Sa oled siin

Valitsuse 02.03.1999 istungi info ja päevakord

2. märts 1999 - 0:00

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

2. märts 1999, Tartus Ülikooli 18

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest.

Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

1. Eesti haridussüsteemi arenduskava aastateks 1999-2010

Esitaja: Mait Klaassen

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Arenduskava esimene lugemine toimus 5. mail valitsuskabineti istungil .

Oma 25.08.98 korraldusega moodustas Vabariigi Valitsus asjatundjate komisjoni hariduspoliitilise dokumendi ettevalmistamiseks. Dokumendi koostamisel lähtuti juba varem valminud hariduspoliitiliste dokumentide eelnõudest "Eesti haridusstrateegia", "Õppiv Eesti" ja "Eesti haridusstsenaariumid 2015".

"Arenduskava üheks oluliseks eesmärgiks on seatud hariduse valdkonna mõistetesüsteemi korrastamise ja vastavusse viimist elukestva õppe paradigmale. Haridussüsteemi missiooniks on tingimuste loomine Eesti ühiskonna kujunemiseks õpiühiskonnaks ja kõigile ühiskonna liikmetele nende võimetele, huvidele ja vajadustele vastava elukestva õppimise võimaluste pakkumist, tagamaks Eesti ühiskonna, riigi ja tema majanduse konkurentsivõimet ja jätkusuutliku arengut," kinnitab Haridusministeerium.

2. Vabariigi Valitsuse 1999. aasta tegevuskava Eesti integreerimiseks Euroopa Liitu, raha eraldamine

Esitajad: Mart Siimann, Uno Veering, Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Dokument on neljas omataoline. Vabariigi Valitsuse 1996.a. tegevuskava, mis käsitles peamiselt Valge Raamatu I etapi meetmete rakendamist kiideti heaks 06.06.1996.a.. Vabariigi Valitsuse 1997.a. tegevuskava, mis keskendus I ja II etapi meemete rakendamisele kiideti heaks 11.02.1997.a.. vabariigi Valitsuse 1998.a. tegevuskava, mis hõlmas kogu acquis, kiideti heaks 10.03.1998.a.

Vabariigi Valitsuse 1999.a. tegevuskava on otseselt jätkuks 1998.a. tegevuskavale sisaldades täpseid plaane käesolevaks aastaks ning indikatiivseid plaane aastateks 2000-2003.

Seoses Eesti ja Euroopa Liidu suhete väga kiire arenguga on selline tegevuskava eelkõige oluline siseriikliku töö planeerimise ja koordineerimise instrument. Käesolev tegevusakt lähtub eeldusest, et 5 aasta pärast on Eesti põhimõtteliselt liitumiseks valmis.

3. Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa majandushuviühenduse kohta rakendamise seaduse eelnõu

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Euroopa majandushuviühendus (EMHÜ) on transnatsionaalne koostöövorm, mille eesmärgiks on hõlbustada EL äriühingute vahelist koostööd valdkondades, kus soovitakse arendada ühiste eesmärkide saavutamisele suunatud tegevust. EMHÜ eesmärgiks on lihtsustada või arendada oma liikmete ärialast tegevust ning aidata kaasa sellelaadse tegevuse tulemuslikkuse tõstmisele ja majandusnäitajate suurendamisele.

Seaduseelnõu Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 Euroopa Majandushuviühenduse kohta rakendamiseks vastuvõtmine on vajalik pidades silmas Eesti äriühinguõiguse harmoniseerimist Euroopa Liidu vastava seadusandlusega - liikmesriigi kohustus EMHÜ määrust rakendava seaduse vastuvõtmiseks tuleneb määrusest endast. Kuivõrd EL õiguses reguleerib antud küsimust vahetult rakenduv määrus, on käesoleva eelnõu eesmärgiks lahendada Eesti kui tulevase EL liikmeriigi õiguskorra seisukohalt need üksikküsimused, milles valikute langetamine on jäetud liikmesriikide siseseadusandluse hooleks.

4. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 1999.a istungi protokolli nr 7 päevakorrapunkti nr 1 täitmine

Esitaja: Uno Veering

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Hiljuti Valgas toimunud istungil otsustas valitsus kuulata ära kõigi ministeeriumide ettepanekud Valga maakonna arenguperspektiivide kohta.

5. Töötuskindlustuse kontseptsioon

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997.a. korraldusega nr 328-k moodustati sotsiaalkindlustusreformi asjatundjate komisjon, kes esitab sotsiaalministri kaudu valitsusele ettepanekud töötuskindlustuse kontseptuaalsete aluste kohta

Töötuskindlustuse kontseptsioonis nähakse ette töötuskindlustusfondi asutamine. valitsusele esitatakse otsustamiseks 2 alternatiivi nimetatud fondi asutamiseks ja 2 alternatiivi sotsiaalmaksu tasumiseks.

6. Strateegiliste kaupade nimekirja kinnitamine

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Strateegiliste kaupade vedu reguleerib Eestis 7. mail 1994.a. jõustunud strateegilise kauba välja- ja transiitveo seadus, mille paragrahvi 2 lõike 2 alusel kinnitab Vabariigi Valitsus strateegiliste kaupade nimekirja. strateegiliste kaupadega seonduva problemaatika täpsemaks reguleerimiseks on Välisministeerium välja töötanud ka Vabariigi Valitsusele esitanud strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse eelnõu. Ka selles eelnõus nähakse Vabariigi Valitsusele ette volitus kehtestada strateegiliste kaupade nimekiri.

7. Volitatud asutusele esitatavad lisanõuded ja nende täitmise järelevalve korra kinnitamine

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Määruse eelnõu aluseks on toote nõuetekohasuse tõendamise seaduse paragrahv 6 lõige 8.

Euroopa Liidu liikmeriikides toote nõuetekohasuse hindamisel ja tõendamisel reguleeritud alal kaasatakse volitatud asutusi, millised registreeritakse EL Komisjonis ja mille tulemusena nad saavutavad teavitatud asutuse staatuse. registreerimise tulemusena ühe liikmesriigi volitatud ja teavitatud asutuse poolt välja antud dokumente tunnustatakse kõikides teistes liikmesriikides Volitatud asutuse asjaomane minister delegeerib vastutuse teostatavate vastavushindamise protseduuride läbiviimisel, seepärast teostab riik toote nõuetekohasuse tõendamise seaduse paragrahvi 8 kohaselt asjaomase ministri kaudu järelevalvet volitatud asutuse tegevuse üle. Eelnõus on sätestatud järelevalve toimingud ja volitatud asutuse aruandlus teda volitanud ministri ees.

8. Sõiduki tollivormistuse läbiviimise korra kinnitamine

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Tolliseaduse paragrahvi 42 lõike 4 kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus tollivormistuse mahu ja tolliformaalsuste läbiviimise korrad. Vastavalt tolliseaduse paragrahvi 1 punk 28 on tollivormistus tolliformaalsuste täitmise vajalik selleks, et lubada kaup sisse või välja vedada või kohaldada kaubale tolliprotseduuri. Seega toimub tollivormistus tolliformaalsuste läbiviimise teel ja Vabariigi Valitsusele antud delegatsioon tolliformaalsuste läbiviimise kordade kehtestamiseks hõlmab ühtlasi ka tollivormistuse korda.

Määruse kinnitatav kord näeb ette sõidukite tollivormistusel esitatavad dokumendid ja korra juhul, kui see ei ole reguleeritud liiklusseaduse alusel antud sõidukite registreerimist ja tehnoülevaatust reguleerivate aktidega ning sõidukite käibe- ja aktsiisimaksustamist reguleerivate aktidega. Eelnõu reguleerib sõidukite tollivormistust, mis kuuluvas Eestis registrisse kandmisele või mille transiidivedu toimub läbi Eesti.

9. Maamaksu korrigeerimine Endla looduskaitsealal

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõike 1 alusel ei maksta maamaksu sellelt maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud. samas ei loeta majandustegevuseks kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku, kaitse-eeskirjaga sätestatud kohustuslikku tegevust. Kaitsealad on jaotatud eri kaitsekorraga osadeks - vöönditeks. Eri vööndites kehtivad majanduslikule tegevusele erinevad kitsendused. Nimetatud kitsendused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse kinnitatud kaitstavate loodusobjektide seadusega.

Määruse eelnõu käsitleb maamaksu korrigeerimist Endla looduskaitsealal- rakendades looduskaitseala 25% maamaksu määra 241 hektaril ja 50% maksumäära 1,6 tuhandel hektaril. Täielik maamaksuvabastus kehtib 5,7 tuhandel hektaril.

10. Riigimetsa majandamist korraldavatele isikutele ja riigiasutustele 1999. aastal riigimetsast raiuda lubatud puidu koguste kinnitamine

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eelnõu koostamise aluseks on metsaseaduse paragrahvi 42 lõige 1, mille kohaselt maksimaalse uuendusraie, valikraie ja harvendusraiega riigimetsast raiuda lubatud puidu koguse määrab igaks aastaks Vabariigi Valitsus riigimetsa majandajate viisi, lähtudes metsa majandamiskavast. Sama seadus kohaselt on riigimetsa majandajad riigimetsa majandamist korraldavad isikud või riigiasutused.

11. Euroopa Telekommunikatsiooni Büroo asutamise konventsiooni ja Euroopa Raadiokommunikatsiooni Büroo asutamise konventsiooni heakskiitmine

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eesti on alates 1993.a. Euroopa posti ja telekommunikatsioonide administratsioonide konverentsi (CEPT) liige. Euroopa Raadiosidebüroo (ERO) on CEPT'i Euroopa Raadioside komitee tööorgan, mille tegevust reguleerib 23. juuni 1993.a. koostatud Euroopa Raadiosidebüroo asutamise konventsioon. Sarnane tööorgan on ka Euroopa Telekommunikatsioonibüroo (ETO), mille moodustamises lepiti kokku mais 1994. Eelpoolnimetatud organisatsioonidega ühinemine annaks Eestile võimaluse osaleda Euroopa raadioside ja numeratsiooniskeemide arengu kavandamises ning litsentseerimise poliitika kujundamises.

12. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaantee trassikoridori valik

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Trassikoridorina tuleb käesolevas valikus mõista maantee paiknemiseks vajaliku maa-ala laiusega ca 500 m, kus maantee täpne paiknemine määratakse järgnevate uuringute ja projekteerimise käigus. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee tasuvusuuringute koostamisel telliti kõikide aspektide arvessevõtmiseks liiklusuuringud Tallinna Tehnikaülikoolilt, sotsiaal-majanduslike ning keskkonnamõjude hinnang Tartu Ülikoolilt, geoloogiline uuring Eesti Geoloogiakeskuselt ja liiklusohutuse hinnang inseneribüroolt Stratum. Tasuvusuuring on koostatud koostöös Soome Maanteeametiga. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee on kujunenud kõrge liiklussagedusega maanteeks. Kohati ületab liiklussagedus praegu I klassi maanteele ette nähtud piiri ehk 6000 autot/ööpäevas.

13. Sidepunkti ja keskorgani määramine tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni alusel

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni artikli 5 punkti 1 kohaselt määravad osalisriigid kindlaks oma keskorgani ja sidepunkti, kes vastutavad tuumamaterjali füüsilise kaitse ja kooskõlastatud tagastamismeetmete ja vastuabinõude eest tuumamaterjali, mistahes ebaseadusliku ümberpaigutamise , kasutamise või muutmise korral või sellise teo reaalse ohu korral ning informeerivad sellest teineteist vahetult või rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri kaasabil. Siseministeerium teeb ettepaneku määrata konventsioonis nimetatud sidepunktiks Kaitsepolitseiametit.

14. Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Siseministeerium edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 1 isikule eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse andmiseks kodakondsuse seaduse paragrahvi 10 alusel.

15. Eesti kodakondsusest vabastamine

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Siseministeerium edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks dokumendid Eesti kodakondsusest vabastamiseks 23 isiku kohta.

16. Erandina elamisloa andmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 61 isiku elamisloa taotlused.

17. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1996.a korralduse nr 385-k "Elamislubade andmine" muutmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse nr 385-k muutmise eelnõu, arvates välja 1 isiku, kuna ta ei ole välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud isiku perekonnaliige.

18. Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1996.a korralduse nr 1024-k "Elamislubade andmine" muutmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse nr 1024-k muutmise eelnõu, arvates välja 1 isiku, kuna ta ei ole välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud isiku perekonnaliige.

19. Vabariigi Valitsuse 29. juuli 1997.a korralduse nr 565-k "Elamislubade andmine" muutmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse nr 565-k muutmise eelnõu, arvates välja 1 isiku, kuna ta ei ole välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud isiku perekonnaliige.

20. Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998.a korralduse nr 424-k "Elamisloa erandina andmine" muutmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse nr 424-k muutmise eelnõu, arvates välja 1 isiku, kuna ta ei ole välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud isiku perekonnaliige.

21. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 1998.a korralduse nr 676-k "Erandina elamisloa andmine" muutmine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluste läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Vabariigi Valitsuse korralduse nr 424-k muutmise eelnõu, arvates välja 1 isiku, kuna ta ei ole välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud isiku perekonnaliige.

22. Maa andmine munitsipaalomandisse (Tartu maakonnas Kambja vallas Kopamäe kruusa- ja liivakarjäär ja Nõo vallas Preediku karjäär ja Laguja karjäär)

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Keskkonnaministeerium esitab Kambja Vallavolikogu ja Nõo Vallavolikogu taotlusel korralduse eelnõu Tartu maakonnas asuvate maaüksuste andmiseks munitsipaalomandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana, lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 25 lõikest 3 ja paragrahvi 28 lõikest 2 .

23. Riigivara müük:

1) Tallinnas Tihase 34/Haigru 11 asuv kinnistu

Esitaja: Uno Veering

Tüüp: korralduse eelnõu

2) Viljandi maakonnas Võhmas Tartu tn 5b garaaþ-töökoda

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

24. Riigivara registrist väljaarvamine (aktsiaseltsi Ehitajate EEV aktsiad)

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: korralduse eelnõu

25. Raha eraldamine:

Vabariigi Valitsuse reservfondist:

1) Kaitseministeeriumile (erukindral Aleksander Einselnile pensioni väljamaksmiseks 28 800 krooni ulatuses)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

2) Haridus-, Justiits-, Keskkonna-, Kultuuri-, Majandus-, Põllumajandus-, Rahandus-, Sise-, Sotsiaal- ja Teede- ja Sideministeeriumile (Euroopa Liitu integreerumise 1999.a. kuludeks määratud 24 105 500 krooni)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist:

2) Justiitsministeeriumile (õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni liikmete tasustamise kulude katteks 1998. ja 1999. aasta eest tagastamatu toetusena 39 200 krooni)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

26. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:

1) sotsiaalministri taotlusel

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsus volitab Sotsiaalministeeriumi kantslerit Hannes Danilovit esindama Eesti Vabariigi hagejana kõigis kohtuinstantsides Andrei Kozuhhini vastu töötule ettevõtluse alustamiseks makstud tööturutoetuse tagasinõudes.

2) kaitseministri taotlusel

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsus volitab Kaitseministeeriumi kantslerit Tarmo Mändi esindama Eesti Vabariigi hagejana endise sõjaväetehase nr 84 ja AS Karone vahel Harjumaal Harku vallas Suurupi külas asuvate hoonete osas sõlmitud ostu-müügilepingu tühiseks tunnistamiseks ning vara väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest.

3) teede- ja sideministri taotlusel

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsus volitab Teede- ja Sideministeeriumi kantslerit Ruth Martinit esindama Eesti Vabariigi võlausaldajana kõigis kohtuinstantsides ASi Viru Rand pankrotimenetluses.

4) siseministri taotlusel

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsus volitab Politseiameti peadirektorile Harry Tuulele esindama Eesti Vabariigi kostjana kõigis kohtuinstantsides Aoleksandr Radajevi hagis Eesti Vabariigi vastu 36 135 krooni kahjunõudes.

27. Mitte-eestlaste integratsioonist Eesti ühiskonda (Vabariigi Valitsuse tegevuskava)

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Dokumendi sisuks on integratsiooni määratlus, valitsuse ülesanded ja nende realiseerimine, integratsioonialase tegevuse põhivaldkonnad, valitsusasutuste ülesanded ning nende täitmise ajagraafik ja mitte- eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse ülesanded ja nende täitmise ajagraafik.

Tegevuskava näeb ette praegu toimuva integratsioonialase tegevuse jätkumise ja laiaulatusliku paljusid riiklikke ja eraõiguslikke institutsioone haarava mitte-eestlaste integratsiooni riikliku arendusprogrammi väljatöötamise.

28. Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998.a. määrusega nr 37 kinnitatud "Turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirja" muutmine

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Tarbija õiguste kaitse vajadus lähtub seisukohast, et tarbija on kaubanduslikes suhetes "nõrgemaks" pooleks. Turukaubanduse vallas on tarbija õigused pidevalt ohustatud, kuivõrd turg on müügikoht, mis ei ole kauplejatele püsiv tegutsemiskoht, mistõttu on problemaatiline tagada ostjatele tsiviilseadusandluses sätestatud õigust seonduvalt ostetud kauba garantiiga.. Tarbijakaitseseadus kehtestab tarbijaskonna huvides mitmed normid, mille eesmärk on kehtestada kauba pakkujale tingimused, mille täitmisel on kauba pakkumine üldse võimalik. selles seaduses on paragrahvi 11 lõikega 3 tehtud Vabariigi Valitsusele ülesandeks kehtestada rida määrusi tarbijakaitseseaduse täitmiseks. Selles loetelus on ka turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirjad.

  1. Osaühingu Tehnokontrollikeskus asutamine

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: 9. detsembril 1998.a. võeti Riigikogus vastu surve- ja tõsteseadme ohutuse seadus, mis jõustub 01. aprillil 1999.a. Nimetatud paragrahvi 19 lõike 1 kohaselt teostab surve- ja tõsteseamete tehnilist kontrolli riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse alusel asutatud riigi äriühing. Vabariigi Valitsuse tegevuskava integreerumiseks Euroopa Liitu näeb ette Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ümberkorraldamise tema tegevuse vastavusse viimiseks Euroopa Liidu direktiividele ning euroopa liidu liikmesriikides väljakujunenud reeglitele ja tavadele.