Sa oled siin

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut

Riina Sikkut on Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister alates 2. maist 2018. 

 • 2017. aasta algusest kuni ministriametisse asumiseni töötas Riina Sikkut Riigikantselei strateegiabüroo sotsiaal- ja tervisepoliitika nõunikuna
 • Aastatel 2011–2017 oli Sikkut Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi analüütik ja programmijuht aastatel 2012-2013. Praxises töötas Sikkut ka varemalt uurimisassistendina 2003.-2004. ja 2005. aastal.
 • Aastatel 2008–2009 töötas Sikkut Swedbankis
 • Aastatel 2005-2008 töötas Riina Sikkut Rahandusministeeriumis
 • 12. jaanuaril 1983. aastal sündinud Sikkut on lõpetanud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi. Bakalaureusekraadi omandas Sikkut Tartu Ülikoolis majanduse erialal. Tal on 2010. aastast tervisepoliitika teadusmagistri kraad Londoni Ülikoolist Suurbritanniast.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut

 

Tervise- ja tööminister


Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 

 

 

 

 • Tervise - ja tööminister juhib sotsiaalministeeriumi ja langetab selle valitsemisalasse kuuluvaid otsuseid oma valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru sotsiaalministeeriumi tegevusest ja esitab vajadusel ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahvatervise, tervishoiu, tervisesüsteemi arendamise, ravimite, meditsiiniseadmete, tööhõive, töötuskindlustuse, töösuhete ja töökeskkonna, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkond.

   

 • Tervise - ja tööminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 • Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

 • Tervise - ja tööminister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeerium aastaeelarve ja vajadusel lisaeelarve kohta. Ta otsustab eelarvevahendite kasutamise üle ning vastutab Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite ning muu välisabi sihipärase kasutamise eest. Minister kinnitab ka sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Tervise - ja tööminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid oma valdkonnas ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet ja Tööinspektsioon ning Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Eesti E-tervise Sihtasutus, sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sihtasutus Viljandi Haigla, Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ja Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus.

Sotsiaalministeerium

 • Koostab riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavasid ja juhib nende elluviimist.
 • Kavandab ja viib ellu poliitikat sotsiaalkaitse valdkonnas ning tagab sotsiaalkindlustushüvitiste õigeaegse ning sihitud määramise ja maksmise.
 • Juhib sotsiaalkindlustust ja hoolekannet.
 • Arendab ja viib ellu tööelu- ja tööturupoliitikat, et tagada inimeste pikaajaline töövõime ja -hõive.
 • Korraldab rahva tervise kaitset ja arstiabi.
 • Edendab võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust, et erinevad sotsiaalsed grupid oleks ühiskonnaellu kaasatud.
 • Tegeleb puuetega inimeste sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teemadega.
 • Koordineerib laste õiguste ja lastekaitse poliitikate kujundamist ning korraldab rahvusvahelist lapsendamist.
 • Kujundab perepoliitikat, mille prioriteediks on töö- ja eraelu ühitamine ning vanemaharidus.

Sotsiaalministeeriumist lähemalt »

http://www.sotsiaalministeerium.ee/

Viimati uuendatud: 3. mai 2018