Euroopa Liidu tööhõive põhisuunad, mille alusel kõik liikmesriigid on kohustatud iga-aastaselt koostama tööhõive tegevuskava. Seda praktikat järgivad ka kandidaatriigid. Tööhõive tegevuskavas on prioriteetseteks tegevusteks: aktiivse tööturupoliitika täiustamine ja selles osalevate inimeste arvu suurendamine; mikroettevõtete (0-9 töötajaga) finantsprobleemide kergendamine; ettevõtlusalase info kättesaadavuse parandamine ja asjaajamise lihtsustamine; kutsehariduse arendamine ja kohandamine vastavalt ettevõtjate ja teiste sihtgruppide vajadustele; riskigruppide integreerimine tööturule; Tööturuameti ja tööhõiveametite haldussuutlikkuse tõstmine.

 

8. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädevate organite nimekiri, ühtne töökord ning finantseerimise alused ja kord

Esitajad: Haridusminister Tõnis Lukas

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse alusel määruse, millega sätestatakse kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädevate organite nimekiri, ühtne töökord ning finantseerimise alused ja kord. Määruse eesmärk on kehtestada Eestis välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist otsustavate pädevate organite nimekiri ning sätestada kõigile pädevatele organitele ühtne töökord ja finantseerimise alused ja kord.

 

9. Õpetajate koolituse raamnõuded

Esitajad: Haridusminister Tõnis Lukas

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätestatakse õpetajate koolituse raamnõuded. Määrusega kehtestatakse ühtsed nõuded õpetajate koolitamisel koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi, huvialakooli, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ning ülikooli jaoks, olenemata õppeasutuse õiguslikust seisundist. Õpetaja oluliselt uuenenud kutseroll tingib õpetajate kvalifikatsioonile esitatavate nõuete uuendamise.

 

10. Ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine

Esitajad: Justiitsminister Märt Rask

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus kiidab heaks määruse, millega sätestatakse ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine. Määrus reguleerib kahe ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri ning mittetulundusühingute ja nende liitude registri pidamise lõpetamist. Peaaegu kõik senised registriobjektid on praeguseks kantud kohtus peetavatesse registritesse, allesjäänud on reeglina likvideerimisel või pankrotis. Määrusega kavandatakse kinnitada nimetatud registrite üleminekukord, mis sätestab seal olevate andmete ajutise säilitamise. Samuti reguleerib määrus ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri keskuse üleviimist rahandusministeeriumi valitsemisalast justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

 

11. Diplomaatilise passi andmine

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves, siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus kiidab Isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel heaks korralduse, millega antakse diplomaatiline pass ühekordseks kasutamiseks kehtivusajaga 31. märts 2001. a Põhja Piirivalvepiirkonna Tallinna Reisisadama piiripunkti ülema asetäitjale leitnant Kalle Kandroole seoses osalemisega Lääne- Euroopa Liidu Mitmerahvuselise Politsei Nõustajate Grupi (WEU MAPE) missiooni koosseisus Albaania Rahvavabariigis. Valitsuse varajasema korraldusega anti Kalle Kandroole diplomaatiline pass kehtivusajaga kuni 25. november 2000. a. WEU otsusel on missiooni Albaania Vabariigis pikendatud kuni 2001. a märtsi lõpuni.

 

12. Vabariigi Valitsuse 10. augusti 1993. a korralduse nr 479-k muutmine

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varasemat korraldust nr 479-k 10. augustist 1993.a. Vabariigi Valitsuse 10. augusti 1993.a korraldusega nr 479-k kinnitati Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahel Pekingis 12. mail 1992. a sõlmitud kaubandus- ja majanduskoostöö lepingu ühiskomisjoni Eesti-poolne koosseis. Seoses tööülesannete ümberjaotumisega ning personali ümberpaiknemisega on tekkinud vajadus eelnimetatud ühiskomitee koosseisu muuta. Korralduse kohaselt arvatakse ühiskomisjoni Eesti-poolsest koosseisust välja Jaanus Hiiemäe, Toomas Kahur, Peeter Kapten, Clyde Kull, Märt Ojamaa, Tiit Reiman ja Allan Sikk ning nimetatakse koosseisu juhiks Priit Pallum ja liikmeteks Paul Elberg, Kirke Kraav, Tõnis Laks, Marge Niit ning Antonio J. Villacis S.

 

13. Ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel

Esitajad: Kaitseminister Jüri Luik

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Kaitseväeteenistuse seaduse § 57 lõike 2 kohaselt - erandlikel, käesolevas seaduses sätestamata asjaoludel võib Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul anda kutsealusele ajapikendust ühekordselt kuni üheks aastaks või ajapikenduse põhjuste äralangemiseni. Nimetatud seadusesätte alusel ning kultuuriministeeriumi taotlusel esitab kaitseministeerium korralduse eelnõu ajateenistusse kutsumisel erandina ajapikenduse andmiseks Rahvusooperi Estonia balletiartistile Jevgeni Onufrienkole kuni 30.juunini 2001, s.o töölepingu lõppemiseni, seoses Rahvusooperi Estonia balletitrupi meestantsijate vähesusega.

 

14. Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1999. a korralduse nr 1198-k Geenitehnoloogiakomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine muutmine

Esitajad: Keskkonnaminister Heiki Kranich

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varasemat korraldust nr 1198-k 02. novembrist 1999.a, mille alusel moodustati geenitehnoloogiakomisjon ja kinnitati selle koosseis. Korraldusega muudetakse geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu seoses Jaak Tambetsi lahkumisega teenistusest keskkonnaministeeriumis.

 

15. Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 1999. a korralduse nr 42-k Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu liikmete kinnitamine muutmine

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab oma varasemat korraldust nr 42-k 22. jaanuarist 1999.a, millega kinnitati Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu liikmed. Muudatuse kohaselt arvatakse nõukogu koosseisust välja Ahti Kallaste ning nimetatakse nõukogu liikmeks rahandusministeeriumi asekantsleri kohusetäitja Guido Viigi. Eelnõu esitamise põhjuseks on asjaolu, et Ahti Kallaste teenistussuhe rahandusministeeriumiga on lõppenud.

 

16. Raha eraldamine

1) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist haridusministeeriumile Eesti inimarengu aruande 2000 väljaandmise toetamiseks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

K: Valitsus otsustab raha eraldamise oma reservist haridusministeeriumile 220000 krooni suuruse summa Eesti inimarengu aruande 2000 väljaandmise toetamiseks. Eesti on olnud lülitatud viimase viie ÜRO Arenguprogrammi poolt koostatud inimarengu aruandesse. Senini on raportite koostamist ning väljaandmist finantseerinud ÜRO Arenguprogrammi alaline esindus Eestis. 2000. aasta aruande koostamiseks on aruande toimetuse kolleegium esitanud haridusministeeriumile osalise taotluse, kus 847000 krooni maksva raporti üldkulust taotletakse riigi osalust 220000 krooni ulatuses.

 

2) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservi infopoliitika teostamiseks määratud vahenditest Riigikantseleile maakondade andmeside sihtprogrammi KülaTee täiendavaks finantseerimiseks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

K: Valitsus otsustab raha eraldamise oma reservist infopoliitika teostamiseks määratud vahenditest riigikantseleile 499000 krooni suuruse summa maakondade andmeside sihtprogrammi KülaTee täiendavaks finantseerimiseks. Maakondade andmeside sihtprogramm KülaTee on maavalitsuste ja riigikantselei koostöös algatatud infotehnoloogia-alane programm, mille eesmärk on andmeside teenuste arendamine maakondades. KülaTee programm on Vabariigi Valitsuse poolt võetud 2000.aastal eelisarendamisele kuuluvate programmide hulka. Selle lõpetamine veel käesoleval aastal on hädavajalik ka digitaalallkirja seaduse rakendamiseks. Riigikantselei taotleb Vabariigi Valitsuse reservist 791610 krooni, kuid kuna Vabariigi Valitsuse reservi infopoliitika teostamiseks määratud vahendite jääk seisuga 14.09.2000 on 499000 krooni, esitab rahandusministeerium valitsusele otsustamiseks korralduse eelnõu Riigikantseleile 499000 krooni eraldamise kohta programmi KülaTee täiendavaks finantseerimiseks.

 

3) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Eesti Korteriühistute Liidule omandireformialase uuringu projekti kulude katteks

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

K: Valitsus otsustab valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise Eesti Korteriühistute Liidule tagastamatu toetusena 280000 krooni suuruse summa omandireformialase uuringu projekti Omandireformi käigus tekkinud korteriühistute arengut soodustavate ja takistavate tegurite analüüs ning korteriühistuliikumise arengukava väljatöötamine kulude katteks. Eesti Korteriühistute Liit taotleb Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist 796000 krooni eelpool nimetatud uuringu projekti elluviimiseks. Uuring sisaldab kvantitatiivset ja kvalitatiivset uuringut. Kvantitatiivse uuringu tulemusena määratletakse korteriühistute hetkeolukord ja problemaatika. Kvalitatiivse uuringu abil täpsustatakse korteriühistuliikumise edaspidine tegevuskava tänaste korteriühistuliikumise aktivistide soovituste alusel.

 

17. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2000. a määruse nr 59 Valla- ja linnaeelarvetele 2000. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine muutmine

Esitajad: Rahandusminister Siim Kallas

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seaduse ja seaduse 2000. aasta riigieelarve alusel muudetakse valitsuse 22. veebruari 2000.a määrust nr 59 valla- ja linnaeelarvetele 2000. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine, täiendades seda paragrahviga 8^1 ja muutes lisa 2. Järva Maavalitsus pöördus kirjaga rahandusministeeriumi poole palvega leida lahendus Koeru Hooldekodu finantseerimise probleemile. Järva maakonna omavalitsusüksused on Koeru Hooldekodus hooldatud vanurite eest hooldekodule võlgu 1060000 krooni. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 6 on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada vanurite hoolekannet ja ülal pidada omavalitsusüksuse omanduses olevat hooldekodu. Ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimistel otsustati toetused koondada ühte paketti, määramata nende otstarvet. Seega alates 2000.eelarveaastast on vanurite ülalpidamiseks vajalikud vahendid arvestatud kohalike omavalitsuste tulubaasi. Kuna kohalikud omavalitsused vanurite hooldamise eest mitte tasudes ei täida neile seadusega pandud ülesannet, siis on rahandusministeerium seisukohal, et vanurite eest mittetasumisest tekkinud võlg tuleks likvideerida Seaduse 2000.aasta riigieelarve paragrahvi 1 kulude osa 159 peatüki 03 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.02.2000.a määruse nr 59 muutmisega.

 

18. Taimekaitsevahendite ohutu kasutamise eeskiri

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Valitsus Taimekaitseseaduse alusel heaks määruse, millega sätestatakse taimekaitsevahendite ohutu kasutamise eeskiri eelnõu. Küsimus oli arutusel valitsuse 12. septembri 2000.a istungil, kus otsustati arutada nimetatud küsimust uuesti valitsuse istungil ühe nädala pärast. Samas tehti põllumajandusministeeriumile ülesandeks vaadata eelnõu täiendavalt läbi koos sotsiaalministeeriumi ja keskkonnaministeeriumiga ning konsulteerida õiguskantsleri asetäitja-nõunikuga õiguskantsleri ülesannetes tema märkuste osas. Seletuskirja kohaselt arutati sotsiaalministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi ettepanekuid nimetatud ministeeriumide esindajatega 15.09.2000 toimunud ühisel nõupidamisel ning nende märkuste ja ettepanekutega on esitatud eelnõus peamiselt arvestatud.

 

19. Eriotstarbelise diislikütuse müügi kord

Esitajad: Põllumajandusminister Ivari Padar

Tüüp: Määruse eelnõu

K: Vedelkütuse erimärgistamise seaduse alusel kiidab valitsus heaks määruse, millega sätestatakse eriotstarbelise diislikütuse müügi kord. Seletuskirja kohaselt on määrus ette valmistatud eesmärgiga eriotstarbelise diislikütuse müügi korra kehtestamine, mis väldiks mittevajalikke piiranguid traktoriomanikele ja kutselistele kaluritele mõeldud diislikütuse ostmisel ning võimaldaks riigipoolse kontrolli nimetatud kütuse müügi üle. Tehakse ettepanek tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000.a määrus nr 146 Eriotstarbelise diislikütuse müügi kord.

 

20. Aktsiate võõrandamine

Esitajad: Kultuuriminister Signe Kivi

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Riigivaraseaduse alusel ning kooskõlas riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadusega esitab kultuuriministeerium valitsuse istungile korralduse eelnõu aktsiaseltsi Tallinna Olümpiapurjespordikeskus aktsiate võõrandamise kohta. Aktsiaseltsi Tallinna Olümpiapurjespordikeskus aktsiakapital on 166188000 krooni, mis on jaotatud 41547 nimeliseks aktsiaks, igaüks nimiväärtuses 4000 krooni. Kõik aktsiad kuuluvad riigile ning on kultuuriministeeriumi valitsemisel. Nimetatud vara ei ole kultuuriministeeriumile vajalik avaliku võimu teostamiseks.

 

21. Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000. a korralduse nr 768-k Asjatundjate komisjoni moodustamine merereostuse avastamise ja likvideerimise ülesannete täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks muutmine

Esitajad: Siseminister Tarmo Loodus

Tüüp: Korralduse eelnõu

K: Valitsus muudab merereostuse avastamise ja likvideerimise ülesannete täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni koosseisu. Seoses Tarmo Kõutsi nimetamisega kaitseväe juhatajaks arvatakse Kõuts komisjoni koosseisust välja. Komisjoni liikmeks nimetatakse Piirivalveameti staabiülem Piirivalveameti peadirektori ülesannetes Aare Evisalu.

 

22. Eesti positsioonipaberis esitatud täiendatud seisukohad liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga

Esitajad: Välisminister Toomas Hendrik Ilves

Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu