Sa oled siin

Valitsuse 02.02.1999 istungi info ja päevakord

2. veebruar 1999 - 0:00

Valitsuse istungi materjalid


2. veebruar 1999, kell 15.00 Kuressaares

Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb arvestada, et valitsuse istungi käigus võib valitsus jõuda otsusteni, mis erinevad istungile esitatud materjalidest. Seepärast palume enne valitsuse istungi lõppu avaldada käesolevaid materjale arvestusega, et need pole lõplikud.

1. Saare maakonna arenguperspektiivid

Esitajad: Jüri Saar, Olari Taal, Peep Aru

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Kui valitsus peab oma väljasõiduistungit mõnes maakonnas, kuulavad valitsuse liikmed alati ära ka maavanema ettekande maakonna arenguvõimalustest ja probleemidest. Seekordsel Saaremaa väljasõiduistungil teeb ettekande Saare maavanem Jüri Saar. Maavanema ettekannet läbivaks teemaks on Saare- ja Muhumaa ühendus mandriga. Ettekanne puudutab püsiühenduse loomise võimalusi Muhumaa ja mandri vahel ning ka Kuressaare lennuvälja ja mitme maakonna sadama kaasajastamist.

Kuna aastaringne parvlaevaliiklus kipub kokkuvõttes paratamatult olema ebarentaabel, on Saaremaal viimaste aastate jooksul hakatud üha enam rääkima võimalikust sillast või tunnelist, mis ühendaks Muhumaa mandriga. 1997. aastal toimus Saaremaal ka Silla konverents, mille tulemusel lõi maalvalitsus komisjoni püsiühenduse võimaluste uurimiseks. Nn. Suure väina projekt on leidnud huvi Norras, Rootsis, Soomes, Taanis ja Jaapanis. Tänaseks on maavalitsuse komisjon jõudnud seisukohale, et püsiühenduse loomine on põhimõtteliselt võimalik; ehitatava silla pikkus peaks olema ligikaudu 4 kilomeetrit, tunnel oleks aga pisut pikem. Komisjoni hinnangul on sillatalade toetamisvõimalused head ning vee sügavused mõistlikud. Silla ehituskuludeks prognoositakse ligikaudu 1,6 miljardit krooni. Tunneli ehitamise kulud võiksid olla väiksemad tänu soodsale pinnasele.

Komisjoni arvates võiks Saaremaa püsiühenduse ehitamine alata kõige varem 5 aasta pärast.

Silla või tunneli projekti käivitamisel ei saa ilmselt lähtuda ainult majanduslikest põhjendustest, tuleb uurida ka võimalikke tagajärgi Saaremaa ja Muhumaa elukeskkonnale ja kultuurile. Tõenäoliselt eelneb projekti käivitamisele rahvahääletus.

Maavanema ettekande puudutab ka turismi soodustamise võimalusi ning kõrghariduse ja merehariduse andmise võimalusi Saaremaal. Maavanema hinnangul aitaks noorte saarelt lahkumist ära hoida mõne kõrgkooli filiaali avamine Saaremaal.

2. Kodakondsuse seaduse paragrahvi 10 muutmise seaduse eelnõu

esitaja: Olari Taal

tüüp: seaduseelnõu

kommentaar: Valitsus soovib, et eriliste teenete eest oleks võimalik Eesti kodakondsust anda igal aastal senise kümne inimese asemel kahekümnele inimesele.

Erilisteks teeneteks loetakse kodakondsusseaduse mõistes saavutusi kultuuri, spordi või muul alal, mis on tõstnud Eesti rahvusvahelist mainet. Ettepaneku kodakondsuse andmiseks eriliste teenete eest võib teha Vabariigi Valitsuse liige ning kodakondsuse andmise otsustab Vabariigi Valitsus.

Kehtiva kodakondsuse seaduse alusel on kodakondsust eriliste teenete eest antud 31 isikule (1995 2-le isikule, 1996 10-le isikule, 1997 9-le isikule ning 1998 10-le isikule.)

3. Seisukoha andmine:

1) Riigikogu maaelukomisjoni esitatud maareformi seaduse paragrahvide 7 ja 221 muutmise seaduse eelnõu (1131 SE) kohta

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: seaduseelnõu

Kommentaar: valitsus võttis vastu toetava seisukoha 26. jaanuari 1999.a. istungil

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990180 034&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

2) Riigikogu liikme Enn Tarto esitatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1139 SE) kohta

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kommentaar: Uus riikliku pensionikindlustuse seadus sätestab õiguse soodustingimustel vanaduspensionile muuhulgas õigusvastaselt represseerituna kinnipidamiskohas viibinutele. Senine seadusloome on järginud printsiipi, mille kohaselt õigusvastaselt represseeritute vahel ei tehta vahet. Eelnõu esitajate arvates elasid paljud küüditatud raskemates tingimustes kui vangid. Esitatud eelnõu soovib võimaldada ka küüditatutel varem vanaduspensioni saama hakata.

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990250 011&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

3) Eesti Maarahva Erakonna fraktsiooni ja Maaliidu fraktsiooni algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1140 SE) kohta

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kommentaar: käesoleva eelnõu eesmärgiks on pikendada maksukorralduse seaduses sätestatud ühismajandi ja tema õigusjärglase maksuvõlgade tasaarveldamist reguleerivate sätete toimet.

www: puudub

4) Riigikogu liikme Daimar Liivi esitatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (1144 SE) kohta

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: valitsus võttis vastu toetava seisukoha 26. jaanuari 1999.a. istungil

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990210 038&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

5) Reformierakonna fraktsiooni algatatud maareformi käsitlevate seaduste mõnede sätete kohaldamise seaduse eelnõu (1145 SE) kohta

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: seaduseelnõu

Kommentaar: Autorite sõnul on maareformi üheks kõige mahajäänumaks alaks on linnainimestele individuaalelamute ehitamiseks ja selle juurde aia rajamiseks enne Eesti taasiseseisvumist antud maade erastamine. Selle ehituspoliitilise tendentsi süvenemise pidurdamiseks ja küsimuse seadusandlikuks lahendamiseks esitas reformierakonna fraktsioon eelmise aasta oktoobris maareformi seaduse paragrahvi 7 täiendamise seaduse eelnõu (1016 SE) . Käesolev eelnõu on esitatud lisaks eelnimetatud eelnõule, võttes sellesse sätteid, mis peaksid võimaldama lahendada probleemi kompleksselt. On arvestatud küsimuse käsitlust haldusorganites ja kohtutes.

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990220 026&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

6) Riigikogu liikmete J. Männiku, J. Pööri, T. Tammsaare, J. Tepandi, V. Masso ja A. Järvesaare esitatud alkoholiaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1146 SE) kohta

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kommentaar: Alkoholiaktsiisi seaduse muutmise seadusega ühtlustuks õlletootjate aktsiis suur- ja väiketootjatele alates 1. aprillist. Autorid leiavad, et see toob kaasa maksukoormuse märgatava suurenemise väiksematele tehastele, õlle suurtootjatel maksukoormus pigem väheneks. Eelnõu eesmärgiks on anda väiksematele tehastele pikem ülemineku- ja kohanemisperiood.

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990210 046&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

7) Isamaaliidu fraktsiooni, Mõõdukate fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "AS Eesti Raudtee ümberkujundamine ja erastamine" eelnõu (1147 OE) kohta

Esitajad: Raivo Vare, Jaak Leimann, Paul Varul

Tüüp: eelnõu

Kommentaar: Autorid soovivad korraldada AS Eesti Raudtee ümberkujundamist ja erastamist erastamisseadus sätestatud korras, võtta AS Eesti Raudtee ümberkujundamise käigus moodustatud äriühingutele eri- või ainuõiguse andmisel aluseks konkurentsiseaduse ja määrata eelnimetatud toimingute teostajaks Eesti Erastamisagentuuri.

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990210 036&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

8) Riigikogu liikmete E. Tarto, J. Pööri, P. Aimla, E. Parderi, T. Tammsaare, P. Lorentsi, M. Meose, M. Pärnoja, Ü. Peetsi, A. Järvesaare, I. Sedashevi, E. Truu ja V. Andrejevi esitatud Riigikogu otsuse "Riigi Kaitsepolitseiameti tegevuse ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks moodustatud Riigikogu ajutise komisjoni ning korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks moodustatud Riigikogu ajutise komisjoni muutmisest Riigikogu erikomisjonideks" eelnõu (1148 OE) kohta

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: eelnõu

Kommentaar: Seletuskirjast: "Kaitsepolitsei ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimise komisjoni töö eripära nõuab, et ei katkeks jälitusametkondade aruandluse ja kirjavahetuse järjepidevus. Kuna komisjoni ametnike tööleping lõpeb koos Riigikogu koosseisu volituste lõppemisega ning samuti puudub salajaste materjalide üleandmise täpne kord, siis muutub eelpoolnimetatud materjalide üleandmine võimatuks. Vajaliku töö katkemise hoiab ära ajutise komisjoni staatuse muutmine, mille tulemusel komisjoni ametnikud saaksid tehnilist tööd jätkata kuni asjade otsustamiseni Riigikogu uue koosseisu poolt."

www: http://www.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=990210 029&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

4. Haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahvidest 2361 ja 2362 tulenevaid toiminguid sooritavatele valitsusasutustele volituste andmine

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Eelnõu eesmärk tuleneb vajadusest tagada 1. aprillil 1999. aastal jõustuva haldusõigusrikkumiste seadustiku ja täitemenetluse seadustiku seaduse rakendamine. Üheks nimetatud seaduse regulatsiooniobjektiks on välismaalaste Eestist väljasaatmise ja väljasaatmislaagrisse paigutamine. Alates 1. aprillist teeb väljasaatmisotsuse halduskohtunik. Määruse alusel volitatakse Piirivalveametit ja piirivalvepiirkonda, Politseiametit ja politseiprefektuuri ning Kodakondsus ja Migratsiooniametit esitama halduskohtule taotlust piirivalveametniku poolt halduskorras kinnipeetud ebaseaduslikult Eesti Vabariigis viibiva välismaalase riigist väljasaatmiseks.

5. Eesti välisesinduste kohustused, mis on seotud riikliku järelevalvega Eesti riigilippu kandvate laevade üle välismaal

Esitaja: Raivo Vare

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Meresõiduohutuse tagamiseks vastu võetud rahvusvahelised konventsioonid annavad liikmesriikidele võimaluse erandkorras pikendada rahvusvaheliste konventsioonidega ettenähtud tunnistusi, et võimaldada laeval jõuda sadamasse, kus on võimalik tunnistust uuendada. Pikendusi vormistatakse asukohamaa konsuli poolt.

6. Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Mait Klaassen

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse paragrahvi 10 peatükile 8 määrab riigi teaduspreemiad Vabariigi Valitsus haridusministri esildisel ja riigi teaduspreemiate komisjoni ettepanekute alusel. Eelnõu täpsustab nimetatud seadust: Vabariigi Valitsus määrab igal aastal eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks aastapreemiad; igas teadusvaldkonnas antakse välja üks preemia suurusega 100 tuhat krooni, samuti määrab valitsus pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ühe teaduspreemia suurusega 200 000 krooni. Komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja konkursi, avaldades vastava teate üleriigilise levikuga päevalehes.

7. Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: eelnõu aluseks on Riigikogu poolt vastuvõetud metsaseadus ja see on vajalik metsaseaduse kohaselt alates 1. jaanuarist 1999 moodustatava Riigimetsa Majandamise keskuse tegevuse alustamiseks.

8. Riikliku maavarade registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Villu Reiljan

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: esitatud eelnõus tehakse ettepanek viia maavarade katastri põhimäärus vastavusse andmekogude seadusega ja tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 3. 03. 1995 määruse nr punktid 2,3 ja 4. Vastavalt andmekogude seaduse paragrahvile 27 tehakse ettepanek nimetada registri vastutavaks töötlejaks Keskkonnaministeerium ja paragrahvi 28 sätetele nimetada registri volitatud töötlejaks OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

9. Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri asutamine

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Vastavalt maksukorralduse seadusele on maksuhaldur kohustatud pidama maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registrit. Sotsiaalmaksuseaduse kohaselt peab Maksuamet sotsiaalmaksuregistrit, kuhu kantakse andmed sotsiaalmaksu maksjate, maksu ja kindlustatavate kohta. Mõlema registri puhul on tegemist riikliku registriga, kuhu kantakse andmed maksumaksjate, maksu kinnipidajate ja nende poolt makstavate ning kinni peetavate maksude kohta. Rahandusministeerium teeb ettepaneku ühe ja ühise registri asutamiseks, kuhu kantaks andmed nii sotsiaalmaksu kui ka teiste riiklike maksude kohta.

Rahandusministeeriumi kinnitusel on selline register "faktiliselt eksisteerinud juba alates üleminekust Eesti Vabariigi oma maksusüsteemile, kuna Maksuamet on kogunud ja ka säilitanud oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni."

Registri eesmärgiks on andmete kogumine riiklike maksete tasumise õigsuse kontrollimiseks, maksude määramiseks ja sissenõudmiseks.

10. Kaubadeklaratsiooni vormide ja kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi kinnitamine

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Praegu kehtiva Vabariigi Valitsuse määruse nr 199 "Kaubadeklaratsiooni vormide ja kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi kinnitamine" muutmise vajadus on tingitud tolliseaduse uues redaktsioonis vastuvõtmisest Eelnõu koostamisel on täiendavalt aluseks võetud kaubavahetuse lihtsustatud formaalsuste konventsioon ja Euroopa Ühenduse Tollikoodeksi rakendussätted.

11. Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitamine

Esitaja: Jaak Leimann

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: "Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra" kehtestamine tuleneb Eesti Vabariigi elamuseaduse muutmise ja täiendamise seadusega muudetud elamuseadusest, mille kohaselt juhul, kui kohalikul omavalitsusüksusel ei ole võimalik väljatõstetavale üürnikule teist eluruumi vastu anda, eraldab vahendid vastavate eluruumide ehitamiseks või ostmiseks riik ja nende vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitab Vabariigi Valitsus. Rahaliste vahendite eraldamine toimub ainult juhul, kui kohalikul omavalitsusüksusel vastavad võimalused puuduvad kas vabade üürikorterite ja nende ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite puudumise tõttu. Ehitatavad ja ostetud korterid jäävad munitsipaalomandisse üürikorteritena, mis ei kuulu erastamisele.

12. Volituste andmine allakirjutamiseks kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokollile

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni ratifitseeris Eesti Vabariik 26.02.1997. Konventsiooni eesmärk on soodustada kohtulikult karistatud isikute taaskohanemist ühiskonnaga.

Lisaprotokolliga reguleeritakse mõningaid konventsiooni rakendamise aspekte, millega nähakse ette karistuse täideviimine kui karistatud isik on põgenenud oma elukohariiki või karistatud isik saadetakse riigist välja. Konventsioon ise ei anna juhiseid selliste olukordade lahendamiseks, mistõttu karistuse täideviimine osutuks võimatuks. Probleemi lahendamiseks sätestatakse lisaprotokollis, et sellisel juhul võib karistava riigi asemel karistuse täideviimise üle võtta elukohariik.

13. Käibemaksuvabastuse kehtestamine

Esitaja: Jaak Allik

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kultuuriministeeriumi taotlus vabastada erandina käibemaksust Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt mittetulunduslikul otstarbel Saksamaalt imporditavad Artur Kapi kantaadi "Päikesele" noodid (650 eksemplari maksumusega 33 800 krooni ja saatekulu 4416 krooni). Pärast laulupidu on kavas anda noodid üle suurematele raamatukogudele/noodikogudele.

14. Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: eelnõuga edastatakse valitsusele kodakondsuse seaduse paragrahvi 20 lõike 1 alusel otsustamiseks 5 isikut puudutavad avaldused Eesti kodakondsuse saamiseks.

15. Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse andmine (2 korralduse eelnõu)

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõud

Kommentaar: eelnõuga edastatakse valitsusele kodakondsuse seaduse paragrahvi 20 lõike 1 alusel 231-le ja 254-le isiku taotlused naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saamiseks.

16. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (2 korralduse eelnõu)

Esitajad: Olari Taal, Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõud

Kommentaar: eelnõuga edastatakse valitsusele kodakondsuse seaduse paragrahvi 32 ja varem kehtinud 26.02 1992 rakendatud kodakondsuse seaduse paragrahvi 8 alusel 4-le isikule Eesti kodakondsuse andmisest keeldumise.

17. Vladimir Mahinya elamisloa tühistamine

Esitaja: Andra Veidemann

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete poolt esitatud elamisloa taotluse läbivaatamiseks moodustatud asjatundjate komisjon edastab valitsusele otsustamiseks välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalase elamisloa tühistamise korralduse eelnõu.

18. Tallinnas ja Tartus asuvate riigile kuuluvate büroohoonete seisukorrast

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kommentaar: Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 9. juuni 1998.a. istungi protokolli märgitud otsusest esitas Rahandusministeerium valitsuse 5. jaanuari 1999 aasta istungile arutamiseks ülevaate Tallinnas ja Tartus asuvate riigile kuuluvate büroohoonete seisukorrast. Valitsus võttis esitatud ülevaate teadmiseks ja tegi rahandusministeeriumile ülesandeks esitada 2 nädala pärast valitsuse istungile arutamiseks konkreetsed ettepanekud ülevaate saamiseks riigile kuuluvate büroohoonete seisukorrast.

19. Tallinnas Maneezhi 3 asuva õigusvastaselt võõrandatud vara kohta

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kaitseministeerium esitab korralduse eelnõu, millega taotleb Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3 punkti 5 alusel jätta tagastamata õigusvastaselt võõrandatud, Tallinnas Maneezhi 3 asuv hoone, kui sõjaline objekt, kuna selle tagastamine kahjustatakse riigi huve.

20. Riigivara müük:

1) Võrumaal Võru vallas Väimela alevikus Papli 1-5 asuv 4-toaline korter

Esitaja: Andrus Öövel

Tüüp: korralduse eelnõu

2) Lääne-Virumaal Vinni vallas Vinni alevikus asuv masinakeskus II

Esitaja: Andres Varik

Tüüp: korralduse eelnõu

21. Raha eraldamine:

Vabariigi Valitsuse reservfondist:

1) Kaitseministeeriumile (ajateenistuses invaliidistunud Martin Krapile, Tõnu Karule, Helger Müristajale ja Karnee Maltsevile ühekordse toetuse maksmiseks ja sotsiaalmaksu tasumiseks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

2) Kaitseministeeriumile (ajateenistuses invaliidistunud Viljar Aarnile ühekordse toetuse maksmiseks ja sotsiaalmaksu tasumiseks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

3) Keskkonnaministeeriumile (Endel Visnapuule tekitatud kahju hüvitamiseks)

Esitajad: Mart Opmann, Villu Reiljan

Tüüp: korralduse eelnõu

4) Laeva Vallavalitsusele (uute tööruumide ehitamise ja sisustamise kulude osaliseks katmiseks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

5) Valga Maavalitsusele (Paju lahingu 80. aastapäeva tähistamise ürituste kulude katteks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

6) Oru Vallavalitsusele (Oru Põhikooli ehitamise kulude osaliseks katmiseks)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

22. Kohtus asjaajamiseks volituste andmine:

1) siseministri taotlusel

Esitaja: Olari Taal

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volituste andmine Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor Andres Kollistile esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana Sergei Lotkovi hagis Eesti Vabariigi vastu moraalse kahju hüvitamise nõudes

2) rahandusministri taotlusel (Larissa Semjonova hagis)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu:

Kommentaar: volituste andmine Rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellepile esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana Larissa Semjonova hagis Eesti Vabariigi vastu.

3) rahandusministri taotlusel (Lembit Paksi hagis)

Esitaja: Mart Opmann

Tüüp: korralduse eelnõu

kommentaar: volituste andmine Rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellepile esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana Lembit Paksi hagis Eesti Vabariigi vastu moraalse ja materiaalse kahju hüvitamise nõudes.

4) sotsiaalministri taotlusel (Juta Kallase hagis)

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volituste andmine Sotsiaalministeeriumi kantsler Hannes Danilovile esindama Eesti Vabariiki iseseisva nõudeta kolmanda isikuna kostja poolel kõigis kohtuinstantsides Juta Kallase hagis tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise nõudes.

5) justiitsministri taotlusel (notar Sirje Velsbergi ja notar Maive Ottase hagis)

Esitaja: Paul Varul

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: volituste andmine Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviirile esindama Eesti Vabariiki kõigis kohtuinstantsides kostjana notar Sirje Velsbergi hagis Eesti Vabariigi vastu distsiplinaarkaristuse tühistamise nõudes ja notar Maive Ottase hagis Eesti Vabariigi vastu justiitsministri 14.10.1998 käskkirja nr 466-k tühistamise nõudes.

24. Eesti regionaalarengu strateegia asjatundjate komisjoni töö lõpetamisest

Esitaja: Peep Aru

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse 7.01.1998 korraldusega nr 8-k. Seoses komisjoni töö lõppemisega esitab minister Aru Vabariigi Valitsuse seaduse kinnitatud "Vabariigi Valitsuse reglemendi" punktide 92 ja 93 alusel korralduse eelnõu asjatundjate komisjoni töö lõpetamise kohta.

25. Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise konsulaarabi ja -koostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmisest.

Esitaja: Raul Mälk

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise konsulaarabi ja -koostöö kokkulepe otsustati sõlmida pärast kolme riigi vahel alates 1995. aastast toimunud diplomaatilisi eelkonsultatisoone 29.-30.05 1997.a. Tallinnas toimunud Balti Ministrite Komitee konsulaarküsimuste alakomitee kohtumisel esitas Eesti delegatsioon kokkuleppe sõlmimise ettepaneku. Kokkuleppe eelnõu kiideti heaks 07.-09.01 1998 a toimunud Balti Ministrite Komitee konsulaarküsimuste alakomitee koosolekul Jurmalas. Lepingu jõustumisel oleks Eesti kodanikel võimalik konsulaarkaitse saamiseks pöörduda Läti või Leedu välisesinduste poole riikides, kus Eestil välisesindus puudub, kuid kus Leedu või Läti on esindatud. Samadel tingimustel toimikskokkuleppe ka Leedu ja Läti kodanike suhtes.

26. Vabariigi Valitsuse 22.juuli 1992.a. määruse nr 214 "Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta" muutmine.

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: töölepingu seaduse paragrahvi 32 lõike 2 volitusnormile tuginedes on esitatavas eelnõus nimetatud määruse punktiga 6 kinnitatud loetelu punkti 12 sõnastusest välja jäetud sõnad "kes töötavad maal, alevites ja maakondliku alluvusega linnades" ja sellega laiendatud punkti 12 kõigile loetelus toodud ametikohtadele.

27. Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1998.a. määruse nr 28 "Riiklike sotsiaaltoetuste vahendite jaotamine" muutmisest

Esitaja: Tiiu Aro

Tüüp: määruse eelnõu

Kommentaar: Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1998.a. määrusega nr 28 "Riiklike sotsiaaltoetuste vahendite jaotamine" sätestati maavanemale õigus maakonnale eraldatud riiklike sotsiaaltoetuste vahendid 5% ulatuses omavalitsuste vahel ümber jaotada. Sotsiaalministeeriumi ekspertgrupp on jõudnud järeldusele, et toetusvahendite efektiivsemaks ja sihipärasemaks kasutamiseks on alates 1999 aastast vajalik jaotusprintsiipi täiustada, suurendades maavanema õigust vahendite ümberjaotamisel omavalitsuste vahel. Optimaalseks on peetud praeguse 5% asemel 10% maakonna vahendite kogusummast.

28. Kogu Eesti territooriumi katvate saatjate ja saatjate võrgu rajamisest

Esitaja: Jaak Allik

Tüüp: korralduse eelnõu

Kommentaar: Kultuuriministeeriumi menetluses on Gamesat Saatekeskuse AS taotlus rahvusvahelisele ringhäälinguloale televisiooniprogrammide edastamiseks. Gamesat Saatekeskuse selgituste kohaselt soovib firma hakata edastama peresaateid ja interaktiivseid mänge sisaldavaid programme. Programmide edastamine toimuks Paldiskisse ehitatava saatja abil ning Eutel satelliidi vahendusel.

Kavandatavad programmid oleksid suunatud Hispaania, Prantsuse, Suurbritannia, Beneluxi ja Saksa vaatajatele ning oleksid paralleelselt kättesaadavad inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeltes. Saadete maksimaalne maht oleks 60 tundi ööpäevas. Reklaami edastamine toimuks kooskõlas piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga, seejuures Eesti tarbijale reklaami ei suunataks.

Kultuuriministeeriumi kinnitusel ei asuks Gamesat konkureerima kohalike telejaamadega, Gamesat Saatekeskuse enda poolt tellitud juriidilise analüüsi kohaselt ei läheks saatekeskuse poolt kavandatud tegevus vastuollu piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni ja selle muutmise protokolliga. Gamesat Saatekeskuse aktsiatest 51 % kuulub Tallinna Linnavalitsuse õigusnõunik Kalle Liivile ja 49 % Shveitsi konföderatsiooni kodanikule Marco Del Curtole.