Sa oled siin

Vabariigi 9.4.2020 istungi kommenteeritud päevakord

8. aprill 2020 - 19:37

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte.

Seoses eriolukorraga toimuvad valitsuse pressikonverentsid ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis (Suur-Ameerika 1). Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratase kõrval väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu, rahvastikuminister Riina Solman ning välisminister Urmas Reinsalu.

Nakkuse leviku ohu vähendamiseks palume toimetustel kasutada maksimaalselt „Valitsuse uudiste“ YouTube’i kanali videoülekannet ning briifingu ajal küsimuste esitamiseks kommunikatsioonikeskuse pakutavaid digitaalseid kanaleid, mille kohta saab täpsemat infot press[at]riik[dot]ee.

 

1. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Täpsustatakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega seonduvaid sätteid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2006/36/EÜ. Direktiiv on Eesti õigusesse üle võetud, kuid Euroopa Komisjon on algatanud rikkumismenetluse leides, et seda ei ole tehtud nõuetekohaselt.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eesmärk on tagada juurdepääs Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni reguleeritud ametikohal või kutsealal töötamiseks võrdsetel tingimustel.

Eelnõu kohaselt täpsustatakse arhitektide tunnustamise ja omandatud õiguste regulatsiooni. Eriarstide ja erihambaarstide automaatse tunnustamise põhimõtted on sätestatud sotsiaalministri määruses, mis viiakse samuti kooskõlla EL direktiiviga 2005/36/EÜ.

Seaduse jõustumise ajaks on kavandatud 2020. aasta 1. juuli.

 

2. Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Eelnõu peamine eesmärk on muuta seaduse elektroonilist teabevahetust reguleerivaid sätteid. Muudatuse tulemusel vabaneb hankija elektroonilise teabevahetuse kohustusest sellistes riigihangetes, mille maksumus on väike, so asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro ja ehitustööde puhul alla 60 000 euro.

Kehtiv õigus kohustab kõrge turvatasemega elektroonilist teabevahetust kasutama iga riigihanke puhul, sõltumata maksumusest. Muudatuse eesmärgiks on võimaldada väikese maksumusega riigihangetes lihtsamat elektroonilist teabevahetust,  (nt e-kirja teel), millega vähendatakse oluliselt hankijate töökoormust ning pakkujate halduskoormust. Raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides ei kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro. Nende riigihangete puhul, mille puhul seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast.

Kultuuriministeeriumi ettepanekul on pärast kooskõlastusringi lisatud kunstiteoste tellimise seaduse muudatus, millega tõstetakse piirmäära, alates millest tuleb seoses ehitustööde tellimisega läbi viia ka kunstiteoste tellimine. Praegune piirmäär on 450 000 eurot tõstetakse 750 000-le eurole. Lisaks antakse keskkonnaministrile volitus kehtestada kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid hangetes, millega ostetakse mööblit, puhastustooteid ja –teenuseid, kontori IT seadmeid, koopia- ja joonestuspaberit.

Seadus on planeeritud jõustuma 1. juunil 2020.

 

3. Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Eelnõu eesmärk on kehtestada piirivöönd ja muuta piiririba sätteid, et need vastaksid tegelikele vajadustele.

Idapiiri projekteerimisel ja katselõikude rajamisel on ilmnenud, et kehtiva seaduse kohasele kuni 10-meetrisele piiriribale on piiri valvamiseks vajalike elementide rajamine väga keeruline. Kuna kõik piirilõigud on erineva maastikuga, vajab nende valmisehitamine erinevaid lahendusi ja iga piirilõik tuleb projekteerida eri moodi. Seetõttu kaotatakse seadusest 10-meetri määratlus ja edaspidi määrab piiriba laiuse kindlaks Vabariigi Valitsus oma määrusega.

Eelnõu kohaselt sätestatakse piirivööndi regulatsioon, et tagada tõhus piiriturvalisus ja piirirežiim. Piirivööndi moodustab kuni viie kilomeetri laiune piiriribaga paralleelne maa-ala piiriribast sisemaa poole. Ka piirvööndi laius määratakse Vabariigi Valitsuse määrusega, arvestades riigipiiri valvamiseks vajaliku maa-ala suurust ja looduslikke tingimusi.

Muudetakse sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamist. Kehtiva seaduse kohaselt võib valdkonna eest vastutav minister anda ülesande korraldada sõidukite maanteepiiripunkti sisenemine ja hallata piiriületuse ootejärjekorra andmekogu üle kohaliku omavalitsuse üksusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule.

Eelnõu kohaselt:
1) luuakse valdkonna eest vastutavale ministrile õigus volitada politsei- ja piirivalveametit nimetatud halduslepingute sõlmimine;
2) kehtestatakse piiriületuse ootejärjekorra korraldamise eest võetavad tasud ühe euro täpsusega;
3) eraldatakse piirijärjekorra korraldamise regulatsioon seaduses piirirežiimi regulatsioonist, sest see on liikluskorralduslik meede, ning muudetakse kõnealune regulatsioon selgemaks ja arusaadavamaks.

Muudatus aitab tõhustada sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamist, mis parandab piiripunkti suunduvate teede liiklusturvalisust.

Seadus on planeeritud jõustuma 2020. aasta 1. augustil. Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik riigikogu poolthäälte enamus.

 

4. Arvamuse andmine politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) kohta
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud riigikogu õiguskomisjon eesmärgiga kohelda võrdselt nii politseiametniku väljateenitud aastate pensionide kui ka politseiametniku ja piirivalveametniku töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide saajaid.

Eelnõu kohaselt tagatakse ka neile politseiametnikele ja piirivalveametnikele ning nende lähedastele, kellele on määratud töövõimetuspension või toitjakaotuspension, vähemalt selline pension, mis neil oleks olnud siis, kui nende pensioni arvestamise alust ei oleks alates 2009. aasta 1. juulist 8 protsendi võrra vähendatud.

Valitsuse arvamus tuleb esitada k.a 17. aprilliks õiguskomisjonile.

 

5. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Kaitseressursside Ameti iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmise tõttu
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Valitsus muudab kolme määrust seoses Kaitseressursside Ameti iseteenistuskeskkonna kasutusele võtmisega, mille kaudu saavad kaitseväekohustuslased tutvuda kaitseväekohustuslaste registrisse kantud enda kohta käivate andmetega, esitada taotlusi ning teha sooviavaldusi arstliku komisjoni läbimiseks ja ajateenistusse asumiseks.

Peamise muudatusena täiendatakse nende andmekogude loetelu, millega kaitseväekohustuslaste register andmeid vahetab. Muudatusega lisandub kaheksa uut andmekogu, millega andmevahetus on vajalik kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Näiteks lisanduvad loetellu tervise infosüsteem, töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu, tervishoiutöötajate riiklik register ning isikut tõendavate dokumentide andmekogu. Täiendavate andmekogudega andmevahetus kiirendab kaitseväekohustuslaste ajateenistusse suunamise protsessi ning vähendab kaitseväekohustuslaste halduskoormust, mis kaasneb täiendavate tõendite ja dokumentide esitamisel.

 

6. Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks on plaanis katkestada sõiduõpe. Eelnõu järgi peatatakse mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitused. Kui koolituste teooriaõpet on võimalik korraldada distantsilt digitaalsete vahendite teel, siis see võib jätkuda.

Keeldu ei rakendata mootorsõidukijuhi koolitustele, mille raames koolitatakse välja kaitseväelasi, samuti kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale.

Sõiduõppe peatamise eesmärk on vähendada kontaktide hulka ja seeläbi takistada viiruse levimist.

 

7. Nõusolekud Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
1) Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Märjamaa vallale (Maavahe kinnistu)

Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Riigikogu otsuse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Maavahe peatuse kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Märjamaa vallale bussipeatuseks. Bussipeatus sai valmis 2019. aastal Koluvere maantee remondi käigus.

 

2) Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Lääneranna vallale (Elu tee kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada Lääneranna vallale Vatla külas asuvad Elu tee kinnistud Vatla kergliiklusteeks.

 

3) Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale (Koidu tänav T2 ja Raja tänav T3 kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek tasuta võõrandada Tallinna linnale Koidu tänav T2 kinnistu kõnnitee laiendamiseks ja Raja tänav T3 kinnistu kergliiklusteeks.

 

4) Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Peipsiääre vallale (Kirburohu kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada Peipsiääre vallale Kirburohu kinnistu. Kinnistu asub Alatskivi lossi kõrval ja moodustab koos sellega ühtse puhkeala.

 

8. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Tulenevalt tööülesannete muutumisest asendatakse eelnõu kohaselt geenitehnoloogiakomisjonis senine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Priit Tinits majandusarengu osakonna teadus- ja arendusnõuniku Mikk Vahtrusega. Seoses töösuhete lõppemisega asendatakse Tallinna Tehnikaülikooli senine esindaja Sirli Salonen TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi geenitehnoloogia osakonna inseneri Eve-Ly Ojanguga.

 

9. Riigigarantii ja arvelduskrediidi andmine Sihtasutusele KredEx
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Selleks, et kiirelt toetada ettevõtlust ja vähendada COVID-19 viiruse levikuga kaasnevaid üldmajanduslikke riske, antakse Sihtasutusele KredEx: riigigarantii summas 500 miljonit eurot ja arvelduskrediiti summas 150 miljonit eurot.

Arvelduskrediiti antakse tähtajaga kolm kuud ettevõtluslaenude andmiseks. Riigigarantii antakse ettevõtluslaenudele riikliku tagatise andmiseks. Antava garantiiga tagatakse selliseid Sihtasutuse KredEx antud tagatisi, mida ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadusega antud riigigarantii ettevõtluslaenude tagatislepingute kogusumma täitumise tõttu ei taga.

Riigigarantii ja arvelduskrediidi andmise eesmärk on võimaldada KredExil anda ettevõtluslaene ja tagatisi suuremas kogusummas enne kui jõustuvad riigi 2020. aasta lisaeelarve ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatused.

 

10. Eesti kodakondsuse andmine
1) Eesti kodakondsuse andmine (14 isikut)

Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus 14-le eelnõus nimetatud inimesele, kuna nad on täitnud kodakondsuse saamise tingimused ning nende suhtes puuduvad alused Eesti kodakondsuse andmisest keeldumiseks.

 

2) Eesti kodakondsuse andmine (3 isikut)
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Siseminister teeb ettepaneku anda Eesti kodakondsus emale ja tema alaealistele lastele tingimusel, et ema vabastatakse senisest Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.

 

11. Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt keeldutakse kodakondsuse andmisest inimesele, keda on neljal korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning kes aastatel 2009–2017 on toime pannud 14 väärtegu.

 

12. Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse eriolukorra piirkonnas
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Korraldusega soovitakse pikendada kaitseliidu kaasamist Eesti riigipiiri valvamisse. Oma nõusoleku selleks peavad kaitseliidu kõrval andma ka kaitseminister ja Vabariigi President.

Senini oli 150 kaitseliidu liiget kaasatud varasema valitsuse korraldusega vaid 15. aprillini. Kehtestatud eriolukorrast tulenevalt on see jätkuvalt vajalik. Seetõttu pikendatakse valitsuse korraldusega nende kaasamist seni kuni tarvis, kuid mitte kauemaks kui eriolukorra lõpuni.

Korralduse eesmärk on kaasata kaitseliidu liikmed eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisse. Kaitseliidu liikmed on kaasatatud riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ennetamisse ja tõkestamisse, et takistada koroonaviiruse levikut.

Seoses eriolukorraga on juba eriolukorra töödesse kaasatud vastavalt vajadusele ja võimalustele ka teised ametiasutused ning vabatahtlikud.

 

13. ASi Hoolekandeteenused aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine (Keilas Kaare tn 2 ja Põltsamaal Tartu mnt 5 kinnistud)
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Sotsiaalministeerium annab ASle Hoolekandeteenused üle Keilas Kaare tn 2 ja Põltsamaal Tartu mnt 5 asuvad kinnistud.

Üleantavatele kinnistutele rajatakse nelja korteriga elamud ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks 24 psüühiliste erivajadustega inimesele. Igas korteris elab perena kuus inimest, keda toeatab tegevusjuhendaja. Igal elanikul on eraldi magamistuba, lisaks avar elutuba ühistegevusteks – söögi tegemiseks, suhtlemiseks ja vaba aja veetmiseks.

 

14. Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Lepingu eesmärk on lõpetada EL liikmesriikide vahelised investeeringute kaitse lepingud. Pärast ELiga ühinemist on liikmesriikide vajadus selliste täiendavate tagatiste järele kadunud, sest kõikide liikmesriikide suhtes kehtivad ühesugused ELi ühtse turu reeglid, sh need, mis käsitlevad piiriüleseid investeeringuid.

Kõigi ELi investorite jaoks kehtib vastavalt ELi õigusele ühesugune kaitse, kuid ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud annavad teatavad kahepoolsed õigused ainult mõningate liikmesriikide investoritele. Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei ole selline ebavõrdne kohtlemine ELi õigusega kooskõlas.

Selleks et EL õigusega mittekooskõlas olev olukord lõpetada, lõpetab leping selle lisas nimetatud kahepoolsete lepingute kehtivuse.

Leping lõpetab Eesti sõlmitud 12-st ELi-sisest investeeringute kaitse lepingust 9. Need on Austria, Hispaania, Madalmaade, Kreeka, Läti, Leedu, Prantsusmaa, Saksamaa ja Belgia-Luksemburgi Majandusliiduga.

Soome ja Rootsiga lõpetatakse leping tulevikus kahepoolselt. Praegu pole lõplikult selge, mis saab Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelisest investeeringute soodustamise ja kaitse lepingust. See selgub UK EList väljumise protsessi käigus - jõusse jääb kas kehtiv kahepoolne leping või see asendatakse ELi tasemel sõlmitava lepinguga.

 

15. Regioonide Komitee liikmekandidaadi kinnitamine
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu


Regioonide Komitee liikmekandidaadi Siim Suursilla ametinimetuseks loetakse Pärnu linnavolikogu liige senise linnavalitsuse liikme asemel. Regioonide komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega poliitiline kogu, millega kaasatakse regionaalsed ja kohalikud omavalitsused Euroopa Liidu otsustusprotsessi.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule nimetatakse Regioonide Komitee liikmed ametisse viieks aastaks.

Regioonide Komitee liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse liikmed, kes kinnitatakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt konkreetse mandaadi alusel, eristades, omavalitsust ning volikogu ja valitsuse liikmeid. Seetõttu kui mandaadi alus muutub, näiteks omavalitsuse liikmest saab volikogu liige või vastupidi, loetakse mandaat lõppenuks ning liikmesriikidel tuleb esitada uus esindaja või sama esindaja uue mandaadi alusel.

 

16. Eesti seisukohad Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisist väljumise tegevuskava ja majanduse taaskäivitamise kava kohta Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokonverentsil
Esitaja: peaminister Jüri Ratas
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

26. märtsi videokonverentsil võtsid Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid vastu ühisavalduse, milles märgivad, et tuleb alustada Euroopa Liidu COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisist väljumise abinõude väljatöötamist, mis aitavad ühiskonda ja majandust tagasi normaalse toimimise juurde.

Kokku on vaja leppida kriisist väljumise koordineeritud tegevuskava ja majanduse taaskäivitamise plaan, seal hulgas selleks vajalikud Euroopa Liidu investeeringud. Avalduses märgiti, et majanduse taastumine peaks tuginema kliimaeesmärkide saavutamisele ja digiüleminekuks tehtavatele sammudele.

Euroopa Komisjon sai ülesandeks töötada välja tegevuskava kriisist väljumiseks koos majanduse taaskäivitamise kavaga.

Need teemad on ka järgmise Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokonverentsi päevakorras.

Praegu on veel lahtine lähiajal toimuva Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokonverentsi täpne toimumise aeg.

Eesti toetab kriisist väljumisel ja majanduse taaskäivitamisel EL liikmesriikide koordineeritud otsustamist nii majanduspoliitika kui ka Euroopa Liidu välis- ja sisepiiride piirangute kohta.

Majanduse kiireks taaskäivitamiseks toetab Eesti selliste investeeringute tegemist, mis on suunatud tulevikku ning aitavad ellu viia Euroopa Liidu digiüleminekut, jätkusuutlikke investeeringuid kliimaeesmärkide saavutamiseks ning tugevdavad siseturgu.